Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lysodren (mitotane) – Fylgiseðill - L01XX23

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsLysodren
ATC-kóðiL01XX23
Efnimitotane
FramleiðandiLaboratoire HRA Pharma

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Lysodren 500 mg töflur

Mítótan

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Hafið ávallt meðferðis Lysodren-sjúklingakortið, sem fylgir aftast í þessum fylgiseðli.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Lysodren og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Lysodren

3.Hvernig nota á Lysodren

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Lysodren

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Lysodren og við hverju það er notað

Lysodren er lyf gegn æxlum.

Lyfið er notað við einkennum langt genginna óskurðtækra, meinvarps- eða afturhvarfs- illkynja æxla í nýrnahettum.

2. Áður en byrjað er að nota Lysodren

Ekki má nota Lysodren:

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir mítótani eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú ert með barn á brjósti. Þú mátt ekki hafa barn á brjósti á meðan þú tekur Lysodren.

-ef þú ert í meðferð með lyfjum sem innihalda spironolacton (sjá „Notkun annarra lyfja samhliða Lysodren“).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Lysodren er notað. Þú skalt segja lækninum frá því ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig:

-ef þú ert með sköddun (alvarlegan áverka, hefur fengið lost), sýkingu eða átt við sjúkdóm að stríða á meðan þú tekur Lysodren. Segðu lækni þínum það án tafar; hann kann að ákveða að stöðva meðferðina tímabundið.

-ef þú ert með lifrarvandamál: Látið lækninn vita ef fram koma einhver af eftirtöldum einkennum um lifrarvandamál meðan á meðferð með Lysodren stendur: kláði, gul augu eða húð, dökkt þvag og verkur eða óþægindi hægra megin í efri hluta kviðarhols. Læknirinn ætti að senda þig í blóðrannsókn til að athuga lifrarstarfsemina fyrir og meðan á meðferð með Lysodren stendur, eins og klínískar ábendingar segja til um.

-ef þú ert með alvarleg nýrnavandamál.

-ef þú notar eitthvert þeirra lyfja sem nefnd eru að neðan (sjá „Notkun annarra lyfja samhliða Lysodren“).

-ef þú finnur fyrir óþægindum frá fæðingarvegi svo sem blæðingu og/eða verk í grindarholi.

Lyfið skal ekki handleikið af öðrum en sjúklingnum sjálfum og umsjónarmönnum hans/hennar og alls ekki af þunguðum konum. Umsjónarfólk skal nota einnota hanska þegar það handleikur töflurnar.

Læknirinn kann að ávísa þér hormónameðferð (sterum) á meðan þú tekur Lysodren.

Hafðu ávallt meðferðis Lysodren-sjúklingakortið, sem fylgir aftast í þessum fylgiseðli.

Notkun annarra lyfja samhliða Lysodren

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Ekki skal taka Lysodren samhliða lyfjum sem innihalda spironolacton, sem er oft notað sem þvagræsilyf við hjarta-, lifrar- eða nýrnasjúkdómum.

Lysodren getur haft truflandi áhrif á ýmis önnur lyf. Því skaltu upplýsa lækninn ef þú tekur lyf sem innihalda eitthvert af eftirfarandi virkum efnum:

-warfarin eða önnur blóðþynningarlyf sem notuð eru til að koma í veg fyrir blóðsega. Ef til vill þarf að breyta skömmtun blóðþynningarlyfsins.

-flogaveikilyf

-rifabutin eða rifampicin, sem notuð eru til meðferðar á berklum

-griseofulvin, sem notað er til meðferðar á sveppasýkingum

-jurtalyf sem innihalda Jóhannesarrunna (St. John’s wort, Hypericum perforatum).

-sunitib til meðferðar við krabbameini

Notkun Lysodren með mat eða drykk

Lysodren skal helst að taka meðan á máltíð stendur með fituríkum mat svo sem mjólk, súkkulaði og olíu.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Lysodren getur valdið fósturskaða. Sértu barnshafandi eða hyggur á að verða barnshafandi skaltu segja lækninum þínum það. Ef þú getur orðið barnshafandi skaltu nota örugga getnaðarvörn meðan á notkun Lysodren stendur og jafnvel eftir að meðferð er hætt. Leitaðu ráða hjá lækninum.

Taktu ekki Lysodren ef þú ert með barn á brjósti og jafnvel eftir að þú hættir því. Leitaðu ráða hjá lækninum.

Akstur og notkun véla

Lysodren hefur mikil áhrif á getu þína til aksturs og notkunar véla. Leitaðu ráða hjá lækninum.

3.Hvernig nota á Lysodren

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtastærð og -áætlun

Við upphaf meðferðar er venjulegur skammtur 2 til 3 g (4 til 6 töflur) á dag. Læknirinn kanna að hefja meðferð með stærri skammti, t.d. 4 til 6 g (8 til 12 töflur).

Til þess að finna kjörskammtastærðina fyrir þig mun læknirinn reglulega mæla magn Lysodren í blóði þínu. Læknirinn kann að ákveða að hætta meðferð með Lysodren tímabundið eða minnka skammtinn ef vissar aukaverkanir koma fram hjá þér.

Notkun handa börnum og unglingum

Upphaflegur dagsskammtur Lysodren er 1,5 til 3,5 g/m2 líkamsyfirborðs (læknirinn reiknar þetta út

samkvæmt þyngd og stærð barnsins). Mjög lítil reynsla er af sjúklingum í þessum aldurshópi.

Lyfjagjöf

Þú skalt taka töflurnar með glasi af vatni meðan á fituríkum máltíðum stendur. Þú getur skipt daglegum heildarskammti í tvær til þrjár inntökur.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Segðu lækninum strax ef þú hefur fyrir slysni notað meira Lysodren en mælt var fyrir um eða barn hefur óvart gleypt lyfið.

Ef gleymist að taka Lysodren

Ef þú gleymir að taka skammt, taktu þá næsta skammt samkvæmt áætlun. Taktu ekki tvöfaldan skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Láttu lækninn tafarlaust vita ef þú finnur fyrir einhverjum af eftirfarandi aukaverkunum:

-Skert starfsemi nýrnahettna: þreyta, kviðverkir, ógleði, uppköst, niðurgangur, ringlun

-Blóðleysi: húðfölvi, vöðvaþreyta, mæði, svimi sér í lagi þegar staðið er upp

-Lifrarskemmdir: gul húð og augu, kláði, ógleði, niðurgangur, þreyta, dökkleitt þvag

-Taugakvillar: truflanir sem hafa áhrif á hreyfingu og samhæfingu, óeðlileg skynjun svo sem náladofa, minnisleysi, einbeitingarerfiðleikar, talerfiðleikar, svimi

Þessi einkenni geta verið vísbendingar um fylgikvilla, sem gætu þarfnast tiltekinnar lyfjagjafar. Aukaverkanir kunna að koma fyrir með tiltekinni tíðni, sem er skilgreind á eftirfarandi hátt:

-mjög algengar: geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

-algengar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

Mjög algengar aukaverkanir

-uppköst, ógleði, niðurgangur, magaverkur

-lystarleysi

-óeðlileg skynjun svo sem náladofi

-truflanir sem hafa áhrif á hreyfingu og samhæfingu, svimi, ringlun

-syfja, þreyta, þróttleysi í vöðvum (þreyta í vöðvum við áreynslu)

-bólga (þroti, hiti, sársauki) í slímhúð, útbrot

-blóðraskanir (lengri blæðingartími)

-aukning kólesteróls, tríglýseríðs (fita) og lifrarensíma (í blóðprufum)

-fækkun hvítra blóðkorna

-ofstækkun brjósta hjá karlmönnum

-skert starfsemi nýrnahettna

Algengar aukaverkanir

-sundl, höfuðverkur

-truflanir í úttaugakerfi: skyntruflanir, vöðvamáttleysi og -rýrnun, minnkað sinaviðbragð og einkenni í æðastjórnkerfi t.d. hitakóf, sviti og svefntruflanir

-andleg skerðing (s.s. minnisleysi, einbeitingarerfiðleikar)

-hreyfibilun

-fækkun rauðra blóðkorna (blóðleysi, með einkennum líkum húðfölva og þreytu), fækkun blóðflagna (getur valdið auknu mari og blæðingum)

-lifrarbólga (sjálfnæmis-) (kann að valda gulnun húðar og augna, dökkleitu þvagi)

-erfiðleikar við samhæfingu vöðva

Tíðni ekki þekkt

-hiti

-almennur verkur

-andlitsroði, hár eða lágur blóðþrýstingur, sundl/svimi þegar þú stendur skyndilega upp

-aukin munnvatnsmyndun

-augu: sjónskerðing, þokusýn, tvísýni, sjónröskun, glampar

-sveppasýking

-lifrarskemmdir (sjálfnæmis-) (kunna að valda gulnun húðar og augna, dökkleitu þvagi)

-minnkun þvagsýru í blóði

-blöðrubólga með blæðingu

-blóð í þvagi, prótín í þvagi

-jafnvægistruflanir

-breytingar á bragðskyni

-skert meltingarstarfsemi

-blöðrumyndun á eggjastokkum (með einkennum eins og verk í grindarholi, blæðingu)

-lækkað magn androstenedíóns (forefni kynhormóns) í blóðrannsókn hjá konum

-lækkað magn testósteróns (kynhormón) í blóðrannsókn hjá konum

-aukið magn kynhormónabindandi glóbúlíns (prótein sem bindur kynhormón) í blóðrannsókn

-lækkað magn óbundins testósteróns (kynhormón) í blóðrannsókn hjá körlum

Hjá börnum og unglingum hafa komið upp skjaldkirtilsvandamál, taugasálfræðileg seinkun, vaxtarseinkun og eitt tilvik heilakvilla.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Lysodren

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið í upprunalegum umbúðum.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskju og glasi.

Ónotuðu lyfi og úrgangi skal farga samkvæmt gildandi reglum á hverjum stað um frumudrepandi lyf.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Lysodren inniheldur

-Virka innihaldsefnið er mítótan. Hver tafla inniheldur 500 mg af mítótani.

-Önnur innihaldsefni eru maíssterkja, örkristallaður sellulósi (E 460), macrogol 3350 og vatnslaus kísilkvoða.

Lýsing á útliti Lysodren og pakkningastærðir

Lysodren-töflur eru hvítar, tvíkúptar og kringlóttar með deilistriki.

Lysodren er fáanlegt í plastglösum með 100 töflum.

Markaðsleyfishafi:

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger

F - 75003 Paris Frakkland

Framleiðandi:

Corden Pharma Latina S.p.A.

Via del Murillo Km. 2.800 04010 Sermoneta (Latina) Ítalía

eða

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

76-78, avenue du Midi

63800 COURNON D’AUVERGNE FRAKKLAND

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

HRA Pharma Benelux

HRA Pharma Benelux

Tél/Tel: +32 2 709 22 95

Tél/Tel: +32 2 709 22 95

България

Magyarország

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Teл.: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel.: + 33 (0)1 40 33 11 30

Česká republika

Malta

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Danmark

Nederland

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Benelux

Tlf: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: +32 2 709 22 95

Deutschland

Norge

HRA Pharma Deutschland GmbH

Laboratoire HRA Pharma

Tlf: + 33 (0)1 40 33 11 30

Eesti

Österreich

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma Deutschland GmbH

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ελλάδα

Polska

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Τηλ: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

España

Portugal

HRA Pharma Iberia S.L.

HRA Pharma Iberia S.L.

Tel: + 34 902 107 428

Tel: +351-707501996

France

România

HRA Pharma France

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 33 (0)1 53 24 81 00

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Hrvatska

 

Arenda d.o.o

 

Tel : +385-(0)1 644 4480

 

Ireland

Slovenija

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Laboratoire HRA Pharma

Tel: 1800 812 984

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Ísland

Slovenská republika

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Sími: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Italia

Suomi/Finland

HRA Pharma Italia srl

Laboratoire HRA Pharma

Tel: + 39 06 541 44 60

Puh/Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Κύπρος

Sverige

Laboratoire HRA Pharma

Laboratoire HRA Pharma

Τηλ: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Latvija

United Kingdom

Laboratoire HRA Pharma

HRA Pharma UK & Ireland Ltd

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

Tel: 0800 917 9548

Lietuva

 

Laboratoire HRA Pharma

 

Tel: + 33 (0)1 40 33 11 30

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/. Þar eru líka tenglar á aðra vefi um sjaldgæfa sjúkdóma og lyf við þeim.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Þessi fylgiseðill er birtur á vef Lyfjastofnunar Evrópu á tungumálum allra ríkja Evrópska efnahagssvæðisins.

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

LYSODREN-SJÚKLINGAKORT

Ég gengst undir Lysodren (mítótan) meðferð

Nafn læknis míns:

 

 

 

…………….………………………..

 

Ég er í hættu á bráðri nýrnahettubilun

 

 

 

Sími: ……………………….……….

 

Ef ég þarf á neyðaraðstoð að halda þarf að

gera viðeigandi varúðarráðstafanir.Upplýsingar um lyfið veitir:

Laboratoire HRA Pharma

Sími: + 33 1 40 33 11 30 lysodren@hra-pharma.com

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf