Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lucentis (ranibizumab) – Samantekt á eiginleikum lyfs - S01LA04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLucentis
ATC-kóðiS01LA04
Efniranibizumab
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd

Efnisyfirlit

1.HEITI LYFS

Lucentis 10 mg/ml stungulyf, lausn.

2.INNIHALDSLÝSING

Hver ml inniheldur ranibizumab* 10 mg. Hvert hettuglas inniheldur ranibizumab 2,3 mg í 0,23 ml lausn. Þetta er nægilegt magn til að gefa stakan 0,05 ml skammt sem inniheldur 0,5 mg af ranibizumabi.

*Ranibizumab er einstofna mannaaðlagaður mótefnisbútur, framleiddur í Escherichia coli frumum með raðbrigða DNA tækni.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn.

Tær, litlaus til ljósgul vatnslausn.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Lucentis er ætlað fullorðnum:

Til meðferðar við nýæðamyndandi (votri) aldurstengdri hrörnun í augnbotnum (AMD).

Til meðferðar við sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu (CNV).

Til meðferðar við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki (diabetic macular oedema (DME)).

Til meðferðar við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu (retinal vein occlusion (RVO)) (lokunar bláæðargreinar í sjónu (branch RVO) eða miðbláæðalokunar í sjónu (central RVO)).

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Einungis þar til hæfir augnlæknar með reynslu af inndælingu í glerhlaup mega gefa Lucentis.

Skammtar

Ráðlagður skammtur af Lucentis er 0,5 mg, gefinn sem stök inndæling í glerhlaup. Þetta samsvarar 0,05 ml rúmmáli til inndælingar. Tími á milli tveggja skammta í sama auga skal vera a.m.k. fjórar vikur.

Meðferð er hafin með einni inndælingu í mánuði þar til hámarkssjónskerpa næst og/eða engin merki eru um virkan sjúkdóm, þ.e. engin breyting í sjónskerpu eða öðrum einkennum sjúkdómsins við áframhaldandi meðferð. Hjá sjúklingum með vota aldurstengda hrörnun í augnbotnum (wet AMD), sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki (DME) og bláæðalokun í sjónu (RVO) getur í upphafi þurft að gefa þrjár eða fleiri mánaðarlegar inndælingar í röð.

Síðan skal eftirlit og tími á milli meðferða ákveðinn af lækninum og skal byggjast á virkni sjúkdómsins metið út frá sjónskerpu og/eða líffærafræðilegum þáttum.

Ef sjónrænir og líffærafræðilegir þættir benda, að mati læknisins, til þess að sjúklingurinn hafi ekki ávinning af áframhaldandi meðferð skal stöðva meðferð með Lucentis.

Eftirlit með virkni sjúkdómsins getur falist í klínískri skoðun, virkniprófunum eða myndgreiningu (t.d. sjónhimnusneiðmynd (optical coherence tomography) eða æðamyndatöku með flúrskímulausn).

Ef sjúklingar fá meðferð eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils, þ.e. að þegar hámarkssjónskerpa hefur náðst og/eða engin merki eru um virkan sjúkdóm má lengja tímann á milli meðferða í þrepum þar til sjúkdómseinkenni eða sjónskerðing kemur fram aftur. Í fyrstu skal ekki lengja tíma á milli meðferða um meira en tvær vikur í einu við vota aldurstengda hrörnun í augnbotnum (wet AMD) en má lengja um einn mánuð í einu við bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki (DME). Við meðferð við bláæðalokun í sjónu má einnig lengja tímann milli meðferða smám saman, hins vegar liggja ekki fyrir fullnægjandi gögn til að ákvarða lengd tímans milli meðferða. Ef virkni sjúkdóms kemur aftur skal stytta tímann milli meðferða til samræmis við það.

Meðferð við sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu á að ákveða einstaklingsbundið miðað við virkni sjúkdóms. Sumir sjúklingar gætu þurft aðeins eina inndælingu fyrstu 12 mánuðina en aðrir gætu þurft tíðari meðferð, þar með talið mánaðarlega inndælingu. Sem meðferð við nýæðamyndun í æðu vegna nærsýni þurfa margir hverjir aðeins eina eða tvær inndælingar fyrsta árið (sjá kafla 5.1).

Lucentis og lasermeðferð við bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki og við bjúg í sjónudepli af völdum lokunar bláæðargreinar í sjónu (branch retinal vein occlusion)

Einhver reynsla er af því að gefa Lucentis samhliða lasermeðferð (sjá kafla 5.1). Þegar Lucentis er gefið sama dag og lasermeðferð á að gefa það að minnsta kosti 30 mín. á eftir lasermeðferðinni. Gefa má sjúklingum Lucentis sem hafa áður verið meðhöndlaðir með laser.

Ljósnæmismeðferð með Lucentis og verteporfini við nýæðamyndun í æðu af völdum sjúkdómsbreytinga í augnbotni vegna nærsýni

Engin reynsla er af samhliða meðferð með Lucentis og verteporfini.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert lifrarstarfsemi

Notkun Lucentis hefur ekki verið rannsökuð hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi. Hins vegar er engra sérstakra ráðstafana þörf varðandi þennan sjúklingahóp.

Skert nýrnastarfsemi

Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 5.2).

Aldraðir

Ekki þarf að breyta skömmtum handa öldruðum. Takmörkuð reynsla er hjá sjúklingum eldri en 75 ára sem eru með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki.

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Lucentis hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. Fyrirliggjandi upplýsingar um unglinga á aldrinum 12 til 17 ára með sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu koma fram í kafla 5.1.

Lyfjagjöf

Einnota hettuglas, eingöngu ætlað til notkunar í glerhlaup (intravitreal use).

Vegna þess að rúmmálið í hettuglasinu (0,23 ml) er meira en ráðlagður skammtur (0,05 ml) verður að farga hluta af rúmmálinu í hettuglasinu fyrir notkun.

Skoða skal Lucentis fyrir notkun með tilliti til agna og mislitunar.

Sjá upplýsingar um undirbúning fyrir notkun Lucentis í kafla 6.6.

Inndælingin skal fara fram við smitgát, sem felur í sér sótthreinsun handa eins og fyrir skurðaðgerð, notkun sæfðra hanska, dúks og augnsperru (eða samsvarandi) og augnástunga við sæfðar aðstæður skal vera möguleg (ef þörf krefur). Leggja skal ítarlegt mat á sjúkrasögu sjúklingsins með tilliti til ofnæmis, áður en lyfið er gefið með inndælingu í glerhlaup (sjá kafla 4.4). Samkvæmt gildandi reglum á hverjum stað skal gefa fullnægjandi deyfingu og breiðvirkt örverueyðandi augnlyf til að sótthreinsa húðina umhverfis augun, augnlokin og yfirborð augans áður en Lucentis er gefið með inndælingu.

Færa skal nálina 3,5-4,0 mm aftur fyrir brún inn í glerhlaupsholið, framhjá lárétta lengdarbaugnum og í átt að miðju augnknattarins. Síðan skal gefa 0,05 ml með inndælingu. Við síðari inndælingar skal nota annan stungustað á augnhvítunni en þann sem síðast var notaður.

4.3Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Sjúklingar með virka sýkingu eða grun um sýkingu í auga eða umhverfis auga.

Sjúklingar með virka alvarlega augnbólgu.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Viðbrögð sem tengjast inndælingu í glerhlaup

Inndæling í glerhlaup, þar með talið með Lucentis, hefur verið tengd innri augnknattarbólgu, augnbólgu, sjónulosi með rofi, rifu á sjónu og dreri vegna meðferðartengdra áverka (sjá kafla 4.8). Ávallt skal viðhafa viðeigandi smitgát þegar Lucentis er gefið með inndælingu. Að auki skal fylgjast með sjúklingunum vikuna eftir inndælingu til að hægt sé að hefja sem fyrst meðferð ef fram kemur sýking. Sjúklingum skal leiðbeint um að greina tafarlaust frá öllum einkennum sem bent geta til innri augnknattarbólgu eða einhvers framantalins.

Aukning á augnþrýstingi

Tímabundin aukning á augnþrýstingi hefur komið fram innan 60 mínútna eftir inndælingu Lucentis. Einnig hefur komið fram viðvarandi aukning á augnþrýstingi (sjá kafla 4.8). Hafa þarf eftirlit með bæði augnþrýstingi og blóðflæði um sjóntaugardoppu, og veita viðeigandi meðferð þegar þess gerist þörf.

Upplýsa skal sjúklinga um einkenni þessara mögulegu aukaverkana og ráðleggja þeim að láta lækninn vita ef þeir fá einkenni eins og augnverk eða aukin óþægindi, aukinn roða í augum, þokusjón eða skerta sjón, aukinn fjölda lítilla agna fyrir sjónum þeirra eða aukið ljósnæmi (sjá kafla 4.8).

Lyfið gefið í bæði augu

Takmarkaðar upplýsingar um notkun Lucentis í bæði augu (þar með talið gjöf samdægurs) benda ekki til aukinnar hættu á altækum (systemic) aukaverkunum samanborið við meðferð á öðru auganu.

Ónæmissvörun

Hætta er á ónæmissvörun í tengslum við notkun Lucentis. Þar sem möguleiki er á aukinni altækri (systemic) útsetningu hjá sjúklingum með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki, er ekki hægt að útiloka aukna hættu á að fram komi ofnæmi hjá þessum sjúklingum. Einnig skal gefa sjúklingunum fyrirmæli um að láta vita af því ef augnbólga fer versnandi en slíkt getur verið klínískt einkenni myndunar mótefna í auganu.

Samhliða notkun annarra lyfja gegn VEGF (æðaþelsvaxtarþætti)

Ekki skal nota Lucentis samhliða öðrum lyfjum gegn æðaþelsvaxtarþætti (hvort sem þau eru notuð staðbundið eða ekki).

Notkun Lucentis frestað

Sleppa skal skammti og ekki hefja meðferð að nýju fyrr en komið er að næsta fyrirhuguðum skammti ef:

Besta leiðrétt sjónskerpa (BCVA) minnkar um ≥ 30 bókstafi samanborið við síðasta mat á sjónskerpu.

Augnþrýstingur er ≥ 30 mmHg.

Sjónurof á sér stað.

Blæðing verður undir sjónu og nær til miðjudældar (fovea centralis) eða ef blæðingin er ≥ 50% af samanlögðu skemmda svæðinu.

Augnaðgerð hefur verið gerð á síðastliðnum 28 dögum eða er fyrirhuguð á næstu 28 dögum.

Rof á sjónulitþekjuvef

Áhættuþættir tengdir rofi á sjónulitþekjuvef (retinal pigment epithelial tear), eftir meðferð með lyfjum gegn æðaþelsvaxtarþætti við votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum og hugsanlega öðrum tilbrigðum nýæðamyndunar í æðu eru m.a. víðfeðmt og/eða mikið sjónulitþekjulos. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með þessa áhættuþætti fyrir rofi sjónulitþekjuvefs þegar meðferð með ranibizumabi er hafin.

Sjónulos með rofi eða sjónudepilsgöt

Hætta skal meðferð hjá þeim sem eru með sjónulos með rofi og hjá þeim sem eru með 3. eða 4. stigs sjónudepilsgöt.

Sjúklingahópar sem takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um

Einungis takmörkuð reynsla er af meðferð hjá sjúklingum með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki af tegund I. Ekki hafa farið fram rannsóknir á meðferð með Lucentis hjá sjúklingum sem áður hafa fengið inndælingar í glerhlaup, hjá sjúklingum með virkar útbreiddar sýkingar, vaxtarsjónukvilla af völdum sykursýki eða hjá sjúklingum með annan augnsjúkdóm samtímis eins og sjónulos eða sjónudepilsgat. Það er heldur engin reynsla af meðferð með Lucentis hjá sjúklingum með sykursýki með HbA1c yfir 12% og háþrýsting sem ekki hefur náðst stjórn á. Við meðferð slíkra sjúklinga skal læknirinn hafa í huga þennan skort á upplýsingum.

Ekki eru fullnægjandi upplýsingar til staðar til að álykta um verkun Lucentis hjá sjúklingum með bláæðalokun í sjónu sem eru með óafturkræfa sjónskerðingu vegna blóðþurrðar.

Hjá sjúklingum með sjúkdómsbreytingar í augnbotni vegna nærsýni liggja fyrir takmarkaðar upplýsingar um verkun Lucentis hjá sjúklingum sem áður hafa gengist undir árangurslausa ljósnæmismeðferð með verteporfini (vPDT). Einnig, þrátt fyrir að samræmi hafi komið fram varðandi verkun hjá einstaklingum með skemmdir undir miðjudæld (subfoveal) og við miðjudæld (juxtafoveal), eru upplýsingarnar ekki fullnægjandi til að álykta um verkun Lucentis hjá einstaklingum með sjúkdómsbreytingar í augnbotni vegna nærsýni sem eru með skemmdir utan miðjudældar (extrafoveal).

Altæk áhrif eftir notkun í glerhlaup

Greint hefur verið frá altækum aukaverkunum, þar með talið blæðingum sem ekki tengjast augum og slagæðasegareki, eftir inndælingu VEGF blokka í glerhlaup.

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi meðferðar hjá sjúklingum með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki, bjúg í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu eða sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu af völdum sjúkdómsbreytinga í augnbotni vegna nærsýni, og fyrri sögu um heilablóðfall eða skammvinn blóðþurrðarköst. Gæta skal varúðar við meðhöndlun slíkra sjúklinga (sjá kafla 4.8).

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hafa verið gerðar neinar formlegar rannsóknir á milliverkunum.

Sjá kafla 5.1 varðandi samhliða ljósnæmismeðferð með verteporfini og meðferð með Lucentis við votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum og sjúkdómsbreytingar í augnbotni vegna nærsýni.

Varðandi samhliða notkun lasermeðferðar og Lucentis við bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki og lokunar bláæðargreinar í sjónu (branch RVO), sjá kafla 4.2 og 5.1.

Í klínískum rannsóknum á meðferð við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki (DME) kom fram að hjá sjúklingum sem fengu Lucentis hafði samhliða meðferð með thíazólidíndíon- lyfjum ekki áhrif á sjónskerpu eða miðlæga þykknun í undirlagi sjónu (central retinal subfield thickness).

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Konur á barneignaraldri/getnaðarvarnir kvenna

Konur á barneignaraldri ættu að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferðinni stendur.

Meðganga

Engar klínískar upplýsingar um notkun ranibizumabs á meðgöngu liggja fyrir. Rannsóknir á cynomolgus öpum benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á meðgöngu eða þroska fósturvísis/fósturs (sjá kafla 5.3). Altæk útsetning fyrir ranibizumabi er lítil eftir notkun í auga, en vegna þess hver verkunarmátinn er, verður að gera ráð fyrir að ranibizumab geti hugsanlega valdið vansköpun og eiturverkunum á fósturvísi/fóstur. Því má ekki nota ranibizumab á meðgöngu nema væntanlegur ávinningur vegi þyngra en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið. Konum sem vilja verða þungaðar og hafa fengið meðferð með ranibizumabi er ráðlagt að bíða í að minnsta kosti 3 mánuði eftir síðasta skammt af ranibizumabi áður en getnaður fer fram.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort Lucentis skilst út í brjóstamjólk. Ekki er mælt með að barn sé haft á brjósti meðan á meðferð með Lucentis stendur.

Frjósemi

Engar upplýsingar liggja fyrir um frjósemi.

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Sú aðferð sem notuð er við gjöfina getur valdið tímabundnum sjóntruflunum, sem geta haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla (sjá kafla 4.8). Sjúklingar sem finna fyrir þessum einkennum mega hvorki stunda akstur né notkun véla þar til þessar tímabundnu sjóntruflanir eru liðnar hjá.

4.8Aukaverkanir

Samantekt á upplýsingum um öryggi

Flestar aukaverkanir sem greint hefur verið frá eftir notkun Lucentis tengjast aðferðinni við inndælinguna í glerhlaup.

Algengustu aukaverkanirnar á augu sem greint hefur verið eftir inndælingu Lucentis eru: augnverkur, blóðsókn í auga, aukinn augnþrýstingur, glerhlaupsbólga, glærulos, blæðing í sjónu, sjóntruflanir, augngrugg, blæðing í táru, augnerting, tilfinning um korn í auga, aukin táraseyting, hvarmabólga, augnþurrkur og augnkláði.

Algengustu aukaverkanirnar sem greint hefur verið frá og ekki tengjast augum eru höfuðverkur, nefkoksbólga og liðverkir.

Sjaldgæfari en alvarlegri aukaverkanir eru innri augnknattarbólga, blinda, sjónulos, rifun á sjónu og drer vegna meðferðartengdra áverka (sjá kafla 4.4).

Aukaverkanir sem komu fram eftir notkun Lucentis í klínískum rannsóknum eru teknar saman í töflunni hér á eftir.

Aukaverkanir settar upp í töflu#

Aukaverkanirnar eru flokkaðar eftir líffærakerfi og tíðni sem hér segir: Mjög algengar ( 1/10), algengar (≥1/100 til <1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100), mjög sjaldgæfar (1/10.000 til <1/1.000), koma örsjaldan fyrir (<1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra

Mjög algengar

Nefkoksbólga

Algengar

Þvagfærasýking*

Blóð og eitlar

 

Algengar

Blóðleysi

Ónæmiskerfi

 

Algengar

Ofnæmi

Geðræn vandamál

 

Algengar

Kvíði

Taugakerfi

 

Mjög algengar

Höfuðverkur

Augu

 

Mjög algengar

Glerhlaupsbólga, glærulos, blæðing í sjónu, sjóntruflanir,

 

augnverkur, augngrugg, blæðing í táru, augnerting,

 

tilfinning um korn í auga, aukin táraseyting, hvarmabólga,

 

augnþurrkur, blóðsókn í auga, augnkláði.

Algengar

Hrörnun sjónu, sjónuröskun, sjónulos, rof sjónu,

 

sjónulitþekjulos, rof sjónulitþekjuvefs, skert sjónskerpa,

 

blæðing í glerhlaupi, glæruhlaupsröskun, æðahjúpsbólga,

 

litubólga, litu- og brárkleggjabólga, drer, drer undir

 

augasteinshýði, ógegnsæi bakhluta augasteinsins,

 

depilglærubólga, skrámur á glæru, ertiroði í fremra

 

augnhólfi, þokusýn, blæðing á stungustað, blæðing í auga,

 

tárubólga, ofnæmistárubólga, útferð úr auga, blossasýn,

 

ljósfælni, óþægindi í auga, bjúgur á augnlokum, verkur í

 

augnlokum, blóðsókn í táru.

Sjaldgæfar

Blinda, innri augnknattarbólga, framhólfsgröftur, blæðing í

 

framhólfi, glærukvilli, viðloðun lithimnu, útfellingar í

 

glæru, glærubjúgur, rákir í glæru, verkur á stungustað,

 

erting á stungustað, óeðlileg tilfinning í auga, erting í

 

augnlokum.

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

 

Algengar

Hósti

Meltingarfæri

 

Algengar

Ógleði

Húð og undirhúð

 

Algengar

Ofnæmisviðbrögð (útbrot, ofsakláði, kláði, roði)

Stoðkerfi og stoðvefur

 

Mjög algengar

Liðverkir

Rannsóknaniðurstöður

Mjög algengarHækkaður augnþrýstingur

# Aukaverkanir voru skilgreindar sem aukaverkanir (hjá að minnsta kosti 0,5 prósentustigum sjúklinga) sem komu oftar fyrir (að minnsta kosti 2 prósentustigum) hjá sjúklingum á meðferð með Lucentis 0,5 mg en hjá þeim sem fengu samanburðarmeðferð (lyfleysu eða ljósnæmismeðferð með verteporfini)

*sást aðeins hjá sjúklingum með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki

Aukaverkanir tengdar lyfjaflokki

Í III. stigs rannsóknunum á votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum kom fram smávægileg aukning á heildartíðni blæðinga, sem ekki tengdust augum, sem er aukaverkun sem hugsanlega tengist altækri (systemic) hömlun á VEGF (æðaþelsvaxtarþætti), hjá sjúklingum sem fengu meðferð með ranibizumabi. Hinsvegar var ekkert samræmi milli mismunandi blæðinga. Fræðileg hætta á slagæðasegareki, þar með talið heilaslagi og hjartadrepi, er fyrir hendi í kjölfar notkunar VEGF blokka í glerhlaup. Í klínískum rannsóknum á Lucentis var tíðni slagæðasegareka lág hjá sjúklingum með aldurstengda hrörnun í augnbotnum, sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu, bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki og bláæðalokun í sjónu, og ekki var mikill munur á tíðni milli hópanna sem fengu meðferð með ranibizumabi annars vegar og samanburðarlyfi hins vegar.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Greint hefur verið frá tilvikum um ofskömmtun fyrir slysni í klínískum rannsóknum á votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum og upplýsingum eftir markaðssetningu. Þær aukaverkanir sem tengdust þessum tilvikum sem greint var frá voru aukinn augnþrýstingur, tímabundin blinda, skert sjónskerpa, glærubjúgur, verkur í glæru og verkur í auga. Ef ofskömmtun á sér stað skal fylgjast með augnþrýstingi og meðhöndla hann ef læknirinn telur þess þörf.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Augnlyf, efni sem draga úr nýmyndun æða, ATC-flokkur: S01LA04.

Verkunarháttur

Ranibizumab er einstofna mannaaðlagaður mótefnisbútur, framleiddur með raðbrigðatækni, sem beint er gegn æðaþelsvaxtarþætti A í æðum manna (VEGF-A). Það binst með mikilli sækni við isoform VEGF-A (þ.e. VEGF110, VEGF121 og VEGF165), og kemur þannig í veg fyrir að VEGF-A bindist viðtökum sínum VEGFR-1 og VEGFR-2. Binding VEGF-A við viðtaka sína leiðir til fjölgunar innanþekjufrumna og æðanýmyndunar, sem og æðaleka, en þetta er allt talið eiga þátt í framvindu nýæðamyndandi aldurstengdrar hrörnunar í augnbotnum, sjúkdómsbreytinga í augnbotni vegna nærsýni (pathologic myopia) og nýæðamyndunar í æðu eða sjónskerðingar vegna annaðhvort bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki eða bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu.

Verkun og öryggi

Meðferð við votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum

Klínískt öryggi og verkun Lucentis við votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum hefur verið metið í þremur slembuðum, tvíblindum samanburðarrannsóknum með lyfleysu eða virku lyfi sem stóðu yfir í 24 mánuði, hjá sjúklingum með æðanýmyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum. Alls tóku 1.323 sjúklingar (879 fengu virkt efni og 444 fengu lyfleysu) þátt í þessum rannsóknum.

Írannsókn FVF2598g (MARINA) var 716 sjúklingum með vægar klassískar skemmdir eða dulinn sjúkdóm án klassískra skemmda slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 og fengu mánaðarlega inndælingu með Lucentis 0,3 mg, Lucentis 0,5 mg eða lyfleysu.

Írannsókn FVF2587g (ANCHOR) var 423 sjúklingum sem voru að stærstum hluta með klassíska nýæðamyndun í æðu slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 og fengu Lucentis 0,3 mg mánaðarlega, Lucentis 0,5 mg mánaðarlega eða ljósnæmismeðferð með verteporfini (í upphafi og á 3 mánaða fresti eftir það ef æðamyndataka með flúrskímulausn sýndi þrálátan eða endurkominn æðaleka).

Helstu niðurstöður mælinga eru teknar saman í töflu 1 og mynd 1.

Tafla 1 Niðurstöður eftir 12 og 24 mánuði í FVF2598g (MARINA) rannsókninni og FVF2587g (ANCHOR) rannsókninni

 

 

FVF2598g (MARINA)

FVF2587g (ANCHOR)

Niðurstöður mælinga

Mánuður

Lyfleysa

Lucentis

Verteporfin

Lucentis

 

 

(n=238)

0,5 mg

PDT (n=143)

0,5 mg

 

 

 

(n=240)

 

(n=140)

Tap á sjónskerpu um

12. mánuður

62%

95%

64%

96%

<15 bókstafi (%)a

24. mánuður

53%

90%

66%

90%

(viðhald sjónar,

 

 

 

 

 

aðalendapunktur)

 

 

 

 

 

Aukning sjónskerpu

12. mánuður

5%

34%

6%

40%

um ≥15 bókstafi (%)a

24. mánuður

4%

33%

6%

41%

Meðalbreyting á sjón-

12. mánuður

-10,5 (16,6)

+7,2 (14,4)

-9,5 (16,4)

+11,3 (14,6)

skerpu (bókstafir)

24. mánuður

-14,9 (18,7)

+6,6 (16,5)

-9,8 (17,6)

+10,7 (16,5)

(staðalfrávik)a

 

 

 

 

 

a p<0,01

 

 

 

 

 

Mynd 1 Meðaltaltalsbreyting sjónskerpu á 24 mánuðum frá upphafi í rannsókn FVF2598g (MARINA) og í rannsókn FVF2587g (ANCHOR)

Meðaltalsbreyting sjónskerpu ±SE

Rannsókn FVF2598g (MARINA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10 -15

Mánuður

+6,6

-14,9

+21,5

Meðaltalsbreyting sjónskerpu ±SE

Rannsókn FVF2587g (ANCHOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,8

-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

 

 

 

 

 

+20,5

MARINA

ANCHOR

 

LUCENTIS 0,5 mg (n=240)

 

LUCENTIS 0,5 mg (n=140)

 

 

 

 

 

Lyfleysa (n=238)

 

Verteporfin ljósnæmismeðferð

 

 

 

(n=143)

Niðurstöður úr báðum rannsóknunum bentu til þess að áframhaldandi meðferð með ranibizumabi geti einnig haft ávinning í för með sér hjá sjúklingum sem töpuðu ≥ 15 bókstöfum í bestu leiðréttri sjónskerpu á fyrsta ári meðferðar.

Fram kom tölfræðilega marktæk bæting á sjón samkvæmt því sem sjúklingarnir greindu frá í bæði MARINA og ANCHOR á meðferð með ranibizumabi miðað við samanburðarhóp samkvæmt NEI VFQ-25.

Í rannsókn FVF3192g (PIER) var 184 sjúklingum með allar tegundir nýæðamyndandi aldurstengdrar hrörnunar í augnbotnum slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 og fengu Lucentis 0,3 mg, Lucentis 0,5 mg eða inndælingu með lyfleysu einu sinni í mánuði, 3 mánuði í röð og síðan á 3 mánaða fresti. Frá

14. mánuði rannsóknarinnar var sjúklingum sem fengu lyfleysu leyft að fá meðferð með ranibizumabi og frá 19. mánuði var hægt að fá tíðari meðferð. Sjúklingar sem fengu meðferð með Lucentis í PIER fengu að meðaltali 10 heildarmeðferðir.

Eftir aukna sjónskerpu í upphafi (eftir mánaðarlega skammta), minnkaði sjónskerpa að meðaltali hjá sjúklingum sem fengu meðferð ársfjórðungslega og hafði fallið aftur að upphafsgildi eftir 12 mánuði og þessi áhrif voru enn til staðar í 24 mánuði hjá meirihluta sjúklinga sem fékk meðferð með ranibizumabi (82%). Takmarkaðar niðurstöður frá einstaklingum sem fengu lyfleysu en fengu síðar meðferð með ranibizumabi benda til þess að það að hefja meðferð sem fyrst sé árangursríkara til viðhalds sjónskerpu.

Niðurstöður úr tveimur rannsóknum (MONT BLANC, BPD952A2308 og DENALI, BPD952A2309) sem gerðar voru eftir að markaðsleyfi var gefið út staðfestu verkun Lucentis en sýndu ekki fram á viðbótaráhrif samhliðameðferðar með verteporfini (Visudyne ljósnæmismeðferð) og Lucentis samanborið við meðferð með Lucentis einu sér.

Meðferð við sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu af völdum breytinga í augnbotni vegna nærsýni

Öryggi og verkun Lucentis hjá sjúklingum með sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu af völdum sjúkdómsbreytinga í augnbotni vegna nærsýni var metið út frá 12 mánaða upplýsingum úr tvíblindu lykilsamanburðarrannsókninni F2301 (RADIANCE). Í rannsókninni var 277 sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 2:2:1 í eftirtalda hópa:

Hópur I (ranibizumab 0,5 mg, skammtaáætlun fór eftir „stöðugleika“ viðmiði skilgreindu sem engin breyting á bestu leiðréttu sjónskerpu samanborið við tvær síðustu mánaðarlegar skoðanir).

Hópur II (ranibizumab 0,5 mg, skammtaáætlun fór eftir „sjúkdómsvirkni“ viðmiði skilgreindu sem sjónskerðing sem rekja má til vökva innan eða undir sjónu eða virks leka vegna nýæðamyndunar í æðu samkvæmt mati með sneiðmyndatöku (optical coherence tomography (OCT)) og/eða flúrskímandi æðamyndatöku (fluorescein angiography).

Hópur III (ljósnæmismeðferð með verteporfini (vPDT) – sjúklingar máttu fá meðferð með

ranibizumabi frá 3. mánuði).

Í hópi II, sem fékk ráðlagða skammta (sjá kafla 4.2), þurftu 50,9% sjúklinganna 1 eða 2 inndælingar, 34,5% þurftu 3 til 5 inndælingar og 14.7% þurftu 6 til 12 inndælingar á því 12 mánaða tímabili sem rannsóknin stóð yfir. 62,9% sjúklinga í hópi II höfðu ekki þörf fyrir inndælingar á seinni 6 mánuðum rannsóknarinnar.

Helstu niðurstöður úr RADIANCE eru teknar saman í töflu 2 og mynd 2.

Tafla 2 Niðurstöður eftir 3. og 12. mánuð (RADIANCE)

 

Hópur I

Hópur II

Hópur III

 

Ranibizumab

Ranibizumab

vPDTb

 

0,5 mg

0,5 mg

 

 

„stöðugleiki

„sjúkdómsvirkni“

 

 

sjónar“

 

 

 

(n=105)

(n=116)

(n=55)

3. mánuður

 

 

 

Meðaltalsbreyting á bestu leiðréttu

+10,5

+10,6

+2,2

sjónskerpu frá 1. mánuði til 3. mánaðar

 

 

 

samanborið við upphafsgildia (bókstafir)

 

 

 

Hlutfall sjúklinga með aukna sjónskerpu um:

 

 

 

≥15 bókstafi, eða náðu ≥84 bókstöfum með

38,1%

43,1%

14,5%

bestu leiðréttu sjónskerpu

 

 

 

12. mánuður

 

 

 

Fjöldi inndælinga fram að 12. mánuði:

 

 

 

Meðaltal

4,6

3,5

Á ekki við

Miðgildi

4,0

2,5

Á ekki við

Meðaltalsbreyting á bestu leiðréttu

+12,8

+12,5

Á ekki við

sjónskerpu frá 1. mánuði til 12. mánaðar

 

 

 

samanborið við upphafsgildi (bókstafir)

 

 

 

Hlutfall sjúklinga með aukna sjónskerpu um:

 

 

 

≥15 bókstafi, eða náðu ≥84 bókstöfum með

53,3%

51,7%

Á ekki við

bestu leiðréttu sjónskerpu

 

 

 

ap<0,00001 samanburður við viðmiðunarhóp sem fékk ljósnæmismeðferð með verteporfini (vPDT)

bSamanburður fram að 3. mánuði. Sjúklingum sem var slembiraðað á ljósnæmismeðferð með verteporfini var leyft að fá meðferð með ranibizumabi frá 3. mánuði (í hópi III fengu 38 sjúklingar meðferð með ranibizumabi frá 3. mánuði)

 

Mynd 2

Meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu frá upphafsgildum til 12. mánaðar

 

 

(RADIANCE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+14,4

sjónskerpu frá upphafsgildi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+13,8

 

 

+12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðalbreyting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab leyft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab 0,5 mg Hópur I

 

 

 

Ranibizumab 0,5 mg Hópur II

 

 

 

 

eftir stöðugleika (n=105)

 

 

 

eftir sjúkdómsvirkni (n=116)

 

 

 

 

 

Ljósnæmismeðferð með verteporfini

 

 

Ranibizumab 0,5 mg/Ljósnæmismeðferð

 

 

 

 

 

með verteporfini

 

 

 

 

 

 

Hópur III (n=55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hópur III frá 3. mánuði og áfram (n=55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bættri sjón fylgdi minnkun á miðþykkt sjónu.

 

 

 

 

 

 

 

Fram kom að ávinningur sem sjúklingarnir greindu frá var meiri hjá hópunum sem fengu meðferð með ranibizumabi en hópnum sem fékk ljósnæmismeðferð með verteporfini (p-gildi <0,05) hvað varðar bætingu á heildarskori og nokkrum undirkvörðum (almenn sjón, nærsjón, geðheilsa og hversu mikið viðkomandi er háður öðrum) NEI VFQ-25.

Meðferð við sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu (af öðrum orsökum en nærsýni og votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum)

Öryggi og verkun Lucentis hjá sjúklingum með sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu var metið út frá upplýsingum úr 12 mánaða tvíblindri, lykilsamanburðarrannsókn með lyfleysu G2301 (MINERVA). Í rannsókninni var 178 fullorðnum sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 2:1 og fengu:

ranibizumab 0,5 mg við upphaf sem fylgt var eftir með einstaklingsbundinni skömmtun miðað við virkni sjúkdóms metið út frá sjónskerpu og/eða líffærafræðilegum þáttum (t.d skert sjónskerpa, vökvi innan eða undir sjónu, blæðingar eða leki);

inndæling með lyfleysu við upphaf sem fylgt var eftir með einstaklingsbundinni meðferð sem

fór eftir virkni sjúkdóms.

Eftir 2. mánuð fengu allir sjúklingar opna meðferð með ranibizumabi eftir þörfum.

Lykilniðurstöður úr MINERVA eru teknar saman í töflu 3 og mynd 3. Fram kom bætt sjón og henni fylgdi minnkandi miðlæg þykknun í undirlagi sjónu á 12 mánaða tímabilinu.

Meðalfjöldi inndælinga á 12 mánuðum var 5,8 hjá ranibizumab hópnum og 5,4 hjá sjúklingum í lyfleysuhópnum sem voru hæfir til að fá ranibizumab frá 2. mánuði og áfram. Í lyfleysuhópnum fengu 7 af 59 sjúklingum enga meðferð með ranibizumabi í augað sem var rannsakað á þessu 12 mánaða tímabili.

Tafla 3

Niðurstöður eftir 2. mánuð (MINERVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab

Lyfleysa (n=59)

 

 

0,5 mg (n=119)

 

Meðalbreyting bestu leiðréttu sjónskerpu frá upphafsgildi

9,5 bókstafir

-0,4 bókstafir

til 2 mánaðar

 

 

Aukning um ≥15 bókstafi frá upphafi eða 84 stöfum náð

31,4%

12,3%

eftir 2. mánuð

 

 

Sjúklingar töpuðu ekki >15 bókstöfum frá upphafi þar til

99,2%

94,7%

eftir 2. mánuð

 

 

Minnkun CSFTb frá upphafi að 2. mánuðia

77 µm

-9,8 µm

aEinhliða p<0,001 samanborið við lyfleysu

bCSFT - (miðlæg þykknun í undirlagi sjónu (central retinal subfield thickness))

Mynd 3 Meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu (BCVA) frá upphafsgildum til 12. mánaðar (MINERVA)

Meðaltalsbreyting bestu leiðréttrar

*

(bókstafir)CI95%-+/

 

11,0

9,4*

 

 

 

 

 

9,3

sjónskerpu

-0,3*

 

 

 

 

Tvíblind, slembuð,

Opin,

 

Ranibizumab miðað við

 

Ranibizumab leyft í báðum hópunum

 

lyfleysu

 

 

 

Mánuður

 

Meðferð:

Ranibizumab 0,5 mg (N=119)

Lyfleysa (N=59)

Merkjanlegt meðalgildi BCVA getur verið frábrugðið meðaltali BCVA minnstu kvaðrata (aðeins eftir 2. mánuð)

Við samanburð á ranibizumabi og lyfleysu eftir 2. mánuð komu samsvarandi meðferðaráhrif fram bæði í heildina og hjá undirhópum eftir sjúkdómum við upphaf:

Tafla 4 Heildarmeðferðaráhrif og hjá undirhópum samkvæmt sjúkdómum við upphaf

Heildarniðurstöður og eftir sjúkdómum

Meðferðaráhrif fram yfir

Fjöldi sjúklinga [n]

við upphaf

lyfleysu [bókstafir]

(meðferð +lyfleysa)

Í heildina

9,9

Æðarákir (angioid streaks)

14,6

Sjónu- og æðukvilli í kjölfar bólgu

6,5

 

 

 

Miðlægur alvarlegur æðu- og sjónukvilli

5,0

Æðu- og sjónukvilli af óþekktum orsökum

11,4

Ýmsir sjúkdómara

10,6

a nær yfir mismunandi sjúkdóma sem komu örsjaldan fyrir og eru ekki með í hinum undirhópunum

Í lykilrannsókninni G2301 (MINERVA) fengu fimm unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu opna meðferð með ranibizumabi 0,5 mg við upphaf sem fylgt var eftir með einstaklingsbundinni meðferð eins og hjá fullorðnum. Besta leiðréttu sjónskerpa batnaði miðað við upphafsgildi fram að 12. mánuði hjá öllum fimm sjúklingunum, á bilinu 5 til

38 bókstafi (að meðaltali 16,6 bókstafi). Bættri sjón fylgdi stöðugleiki miðlægrar þykknunar í undirlagi sjónu, eða minnkun á 12 mánaða tímabilinu. Meðalfjöldi ranibizumab inndælinga í augað sem var rannsakað á 12 mánaða tímabili var 3 (á bilinu 2 til 5). Í heildina þoldist meðferð með ranibizumabi vel.

Meðferð við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki

Öryggi og verkun Lucentis hefur verið metin í þremur slembuðum samanburðarrannsóknum sem stóðu yfir í að minnsta kosti 12 mánuði. Samtals 868 sjúklingar (708 á virku lyfi og 160 á samanburðarlyfi) tóku þátt í þessum rannsóknum.

ÍII stigs rannsókninni D2201 (RESOLVE) voru 151 sjúklingur meðhöndlaður með ranibizumabi (6 mg/ml, n=51, 10 mg/ml, n=51) eða lyfleysu (n=49) sem gefið var mánaðarlega með inndælingu í glerhlaup. Hjá samanlögðum hópi sjúklinga sem fengu meðferð með ranibizumabi (n=102) var

meðalbreyting á bestu leiðréttri sjónskerpu frá 1. til 12. mánaðar miðað við upphafsgildi +7,8 (±7,72) bókstafir, samanborið við -0,1 (±9,77) bókstaf hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu og meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu (BCVA) 12 mánuðum frá upphafsgildi var 10,3 (±9,1) bókstafir hjá þeim sem fengu meðferð með ranibizumabi samanborið við -1,4 (±14,2) bókstafi hjá þeim sem fengu lyfleysu (p<0,0001 fyrir meðferðarmun).

ÍIII. stigs rannsókninni D2301 (RESTORE) var 345 sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 og fengu ranibizumab 0,5 mg sem einlyfjameðferð og sýndarlasermeðferð, eða ranibizumab 0,5 mg ásamt lasermeðferð, eða lyfleysu með inndælingu og lasermeðferð. 240 sjúklingar sem áður höfðu lokið

12 mánaða rannsókninni RESTORE voru teknir með í opna fjölsetra, 24-mánaða framlengda rannsókn (RESTORE framlenging). Sjúklingar fengu meðferð með ranibizumabi 0,5 mg eftir þörfum (pro re nata (PRN)) í sama auga og í kjarnarannsókninni (D2301 RESTORE).

Helstu niðurstöður mælinga eru dregnar saman í töflu 5 (RESTORE og framlenging rannsóknar) og í mynd 4 (RESTORE).

Mynd 4 Meðaltalsbreyting sjónskerpu frá upphafsgildi og út rannsóknartímabilið í rannsókn D2301 (RESTORE)

Meðalbreyting sjónskerpu frá upphafsgildi

upphafsgildi 6(bókstafir)

SE- 2+/

-2

-4

+ 6,8/+ 6,4

+ 0,9

Mánuður

Meðferðarhópur

Ranibizumab 0,5 mg (n=115)

Ranibizumab 0,5 mg + laser (n=118)

 

 

Laser (n=110)

+ 6,2/+ 5,4*

SE=standard error of mean

* Breyting reiknuð með aðferð minnstu kvaðrata (least squares means), p 0,0001/0,0004 á grundvelli tvíhliða lagskipts Cochran-Mantel-Haenszel prófs

Samræmi var milli verkunar hjá flestum undirhópunum eftir 12 mánuði. Hins vegar virtust einstaklingar með bestu leiðréttu sjónskerpu í upphafi > 73 bókstafir og bjúg í sjónudepli með miðþykkt sjónu < 300 m ekki hafa ávinning af meðferð með ranibizumabi samanborið við lasermeðferð.

Tafla 5 Niðurstöður mælinga eftir 12 mánuði í rannsókn D2301 (RESTORE) og eftir 36 mánuði í rannsókn D2301-E1 (RESTORE framlenging)

Niðurstöður mælinga eftir 12 mánuði

Ranibizumab

Ranibizumab

Laser

samanborið við upphafsgildi í rannsókn

0,5 mg

0,5 mg + Laser

 

D2301 (RESTORE)

n=115

n=118

n=110

 

 

 

 

Meðaltalsbreyting bestu leiðréttrar

6,1 (6,4)a

5,9 (7,9)a

0,8 (8,6)

sjónskerpu (BCVA) frá 1. mánuði til

 

 

 

12. mánaðara ( staðalfrávik)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri sjónskerpu

6,8 (8,3)a

6,4 (11,8)a

0,9 (11,4)

(BCVA) eftir 12 mánuði ( staðalfrávik)

 

 

 

Aukning um ≥15 bókstafi eða bestu

22,6

22,9

8,2

leiðréttrar sjónskerpu (BCVA)

 

 

 

≥84 bókstafir eftir 12 mánuði (%)

 

 

 

Meðalfjöldi inndælinga (mánuðir 0-11)

7,0

6,8

7,3

 

 

 

(lyfleysa)

 

 

 

 

Niðurstöður mælinga eftir 36 mánuði með

Ranibizumab áður

Ranibizumab áður

Laser áður

rannsókn D2301 (RESTORE) sem

0,5 mg

0,5 mg + laser

 

upphafsgildi borið saman við rannsókn

n=83

n=83

n=74

D2301-E1 (RESTORE framlenging)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri sjónskerpu

7,9 (9,0)

6,7 (7,9)

5,4 (9,0)

(BCVA) eftir 24 mánuði (staðalfrávik)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri sjónskerpu

8,0 (10,1)

6,7 (9,6)

6,0 (9,4)

(BCVA) eftir 36 mánuði (staðalfrávik)

 

 

 

Aukning um ≥15 bókstafi eða bestu

 

 

 

leiðréttrar sjónskerpu (BCVA)

27,7

30,1

21,6

≥84 bókstafir eftir 36 mánuði (%)

 

 

 

Meðalfjöldi inndælinga (mánuðir 12-35)*

6,8

6,0

6,5

 

ap<0.0001 fyrir samanburð ranibizumab-arma og laser-arm.

n í D2301-E1 (RESTORE framlenging) er fjöldi sjúklinga með gildi bæði í upphafi rannsóknar D2301 (RESTORE) (mánuður 0) og við heimsókn í 36. mánuði.

* Hlutfall sjúklinga sem ekki þurfti að fá neina meðferð með ranibizumabi í framlengingarhlutanum var 19% hjá þeim sem áður höfðu fenguð ranibizumab, 25% hjá þeim sem höfðu áður fengið ranibizumab + lasermeðferð og 20% hjá þeim sem áður höfðu fengið lasermeðferð.

Tölfræðilega marktækur ávinningur að mati sjúklinga með tilliti til flestra sjóntengdra athafna kom fram við meðferð með ranibizumabi (með eða án lasermeðferðar) framyfir samanburðarhópinn, metið samkvæmt NEI VFQ-25 (the National Eye Institute Visual Function Questionnaire). Ekki var hægt að ákvarða mun milli meðferða með tilliti til annarra undirmælikvarða spurningalistans.

Öryggi ranibizumabs til langs tíma sem kom fram í 24 mánaða framlengdu rannsókninni var samsvarandi öryggi Lucentis.

Í IIIb stigs rannsókninni D2304 (RETAIN) var 372 sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 til að fá:

ranibizumab 0,5 mg samhliða lasermeðferð eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils (treat-and-extend (TE)),

ranibizumab 0,5 mg einlyfjameðferð eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils (treat-and-extend (TE)),

ranibizumab 0,5 mg einlyfjameðferð samkvæmt meðferðaráætlun eftir þörfum (pro re nata (PRN)).

Í öllum meðferðarhópum var ranibizumab gefið mánaðarlega þar til besta leiðrétt sjónskerpa (BCVA) var metin stöðug í a.m.k. þremur mánaðarlegum mælingum í röð. Eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils (TE) var ranibizumab gefið á 2-3 mánaða fresti. Hjá öllum hópum var mánaðarleg meðferð hafin á ný ef besta leiðrétt sjónskerpa (BCVA) minnkaði vegna aukins bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki (DME) og var haldið áfram þar til stöðugri bestu leiðréttri sjónskerpu (BCVA) var aftur náð.

Fjöldi heimsókna sem boðað var til eftir inndælingarnar 3 í upphafi var 13 eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils (TE) og 20 eftir meðferðaráætlun eftir þörfum (PRN). Með báðum TE meðferðaráætlunum héldu meira en 70% sjúklinganna bestu leiðréttri sjónskerpu (BCVA) með meðaltímalengd milli heimsókna ≥2 mánuði.

Niðurstöður mælinga eru dregnar saman í töflu 6.

Tafla 6 Niðurstöður rannsóknar D2304 (RETAIN)

Niðurstöður mælinga bornar

TE ranibizumab

TE ranibizumab

PRN ranibizumab

saman við upphafsgildi

0,5 mg + laser

0,5 mg eingöngu

0,5 mg

 

n=117

n=125

n=117

Meðalbreyting í bestu leiðréttri

 

 

 

sjónskerpu (BCVA) frá 1. til

5,9 (5,5) a

6,1 (5,7) a

6,2 (6,0)

12. mánaðar (staðalfrávik)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri

 

 

 

sjónskerpu (BCVA) frá 1. til

6,8 (6,0)

6,6 (7,1)

7,0 (6,4)

24. mánaðar (staðalfrávik)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri

 

 

 

sjónskerpu (BCVA) eftir

8,3 (8,1)

6,5 (10,9)

8,1 (8,5)

24 mánuði (staðalfrávik)

 

 

 

Aukning um ≥15 bókstafi eða

 

 

 

bestu leiðréttrar sjónskerpu

25,6

28,0

30,8

(BCVA) ≥84 bókstafi eftir

 

 

 

24 mánuði (%)

 

 

 

Meðalfjöldi inndælinga

12,4

12,8

10,7

(mánuðir 0-23)

 

 

 

a p<0,0001 fyrir jafngildispróf gagnvart PRN

 

 

Í rannsóknum á bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki (DME) fylgdi aukningu í bestu leiðréttri sjónskerpu (BCVA) með tímanum meðaltalsminnkun í miðþykkt sjónu (CSFT) í öllum meðferðarhópunum.

Meðferð við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu (retinal vein occlusion (RVO))

Lagt hefur verið mat á klínískt öryggi og verkun Lucentis hjá sjúklingum með sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu, í slembiröðuðu, tvíblindu samanburðarrannsóknunum BRAVO og CRUISE sem gerðar voru hjá sjúklingum með lokun bláæðargreinar í sjónu (BRVO) (n=397) og miðbláæðalokun í sjónu (CRVO) (n=392), tilgreint í sömu röð. Í báðum rannsóknunum fengu sjúklingarnir annaðhvort 0,3 mg eða 0,5 mg af ranibizumabi eða lyfleysu með inndælingu. Eftir 6 mánuði var sjúklingunum í hópnum sem fékk lyfleysu víxlað yfir á 0,5 mg af ranibizumabi.

Helstu niðurstöður mælinga úr BRAVO og CRUISE eru teknar saman í töflu 7 og myndum 5 og 6.

Tafla 7 Niðurstöður í 6. og 12. mánuði (BRAVO og CRUISE)

 

BRAVO

CRUISE

 

 

Lyfleysa/Lucentis

Lucentis

Lyfleysa/Lucentis

Lucentis

 

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

 

(n=132)

(n=131)

(n=130)

(n=130)

Meðaltalsbreyting

7,3 (13,0)

18,3 (13,2)

0,8 (16,2)

14,9 (13,2)

sjónskerpu í 6. mánuðia

 

 

 

 

(bókstafir) (staðalfrávik)

 

 

 

 

(aðalendapunktur)

 

 

 

 

Meðaltalsbreyting á bestu

12,1 (14,4)

18,3 (14,6)

7,3 (15,9)

13,9 (14,2)

leiðréttu sjónskerpu í

 

 

 

 

12. mánuði (bókstafir)

 

 

 

 

(staðalfrávik)

 

 

 

 

Aukning á sjónskerpu um

28,8

61,1

16,9

47,7

15 bókstafi í 6. mánuðia

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

Aukning á sjónskerpu um

43,9

60,3

33,1

50,8

15 bókstafi í 12. mánuði

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

Hlutfall (%) sem fékk

61,4

34,4

Á ekki við

Á ekki við

björgunarmeðferð með laser

 

 

 

 

á 12 mánuðum

 

 

 

 

ap<0,0001 fyrir báðar rannsóknirnar

Mynd 5 Meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu frá upphafsgildum til 6. mánaðar og 12. mánaðar (BRAVO)

Meðalbreyting sjónskerpu frá upphafsgildi

+/- SE (bókstafir)

+ 18,3

+ 18,3

+ 12,1

+ 7,3

samanburður við lyfleysu hópnum sem fékk lyfleysu víxlað yfir á ranibizumab

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

 

 

 

 

 

Meðferðarhópur

 

 

 

Lyfleysa/Ranibizumab 0,5 mg (n=132)

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab 0,5 mg (n=131)

 

SE=standard error of mean

Mynd 6

Meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu frá upphafsgildum til 6. mánaðar og

 

 

12. mánaðar (CRUISE)

 

 

 

 

 

 

 

 

(bókstafir)

 

 

samanburður við lyfleysu

 

hópnum sem fékk lyfleysu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

víxlað yfir á ranibizumab

 

 

 

 

 

 

 

+ 14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

upphafsgildi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sjónskerpu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðalbreyting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

 

 

 

 

 

 

 

Meðferðarhópur

 

 

 

Lyfleysa/Ranibizumab 0,5 mg (n=130)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab 0,5 mg (n=130)

 

SE=standard error of mean

Í báðum rannsóknunum fylgdi bættri sjón áframhaldandi og marktæk minnkun á bjúg í sjónudepli samkvæmt mælingum á þykkt sjónu við sjóntaug.

Hjá sjúklingum með miðbláæðalokun í sjónu (CRVO) (CRUISE og framhaldsrannsóknin HORIZON): Sjúklingar, sem fengu lyfleysu fyrstu 6 mánuðina en síðan ranibizumab, náðu ekki sambærilegri aukningu á sjónskerpu eftir 24 mánuði (~6 bókstafir) og sjúklingar sem fengu meðferð með ranibizumabi frá því rannsóknin hófst (~12 bókstafir).

Tölfræðilega marktækur ávinningur að mati sjúklinga samkvæmt undirkvörðum tengdum athöfnum sem tengjast nær- og fjarsjón kom fram við meðferð með ranibizumabi framyfir samanburðarhópinn, metið samkvæmt NEI VFQ-25 (the National Eye Institute Visual Function Questionnaire).

Lagt var mat á langtíma (24 mánuðir) klínískt öryggi og verkun Lucentis hjá sjúklingum með sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu í rannsóknunum BRIGHTER (BRVO) og CRYSTAL (CRVO). Í báðum rannsóknunum var 0,5 mg af ranibizumabi samkvæmt meðferðaráætlun gefið eftir þörfum samkvæmt einstaklingsbundnum stöðugleikaviðmiðum. BRIGHTER var 3 arma slembuð rannsókn með virkum samanburði þar sem borin voru saman 0,5 mg af ranibizumabi sem einlyfjameðferð eða samhliða lasermeðferð og lasermeðferð ein sér. Eftir

6 mánuði gátu sjúklingar í hópnum sem fékk lasermeðferð fengið 0,5 mg af ranibizumabi. CRYSTAL var stakarma rannsókn þar sem 0,5 mg af ranibizumabi voru gefin sem einlyfjameðferð.

Lykilniðurstöður úr BRIGHTER og CRYSTAL koma fram í töflu 8.

Tafla 8 Niðurstöður í 6. og 24. mánuði (BRIGHTER og CRYSTAL)

 

 

 

 

BRIGHTER

 

 

CRYSTAL

 

 

 

Lucentis 0,5 mg

Lucentis 0,5 mg +

Lasermeðferð*

 

Lucentis 0,5 mg

 

 

 

N=180

lasermeðferð

N=90

 

N=356

 

 

 

 

N=178

 

 

 

Meðaltalsbreyting

 

 

 

 

 

 

á bestu leiðréttu

 

 

 

 

 

 

sjónskerpu í

 

+14,8

+14,8

+6,0

 

+12,0

6. mánuðia

 

(10,7)

(11,13)

(14,27)

 

(13,95)

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

(staðalfrávik)

 

 

 

 

 

 

Meðaltalsbreyting

 

 

 

 

 

 

á bestu leiðréttu

 

 

 

 

 

 

sjónskerpu í

 

+15,5

+17,3

+11,6

 

+12,1

24. mánuðib

 

(13,91)

(12,61)

(16,09)

 

(18,60)

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

(staðalfrávik)

 

 

 

 

 

 

Aukning á bestu

 

 

 

 

 

 

leiðréttu

 

 

 

 

 

 

sjónskerpu um

 

52,8

59,6

43,3

 

49,2

15 bókstafi í

 

 

 

 

 

 

24. mánuði (%)

 

 

 

 

 

 

Meðalfjöldi

 

 

 

 

 

 

inndælinga

 

11,4

11,3 (6,02)

Á ekki við

 

13,1 (6,39)

(staðalfrávik)

 

(5,81)

 

 

 

 

 

 

(0.-23. mánuður)

 

 

 

 

 

 

a

p<0,0001 fyrir samanburð í BRIGHTER í 6. mánuði: Lucentis 0,5 mg samanborið við

 

 

lasermeðferð og Lucentis 0,5 mg + lasermeðferð samanborið við lasermeðferð.

 

b

p<0,0001 fyrir núllkenningu í CRYSTAL um að meðalbreyting frá upphafi í 24. mánuði sé núll.

 

*

Frá 6. mánuði var meðferð með ranibizumabi 0,5 mg leyfð (24 sjúklingar fengu eingöngu

 

lasermeðferð.

 

 

 

 

 

ÍBRIGHTER sýndi ranibizumab 0,5 mg samhliða lasermeðferð ekki yfirburði yfir einlyfjameðferð með ranibizumabi frá upphafi að 24. mánuði (95% CI -2,8; 1,4).

Íbáðum rannsóknum kom fram hröð og tölfræðilega marktæk minnkun frá upphafsgildi á miðlægri þykknun í undirlagi sjónu (central retinal subfield thickness) í 1. mánuði. Þessi áhrif héldust fram að 24. mánuði.

Áhrif ranibizumab meðferðar voru svipuð óháð blóðþurrð í sjónhimnu. Í BRIGHTER var meðalbreyting frá upphafi +15,3 bókstafir hjá sjúklingum með blóðþurrð (N=46) og +15,6 bókstafir hjá sjúklingum sem ekki voru með blóðþurrð (N=133), sem fengu einlyfjameðferð með ranibizumabi í 24. mánuði. Í CRYSTAL var meðalbreyting frá upphafi +15,0 bókstafir hjá sjúklingum með blóðþurrð (N=53) og 11,5 bókstafir hjá sjúklingum sem ekki voru með blóðþurrð (N=300), sem fengu einlyfjameðferð með ranibizumabi.

Áhrif hvað varðar bætta sjón komu fram hjá öllum sjúklingum sem fengu meðferð með 0,5 mg af ranibizumabi einu sér óháð því hversu lengi þeir höfðu verið með sjúkdóminn, bæði í BRIGHTER og CRYSTAL. Hjá sjúklingum sem höfðu verið með sjúkdóminn <3 mánuði jókst sjónskerpa um 13,3 og 10,0 bókstafi í 1. mánuði; og 17,7 og 13,2 bókstafi í 24. mánuði í BRIGHTER og CRYSTAL, tilgreint í sömu röð. Samsvarandi framfarir varðandi sjónskerpu hjá sjúklingum sem höfðu verið með sjúkdóminn ≥12 mánuði var 8,6 og 8,4 bókstafir í sömu rannsóknum. Íhuga skal að hefja meðferð við greiningu sjúkdómsins.

Langtímaöryggi ranibizumabs sem kom fram í 24 mánaða rannsóknunum er í samræmi við þekkt öryggi Lucentis.

Börn

Öryggi og verkun ranibizumabs hefur ekki enn verið staðfest hjá börnum.

Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á Lucentis hjá öllum undirhópum barna við nýæðamyndandi aldurstengdri hrörnun í augnbotnum, sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki, sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu og sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu (sjá upplýsingar í

kafla 4.2 um notkun handa börnum).

5.2Lyfjahvörf

Eftir mánaðarlega inndælingu Lucentis í glerhlaup hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum, var sermisþéttni ranibizumabs yfirleitt lág og hámarksgildi (Cmax) voru yfirleitt undir þeirri þéttni ranibizumabs sem þarf til að hindra líffræðilega virkni VEGF um 50%

(11-27 ng/ml, samkvæmt mati sem gert var á frumufjölgun in vitro). Cmax var í réttu hlutfalli við skammta á skammtabilinu 0,05 til 1,0 mg/auga. Sermisþéttni hjá takmörkuðum fjölda sjúklinga með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki bendir til þess að ekki sé hægt að útiloka lítillega hækkaða altæka útsetningu samanborið við það sem kom fram hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum. Sermisþéttni ranibizumabs hjá sjúklingum með bláæðalokun í sjónu var svipuð eða lítillega hærri en sem fram kom hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum.

Samkvæmt þýðisgreiningu á lyfjahvörfum og brotthvarfi ranibizumabs úr sermi hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum í meðferð með 0,5 mg skammti, er meðaltal helmingunartíma brotthvarfs ranibizumabs úr glerhlaupi um það bil 9 dagar. Meðan á mánaðarlegri gjöf Lucentis 0,5 mg/auga í glerhlaup stendur er talið að Cmax fyrir ranibizumab í sermi, sem næst um það bil 1 sólarhring eftir inndælingu, sé yfirleitt á bilinu 0,79-2,90 ng/ml og að Cmin sé yfirleitt á bilinu 0,07-0,49 ng/ml. Sermisþéttni ranibizumabs er talin vera um það bil 90.000-falt minni en þéttni ranibizumabs í glerhlaupi.

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi: Engar formlegar rannsóknir hafa verið gerðar til að rannsaka lyfjahvörf Lucentis hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi. Í þýðisgreiningu á lyfjahvörfum hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum voru 68% (136 af 200) sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi (vægt skert hjá 46,5% [50-80 ml/mín.], í meðallagi alvarlega skert hjá 20% [30-50 ml/mín.] og alvarlega skert hjá 1,5% [< 30 ml/mín.]). Hjá sjúklingum með bláæðalokun í sjónu voru 48,2% (253 af 525) sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi (36,4% með vægt skerta, 9,5% með í meðallagi alvarlega skerta og 2,3% með alvarlega skerta). Almenn úthreinsun var lítið eitt minni, en þó ekki klínískt mikilvægt.

Skert lifrarstarfsemi: Engar formlegar rannsóknir hafa verið gerðar til að rannsaka lyfjahvörf Lucentis hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.

5.3Forklínískar upplýsingar

Gjöf ranibizumabs í glerhlaup beggja augna hjá cynomolgus öpum í skömmtum á bilinu 0,25 mg/auga og 2,0 mg/auga á 2 vikna fresti í allt að 26 vikur leiddi til skammtaháðra áhrifa á augu.

Í augunum kom fram skammtaháð aukning ertiroða í fremra augnhólfi og skammtaháð frumufjölgun sem nær hámarki 2 dögum eftir inndælingu. Alvarleiki bólgusvörunarinnar minnkar yfirleitt við áframhaldandi inndælingar eða meðan á batatímabili stendur. Í afturhluta augans (posterior segment) kom fram frumuíferð í glerhlaupi og augngrugg, sem einnig hafði tilhneigingu til að vera skammtaháð og var yfirleitt til staðar þar til meðferðartímabilinu lauk. Í 26 vikna rannsókninni reyndist alvarleiki bólgu í glerhlaupi fara vaxandi með fjölda inndælinga. Hins vegar sáust vísbendingar um viðsnúning eftir batatímabil. Eðli og tímasetning bólgunnar í afturhluta augans bendir til ónæmisstýrðrar mótefnasvörunar, sem skiptir hugsanlega ekki máli klínískt séð. Drermyndun kom fyrir hjá nokkrum dýrum eftir að mikil bólga hafði verið til staðar í hlutfallslega langan tíma, sem bendir til þess að breytingarnar á augasteininum séu afleiðing alvarlegrar bólgu. Tímabundin hækkun augnþrýstings kom fram eftir inndælingu í glerhlaup, óháð skammtastærð.

Smásæjar breytingar á augum voru tengdar bólgu og bentu ekki til hrörnunarferla. Fram komu hnúðóttar bólgubreytingar í sjóntaugardoppunni í nokkrum augum. Þessar breytingar í afturhluta augans minnkuðu og hurfu í sumum tilvikum meðan á batatímabili stóð.

Engin merki um almennar eiturverkanir komu fram í kjölfar inndælingar í glerhlaup. Í undirhópi með- höndlaðra dýra fundust mótefni gegn ranibizumabi í sermi og glerhlaupi.

Ekki liggja fyrir neinar upplýsingar um krabbameinsvaldandi áhrif eða stökkbreytingar.

Inndæling í glerhlaup, hjá öpum með fangi, sem olli hámarks altækri útsetningu sem var 0,9-7 föld sú klíníska útsetning sem getur orðið í versta falli, leiddi ekki til eiturverkana á þroska eða vansköpunar, og hafði engin áhrif á þyngd fylgju eða fylgjuvef, enda þótt miðað við lyfjafræðileg áhrif ætti að líta svo á að ranibizumab gæti hugsanlega valdið vanskapnaði og haft eiturverkun á fósturvísi/fóstur.

Áhrif af völdum ranibizumabs á þroska fóstur-fósturvísis koma líklega ekki fram vegna þess að Fab- hlutinn kemst ekki yfir fylgju. Engu að síður var lýst tilfelli þar sem þéttni ranibizumabs í sermi móður var hátt og ranibizumab var til staðar í sermi fósturs, sem bendir til þess að and-ranibizumab mótefni hafi virkað eins og burðarprótein (með Fc hluta) fyrir ranibizumab og minnkað þannig úthreinsun úr sermi hjá móður og gert flutning yfir fylgju mögulegan. Rannsóknarniðurstöður skal túlka með varúð, þar sem rannsóknir á þroska fósturvísis-fósturs voru gerðar á heilbrigðum dýrum með fangi og sjúkdómar (eins og sykursýki) geta breytt gegndræpi fylgjunnar fyrir Fab-hlutum.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

α,α-trehalosadihýdrat Histidinhýdróklóríðmonohýdrat Histidin

Polysorbat 20

Vatn fyrir stungulyf

6.2Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið gerðar.

6.3Geymsluþol

3 ár.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geyma má órofið hettuglasið fyrir notkun við stofuhita (25°C) í allt að 24 klst.

6.5Gerð íláts og innihald

Hettuglas + sett til inndælingar

Eitt hettuglas (gler af gerð I) með tappa (klóróbútýlgúmmí) sem inniheldur 0,23 ml af sæfðri lausn, 1 oddlaus síunál (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm, 5 µm), 1 nál (30G x ½″, 0,3 mm x 13 mm) og

1 sprauta (polypropylen) (1 ml).

Pakkning sem inniheldur eingöngu hettuglas

Eitt hettuglas (gler af gerð I) með tappa (klóróbútýlgúmmí) sem inniheldur 0,23 ml af sæfðri lausn.

Pakkning sem inniheldur hettuglas + síunál

Eitt hettuglas (gler af gerð I) með tappa (klóróbútýlgúmmí) sem inniheldur 0,23 ml af sæfðri lausn og 1 oddlausa síunál (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm, 5 µm).

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Hettuglas + sett til inndælingar

Hettuglasið, nálin, síunálin og sprautan eru einungis til notkunar einu sinni. Endurtekin notkun getur leitt til sýkingar eða annarra sjúkdóma/áverka. Allir hlutirnir eru sæfðir. Ef vart verður við skemmdir á pakkningum einhvers hlutar eða þær bera þess merki að átt hafi verið við þær skal ekki nota þann hlut. Ekki er hægt að tryggja að hluturinn sé sæfður nema innsigli á umbúðunum utan um hann sé órofið.

Pakkning sem inniheldur eingöngu hettuglas

Hettuglasið er einungis til notkunar einu sinni. Eftir inndælingu verður að farga öllum ónotuðum lyfjaleifum. Ef vart verður við skemmdir á hettuglasinu eða það ber þess merki að átt hafi verið við það má ekki nota það. Ekki er hægt að tryggja að hettuglasið sé sæft nema innsigli á umbúðunum utan um það sé órofið.

Fyrir undirbúning og inndælingu í glerhlaup þarf að nota eftirtalin einnota lækningatæki:

-5 µm síunál (18G)

-1 ml sæfða sprautu (með 0,05 ml skammtalínu)

-nál (30G x ½″)

Þessi lækningatæki fylgja ekki með í pakkningunni.

Pakkning sem inniheldur hettuglas + síunál

Hettuglasið og síunálin eru einungis til notkunar einu sinni. Endurtekin notkun getur leitt til sýkingar eða annarra sjúkdóma/áverka. Allir hlutirnir eru sæfðir. Ef vart verður við skemmdir á pakkningum einhvers hlutar eða þær bera þess merki að átt hafi verið við þær skal ekki nota þann hlut. Ekki er hægt að tryggja að hluturinn sé sæfður nema innsigli á umbúðunum utan um hann sé órofið.

Fyrir undirbúning og inndælingu í glerhlaup þarf að nota eftirtalin einnota lækningatæki:

-5 µm síunál (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm, fylgir með)

-1 ml sæfða sprautu (með 0,05 ml skammtalínu, fylgir ekki með í pakkningunni)

-nál (30G x ½″, fylgir ekki með í pakkningunni)

Fylgið eftirfarandi leiðbeiningum við undirbúning fyrir notkun Lucentis í glerhlaup:

1.Áður en lyfið er dregið upp úr hettuglasinu skal sótthreinsa ytra byrði gúmmítappans.

2.Setjið 5 µm síunál (18G x 1½″, 1,2 mm x 40 mm) á 1 ml sprautu við smitgát. Þrýstið oddlausu síunálinni í miðjan tappa hettuglassins þar til nálin snertir botn hettuglassins.

3.Dragið upp allt innihald hettuglassins. Hafið hettuglasið í uppréttri stöðu og hallið því lítillega til að auðvelda tæmingu hettuglassins til fulls.

4.Þegar verið er að tæma hettuglasið skal gæta þess að draga stimpilinn nægilega til baka til að tryggja að nálin tæmist alveg.

5.Skiljið breiðu síunálina eftir í hettuglasinu en losið sprautuna frá nálinni. Fargið síunálinni eftir að innihald hettuglassins hefur verið dregið upp, ekki má nota hana við inndælinguna í glerhlaupið.

6.Setjið nál (30G x ½″, 0,3 mm x 13 mm) þétt á sprautuna, við smitgát.

7.Fjarlægið hettuna varlega af nálinni án þess að nálin losni frá sprautunni. Athugið: Haldið um tengihlutann á nálinni á meðan hettan er fjarlægð.

8.Fjarlægið varlega allt loft úr sprautunni ásamt umframlausn og stillið skammtinn á 0,05 ml strikið á sprautunni. Sprautan er tilbúin til inndælingar.

Athugið: Þurrkið ekki af nálinni. Dragið ekki stimpilinn til baka.

Eftir inndælinguna skal ekki setja hettuna aftur á nálina eða losa hana af sprautunni. Fleygið notuðu sprautunni ásamt nálinni í ílát sem ætlað er fyrir beitta hluti eða í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/374/001

EU/1/06/374/002

EU/1/06/374/004

9.DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 22. janúar 2007

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 14. desember 2011

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

1.HEITI LYFS

Lucentis 10 mg/ml stungulyf, lausn í áfylltri sprautu.

2.INNIHALDSLÝSING

Hver ml inniheldur ranibizumab* 10 mg. Ein áfyllt sprauta inniheldur 0,165 ml, sem jafngildir 1,65 mg af ranibizumabi. Rúmmálið sem næst úr einni áfylltri sprautu er 0,1 ml. Þetta er nægilegt magn til þess að fá stakan 0,05 ml skammt sem inniheldur 0,5 mg af ranibizumabi.

*Ranibizumab er einstofna mannaaðlagaður mótefnisbútur, framleiddur í Escherichia coli frumum með raðbrigða DNA tækni.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn.

Tær, litlaus til ljósgul vatnslausn.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Lucentis er ætlað fullorðnum:

Til meðferðar við nýæðamyndandi (votri) aldurstengdri hrörnun í augnbotnum (AMD).

Til meðferðar við sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu (CNV).

Til meðferðar við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki (diabetic macular oedema (DME)).

Til meðferðar við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu (retinal vein occlusion (RVO)) (lokunar bláæðargreinar í sjónu (branch RVO) eða miðbláæðalokunar í sjónu (central RVO)).

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Einungis þar til hæfir augnlæknar með reynslu af inndælingu í glerhlaup mega gefa Lucentis.

Skammtar

Ráðlagður skammtur af Lucentis er 0,5 mg, gefinn sem stök inndæling í glerhlaup. Þetta samsvarar 0,05 ml rúmmáli til inndælingar. Tími á milli tveggja skammta í sama auga skal vera a.m.k. fjórar vikur.

Meðferð er hafin með einni inndælingu í mánuði þar til hámarkssjónskerpa næst og/eða engin merki eru um virkan sjúkdóm, þ.e. engin breyting í sjónskerpu eða öðrum einkennum sjúkdómsins við áframhaldandi meðferð. Hjá sjúklingum með vota aldurstengda hrörnun í augnbotnum (wet AMD), sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki (DME) og bláæðalokun í sjónu (RVO) getur í upphafi þurft að gefa þrjár eða fleiri mánaðarlegar inndælingar í röð.

Síðan skal eftirlit og tími á milli meðferða ákveðinn af lækninum og skal byggjast á virkni sjúkdómsins metið út frá sjónskerpu og/eða líffærafræðilegum þáttum.

Ef sjónrænir og líffærafræðilegir þættir benda, að mati læknisins, til þess að sjúklingurinn hafi ekki ávinning af áframhaldandi meðferð skal stöðva meðferð með Lucentis.

Eftirlit með virkni sjúkdómsins getur falist í klínískri skoðun, virkniprófunum eða myndgreiningu (t.d. sjónhimnusneiðmynd (optical coherence tomography) eða æðamyndatöku með flúrskímulausn).

Ef sjúklingar fá meðferð eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils, þ.e. að þegar hámarkssjónskerpa hefur náðst og/eða engin merki eru um virkan sjúkdóm má lengja tímann á milli meðferða í þrepum þar til sjúkdómseinkenni eða sjónskerðing kemur fram aftur. Í fyrstu skal ekki lengja tíma á milli meðferða um meira en tvær vikur í einu við vota aldurstengda hrörnun í augnbotnum (wet AMD) en má lengja um einn mánuð í einu við bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki (DME). Við meðferð við bláæðalokun í sjónu má einnig lengja tímann milli meðferða smám saman, hins vegar liggja ekki fyrir fullnægjandi gögn til að ákvarða lengd tímans milli meðferða. Ef virkni sjúkdóms kemur aftur skal stytta tímann milli meðferða til samræmis við það.

Meðferð við sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu á að ákveða einstaklingsbundið miðað við virkni sjúkdóms. Sumir sjúklingar gætu þurft aðeins eina inndælingu fyrstu 12 mánuðina en aðrir gætu þurft tíðari meðferð, þar með talið mánaðarlega inndælingu. Sem meðferð við nýæðamyndun í æðu vegna nærsýni þurfa margir hverjir aðeins eina eða tvær inndælingar fyrsta árið (sjá kafla 5.1).

Lucentis og lasermeðferð við bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki og við bjúg í sjónudepli af völdum lokunar bláæðargreinar í sjónu (branch retinal vein occlusion)

Einhver reynsla er af því að gefa Lucentis samhliða lasermeðferð (sjá kafla 5.1). Þegar Lucentis er gefið sama dag og lasermeðferð á að gefa það að minnsta kosti 30 mín. á eftir lasermeðferðinni. Gefa má sjúklingum Lucentis sem hafa áður verið meðhöndlaðir með laser.

Ljósnæmismeðferð með Lucentis og verteporfini við nýæðamyndun í æðu af völdum sjúkdómsbreytinga í augnbotni vegna nærsýni

Engin reynsla er af samhliða meðferð með Lucentis og verteporfini.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert lifrarstarfsemi

Notkun Lucentis hefur ekki verið rannsökuð hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi. Hins vegar er engra sérstakra ráðstafana þörf varðandi þennan sjúklingahóp.

Skert nýrnastarfsemi

Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 5.2).

Aldraðir

Ekki þarf að breyta skömmtum handa öldruðum. Takmörkuð reynsla er hjá sjúklingum eldri en 75 ára sem eru með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki.

Börn

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun Lucentis hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. Fyrirliggjandi upplýsingar um unglinga á aldrinum 12 til 17 ára með sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu koma fram í kafla 5.1.

Lyfjagjöf

Einnota áfyllt sprauta, eingöngu ætluð til notkunar í glerhlaup (intravitreal use). Áfyllta sprautan inniheldur meira en ráðlagðan 0,5 mg skammt. Ekki á að nota allt magnið sem næst úr áfylltu sprautunni (0,1 ml). Umframmagninu á að þrýsta út fyrir inndælingu. Ef öllu innihaldi áfylltu sprautunnar er dælt inn getur það leitt til ofskömmtunar. Til að losna við loftbólurnar ásamt umframmagni af lyfinu á að þrýsta rólega á stimpilinn þar til brúnin fyrir neðan bunguna á gúmmíendanum nemur við svörtu skammtalínuna á sprautunni (jafngildir 0,05 ml, þ.e. 0,5 mg af ranibizumabi).

Skoða skal Lucentis fyrir notkun með tilliti til agna og mislitunar.

Inndælingin skal fara fram við smitgát, sem felur í sér sótthreinsun handa eins og fyrir skurðaðgerð, notkun sæfðra hanska, dúks og augnsperru (eða samsvarandi) og augnástunga við sæfðar aðstæður skal vera möguleg (ef þörf krefur). Leggja skal ítarlegt mat á sjúkrasögu sjúklingsins með tilliti til ofnæmis, áður en lyfið er gefið með inndælingu í glerhlaup (sjá kafla 4.4). Samkvæmt gildandi reglum á hverjum stað skal gefa fullnægjandi deyfingu og breiðvirkt örverueyðandi augnlyf til að sótthreinsa húðina umhverfis augun, augnlokin og yfirborð augans áður en Lucentis er gefið með inndælingu.

Sjá upplýsingar um undirbúning fyrir notkun Lucentis í kafla 6.6.

Færa skal nálina 3,5-4,0 mm aftur fyrir brún inn í glerhlaupsholið, framhjá lárétta lengdarbaugnum og í átt að miðju augnknattarins. Síðan skal gefa 0,05 ml með inndælingu. Við síðari inndælingar skal nota annan stungustað á augnhvítunni en þann sem síðast var notaður. Einungis skal nota hverja áfyllta sprautu til að meðhöndla eitt auga.

4.3Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Sjúklingar með virka sýkingu eða grun um sýkingu í auga eða umhverfis auga.

Sjúklingar með virka alvarlega augnbólgu.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Viðbrögð sem tengjast inndælingu í glerhlaup

Inndæling í glerhlaup, þar með talið með Lucentis, hefur verið tengd innri augnknattarbólgu, augnbólgu, sjónulosi með rofi, rifu á sjónu og dreri vegna meðferðartengdra áverka (sjá kafla 4.8). Ávallt skal viðhafa viðeigandi smitgát þegar Lucentis er gefið með inndælingu. Að auki skal fylgjast með sjúklingunum vikuna eftir inndælingu til að hægt sé að hefja sem fyrst meðferð ef fram kemur sýking. Sjúklingum skal leiðbeint um að greina tafarlaust frá öllum einkennum sem bent geta til innri augnknattarbólgu eða einhvers framantalins.

Aukning á augnþrýstingi

Tímabundin aukning á augnþrýstingi hefur komið fram innan 60 mínútna eftir inndælingu Lucentis. Einnig hefur komið fram viðvarandi aukning á augnþrýstingi (sjá kafla 4.8). Hafa þarf eftirlit með bæði augnþrýstingi og blóðflæði um sjóntaugardoppu, og veita viðeigandi meðferð þegar þess gerist þörf.

Upplýsa skal sjúklinga um einkenni þessara mögulegu aukaverkana og ráðleggja þeim að láta lækninn vita ef þeir fá einkenni eins og augnverk eða aukin óþægindi, aukinn roða í augum, þokusjón eða skerta sjón, aukinn fjölda lítilla agna fyrir sjónum þeirra eða aukið ljósnæmi (sjá kafla 4.8).

Lyfið gefið í bæði augu

Takmarkaðar upplýsingar um notkun Lucentis í bæði augu (þar með talið gjöf samdægurs) benda ekki til aukinnar hættu á altækum (systemic) aukaverkunum samanborið við meðferð á öðru auganu.

Ónæmissvörun

Hætta er á ónæmissvörun í tengslum við notkun Lucentis. Þar sem möguleiki er á aukinni altækri (systemic) útsetningu hjá sjúklingum með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki, er ekki hægt að útiloka aukna hættu á að fram komi ofnæmi hjá þessum sjúklingum. Einnig skal gefa sjúklingunum fyrirmæli um að láta vita af því ef augnbólga fer versnandi en slíkt getur verið klínískt einkenni myndunar mótefna í auganu.

Samhliða notkun annarra lyfja gegn VEGF (æðaþelsvaxtarþætti)

Ekki skal nota Lucentis samhliða öðrum lyfjum gegn æðaþelsvaxtarþætti (hvort sem þau eru notuð staðbundið eða ekki).

Notkun Lucentis frestað

Sleppa skal skammti og ekki hefja meðferð að nýju fyrr en komið er að næsta fyrirhuguðum skammti ef:

Besta leiðrétt sjónskerpa (BCVA) minnkar um ≥ 30 bókstafi samanborið við síðasta mat á sjónskerpu.

Augnþrýstingur er ≥ 30 mmHg.

Sjónurof á sér stað.

Blæðing verður undir sjónu og nær til miðjudældar (fovea centralis) eða ef blæðingin er ≥ 50% af samanlögðu skemmda svæðinu.

Augnaðgerð hefur verið gerð á síðastliðnum 28 dögum eða er fyrirhuguð á næstu 28 dögum.

Rof á sjónulitþekjuvef

Áhættuþættir tengdir rofi á sjónulitþekjuvef (retinal pigment epithelial tear), eftir meðferð með lyfjum gegn æðaþelsvaxtarþætti við votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum og hugsanlega öðrum tilbrigðum nýæðamyndunar í æðu eru m.a. víðfeðmt og/eða mikið sjónulitþekjulos. Gæta skal varúðar hjá sjúklingum með þessa áhættuþætti fyrir rofi sjónulitþekjuvefs þegar meðferð með ranibizumabi er hafin.

Sjónulos með rofi eða sjónudepilsgöt

Hætta skal meðferð hjá þeim sem eru með sjónulos með rofi og hjá þeim sem eru með 3. eða 4. stigs sjónudepilsgöt.

Sjúklingahópar sem takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um

Einungis takmörkuð reynsla er af meðferð hjá sjúklingum með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki af tegund I. Ekki hafa farið fram rannsóknir á meðferð með Lucentis hjá sjúklingum sem áður hafa fengið inndælingar í glerhlaup, hjá sjúklingum með virkar útbreiddar sýkingar, vaxtarsjónukvilla af völdum sykursýki eða hjá sjúklingum með annan augnsjúkdóm samtímis eins og sjónulos eða sjónudepilsgat. Það er heldur engin reynsla af meðferð með Lucentis hjá sjúklingum með sykursýki með HbA1c yfir 12% og háþrýsting sem ekki hefur náðst stjórn á. Við meðferð slíkra sjúklinga skal læknirinn hafa í huga þennan skort á upplýsingum.

Ekki eru fullnægjandi upplýsingar til staðar til að álykta um verkun Lucentis hjá sjúklingum með bláæðalokun í sjónu sem eru með óafturkræfa sjónskerðingu vegna blóðþurrðar.

Hjá sjúklingum með sjúkdómsbreytingar í augnbotni vegna nærsýni liggja fyrir takmarkaðar upplýsingar um verkun Lucentis hjá sjúklingum sem áður hafa gengist undir árangurslausa ljósnæmismeðferð með verteporfini (vPDT). Einnig, þrátt fyrir að samræmi hafi komið fram varðandi verkun hjá einstaklingum með skemmdir undir miðjudæld (subfoveal) og við miðjudæld (juxtafoveal), eru upplýsingarnar ekki fullnægjandi til að álykta um verkun Lucentis hjá einstaklingum með sjúkdómsbreytingar í augnbotni vegna nærsýni sem eru með skemmdir utan miðjudældar (extrafoveal).

Altæk áhrif eftir notkun í glerhlaup

Greint hefur verið frá altækum aukaverkunum, þar með talið blæðingum sem ekki tengjast augum og slagæðasegareki, eftir inndælingu VEGF blokka í glerhlaup.

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi meðferðar hjá sjúklingum með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki, bjúg í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu eða sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu af völdum sjúkdómsbreytinga í augnbotni vegna nærsýni, og fyrri sögu um heilablóðfall eða skammvinn blóðþurrðarköst. Gæta skal varúðar við meðhöndlun slíkra sjúklinga (sjá kafla 4.8).

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hafa verið gerðar neinar formlegar rannsóknir á milliverkunum.

Sjá kafla 5.1 varðandi samhliða ljósnæmismeðferð með verteporfini og meðferð með Lucentis við votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum og sjúkdómsbreytingar í augnbotni vegna nærsýni.

Varðandi samhliða notkun lasermeðferðar og Lucentis við bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki og lokunar bláæðargreinar í sjónu (branch RVO), sjá kafla 4.2 og 5.1.

Í klínískum rannsóknum á meðferð við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki (DME) kom fram að hjá sjúklingum sem fengu Lucentis hafði samhliða meðferð með thíazólidíndíon- lyfjum ekki áhrif á sjónskerpu eða miðlæga þykknun í undirlagi sjónu (central retinal subfield thickness).

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Konur á barneignaraldri/getnaðarvarnir kvenna

Konur á barneignaraldri ættu að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferðinni stendur.

Meðganga

Engar klínískar upplýsingar um notkun ranibizumabs á meðgöngu liggja fyrir. Rannsóknir á cynomolgus öpum benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á meðgöngu eða þroska fósturvísis/fósturs (sjá kafla 5.3). Altæk útsetning fyrir ranibizumabi er lítil eftir notkun í auga, en vegna þess hver verkunarmátinn er, verður að gera ráð fyrir að ranibizumab geti hugsanlega valdið vansköpun og eiturverkunum á fósturvísi/fóstur. Því má ekki nota ranibizumab á meðgöngu nema væntanlegur ávinningur vegi þyngra en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið. Konum sem vilja verða þungaðar og hafa fengið meðferð með ranibizumabi er ráðlagt að bíða í að minnsta kosti 3 mánuði eftir síðasta skammt af ranibizumabi áður en getnaður fer fram.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort Lucentis skilst út í brjóstamjólk. Ekki er mælt með að barn sé haft á brjósti meðan á meðferð með Lucentis stendur.

Frjósemi

Engar upplýsingar liggja fyrir um frjósemi.

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Sú aðferð sem notuð er við gjöfina getur valdið tímabundnum sjóntruflunum, sem geta haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla (sjá kafla 4.8). Sjúklingar sem finna fyrir þessum einkennum mega hvorki stunda akstur né notkun véla þar til þessar tímabundnu sjóntruflanir eru liðnar hjá.

4.8Aukaverkanir

Samantekt á upplýsingum um öryggi

Flestar aukaverkanir sem greint hefur verið frá eftir notkun Lucentis tengjast aðferðinni við inndælinguna í glerhlaup.

Algengustu aukaverkanirnar á augu sem greint hefur verið eftir inndælingu Lucentis eru: augnverkur, blóðsókn í auga, aukinn augnþrýstingur, glerhlaupsbólga, glærulos, blæðing í sjónu, sjóntruflanir, augngrugg, blæðing í táru, augnerting, tilfinning um korn í auga, aukin táraseyting, hvarmabólga, augnþurrkur og augnkláði.

Algengustu aukaverkanirnar sem greint hefur verið frá og ekki tengjast augum eru höfuðverkur, nefkoksbólga og liðverkir.

Sjaldgæfari en alvarlegri aukaverkanir eru innri augnknattarbólga, blinda, sjónulos, rifun á sjónu og drer vegna meðferðartengdra áverka (sjá kafla 4.4).

Aukaverkanir sem komu fram eftir notkun Lucentis í klínískum rannsóknum eru teknar saman í töflunni hér á eftir.

Aukaverkanir settar upp í töflu#

Aukaverkanirnar eru flokkaðar eftir líffærakerfi og tíðni sem hér segir: Mjög algengar ( 1/10), algengar (≥1/100 til <1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100), mjög sjaldgæfar (1/10.000 til <1/1.000), koma örsjaldan fyrir (<1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra

Mjög algengar

Nefkoksbólga

Algengar

Þvagfærasýking*

Blóð og eitlar

 

Algengar

Blóðleysi

Ónæmiskerfi

 

Algengar

Ofnæmi

Geðræn vandamál

 

Algengar

Kvíði

Taugakerfi

 

Mjög algengar

Höfuðverkur

Augu

 

Mjög algengar

Glerhlaupsbólga, glærulos, blæðing í sjónu, sjóntruflanir,

 

augnverkur, augngrugg, blæðing í táru, augnerting,

 

tilfinning um korn í auga, aukin táraseyting, hvarmabólga,

 

augnþurrkur, blóðsókn í auga, augnkláði.

Algengar

Hrörnun sjónu, sjónuröskun, sjónulos, rof sjónu,

 

sjónulitþekjulos, rof sjónulitþekjuvefs, skert sjónskerpa,

 

blæðing í glerhlaupi, glæruhlaupsröskun, æðahjúpsbólga,

 

litubólga, litu- og brárkleggjabólga, drer, drer undir

 

augasteinshýði, ógegnsæi bakhluta augasteinsins,

 

depilglærubólga, skrámur á glæru, ertiroði í fremra

 

augnhólfi, þokusýn, blæðing á stungustað, blæðing í auga,

 

tárubólga, ofnæmistárubólga, útferð úr auga, blossasýn,

 

ljósfælni, óþægindi í auga, bjúgur á augnlokum, verkur í

 

augnlokum, blóðsókn í táru.

Sjaldgæfar

Blinda, innri augnknattarbólga, framhólfsgröftur, blæðing í

 

framhólfi, glærukvilli, viðloðun lithimnu, útfellingar í

 

glæru, glærubjúgur, rákir í glæru, verkur á stungustað,

 

erting á stungustað, óeðlileg tilfinning í auga, erting í

 

augnlokum.

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti

 

Algengar

Hósti

Meltingarfæri

 

Algengar

Ógleði

Húð og undirhúð

 

Algengar

Ofnæmisviðbrögð (útbrot, ofsakláði, kláði, roði)

Stoðkerfi og stoðvefur

 

Mjög algengar

Liðverkir

Rannsóknaniðurstöður

Mjög algengarHækkaður augnþrýstingur

# Aukaverkanir voru skilgreindar sem aukaverkanir (hjá að minnsta kosti 0,5 prósentustigum sjúklinga) sem komu oftar fyrir (að minnsta kosti 2 prósentustigum) hjá sjúklingum á meðferð með Lucentis 0,5 mg en hjá þeim sem fengu samanburðarmeðferð (lyfleysu eða ljósnæmismeðferð með verteporfini)

*sást aðeins hjá sjúklingum með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki

Aukaverkanir tengdar lyfjaflokki

Í III. stigs rannsóknunum á votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum kom fram smávægileg aukning á heildartíðni blæðinga, sem ekki tengdust augum, sem er aukaverkun sem hugsanlega tengist altækri (systemic) hömlun á VEGF (æðaþelsvaxtarþætti), hjá sjúklingum sem fengu meðferð með ranibizumabi. Hinsvegar var ekkert samræmi milli mismunandi blæðinga. Fræðileg hætta á slagæðasegareki, þar með talið heilaslagi og hjartadrepi, er fyrir hendi í kjölfar notkunar VEGF blokka í glerhlaup. Í klínískum rannsóknum á Lucentis var tíðni slagæðasegareka lág hjá sjúklingum með aldurstengda hrörnun í augnbotnum, sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu, bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki og bláæðalokun í sjónu, og ekki var mikill munur á tíðni milli hópanna sem fengu meðferð með ranibizumabi annars vegar og samanburðarlyfi hins vegar.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Greint hefur verið frá tilvikum um ofskömmtun fyrir slysni í klínískum rannsóknum á votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum og upplýsingum eftir markaðssetningu. Þær aukaverkanir sem tengdust þessum tilvikum sem greint var frá voru aukinn augnþrýstingur, tímabundin blinda, skert sjónskerpa, glærubjúgur, verkur í glæru og verkur í auga. Ef ofskömmtun á sér stað skal fylgjast með augnþrýstingi og meðhöndla hann ef læknirinn telur þess þörf.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Augnlyf, efni sem draga úr nýmyndun æða, ATC-flokkur: S01LA04.

Verkunarháttur

Ranibizumab er einstofna mannaaðlagaður mótefnisbútur, framleiddur með raðbrigðatækni, sem beint er gegn æðaþelsvaxtarþætti A í æðum manna (VEGF-A). Það binst með mikilli sækni við isoform VEGF-A (þ.e. VEGF110, VEGF121 og VEGF165), og kemur þannig í veg fyrir að VEGF-A bindist viðtökum sínum VEGFR-1 og VEGFR-2. Binding VEGF-A við viðtaka sína leiðir til fjölgunar innanþekjufrumna og æðanýmyndunar, sem og æðaleka, en þetta er allt talið eiga þátt í framvindu nýæðamyndandi aldurstengdrar hrörnunar í augnbotnum, sjúkdómsbreytinga í augnbotni vegna nærsýni (pathologic myopia) og nýæðamyndunar í æðu eða sjónskerðingar vegna annaðhvort bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki eða bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu.

Verkun og öryggi

Meðferð við votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum

Klínískt öryggi og verkun Lucentis við votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum hefur verið metið í þremur slembuðum, tvíblindum samanburðarrannsóknum með lyfleysu eða virku lyfi sem stóðu yfir í 24 mánuði, hjá sjúklingum með æðanýmyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum. Alls tóku 1.323 sjúklingar (879 fengu virkt efni og 444 fengu lyfleysu) þátt í þessum rannsóknum.

Írannsókn FVF2598g (MARINA) var 716 sjúklingum með vægar klassískar skemmdir eða dulinn sjúkdóm án klassískra skemmda slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 og fengu mánaðarlega inndælingu með Lucentis 0,3 mg, Lucentis 0,5 mg eða lyfleysu.

Írannsókn FVF2587g (ANCHOR) var 423 sjúklingum sem voru að stærstum hluta með klassíska nýæðamyndun í æðu slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 og fengu Lucentis 0,3 mg mánaðarlega, Lucentis 0,5 mg mánaðarlega eða ljósnæmismeðferð með verteporfini (í upphafi og á 3 mánaða fresti eftir það ef æðamyndataka með flúrskímulausn sýndi þrálátan eða endurkominn æðaleka).

Helstu niðurstöður mælinga eru teknar saman í töflu 1 og mynd 1.

Tafla 1 Niðurstöður eftir 12 og 24 mánuði í FVF2598g (MARINA) rannsókninni og FVF2587g (ANCHOR) rannsókninni

 

 

FVF2598g (MARINA)

FVF2587g (ANCHOR)

Niðurstöður mælinga

Mánuður

Lyfleysa

Lucentis

Verteporfin

Lucentis

 

 

(n=238)

0,5 mg

PDT (n=143)

0,5 mg

 

 

 

(n=240)

 

(n=140)

Tap á sjónskerpu um

12. mánuður

62%

95%

64%

96%

<15 bókstafi (%)a

24. mánuður

53%

90%

66%

90%

(viðhald sjónar,

 

 

 

 

 

aðalendapunktur)

 

 

 

 

 

Aukning sjónskerpu

12. mánuður

5%

34%

6%

40%

um ≥15 bókstafi (%)a

24. mánuður

4%

33%

6%

41%

Meðalbreyting á sjón-

12. mánuður

-10,5 (16,6)

+7,2 (14,4)

-9,5 (16,4)

+11,3 (14,6)

skerpu (bókstafir)

24. mánuður

-14,9 (18,7)

+6,6 (16,5)

-9,8 (17,6)

+10,7 (16,5)

(staðalfrávik)a

 

 

 

 

 

a p<0,01

 

 

 

 

 

Mynd 1 Meðaltaltalsbreyting sjónskerpu á 24 mánuðum frá upphafi í rannsókn FVF2598g (MARINA) og í rannsókn FVF2587g (ANCHOR)

Meðaltalsbreyting sjónskerpu ±SE Meðaltalsbreyting sjónskerpu ±SE

Rannsókn FVF2598g (MARINA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannsókn FVF2587g (ANCHOR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+10,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9,8

-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

+21,5

+20,5

MARINA

ANCHOR

 

LUCENTIS 0,5 mg (n=240)

 

LUCENTIS 0,5 mg (n=140)

 

 

 

 

 

Lyfleysa (n=238)

 

Verteporfin ljósnæmismeðferð

 

 

 

(n=143)

Niðurstöður úr báðum rannsóknunum bentu til þess að áframhaldandi meðferð með ranibizumabi geti einnig haft ávinning í för með sér hjá sjúklingum sem töpuðu ≥ 15 bókstöfum í bestu leiðréttri sjónskerpu á fyrsta ári meðferðar.

Fram kom tölfræðilega marktæk bæting á sjón samkvæmt því sem sjúklingarnir greindu frá í bæði MARINA og ANCHOR á meðferð með ranibizumabi miðað við samanburðarhóp samkvæmt NEI VFQ-25.

Í rannsókn FVF3192g (PIER) var 184 sjúklingum með allar tegundir nýæðamyndandi aldurstengdrar hrörnunar í augnbotnum slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 og fengu Lucentis 0,3 mg, Lucentis 0,5 mg eða inndælingu með lyfleysu einu sinni í mánuði, 3 mánuði í röð og síðan á 3 mánaða fresti. Frá

14. mánuði rannsóknarinnar var sjúklingum sem fengu lyfleysu leyft að fá meðferð með ranibizumabi og frá 19. mánuði var hægt að fá tíðari meðferð. Sjúklingar sem fengu meðferð með Lucentis í PIER fengu að meðaltali 10 heildarmeðferðir.

Eftir aukna sjónskerpu í upphafi (eftir mánaðarlega skammta), minnkaði sjónskerpa að meðaltali hjá sjúklingum sem fengu meðferð ársfjórðungslega og hafði fallið aftur að upphafsgildi eftir 12 mánuði og þessi áhrif voru enn til staðar í 24 mánuði hjá meirihluta sjúklinga sem fékk meðferð með ranibizumabi (82%). Takmarkaðar niðurstöður frá einstaklingum sem fengu lyfleysu en fengu síðar meðferð með ranibizumabi benda til þess að það að hefja meðferð sem fyrst sé árangursríkara til viðhalds sjónskerpu.

Niðurstöður úr tveimur rannsóknum (MONT BLANC, BPD952A2308 og DENALI, BPD952A2309) sem gerðar voru eftir að markaðsleyfi var gefið út staðfestu verkun Lucentis en sýndu ekki fram á viðbótaráhrif samhliðameðferðar með verteporfini (Visudyne ljósnæmismeðferð) og Lucentis samanborið við meðferð með Lucentis einu sér.

Meðferð við sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu af völdum breytinga í augnbotni vegna nærsýni

Öryggi og verkun Lucentis hjá sjúklingum með sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu af völdum sjúkdómsbreytinga í augnbotni vegna nærsýni var metið út frá 12 mánaða upplýsingum úr tvíblindu lykilsamanburðarrannsókninni F2301 (RADIANCE). Í rannsókninni var 277 sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 2:2:1 í eftirtalda hópa:

Hópur I (ranibizumab 0,5 mg, skammtaáætlun fór eftir „stöðugleika“ viðmiði skilgreindu sem engin breyting á bestu leiðréttu sjónskerpu samanborið við tvær síðustu mánaðarlegar skoðanir).

Hópur II (ranibizumab 0,5 mg, skammtaáætlun fór eftir „sjúkdómsvirkni“ viðmiði skilgreindu sem sjónskerðing sem rekja má til vökva innan eða undir sjónu eða virks leka vegna nýæðamyndunar í æðu samkvæmt mati með sneiðmyndatöku (optical coherence tomography (OCT)) og/eða flúrskímandi æðamyndatöku (fluorescein angiography).

Hópur III (ljósnæmismeðferð með verteporfini (vPDT) – sjúklingar máttu fá meðferð með

ranibizumabi frá 3. mánuði).

Í hópi II, sem fékk ráðlagða skammta (sjá kafla 4.2), þurftu 50,9% sjúklinganna 1 eða 2 inndælingar, 34,5% þurftu 3 til 5 inndælingar og 14.7% þurftu 6 til 12 inndælingar á því 12 mánaða tímabili sem rannsóknin stóð yfir. 62,9% sjúklinga í hópi II höfðu ekki þörf fyrir inndælingar á seinni 6 mánuðum rannsóknarinnar.

Helstu niðurstöður úr RADIANCE eru teknar saman í töflu 2 og mynd 2.

Tafla 2 Niðurstöður eftir 3. og 12. mánuð (RADIANCE)

 

Hópur I

Hópur II

Hópur III

 

Ranibizumab

Ranibizumab

vPDTb

 

0,5 mg

0,5 mg

 

 

„stöðugleiki

„sjúkdómsvirkni“

 

 

sjónar“

 

 

 

(n=105)

(n=116)

(n=55)

3. mánuður

 

 

 

Meðaltalsbreyting á bestu leiðréttu

+10,5

+10,6

+2,2

sjónskerpu frá 1. mánuði til 3. mánaðar

 

 

 

samanborið við upphafsgildia (bókstafir)

 

 

 

Hlutfall sjúklinga með aukna sjónskerpu um:

 

 

 

≥15 bókstafi, eða náðu ≥84 bókstöfum með

38,1%

43,1%

14,5%

bestu leiðréttu sjónskerpu

 

 

 

12. mánuður

 

 

 

Fjöldi inndælinga fram að 12. mánuði:

 

 

 

Meðaltal

4,6

3,5

Á ekki við

Miðgildi

4,0

2,5

Á ekki við

Meðaltalsbreyting á bestu leiðréttu

+12,8

+12,5

Á ekki við

sjónskerpu frá 1. mánuði til 12. mánaðar

 

 

 

samanborið við upphafsgildi (bókstafir)

 

 

 

Hlutfall sjúklinga með aukna sjónskerpu um:

 

 

 

≥15 bókstafi, eða náðu ≥84 bókstöfum með

53,3%

51,7%

Á ekki við

bestu leiðréttu sjónskerpu

 

 

 

ap<0,00001 samanburður við viðmiðunarhóp sem fékk ljósnæmismeðferð með verteporfini (vPDT)

bSamanburður fram að 3. mánuði. Sjúklingum sem var slembiraðað á ljósnæmismeðferð með verteporfini var leyft að fá meðferð með ranibizumabi frá 3. mánuði (í hópi III fengu 38 sjúklingar meðferð með ranibizumabi frá 3. mánuði)

 

Mynd 2

Meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu frá upphafsgildum til 12. mánaðar

 

 

(RADIANCE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+14,4

sjónskerpu frá upphafsgildi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+13,8

 

 

+12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðalbreyting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab leyft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab 0,5 mg Hópur I

 

 

 

Ranibizumab 0,5 mg Hópur II

 

 

 

 

eftir stöðugleika (n=105)

 

 

 

eftir sjúkdómsvirkni (n=116)

 

 

 

 

 

Ljósnæmismeðferð með verteporfini

 

 

Ranibizumab 0,5 mg/Ljósnæmismeðferð

 

 

 

 

 

með verteporfini

 

 

 

 

 

 

Hópur III (n=55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hópur III frá 3. mánuði og áfram (n=55)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bættri sjón fylgdi minnkun á miðþykkt sjónu.

 

 

 

 

 

 

 

Fram kom að ávinningur sem sjúklingarnir greindu frá var meiri hjá hópunum sem fengu meðferð með ranibizumabi en hópnum sem fékk ljósnæmismeðferð með verteporfini (p-gildi <0,05) hvað varðar bætingu á heildarskori og nokkrum undirkvörðum (almenn sjón, nærsjón, geðheilsa og hversu mikið viðkomandi er háður öðrum) NEI VFQ-25.

Meðferð við sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu (af öðrum orsökum en nærsýni og votri aldurstengdri hrörnun í augnbotnum)

Öryggi og verkun Lucentis hjá sjúklingum með sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu var metið út frá upplýsingum úr 12 mánaða tvíblindri, lykilsamanburðarrannsókn með lyfleysu G2301 (MINERVA). Í rannsókninni var 178 fullorðnum sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 2:1 og fengu:

ranibizumab 0,5 mg við upphaf sem fylgt var eftir með einstaklingsbundinni skömmtun miðað við virkni sjúkdóms metið út frá sjónskerpu og/eða líffærafræðilegum þáttum (t.d skert sjónskerpa, vökvi innan eða undir sjónu, blæðingar eða leki);

inndæling með lyfleysu við upphaf sem fylgt var eftir með einstaklingsbundinni meðferð sem

fór eftir virkni sjúkdóms.

Eftir 2. mánuð fengu allir sjúklingar opna meðferð með ranibizumabi eftir þörfum.

Lykilniðurstöður úr MINERVA eru teknar saman í töflu 3 og mynd 3. Fram kom bætt sjón og henni fylgdi minnkandi miðlæg þykknun í undirlagi sjónu á 12 mánaða tímabilinu.

Meðalfjöldi inndælinga á 12 mánuðum var 5,8 hjá ranibizumab hópnum og 5,4 hjá sjúklingum í lyfleysuhópnum sem voru hæfir til að fá ranibizumab frá 2. mánuði og áfram. Í lyfleysuhópnum fengu 7 af 59 sjúklingum enga meðferð með ranibizumabi í augað sem var rannsakað á þessu 12 mánaða tímabili.

Tafla 3

Niðurstöður eftir 2. mánuð (MINERVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab

Lyfleysa (n=59)

 

 

0,5 mg (n=119)

 

Meðalbreyting bestu leiðréttu sjónskerpu frá upphafsgildi

9,5 bókstafir

-0,4 bókstafir

til 2 mánaðar

 

 

Aukning um ≥15 bókstafi frá upphafi eða 84 stöfum náð

31,4%

12,3%

eftir 2. mánuð

 

 

Sjúklingar töpuðu ekki >15 bókstöfum frá upphafi þar til

99,2%

94,7%

eftir 2. mánuð

 

 

Minnkun CSFTb frá upphafi að 2. mánuðia

77 µm

-9,8 µm

aEinhliða p<0,001 samanborið við lyfleysu

bCSFT - (miðlæg þykknun í undirlagi sjónu (central retinal subfield thickness))

Mynd 3 Meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu (BCVA) frá upphafsgildum til 12. mánaðar (MINERVA)

Meðaltalsbreyting bestu leiðréttrar

*

(bókstafir)CI95%-+/

 

11,0

9,4*

 

 

 

 

 

9,3

sjónskerpu

-0,3*

 

 

 

 

Tvíblind, slembuð,

Opin,

 

Ranibizumab miðað við

 

Ranibizumab leyft í báðum hópunum

 

lyfleysu

 

 

 

Mánuður

 

Meðferð:

Ranibizumab 0,5 mg (N=119)

Lyfleysa (N=59)

Merkjanlegt meðalgildi BCVA getur verið frábrugðið meðaltali BCVA minnstu kvaðrata (aðeins eftir 2. mánuð)

Við samanburð á ranibizumabi og lyfleysu eftir 2. mánuð komu samsvarandi meðferðaráhrif fram bæði í heildina og hjá undirhópum eftir sjúkdómum við upphaf:

Tafla 4 Heildarmeðferðaráhrif og hjá undirhópum samkvæmt sjúkdómum við upphaf

Heildarniðurstöður og eftir sjúkdómum

Meðferðaráhrif fram yfir

Fjöldi sjúklinga [n]

við upphaf

lyfleysu [bókstafir]

(meðferð +lyfleysa)

Í heildina

9,9

Æðarákir (angioid streaks)

14,6

Sjónu- og æðukvilli í kjölfar bólgu

6,5

 

 

 

Miðlægur alvarlegur æðu- og sjónukvilli

5,0

Æðu- og sjónukvilli af óþekktum orsökum

11,4

Ýmsir sjúkdómara

10,6

a nær yfir mismunandi sjúkdóma sem komu örsjaldan fyrir og eru ekki með í hinum undirhópunum

Í lykilrannsókninni G2301 (MINERVA) fengu fimm unglingar á aldrinum 12 til 17 ára með sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu opna meðferð með ranibizumabi 0,5 mg við upphaf sem fylgt var eftir með einstaklingsbundinni meðferð eins og hjá fullorðnum. Besta leiðréttu sjónskerpa batnaði miðað við upphafsgildi fram að 12. mánuði hjá öllum fimm sjúklingunum, á bilinu 5 til

38 bókstafi (að meðaltali 16,6 bókstafi). Bættri sjón fylgdi stöðugleiki miðlægrar þykknunar í undirlagi sjónu, eða minnkun á 12 mánaða tímabilinu. Meðalfjöldi ranibizumab inndælinga í augað sem var rannsakað á 12 mánaða tímabili var 3 (á bilinu 2 til 5). Í heildina þoldist meðferð með ranibizumabi vel.

Meðferð við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki

Öryggi og verkun Lucentis hefur verið metin í þremur slembuðum samanburðarrannsóknum sem stóðu yfir í að minnsta kosti 12 mánuði. Samtals 868 sjúklingar (708 á virku lyfi og 160 á samanburðarlyfi) tóku þátt í þessum rannsóknum.

ÍII stigs rannsókninni D2201 (RESOLVE) voru 151 sjúklingur meðhöndlaður með ranibizumabi (6 mg/ml, n=51, 10 mg/ml, n=51) eða lyfleysu (n=49) sem gefið var mánaðarlega með inndælingu í glerhlaup. Hjá samanlögðum hópi sjúklinga sem fengu meðferð með ranibizumabi (n=102) var

meðalbreyting á bestu leiðréttri sjónskerpu frá 1. til 12. mánaðar miðað við upphafsgildi +7,8 (±7,72) bókstafir, samanborið við -0,1 (±9,77) bókstaf hjá sjúklingum sem fengu lyfleysu og meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu (BCVA) 12 mánuðum frá upphafsgildi var 10,3 (±9,1) bókstafir hjá þeim sem fengu meðferð með ranibizumabi samanborið við -1,4 (±14,2) bókstafi hjá þeim sem fengu lyfleysu (p<0,0001 fyrir meðferðarmun).

ÍIII. stigs rannsókninni D2301 (RESTORE) var 345 sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 og fengu ranibizumab 0,5 mg sem einlyfjameðferð og sýndarlasermeðferð, eða ranibizumab 0,5 mg ásamt lasermeðferð, eða lyfleysu með inndælingu og lasermeðferð. 240 sjúklingar sem áður höfðu lokið

12 mánaða rannsókninni RESTORE voru teknir með í opna fjölsetra, 24-mánaða framlengda rannsókn (RESTORE framlenging). Sjúklingar fengu meðferð með ranibizumabi 0,5 mg eftir þörfum (pro re nata (PRN)) í sama auga og í kjarnarannsókninni (D2301 RESTORE).

Helstu niðurstöður mælinga eru dregnar saman í töflu 5 (RESTORE og framlenging rannsóknar) og í mynd 4 (RESTORE).

Mynd 4

 

upphafsgildi

 

sjónskerpufrá upphafsgildi (bókstafir)SE-

 

 

Meðalbreyting

+/

 

0 -2

-4

Meðaltalsbreyting sjónskerpu frá upphafsgildi og út rannsóknartímabilið í rannsókn D2301 (RESTORE)

+ 6,8/+ 6,4

+ 6,2/+ 5,4*

+ 0,9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mánuður

Meðferðarhópur

Ranibizumab 0,5 mg (n=115)

Ranibizumab 0,5 mg + laser (n=118)

 

 

Laser (n=110)

SE=standard error of mean

* Breyting reiknuð með aðferð minnstu kvaðrata (least squares means), p 0,0001/0,0004 á grundvelli tvíhliða lagskipts Cochran-Mantel-Haenszel prófs

Samræmi var milli verkunar hjá flestum undirhópunum eftir 12 mánuði. Hins vegar virtust einstaklingar með bestu leiðréttu sjónskerpu í upphafi > 73 bókstafir og bjúg í sjónudepli með miðþykkt sjónu < 300 m ekki hafa ávinning af meðferð með ranibizumabi samanborið við lasermeðferð.

Tafla 5 Niðurstöður mælinga eftir 12 mánuði í rannsókn D2301 (RESTORE) og eftir 36 mánuði í rannsókn D2301-E1 (RESTORE framlenging)

Niðurstöður mælinga eftir 12 mánuði

Ranibizumab

Ranibizumab

Laser

samanborið við upphafsgildi í rannsókn

0,5 mg

0,5 mg + Laser

 

D2301 (RESTORE)

n=115

n=118

n=110

 

 

 

 

Meðaltalsbreyting bestu leiðréttrar

6,1 (6,4)a

5,9 (7,9)a

0,8 (8,6)

sjónskerpu (BCVA) frá 1. mánuði til

 

 

 

12. mánaðara ( staðalfrávik)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri sjónskerpu

6,8 (8,3)a

6,4 (11,8)a

0,9 (11,4)

(BCVA) eftir 12 mánuði ( staðalfrávik)

 

 

 

Aukning um ≥15 bókstafi eða bestu

22,6

22,9

8,2

leiðréttrar sjónskerpu (BCVA)

 

 

 

≥84 bókstafir eftir 12 mánuði (%)

 

 

 

Meðalfjöldi inndælinga (mánuðir 0-11)

7,0

6,8

7,3

 

 

 

(lyfleysa)

 

 

 

 

Niðurstöður mælinga eftir 36 mánuði með

Ranibizumab áður

Ranibizumab áður

Laser áður

rannsókn D2301 (RESTORE) sem

0,5 mg

0,5 mg + laser

 

upphafsgildi borið saman við rannsókn

n=83

n=83

n=74

D2301-E1 (RESTORE framlenging)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri sjónskerpu

7,9 (9,0)

6,7 (7,9)

5,4 (9,0)

(BCVA) eftir 24 mánuði (staðalfrávik)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri sjónskerpu

8,0 (10,1)

6,7 (9,6)

6,0 (9,4)

(BCVA) eftir 36 mánuði (staðalfrávik)

 

 

 

Aukning um ≥15 bókstafi eða bestu

 

 

 

leiðréttrar sjónskerpu (BCVA)

27,7

30,1

21,6

≥84 bókstafir eftir 36 mánuði (%)

 

 

 

Meðalfjöldi inndælinga (mánuðir 12-35)*

6,8

6,0

6,5

 

ap<0.0001 fyrir samanburð ranibizumab-arma og laser-arm.

n í D2301-E1 (RESTORE framlenging) er fjöldi sjúklinga með gildi bæði í upphafi rannsóknar D2301 (RESTORE) (mánuður 0) og við heimsókn í 36. mánuði.

* Hlutfall sjúklinga sem ekki þurfti að fá neina meðferð með ranibizumabi í framlengingarhlutanum var 19% hjá þeim sem áður höfðu fenguð ranibizumab, 25% hjá þeim sem höfðu áður fengið ranibizumab + lasermeðferð og 20% hjá þeim sem áður höfðu fengið lasermeðferð.

Tölfræðilega marktækur ávinningur að mati sjúklinga með tilliti til flestra sjóntengdra athafna kom fram við meðferð með ranibizumabi (með eða án lasermeðferðar) framyfir samanburðarhópinn, metið samkvæmt NEI VFQ-25 (the National Eye Institute Visual Function Questionnaire). Ekki var hægt að ákvarða mun milli meðferða með tilliti til annarra undirmælikvarða spurningalistans.

Öryggi ranibizumabs til langs tíma sem kom fram í 24 mánaða framlengdu rannsókninni var samsvarandi öryggi Lucentis.

Í IIIb stigs rannsókninni D2304 (RETAIN) var 372 sjúklingum slembiraðað í hlutfallinu 1:1:1 til að fá:

ranibizumab 0,5 mg samhliða lasermeðferð eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils (treat-and-extend (TE)),

ranibizumab 0,5 mg einlyfjameðferð eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils (treat-and-extend (TE)),

ranibizumab 0,5 mg einlyfjameðferð samkvæmt meðferðaráætlun eftir þörfum (pro re nata (PRN)).

Í öllum meðferðarhópum var ranibizumab gefið mánaðarlega þar til besta leiðrétt sjónskerpa (BCVA) var metin stöðug í a.m.k. þremur mánaðarlegum mælingum í röð. Eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils (TE) var ranibizumab gefið á 2-3 mánaða fresti. Hjá öllum hópum var mánaðarleg meðferð hafin á ný ef besta leiðrétt sjónskerpa (BCVA) minnkaði vegna aukins bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki (DME) og var haldið áfram þar til stöðugri bestu leiðréttri sjónskerpu (BCVA) var aftur náð.

Fjöldi heimsókna sem boðað var til eftir inndælingarnar 3 í upphafi var 13 eftir meðferðaráætlun um meðferð og lengingu meðferðarbils (TE) og 20 eftir meðferðaráætlun eftir þörfum (PRN). Með báðum TE meðferðaráætlunum héldu meira en 70% sjúklinganna bestu leiðréttri sjónskerpu (BCVA) með meðaltímalengd milli heimsókna ≥2 mánuði.

Niðurstöður mælinga eru dregnar saman í töflu 6.

Tafla 6 Niðurstöður rannsóknar D2304 (RETAIN)

Niðurstöður mælinga bornar

TE ranibizumab

TE ranibizumab

PRN ranibizumab

saman við upphafsgildi

0,5 mg + laser

0,5 mg eingöngu

0,5 mg

 

n=117

n=125

n=117

Meðalbreyting í bestu leiðréttri

 

 

 

sjónskerpu (BCVA) frá 1. til

5,9 (5,5) a

6,1 (5,7) a

6,2 (6,0)

12. mánaðar (staðalfrávik)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri

 

 

 

sjónskerpu (BCVA) frá 1. til

6,8 (6,0)

6,6 (7,1)

7,0 (6,4)

24. mánaðar (staðalfrávik)

 

 

 

Meðalbreyting í bestu leiðréttri

 

 

 

sjónskerpu (BCVA) eftir

8,3 (8,1)

6,5 (10,9)

8,1 (8,5)

24 mánuði (staðalfrávik)

 

 

 

Aukning um ≥15 bókstafi eða

 

 

 

bestu leiðréttrar sjónskerpu

25,6

28,0

30,8

(BCVA) ≥84 bókstafi eftir

 

 

 

24 mánuði (%)

 

 

 

Meðalfjöldi inndælinga

12,4

12,8

10,7

(mánuðir 0-23)

 

 

 

a p<0,0001 fyrir jafngildispróf gagnvart PRN

 

 

Í rannsóknum á bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki (DME) fylgdi aukningu í bestu leiðréttri sjónskerpu (BCVA) með tímanum meðaltalsminnkun í miðþykkt sjónu (CSFT) í öllum meðferðarhópunum.

Meðferð við sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu (retinal vein occlusion (RVO))

Lagt hefur verið mat á klínískt öryggi og verkun Lucentis hjá sjúklingum með sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu, í slembiröðuðu, tvíblindu samanburðarrannsóknunum BRAVO og CRUISE sem gerðar voru hjá sjúklingum með lokun bláæðargreinar í sjónu (BRVO) (n=397) og miðbláæðalokun í sjónu (CRVO) (n=392), tilgreint í sömu röð. Í báðum rannsóknunum fengu sjúklingarnir annaðhvort 0,3 mg eða 0,5 mg af ranibizumabi eða lyfleysu með inndælingu. Eftir 6 mánuði var sjúklingunum í hópnum sem fékk lyfleysu víxlað yfir á 0,5 mg af ranibizumabi.

Helstu niðurstöður mælinga úr BRAVO og CRUISE eru teknar saman í töflu 7 og myndum 5 og 6.

Tafla 7 Niðurstöður í 6. og 12. mánuði (BRAVO og CRUISE)

 

BRAVO

CRUISE

 

 

Lyfleysa/Lucentis

Lucentis

Lyfleysa/Lucentis

Lucentis

 

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

0,5 mg

 

(n=132)

(n=131)

(n=130)

(n=130)

Meðaltalsbreyting

7,3 (13,0)

18,3 (13,2)

0,8 (16,2)

14,9 (13,2)

sjónskerpu í 6. mánuðia

 

 

 

 

(bókstafir) (staðalfrávik)

 

 

 

 

(aðalendapunktur)

 

 

 

 

Meðaltalsbreyting á bestu

12,1 (14,4)

18,3 (14,6)

7,3 (15,9)

13,9 (14,2)

leiðréttu sjónskerpu í

 

 

 

 

12. mánuði (bókstafir)

 

 

 

 

(staðalfrávik)

 

 

 

 

Aukning á sjónskerpu um

28,8

61,1

16,9

47,7

15 bókstafi í 6. mánuðia

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

Aukning á sjónskerpu um

43,9

60,3

33,1

50,8

15 bókstafi í 12. mánuði

 

 

 

 

(%)

 

 

 

 

Hlutfall (%) sem fékk

61,4

34,4

Á ekki við

Á ekki við

björgunarmeðferð með laser

 

 

 

 

á 12 mánuðum

 

 

 

 

ap<0,0001 fyrir báðar rannsóknirnar

Mynd 5 Meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu frá upphafsgildum til 6. mánaðar og 12. mánaðar (BRAVO)

Meðalbreyting sjónskerpu frá upphafsgildi

+/- SE (bókstafir)

+ 18,3

+ 18,3

+ 12,1

+ 7,3

samanburður við lyfleysu hópnum sem fékk lyfleysu víxlað yfir á ranibizumab

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

 

 

 

 

 

Meðferðarhópur

 

 

 

Lyfleysa/Ranibizumab 0,5 mg (n=132)

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab 0,5 mg (n=131)

 

SE=standard error of mean

Mynd 6

Meðalbreyting á bestu leiðréttu sjónskerpu frá upphafsgildum til 6. mánaðar og

 

 

12. mánaðar (CRUISE)

 

 

 

 

 

 

 

 

(bókstafir)

 

 

samanburður við lyfleysu

 

hópnum sem fékk lyfleysu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

víxlað yfir á ranibizumab

 

 

 

 

 

 

 

+ 14,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frá upphafsgildi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

sjónskerpu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meðalbreyting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánuður

 

 

 

 

 

 

 

Meðferðarhópur

 

 

 

Lyfleysa/Ranibizumab 0,5 mg (n=130)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranibizumab 0,5 mg (n=130)

 

SE=standard error of mean

Í báðum rannsóknunum fylgdi bættri sjón áframhaldandi og marktæk minnkun á bjúg í sjónudepli samkvæmt mælingum á þykkt sjónu við sjóntaug.

Hjá sjúklingum með miðbláæðalokun í sjónu (CRVO) (CRUISE og framhaldsrannsóknin HORIZON): Sjúklingar, sem fengu lyfleysu fyrstu 6 mánuðina en síðan ranibizumab, náðu ekki sambærilegri aukningu á sjónskerpu eftir 24 mánuði (~6 bókstafir) og sjúklingar sem fengu meðferð með ranibizumabi frá því rannsóknin hófst (~12 bókstafir).

Tölfræðilega marktækur ávinningur að mati sjúklinga samkvæmt undirkvörðum tengdum athöfnum sem tengjast nær- og fjarsjón kom fram við meðferð með ranibizumabi framyfir samanburðarhópinn, metið samkvæmt NEI VFQ-25 (the National Eye Institute Visual Function Questionnaire).

Lagt var mat á langtíma (24 mánuðir) klínískt öryggi og verkun Lucentis hjá sjúklingum með sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu í rannsóknunum BRIGHTER (BRVO) og CRYSTAL (CRVO). Í báðum rannsóknunum var 0,5 mg af ranibizumabi samkvæmt meðferðaráætlun gefið eftir þörfum samkvæmt einstaklingsbundnum stöðugleikaviðmiðum. BRIGHTER var 3 arma slembuð rannsókn með virkum samanburði þar sem borin voru saman 0,5 mg af ranibizumabi sem einlyfjameðferð eða samhliða lasermeðferð og lasermeðferð ein sér. Eftir

6 mánuði gátu sjúklingar í hópnum sem fékk lasermeðferð fengið 0,5 mg af ranibizumabi. CRYSTAL var stakarma rannsókn þar sem 0,5 mg af ranibizumabi voru gefin sem einlyfjameðferð.

Lykilniðurstöður úr BRIGHTER og CRYSTAL koma fram í töflu 8.

Tafla 8 Niðurstöður í 6. og 24. mánuði (BRIGHTER og CRYSTAL)

 

 

 

 

BRIGHTER

 

 

CRYSTAL

 

 

 

Lucentis 0,5 mg

Lucentis 0,5 mg +

Lasermeðferð*

 

Lucentis 0,5 mg

 

 

 

N=180

lasermeðferð

N=90

 

N=356

 

 

 

 

N=178

 

 

 

Meðaltalsbreyting

 

 

 

 

 

 

á bestu leiðréttu

 

 

 

 

 

 

sjónskerpu í

 

+14,8

+14,8

+6,0

 

+12,0

6. mánuðia

 

(10,7)

(11,13)

(14,27)

 

(13,95)

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

(staðalfrávik)

 

 

 

 

 

 

Meðaltalsbreyting

 

 

 

 

 

 

á bestu leiðréttu

 

 

 

 

 

 

sjónskerpu í

 

+15,5

+17,3

+11,6

 

+12,1

24. mánuðib

 

(13,91)

(12,61)

(16,09)

 

(18,60)

(bókstafir)

 

 

 

 

 

 

(staðalfrávik)

 

 

 

 

 

 

Aukning á bestu

 

 

 

 

 

 

leiðréttu

 

 

 

 

 

 

sjónskerpu um

 

52,8

59,6

43,3

 

49,2

15 bókstafi í

 

 

 

 

 

 

24. mánuði (%)

 

 

 

 

 

 

Meðalfjöldi

 

 

 

 

 

 

inndælinga

 

11,4

11,3 (6,02)

Á ekki við

 

13,1 (6,39)

(staðalfrávik)

 

(5,81)

 

 

 

 

 

 

(0.-23. mánuður)

 

 

 

 

 

 

a

p<0,0001 fyrir samanburð í BRIGHTER í 6. mánuði: Lucentis 0,5 mg samanborið við

 

 

lasermeðferð og Lucentis 0,5 mg + lasermeðferð samanborið við lasermeðferð.

 

b

p<0,0001 fyrir núllkenningu í CRYSTAL um að meðalbreyting frá upphafi í 24. mánuði sé núll.

 

*

Frá 6. mánuði var meðferð með ranibizumabi 0,5 mg leyfð (24 sjúklingar fengu eingöngu

 

lasermeðferð.

 

 

 

 

 

ÍBRIGHTER sýndi ranibizumab 0,5 mg samhliða lasermeðferð ekki yfirburði yfir einlyfjameðferð með ranibizumabi frá upphafi að 24. mánuði (95% CI -2,8; 1,4).

Íbáðum rannsóknum kom fram hröð og tölfræðilega marktæk minnkun frá upphafsgildi á miðlægri þykknun í undirlagi sjónu (central retinal subfield thickness) í 1. mánuði. Þessi áhrif héldust fram að 24. mánuði.

Áhrif ranibizumab meðferðar voru svipuð óháð blóðþurrð í sjónhimnu. Í BRIGHTER var meðalbreyting frá upphafi +15,3 bókstafir hjá sjúklingum með blóðþurrð (N=46) og +15,6 bókstafir hjá sjúklingum sem ekki voru með blóðþurrð (N=133), sem fengu einlyfjameðferð með ranibizumabi í 24. mánuði. Í CRYSTAL var meðalbreyting frá upphafi +15,0 bókstafir hjá sjúklingum með blóðþurrð (N=53) og 11,5 bókstafir hjá sjúklingum sem ekki voru með blóðþurrð (N=300), sem fengu einlyfjameðferð með ranibizumabi.

Áhrif hvað varðar bætta sjón komu fram hjá öllum sjúklingum sem fengu meðferð með 0,5 mg af ranibizumabi einu sér óháð því hversu lengi þeir höfðu verið með sjúkdóminn, bæði í BRIGHTER og CRYSTAL. Hjá sjúklingum sem höfðu verið með sjúkdóminn <3 mánuði jókst sjónskerpa um 13,3 og 10,0 bókstafi í 1. mánuði; og 17,7 og 13,2 bókstafi í 24. mánuði í BRIGHTER og CRYSTAL, tilgreint í sömu röð. Samsvarandi framfarir varðandi sjónskerpu hjá sjúklingum sem höfðu verið með sjúkdóminn ≥12 mánuði var 8,6 og 8,4 bókstafir í sömu rannsóknum. Íhuga skal að hefja meðferð við greiningu sjúkdómsins.

Langtímaöryggi ranibizumabs sem kom fram í 24 mánaða rannsóknunum er í samræmi við þekkt öryggi Lucentis.

Börn

Öryggi og verkun ranibizumabs hefur ekki enn verið staðfest hjá börnum.

Lyfjastofnun Evrópu hefur fallið frá kröfu um að lagðar verði fram niðurstöður úr rannsóknum á Lucentis hjá öllum undirhópum barna við nýæðamyndandi aldurstengdri hrörnun í augnbotnum, sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum sykursýki, sjónskerðingu vegna bjúgs í sjónudepli af völdum bláæðalokunar í sjónu og sjónskerðingu vegna nýæðamyndunar í æðu (sjá upplýsingar í

kafla 4.2 um notkun handa börnum).

5.2Lyfjahvörf

Eftir mánaðarlega inndælingu Lucentis í glerhlaup hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum, var sermisþéttni ranibizumabs yfirleitt lág og hámarksgildi (Cmax) voru yfirleitt undir þeirri þéttni ranibizumabs sem þarf til að hindra líffræðilega virkni VEGF um 50%

(11-27 ng/ml, samkvæmt mati sem gert var á frumufjölgun in vitro). Cmax var í réttu hlutfalli við skammta á skammtabilinu 0,05 til 1,0 mg/auga. Sermisþéttni hjá takmörkuðum fjölda sjúklinga með bjúg í sjónudepli af völdum sykursýki bendir til þess að ekki sé hægt að útiloka lítillega hækkaða altæka útsetningu samanborið við það sem kom fram hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum. Sermisþéttni ranibizumabs hjá sjúklingum með bláæðalokun í sjónu var svipuð eða lítillega hærri en sem fram kom hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum.

Samkvæmt þýðisgreiningu á lyfjahvörfum og brotthvarfi ranibizumabs úr sermi hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum í meðferð með 0,5 mg skammti, er meðaltal helmingunartíma brotthvarfs ranibizumabs úr glerhlaupi um það bil 9 dagar. Meðan á mánaðarlegri gjöf Lucentis 0,5 mg/auga í glerhlaup stendur er talið að Cmax fyrir ranibizumab í sermi, sem næst um það bil 1 sólarhring eftir inndælingu, sé yfirleitt á bilinu 0,79-2,90 ng/ml og að Cmin sé yfirleitt á bilinu 0,07-0,49 ng/ml. Sermisþéttni ranibizumabs er talin vera um það bil 90.000-falt minni en þéttni ranibizumabs í glerhlaupi.

Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi: Engar formlegar rannsóknir hafa verið gerðar til að rannsaka lyfjahvörf Lucentis hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi. Í þýðisgreiningu á lyfjahvörfum hjá sjúklingum með nýæðamyndandi aldurstengda hrörnun í augnbotnum voru 68% (136 af 200) sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi (vægt skert hjá 46,5% [50-80 ml/mín.], í meðallagi alvarlega skert hjá 20% [30-50 ml/mín.] og alvarlega skert hjá 1,5% [< 30 ml/mín.]). Hjá sjúklingum með bláæðalokun í sjónu voru 48,2% (253 af 525) sjúklinga með skerta nýrnastarfsemi (36,4% með vægt skerta, 9,5% með í meðallagi alvarlega skerta og 2,3% með alvarlega skerta). Almenn úthreinsun var lítið eitt minni, en þó ekki klínískt mikilvægt.

Skert lifrarstarfsemi: Engar formlegar rannsóknir hafa verið gerðar til að rannsaka lyfjahvörf Lucentis hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.

5.3Forklínískar upplýsingar

Gjöf ranibizumabs í glerhlaup beggja augna hjá cynomolgus öpum í skömmtum á bilinu 0,25 mg/auga og 2,0 mg/auga á 2 vikna fresti í allt að 26 vikur leiddi til skammtaháðra áhrifa á augu.

Í augunum kom fram skammtaháð aukning ertiroða í fremra augnhólfi og skammtaháð frumufjölgun sem nær hámarki 2 dögum eftir inndælingu. Alvarleiki bólgusvörunarinnar minnkar yfirleitt við áframhaldandi inndælingar eða meðan á batatímabili stendur. Í afturhluta augans (posterior segment) kom fram frumuíferð í glerhlaupi og augngrugg, sem einnig hafði tilhneigingu til að vera skammtaháð og var yfirleitt til staðar þar til meðferðartímabilinu lauk. Í 26 vikna rannsókninni reyndist alvarleiki bólgu í glerhlaupi fara vaxandi með fjölda inndælinga. Hins vegar sáust vísbendingar um viðsnúning eftir batatímabil. Eðli og tímasetning bólgunnar í afturhluta augans bendir til ónæmisstýrðrar mótefnasvörunar, sem skiptir hugsanlega ekki máli klínískt séð. Drermyndun kom fyrir hjá nokkrum dýrum eftir að mikil bólga hafði verið til staðar í hlutfallslega langan tíma, sem bendir til þess að breytingarnar á augasteininum séu afleiðing alvarlegrar bólgu. Tímabundin hækkun augnþrýstings kom fram eftir inndælingu í glerhlaup, óháð skammtastærð.

Smásæjar breytingar á augum voru tengdar bólgu og bentu ekki til hrörnunarferla. Fram komu hnúðóttar bólgubreytingar í sjóntaugardoppunni í nokkrum augum. Þessar breytingar í afturhluta augans minnkuðu og hurfu í sumum tilvikum meðan á batatímabili stóð.

Engin merki um almennar eiturverkanir komu fram í kjölfar inndælingar í glerhlaup. Í undirhópi með- höndlaðra dýra fundust mótefni gegn ranibizumabi í sermi og glerhlaupi.

Ekki liggja fyrir neinar upplýsingar um krabbameinsvaldandi áhrif eða stökkbreytingar.

Inndæling í glerhlaup, hjá öpum með fangi, sem olli hámarks altækri útsetningu sem var 0,9-7 föld sú klíníska útsetning sem getur orðið í versta falli, leiddi ekki til eiturverkana á þroska eða vansköpunar, og hafði engin áhrif á þyngd fylgju eða fylgjuvef, enda þótt miðað við lyfjafræðileg áhrif ætti að líta svo á að ranibizumab gæti hugsanlega valdið vanskapnaði og haft eiturverkun á fósturvísi/fóstur.

Áhrif af völdum ranibizumabs á þroska fóstur-fósturvísis koma líklega ekki fram vegna þess að Fab- hlutinn kemst ekki yfir fylgju. Engu að síður var lýst tilfelli þar sem þéttni ranibizumabs í sermi móður var hátt og ranibizumab var til staðar í sermi fósturs, sem bendir til þess að and-ranibizumab mótefni hafi virkað eins og burðarprótein (með Fc hluta) fyrir ranizimumab og minnkað þannig úthreinsun úr sermi hjá móður og gert flutning yfir fylgju mögulegan. Rannsóknarniðurstöður skal túlka með varúð, þar sem rannsóknir á þroska fósturvísis-fósturs voru gerðar á heilbrigðum dýrum með fangi og sjúkdómar (eins og sykursýki) geta breytt gegndræpi fylgjunnar fyrir Fab-hlutum.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

α,α-trehalosadihýdrat Histidinhýdróklóríðmonohýdrat Histidin

Polysorbat 20

Vatn fyrir stungulyf

6.2Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið gerðar.

6.3Geymsluþol

3 ár.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C). Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprautuna í innsiglaða bakkanum í öskjunni til varnar gegn ljósi. Geyma má órofinn bakkann fyrir notkun við stofuhita (25°C) í allt að 24 klst.

6.5Gerð íláts og innihald

0,165 ml af sæfðri lausn í áfylltri sprautu (gler af gerð I) með brómóbútýlgúmmíi á fremri enda stimpilsins og sprautuhettu með hvítu, stífu öryggisinnsigli ásamt grárri hettu yfir oddinn úr brómóbútýlgúmmíi með „Luer lock“ millistykki. Áfyllta sprautan er með stimpilstöng og gripi og er í innsigluðum bakka.

Pakkningastærð með einni áfylltri sprautu.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Áfyllta sprautan er einnota. Áfyllta sprautan er sæfð. Ekki skal nota lyfið ef pakkningin er skemmd. Ekki er hægt að tryggja að áfyllta sprautan sé sæfð nema bakkinn sé innsiglaður. Ekki nota áfylltu sprautuna ef lausnin er mislituð, skýjuð eða inniheldur agnir.

Áfyllta sprautan inniheldur meira en ráðlagðan 0,5 mg skammt. Ekki á að nota allt magnið sem næst úr áfylltu sprautunni (0,1 ml). Umframmagninu á að þrýsta út fyrir inndælingu. Ef öllu innihaldi áfylltu sprautunnar er dælt inn getur það leitt til ofskömmtunar. Til að losna við loftbólurnar ásamt umframmagni af lyfinu á að þrýsta rólega á stimpilinn þar til brúnin fyrir neðan bunguna á gúmmíendanum nemur við svörtu skammtalínuna á sprautunni (jafngildir 0,05 ml, þ.e. 0,5 mg af ranibizumabi).

Nota skal 30G x ½″ sæfða nál til inndælingar í glerhlaup.

Fylgið notkunarleiðbeiningunum við undirbúning fyrir notkun Lucentis í glerhlaup:

Inngangur

Lesið allar leiðbeiningarnar vandlega áður en áfyllta sprautan er notuð.

 

Áfyllta sprautan er einnota. Áfyllta sprautan er sæfð. Ekki nota lyfið ef pakkningin

 

er skemmd. Viðhafa skal smitgát þegar innsiglaði bakkinn er opnaður sem og við

 

öll skref þar á eftir.

 

 

 

Athugið: Skammturinn verður að vera stilltur á 0,05 ml.

Lýsing á áfylltu

 

Sprautuhe 0,05 ml skammtalína

Grip

sprautunni

 

 

 

 

 

 

 

„Luer

Gúmmíendi

Stimpilstö

 

 

lock“

 

ng

 

 

 

Mynd 1

 

 

 

 

 

Undirbúningur

1.

Gangið úr skugga um að pakkningin innihaldi:

 

 

sæfða áfyllta sprautu í innsigluðum bakka.

 

 

2.

Flettið lokinu af sprautubakkanum og takið sprautuna varlega upp við

 

 

smitgát.

 

 

Athugið

3.

Gangið úr skugga um að:

 

 

sprautuna

 

sprautuhettan sé ekki aðskilin frá „Luer

 

 

 

lock“ millistykkinu.

 

 

 

 

sprautan sé ekki skemmd.

 

 

 

lausnin sé tær, litlaus eða fölgul og

 

 

 

innihaldi ekki agnir.

 

 

 

4.

Ef eitthvað af ofantöldu er ekki rétt, skal

 

 

 

farga áfylltu sprautunni og nota nýja.

 

Sprautuhettan

5.

Brjótið (ekki snúa) sprautuhettuna af (sjá

 

fjarlægð

 

mynd 2).

 

 

 

6.

Fargið sprautuhettunni (sjá mynd 3).

 

 

 

 

 

Mynd 2

 

 

 

 

Mynd 3

Nálin fest á

7.

Festið 30G x ½″ sæfða nál þétt á

 

 

 

sprautuna með því að skrúfa hana þétt á

 

 

 

„Luer lock“ millistykkið (sjá mynd 4).

 

 

8.

Fjarlægið hettuna varlega af nálinni með

 

 

 

því að draga hana beint af (sjá mynd 5).

 

 

Athugið: Aldrei má strjúka af nálinni.

 

 

 

Mynd 4

Mynd 5

 

 

 

 

Losað um

9.

Haldið sprautunni uppréttri.

 

loftbólur

10.

Ef einhverjar loftbólur eru til staðar á að

 

 

 

slá varlega á sprautuna með fingrinum þar

 

 

 

til loftbólurnar stíga efst í sprautuna (sjá

 

 

 

mynd 6).

 

 

 

Mynd 6

 

 

 

Skammturinn

11.

Haldið sprautunni í augnhæð og þrýstið

stilltur

 

varlega á stimpilinn þar til brúnin fyrir

 

 

neðan bunguna á gúmmíendanum

 

 

nemur við skammtalínuna (sjá mynd 7).

 

 

Með þessu losnar burt loft ásamt

 

 

umframmagni af lausn og skammturinn er

 

 

stilltur á 0,05 ml.

 

Athugið: Stimpilstöngin er ekki föst við

 

gúmmíendann – þetta er til að koma í veg

 

fyrir að loft sé dregið upp í sprautuna.

 

 

Mynd 7

 

 

Inndælingin

Inndælingin skal fara fram við smitgát.

 

12.

Færið nálina 3,5-4,0 mm aftur fyrir brún inn í glerhlaupsholið, framhjá lárétta

 

 

lengdarbaugnum og í átt að miðju augnknattarins.

 

13.

Dælið rólega þar til gúmmíendinn er kominn í enda sprautunnar, til að gefa

 

 

0,05 ml.

 

14.

Við síðari inndælingar skal nota annan stungustað á augnhvítunni en þann

 

 

sem síðast var notaður.

 

15.

Eftir inndælinguna skal ekki setja hettuna aftur á nálina eða losa hana af

 

 

sprautunni. Fleygið notuðu sprautunni ásamt nálinni í ílát sem ætlað er fyrir

 

 

beitta hluti eða í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/06/374/003

9.DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 22. janúar 2007

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 14. desember 2011

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf