Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lonquex (lipegfilgrastim) – Fylgiseðill - L03AA14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLonquex
ATC-kóðiL03AA14
Efnilipegfilgrastim
FramleiðandiSicor Biotech UAB

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Lonquex 6 mg stungulyf, lausn í áfylltri sprautu

Lípegfilgrastim

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Lonquex og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Lonquex

3.Hvernig nota á Lonquex

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Lonquex

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

7.Upplýsingar um hvernig sprauta skuli sig sjálfur

1.Upplýsingar um Lonquex og við hverju það er notað

Upplýsingar um Lonquex

Lonquex inniheldur virka efnið lípegfilgrastim. Lípegfilgrastim er umbreytt prótín með langa verkun sem framleitt er með líftækni í bakteríum sem nefnast Escherichia coli. Það tilheyrir flokki prótína sem nefnast sýtókín og er svipað náttúrulegu prótíni (kyrningavaxtarþáttur [G-CSF]) sem líkaminn framleiðir sjálfur.

Við hverju Lonquex er notað

Læknirinn hefur ávísað Lonquex til þess að draga úr lengd ástands sem nefnist daufkyrningafæð (fá hvít blóðkorn) og tíðni daufkyrningafæðar ásamt hita (fá hvít blóðkorn auk hita). Þetta getur stafað af notkun frumudrepandi krabbameinslyfja (lyfja sem eyða hraðvaxta frumum).

Hvernig Lonquex virkar

Lípegfilgrastim örvar beinmerginn (vefinn þar sem nýjar blóðfrumur verða til) til að framleiða meira af hvítum blóðfrumum. Hvítar blóðfrumur eru mikilvægar þar sem þær hjálpa líkamanum að berjast gegn sýkingum. Þessar frumur eru mjög næmar fyrir áhrifum krabbameinslyfjameðferðar sem getur valdið fækkun þeirra í líkamanum. Ef hvítum blóðkornum fækkar verulega er ekki víst að þær séu nægilega margar í líkamanum til þess að berjast gegn bakteríum og aukin hætta getur verið á sýkingum.

2. Áður en byrjað er að nota Lonquex

Ekki má nota Lonquex:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir lípegfilgrastimi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Lonquex er notað.

ef þú færð verk ofarlega vinstra megin í kvið eða verk efst í vinstri öxl. Þetta gæti stafað af röskun í milta (sjá kafla „4. Hugsanlegar aukaverkanir“).

ef þú finnur fyrir hósta, hita og öndunarerfiðleikum. Þetta gæti stafað af röskun í lungum (sjá kafla „4. Hugsanlegar aukaverkanir“).

ef þú ert með sigðkornablóðleysi, sem er arfgengur sjúkdómur sem lýsir sér í sigðlaga rauðum blóðkornum.

ef þú hefur áður fengið ofnæmisviðbrögð vegna annarra lyfja sem eru svipuð þessu lyfi (t.d. filgrastimi, lenograstimi eða pegfilgrastimi af flokki G-CSF). Hætta getur einnig verið á viðbrögðum við Lonquex.

Læknirinn mun framkvæma blóðrannsóknir reglulega til þess að fylgjast með ýmsum blóðhlutum og gildum þeirra.

Börn og unglingar

Ekki gefa þetta lyf börnum og unglingum yngri en 18 ára þar sem aðeins liggur fyrir takmörkuð reynsla hjá börnum til þess að sýna fram á öryggi og verkun þess hjá þessum aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða Lonquex

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Venjulega er skammtinum af Lonquex sprautað u.þ.b. 24 klst. eftir síðasta skammt af krabbameinslyfjum í lok hverrar lotu krabbameinslyfjameðferðar.

Meðganga og brjóstagjöf

Lonquex hefur ekki verið prófað á meðgöngu. Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað, þar sem hann getur ákveðið að þú eigir ekki að nota lyfið.

Ekki er þekkt hvort virkt innihaldsefni í þessu lyfi berist í brjóstamjólk. Því skal hætta brjóstagjöf meðan á meðferðinni stendur.

Akstur og notkun véla

Lonquex hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Lonquex inniheldur sorbitól og natríum

Þetta lyf inniheldur sorbitól. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri áfylltri sprautu, þ.e.a.s. nær laust við natríum.

3.Hvernig nota á Lonquex

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er

Ráðlagður skammtur er ein áfyllt sprauta (6 mg af lípegfilgrastimi) einu sinni í hverri lotu krabbameinslyfjameðferðar.

Hvenær nota skal Lonquex

Gefa skal lyfið u.þ.b. 24 klst. eftir síðasta skammt krabbameinslyfja í lok hverrar lotu krabbameinslyfjameðferðar.

Hvernig eru inndælingarnar gefnar?

Lyfið er gefið sem inndæling með áfylltri sprautu. Inndælingin er gefin í vef undir húðinni (inndæling undir húð).

Læknirinn kann að leggja til að þú lærir að sprauta þig sjálf/ur með lyfinu. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingur munu veita þér leiðbeiningar um hvernig þú skulir gera það. Ekki reyna að gefa Lonquex sjálf/ur án slíkrar þjálfunar. Finna má upplýsingar varðandi notkun áfylltu sprautunnar í lok þessa fylgiseðils (sjá kafla „7. Upplýsingar um hvernig sprauta skuli sig sjálfur“). Hins vegar kallar rétt meðferð sjúkdómsins á nákvæma og stöðuga samvinnu við lækninn.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um af Lonquex skal ræða við lækninn.

Ef gleymist að nota Lonquex

Ef inndæling hefur gleymst skal hafa samband við lækninn til að ræða hvenær sprauta skuli næsta skammti.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegustu aukaverkanirnar

Sjaldan (kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) hefur verið tilkynnt um ofnæmisviðbrögð á við húðútbrot, upphleypta húð og alvarleg ofnæmisviðbrögð ásamt slappleika, blóðþrýstingsfalli, öndunarerfiðleikum og þrota í andliti. Ef þú telur að þú sért að fá slík viðbrögð skaltu stöðva inndælinguna með Lonquex og leita til læknis tafarlaust.

Sjaldan hefur verið tilkynnt um stækkað milta (kunna að að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) og tilvik miltisrofs vegna lyfja sem eru svipuð Lonquex. Sum tilvik miltisrofs voru banvæn. Mikilvægt er að hafa samband við lækninn tafarlaust ef þú finnur fyrir verk ofarlega vinstra megin í kvið eða verk í vinstri öxl þar sem það kann að benda til vandamáls í tengslum við miltað.

Hósti, hiti og öndunarerfiðleikar geta verið merki um sjaldgæfar (kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum), alvarlegar aukaverkanir á lungu, svo sem lungnabólgu og brátt andnauðarheilkenni, sem getur reynst banvænt. Ef þú ert með hita eða einhver þessara einkenna er mikilvægt að hafa samband við lækninn tafarlaust.

Mikilvægt er að láta lækninn tafarlaust vita ef eitt eða fleiri eftirfarandi einkenna kemur fram: bjúgur eða þroti, stundum með minni tíðni þvagláta, öndunarörðugleikar, þaninn kviður og seddutilfinning og almenn þreytutilfinning. Þessi einkenni koma yfirleitt hratt fram.

Þetta gætu verið einkenni ástands sem greint hefur verið frá við notkun lyfja sem eru svipuð Lonquex og nefnist háræðalekaheilkenni, sem veldur því að blóð lekur úr litlum æðum út í líkamann og krefst tafarlausar læknishjálpar.

Aðrar aukaverkanir

Mjög algengar (kunna að koma fram hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Stoðkerfisverkir svo sem verkir í beinum og liðum, vöðvum, útlimum, brjósti, hálsi eða baki. Læknirinn mun segja þér hvað þú getir tekið til að linna beinverkina.

Algengar (kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Fækkun blóðflagna, sem eykur hættu á blæðingu eða mari.

Höfuðverkur.

Húðviðbrögð, svo sem roði eða útbrot.

Lág gildi kalíums í blóði, sem kunna að valda slappleika í vöðvum, kippum eða óeðlilegum hjartslætti.

Verkur fyrir brjósti.

Sjaldgæfar (kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Fjölgun hvítra blóðfrumna.

Staðbundin viðbrögð á stungustað, svo sem verkur eða hersli.

Tilteknar breytingar kunna að verða á blóðinu en þær koma fram við reglubundnar blóðrannsóknir.

Aukaverkanir sem hafa komið fram við notkun svipaðra lyfja en ekki ennþá með Lonquex

Sigðfrumukreppa hjá sjúklingum með sigðkornablóðleysi.

Plómulit og sársaukafull, upphleypt sár á útlimum og stundum andliti og hálsi ásamt hita (Sweets heilkenni).

Bólga í æðum húðarinnar.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Lonquex

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á ytri öskju og umbúðum áfylltu sprautunnar á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2 C – 8 C).

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Lonquex má fjarlægja úr kæli og geyma við lægra hitastig en 25 °C í hámark 3 daga í eitt skipti. Þegar búið er að taka lyfið úr kæli þarf að nota það innan þessa tíma eða fleygja því.

Ekki skal nota lyfið ef vart verður við grugg eða agnir í því.

Fargið lyfinu samkvæmt fyrirmælum læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Lonquex inniheldur

Virka innihaldsefnið er lípegfilgrastim. Hver áfyllt sprauta inniheldur 6 mg af lípegfilgrastimi. Hver ml lausnar inniheldur 10 mg af lípegfilgrastimi.

Önnur innihaldsefni (hjálparefni) eru ísedik, natríumhýdroxíð, sorbitól (E420), pólýsorbat 20 og vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Lonquex og pakkningastærðir

Lonquex er stungulyf, lausn (til inndælingar) í áfylltri sprautu með áfastri inndælingarnál í þynnupakkningu. Lonquex er tær og litlaus lausn. Hver áfyllt sprauta inniheldur 0,6 ml lausn.

Hver pakkning inniheldur 1 áfyllta sprautu með eða án öryggisbúnaðar.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

UAB "Sicor Biotech"

Molėtų pl. 5

LT-08409 Vilnius

Litháen

Framleiðandi

Teva Biotech GmbH Dornierstraße 10 89079 Ulm Þýskaland

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Pólland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

Teva Finland

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {mánuður ÁÁÁÁ}.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

7.Upplýsingar um hvernig sprauta skuli sig sjálfur

Þessi kafli inniheldur upplýsingar um hvernig skuli spauta sig sjálfur undir húð með Lonquex. Mikilvægt er að reyna ekki að sprauta sig sjálfur nema hafa fengið sérstaka þjálfun til þess hjá lækni eða hjúkrunarfræðingi. Ef þú ert ekki viss hvernig eigi að sprauta sig sjálfur eða ef spurningar vakna skal leita aðstoðar hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingi.

Hvernig Lonquex er notað

Þú þarft að sprauta þig sjálf/ur í vefinn rétt undir húðinni. Þetta nefnist inndæling undir húð.

Nauðsynlegur búnaður

Til þess að sprauta sig sjálfur undir húð þarf á eftirfarandi hlutum að halda:

áfyllt sprauta með Lonquex

þurrka vætt alkóhóli

plástur með grisju eða sótthreinsaður grisjuklútur

stunguhelt ílát (plastílát sem afhent er á sjúkrahúsinu eða í apóteki) svo farga megi notuðum sprautum á öruggan hátt.

Hvað þarf að gera fyrir inndælingu

1.Takið lyfið úr kæli.

2.Opnið þynnuna og takið áfylltu sprautuna úr þynnunni. Takið áfylltu sprautuna ekki upp með því að taka í bulluna eða nálarhlífina.

3.Athugið fyrningardagsetninguna á áletrun áfylltu sprautunnar (EXP). Notið ekki ef komið er fram yfir síðasta dag mánaðarins sem þar kemur fram.

4.Skoðið útlit Lonquex. Það á að koma fyrir sem tær og litlaus vökvi. Ef agnir eru í því eða ef það er gruggugt má ekki nota það.

5.Hristið Lonquex ekki mikið þar sem slíkt getur haft áhrif á virkni þess.

6.Inndælingin verður þægilegri ef áfyllta sprautan er látin standa í 30 mínútur og ná stofuhita (ekki hærri en 25 °C) eða ef henni er haldið varlega í höndunum í nokkrar mínútur. Hitið ekki Lonquex á nokkurn annan hátt (til dæmis skal ekki hita það í örbylgjuofni eða í heitu vatni).

7.Fjarlægið ekki nálarhlífina af sprautunni fyrr en komið er að inndælingu.

8.Finnið þægilegan og vel lýstan stað. Setjið allt sem á þarf að halda innan seilingar (áfylltu sprautuna með Lonquex, þurrku með alkóhóli, plástur með grisju eða sótthreinsaðan grisjuklút og stunguhelda ílátið).

9.Þvoið hendurnar vandlega.

Hvernig undirbúa skal inndælingu

Áður en þú sprautar þig sjálf/ur með Lonquex þarf að framkvæma eftirfarandi atriði:

1.Haldið á sprautunni og takið hlífina varlega af nálinni án þess að snúa henni. Dragið hana beint út eins og sýnt er á myndum 1 og 2. Snertið hvorki nálina né þrýstið á bulluna.

2.Vart getur orðið við litlar loftbólur í áfylltu sprautunni. Ef loftbólur eru til staðar skal slá varlega á sprautuna með fingrunum þar til loftbólurnar fljóta efst upp í sprautuna. Látið sprautuna vísa upp á við og þrýstið öllu loftinu úr sprautunni með því að þrýsta bullunni rólega upp á við.

3.Nú má nota áfylltu sprautuna.

Hvar gefa á inndælinguna

Hentugustu staðirnir til þess að sprauta sig eru:

efsti hluti læranna,

kviðurinn (sjá grá svæði á mynd 3), en forðast þarf húðina kringum naflann.

Ef annar einstaklingur annast inndælinguna má einnig framkvæma hana aftarlega á hlið upphandleggja (sjá grá svæði á myndum 4 og 5).

Hvernig á að sprauta sig

1.Sótthreinsið stungustaðinn á húðinni með þurrku vættri alkóhóli og klípið húðina með þumli og vísifingri án þess að kremja hana (sjá mynd 6).

2.Stingið nálinni alveg inn í húðina samkvæmt fyrirmælum læknisins eða hjúkrunarfræðingsins. Hafið hornið milli sprautu og húðar ekki of hvasst (minnst 45°, sjá mynd 7).

3.Togið aðeins í bulluna til þess að tryggja að ekki hafi verið gert gat á æð. Ef blóð kemur fram í sprautunni skal taka nálina út og stinga henni inn á öðrum stað.

4.Sprautið vökvanum jafnt og rólega inni í vefinn og haldið áfram að klípa í húðina.

5.Þegar vökvanum hefur verið sprautað skal fjarlægja nálina og sleppa húðinni.

6.Þrýstið á stungustaðinn með plástri með grisju eða sótthreinsuðum grisjuklút í nokkrar sekúndur.

7.Notið hverja sprautu aðeins í eina inndælingu. Notið ekki Lonquex sem verður eftir í sprautunni.

Munið

Ef vandamál koma upp skal leita aðstoðar og ráðlegginga hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingi.

Förgun notaðra sprauta

Setjið ekki hlífina aftur á notaðar nálar.

Setjið notaðar sprautur í stunguhelda ílátið og geymið ílátið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Fargið stunguhelda ílátinu samkvæmt fyrirmælum læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins.

Setjið aldrei notaðar sprautur í venjulegt heimilissorp.

7. Upplýsingar um hvernig sprauta skuli sig sjálfur

Þessi kafli inniheldur upplýsingar um hvernig skuli spauta sig sjálfur undir húð með Lonquex. Mikilvægt er að reyna ekki að sprauta sig sjálfur nema hafa fengið sérstaka þjálfun til þess hjá lækni eða hjúkrunarfræðingi. Ef þú ert ekki viss hvernig eigi að sprauta sig sjálfur eða ef spurningar vakna skal leita aðstoðar hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingi.

Hvernig Lonquex er notað

Þú þarft að sprauta þig sjálf/ur í vefinn rétt undir húðinni. Þetta nefnist inndæling undir húð.

Nauðsynlegur búnaður

Til þess að sprauta sig sjálfur undir húð þarf á eftirfarandi hlutum að halda:

áfyllt sprauta með Lonquex

þurrka vætt alkóhóli

plástur með grisju eða sótthreinsaður grisjuklútur.

Hvað þarf að gera fyrir inndælingu

1.Takið lyfið úr kæli.

2.Opnið þynnuna og takið áfylltu sprautuna úr þynnunni (sjá mynd 1). Takið áfylltu sprautuna ekki upp með því að taka í bulluna eða nálarhlífina. Það gæti skemmt öryggisbúnaðinn.

3.Athugið fyrningardagsetninguna á áletrun áfylltu sprautunnar (EXP). Notið ekki ef komið er fram yfir síðasta dag mánaðarins sem þar kemur fram.

4.Skoðið útlit Lonquex. Það á að koma fyrir sem tær og litlaus vökvi. Ef agnir eru í því eða ef það er gruggugt má ekki nota það.

5.Hristið Lonquex ekki mikið þar sem slíkt getur haft áhrif á virkni þess.

6.Inndælingin verður þægilegri ef áfyllta sprautan er látin standa í 30 mínútur og ná stofuhita (ekki hærri en 25 °C) eða ef henni er haldið varlega í höndunum í nokkrar mínútur. Hitið ekki Lonquex á nokkurn annan hátt (til dæmis skal ekki hita það í örbylgjuofni eða í heitu vatni).

7.Fjarlægið ekki nálarhlífina af sprautunni fyrr en komið er að inndælingu.

8.Finnið þægilegan og vel lýstan stað. Setjið allt sem á þarf að halda innan seilingar (áfylltu sprautuna með Lonquex, þurrku með alkóhóli og plástur með grisju eða sótthreinsaðan grisjuklút).

9.Þvoið hendurnar vandlega.

Hvernig undirbúa skal inndælingu

Áður en þú sprautar þig sjálf/ur með Lonquex þarf að framkvæma eftirfarandi atriði:

1.Haldið á sprautunni og takið hlífina varlega af nálinni án þess að snúa henni. Dragið hana beint út eins og sýnt er á myndum 2 og 3. Snertið hvorki nálina né þrýstið á bulluna.

2.Vart getur orðið við litlar loftbólur í áfylltu sprautunni. Ef loftbólur eru til staðar skal slá varlega á sprautuna með fingrunum þar til loftbólurnar fljóta efst upp í sprautuna. Látið sprautuna vísa upp á við og þrýstið öllu loftinu úr sprautunni með því að þrýsta bullunni rólega upp á við.

3.Nú má nota áfylltu sprautuna.

Hvar gefa á inndælinguna

Hentugustu staðirnir til þess að sprauta sig eru:

efsti hluti læranna,

kviðurinn (sjá grá svæði á mynd 4), en forðast þarf húðina kringum naflann.

Ef annar einstaklingur annast inndælinguna má einnig framkvæma hana aftarlega á hlið upphandleggja (sjá grá svæði á myndum 5 og 6).

Hvernig á að sprauta sig

1.Sótthreinsið stungustaðinn á húðinni með þurrku vættri alkóhóli og klípið húðina með þumli og vísifingri án þess að kremja hana (sjá mynd 7).

2.Stingið nálinni alveg inn í húðina samkvæmt fyrirmælum læknisins eða hjúkrunarfræðingsins. Hafið hornið milli sprautu og húðar ekki of hvasst (minnst 45°, sjá mynd 8).

3.Togið aðeins í bulluna til þess að tryggja að ekki hafi verið gert gat á æð. Ef blóð kemur fram í sprautunni skal taka nálina út og stinga henni inn á öðrum stað.

4.Sprautið vökvanum jafnt og rólega inni í vefinn og haldið áfram að klípa í húðina (sjá mynd 9).

5.Þrýstið bullunni eins langt inn og hún kemst til þess að sprauta vökvanum í heild. Haldið bullunni áfram alveg niðri og fjarlægið nálina af húðinni (sjá mynd 10). Sleppið svo bullunni. Öryggisbúnaðurinn virkjast tafarlaust. Nálin og sprautan dragast sjálfkrafa alveg til baka og hyljast svo ekki er hætta á því að stinga sig (sjá mynd 11).

6.Þrýstið á stungustaðinn með plástri með grisju eða sótthreinsuðum grisjuklút í nokkrar sekúndur.

7.Hver áfyllt sprauta er aðeins einnota.

Munið

Ef vandamál koma upp skal leita aðstoðar og ráðlegginga hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingi.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf