Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Luveris (lutropin alfa) – áletranir - G03GA07

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLuveris
ATC-kóðiG03GA07
Efnilutropin alfa
FramleiðandiMerck Serono Europe Ltd.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM LUVERIS 75 a.e., HETTUGLÖS

1.HEITI LYFS

Luveris 75 a.e., stungulyfsstofn og leysir, lausn

Lútrópín alfa

2.VIRK(T) EFNI

Innihald: eitt hettuglas af stungulyfsstofni inniheldur: lútrópín alfa 75 a.e.

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: pólýsorbat 20, súkrósi, natríumtvívetnisfosfat einhýdrat, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, óblönduð fosfórsýra, natríumhýdroxíð, L-metíónín og köfnunarefni.

Ein lykja af leysi inniheldur: 1 ml vatn fyrir stungulyf. (EU/1/00/155/001-003) Eitt hettuglas af leysi inniheldur: 1 ml vatn fyrir stungulyf. (EU/1/00/155/004-006)

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stungulyfsstofni, lausn / 1 lykja af leysi. 3 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn / 3 lykjur af leysi.

10 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn / 10 lykjur af leysi. 1 hettuglas með stungulyfsstofni, lausn / 1 hettuglas af leysi. 3 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn / 3 hettuglös af leysi.

10 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn / 10 hettuglös af leysi.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25 C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/155/001 (1 hettuglas/ 1 lykja)

EU/1/00/155/002 (3 hettuglös/ 3 lykjur)

EU/1/00/155/003 (10 hettuglös/ 10 lykjur)

EU/1/00/155/004 (1 hettuglas/ 1 hettuglas)

EU/1/00/155/005 (3 hettuglös/ 3 hettuglös)

EU/1/00/155/006 (10 hettuglös/ 10 hettuglös)

13.LOTUNÚMER

Lot

Lot leysis

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

luveris 75 a.e.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LUVERIS 75 a.e., HETTUGLÖS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Luveris 75 a.e.

Stungulyfsstofn

Lútrópín alfa

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

75 a.e.

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LUVERIS 75 a.e., LYKJUR MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Luveris Vatn fyrir stungulyf s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LUVERIS 75 a.e., HETTUGLÖS MEÐ LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Luveris Vatn fyrir stungulyf. s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf