Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lysodren (mitotane) – áletranir - L01XX23

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLysodren
ATC-kóðiL01XX23
Efnimitotane
FramleiðandiLaboratoire HRA Pharma

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

MIÐI Á GLASI

1. HEITI LYFSINS

Lysodren 500 mg töflur

Mítótan

2. VIRKT EFNI

Hver tafla inniheldur 500 mg af mítótani.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Tafla.

Glas með 100 töflum.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumudrepandi.

Meðhöndlist aðeins af sjúklingum eða umönnunarfólki með hanska.

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir opnun: 1 ár

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Ónotuðu lyfi og úrgangi skal farga í samræmi við gildandi reglur á hverjum stað.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

75003 Paris

Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/273/001

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Lysodren (Blindraletur á aðeins við um ytri umbúðir)

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf