Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mekinist (trametinib) – Fylgiseðill - L01XE25

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMekinist
ATC-kóðiL01XE25
Efnitrametinib
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Mekinist 0,5 mg filmuhúðaðar töflur Mekinist 2 mg filmuhúðaðar töflur trametinib

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Mekinist og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Mekinist

3.Hvernig nota á Mekinist

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Mekinist

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Mekinist og við hverju það er notað

Mekinist er lyf sem inniheldur virka efnið trametinib. Það er notað annaðhvort eitt sér eða samhliða öðru lyfi sem inniheldur dabrafenib við tegund húðkrabbameins sem kallast sortuæxli og hefur dreifst til annarra hluta líkamans eða er ekki hægt að fjarlægja með skurðaðgerð. Mekinist samhliða dabrafenibi er einnig notað til meðferðar við tegund lungnakrabbameins sem kallast lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð.

Bæði þessi krabbamein eru með sérstaka breytingu (stökkbreytingu) í geni sem kallast BRAF, í stöðunni V600. Þessi stökkbreyting í geninu getur hafa valdið myndun krabbameinsins. Lyfið beinir verkun sinni að próteinum sem stökkbreytta genið framleiðir og hægir á eða stöðvar þróun krabbameinsins.

2.Áður en byrjað er að nota Mekinist

Aðeins skal nota Mekinist til meðferðar við sortuæxli og lungnakrabbameini sem ekki er af smáfrumugerð, með BRAF-stökkbreytingu. Læknirinn mun því kanna hvort þessi stökkbreyting sé til staðar áður en meðferð er hafin.

Ef læknirinn ákveður að þú fáir meðferð með bæði Mekinist og dabrafenibi skaltu lesa fylgiseðilinn með dabrafenibi vandlega, eins og þennan fylgiseðil.

Leitið til læknisins, hjúkrunarfræðingsins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

Ekki má nota Mekinist:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir trametinibi eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Leitaðu til læknisins ef þú telur að þetta eigi við um þig.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Læknirinn þarf að vita ef þú:

ert með einhver lifrarvandamál. Læknirinn gæti tekið blóðprufur til að fylgjast með lifrarstarfseminni á meðan lyfið er notað.

ert með eða hefur verið með nýrnavandamál.

ert með eða hefur verið með lungna- eða öndunarvandamál.

ert með hjartavandamál svo sem hjartabilun (sem getur valdið mæði, öndunarerfiðleikum í liggjandi stöðu, þrota á fótum eða fótleggjum) eða vandamál með hvernig hjartað slær. Læknirinn á að rannsaka hjartastarfsemina áður en meðferð hefst og meðan á henni stendur.

ert með augnvandamál þ.m.t. stíflu í æðinni sem liggur frá auganu (bláæðastífla í sjónu) eða þrota í auganu sem getur verið vegna vökvastíflu (æðu- og sjónukvilli).

Áður en þú tekur Mekinist samhliða dabrafenibi verður læknirinn að vita af því ef þú:

hefur verið með aðra tegund krabbameins en sortuæxli eða lungnakrabbamein sem ekki er af smáfrumugerð, því þú getur verið í aukinni hættu á að fá krabbamein annars staðar en í húð meðan þú ert á meðferð með Mekinist.

Leitaðu til læknisins ef þú telur að eitthvað af þessu eigi við um þig.

Sjúkdómar sem fylgjast þarf með

Sumir einstaklingar sem taka Mekinist geta fengið aðra sjúkdóma sem geta verið alvarlegir. Þú þarft að þekkja mikilvæg einkenni sem fylgjast þarf með.

Blæðingar

Meðferð með Mekinist eða samhliðameðferð með Mekinist og dabrafenibi getur valdið alvarlegum blæðingum þ.m.t. í heila, meltingarvegi (svo sem maga, endaþarmi eða þörmum), lungum og öðrum líffærum, sem getur leitt til dauða. Einkennin geta verið:

höfuðverkur, sundl eða þróttleysi

blóð í hægðum eða svartar hægðir

blóð í þvagi

magaverkur

hósta upp / kasta upp blóði

Segðu lækninum frá því eins fljótt og hægt er ef þú færð eitthvert þessara einkenna.

Hiti

Notkun Mekinist eða samhliðameðferð með Mekinist og dabrafenibi getur valdið hita, þótt það sé líklegra ef þú ert á samhliðameðferð (sjá einnig kafla 4). Í sumum tilvikum getur fólk með hita fengið lágan blóðþrýsting, sundl eða önnur einkenni.

Segðu lækninum strax frá því ef þú færð hærri hita en 38,5°C meðan þú notar lyfið.

Hjartasjúkdómar

Mekinist getur valdið hjartavandamálum, eða aukið hjartavandamál sem eru til staðar (sjá einnig „Hjartakvillar“ í kafla 4) hjá sjúklingum sem taka Mekinist samhliða dabrafenibi.

Láttu lækninn vita ef þú ert með hjartasjúkdóm. Læknirinn mun gera rannsóknir til að staðfesta að hjartað starfi eðlilega fyrir og meðan á meðferð með lyfinu stendur. Láttu lækninn strax vita ef þú finnur fyrir þungum, hröðum eða óreglulegum hjartslætti, sundli, þreytu, vægum svima, mæði, þrota á fótleggjum. Læknirinn getur ákveðið að gera hlé á meðferðinni eða hætta henni alveg ef nauðsyn krefur.

Breytingar á húð sem geta bent til nýs húðkrabbameins

Læknirinn mun skoða húðina áður en þú byrjar að nota lyfið og reglulega á meðan þú notar það. Segðu lækninum strax frá því ef þú tekur eftir einhverjum breytingum á húðinni meðan þú ert að nota lyfið eða eftir að meðferðinni lýkur (sjá einnig kafla 4).

Augnvandamál

Þú skalt láta lækninn skoða í þér augun á meðan þú notar þetta lyf.

Láttu lækninn strax vita ef þú færð roða eða ertingu í augu, þokusýn, augnverk eða aðrar sjóntruflanir meðan á meðferðinni stendur (sjá einnig kafla 4).

Mekinist getur valdið augnvandamálum þ.m.t. blindu. Notkun Mekinist er ekki ráðlögð ef þú hefur fengið stíflu í æðina frá auganu (sjónubláæðalokun). Láttu lækninn strax vita ef þú færð eftirtalin einkenni augnvandamála: þokusýn, sjóntap eða aðrar breytingar á sjón, sérð litabletti eða bauga (óskýrar útlínur umhverfis hluti) meðan á meðferðinni stendur. Læknirinn getur ákveðið að gera hlé á meðferðinni eða hætta henni alveg ef nauðsyn krefur.

Lifrarvandamál

Mekinist eða samhliðanotkun þess með dabrafenibi getur valdið lifrarvandamálum sem geta þróast yfir í alvarlega sjúkdóma svo sem lifrarbólgu og lifrarbilun, sem getur verið banvæn. Læknirinn mun hafa reglulegt eftirlit með þér. Einkenni þess að lifrin starfi ekki eðlilega geta verið:

minnkuð matarlyst

ógleði

uppköst

verkur í maga (kviðarholi)

gulnun húðar eða hvítunnar í augunum (gula)

dökkleitt þvag

kláði í húð

Segðu lækninum frá því eins fljótt og hægt er ef þú færð eitthvert þessara einkenna.

Lungna- eða öndunarvandamál

Segðu lækninum frá því ef þú ert með lungna- eða öndunarvandamál, þ.m.t. öndunarerfiðleika sem oft fylgir þurr hósti, mæði og þreyta. Læknirinn gæti gert ráðstafanir til að láta rannsaka lungnastarfsemina áður en þú byrjar að nota lyfið.

Vöðvaverkir

Mekinist getur valdið niðurbroti vöðva (rákvöðvalýsa). Segðu lækninum frá því eins fljótt og hægt er ef þú færð eitthvert þessara einkenna:

vöðvaverkir

dökkleitt þvag vegna nýrnaskemmda

Ef nauðsyn krefur getur verið að læknirinn ákveði að gera hlé á meðferðinni eða stöðva hana endanlega.

Lesið upplýsingar um „Hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir“ í kafla 4 í þessum fylgiseðli.

Gat á maga eða þörmum (gatmyndun)

Notkun Mekinist eða Mekinist samhliða dabrafenibi getur aukið hættu á gatmyndun á þarmavegg. Láttu lækninn vita eins fljótt og hægt er ef þú færð verulegan kviðverk.

Börn og unglingar

Notkun Mekinist er ekki ráðlögð hjá börnum og unglingum þar sem verkun Mekinist hjá einstaklingum yngri en 18 ára er ekki þekkt.

Notkun annarra lyfja samhliða Mekinist

Látið lækninn, hjúkrunarfræðinginn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, áður en meðferðin er hafin. Þetta á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils. Skráið niður lyfin sem notuð eru svo hægt sé að sýna lækninum, hjúkrunarfræðingnum eða lyfjafræðingnum þegar notkun er hafin á nýju lyfi.

Notkun Mekinist með mat eða drykk

Mikilvægt er að taka Mekinist á fastandi maga því fæða hefur áhrif á frásog lyfsins í líkamanum (sjá kafla 3).

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Notkun Mekinist er ekki ráðlögð á meðgöngu.

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Mekinist getur skaðað ófædda barnið.

Ef þú ert kona á barneignaraldri skalt þú nota örugga getnaðarvörn á meðan þú notar Mekinist og í 4 mánuði eftir að notkun þess er hætt.

Ekki er víst að hormónagetnaðarvarnarlyf (svo sem pillan, stungulyf eða plástrar) virki eins vel á meðan þú notar Mekinist eða ert á samhliðameðferð (Mekinist ásamt dabrafenibi). Þú þarft að

nota aðra tegund öruggra getnaðarvarna svo sem sæðishindrandi aðferðir (t.d. smokkinn) til að þú verðir ekki þunguð á meðan þú notar lyfið. Leitaðu ráða hjá lækninum, hjúkrunarfræðingnum eða lyfjafræðingi.

Láttu lækninn strax vita ef þú verður þunguð á meðan þú notar Mekinist.

Notkun Mekinist er ekki ráðlögð samhliða brjóstagjöf

Það er ekki vitað hvort innihaldsefni Mekinist geti borist í brjóstamjólk.

Ef þú ert með barn á brjósti eða ráðgerir að hafa barn á brjósti verður þú að láta lækninn vita. Mælt er með því að konur sem nota Mekinist séu ekki með barn á brjósti. Þú og læknirinn verðið að ákveða hvort þú takir Mekinist eða hafir barn á brjósti.

Frjósemi – bæði karla og kvenna

Mekinist getur skert frjósemi hjá bæði körlum og konum.

Notkun Mekinist samhliða dabrafenibi: Dabrafenib getur dregið óafturkræft úr frjósemi hjá körlum. Að auki getur sæðisfrumum karla sem eru á meðferð með dabrafenibi fækkað og ekki er víst að fjöldi sæðisfruma verði aftur eðlilegur eftir að meðferð með lyfinu er hætt.

Áður en meðferð með dabrafenibi hefst skaltu ræða við lækninn um möguleika til að auka líkur á að eignast börn í framtíðinni.

Leitið til læknisins, hjúkrunarfræðingsins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um áhrif lyfsins á frjósemi.

Akstur og notkun véla

Mekinist getur valdið aukaverkunum sem geta haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Forðist akstur og notkun véla ef þreyta eða máttleysi, sjóntruflanir eða þróttleysi koma fram.

Lýsingu á þessum áhrifum er að finna í öðrum köflum (sjá kafla 2 og 4). Lesið leiðbeiningarnar í þessum fylgiseðli.

Ef eitthvað er óljóst skal ræða við lækninn, hjúkrunarfræðinginn eða lyfjafræðing. Sjúkdómurinn, einkenni eða aðstæður við meðferð geta haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

3.Hvernig nota á Mekinist

Notið Mekinist alltaf eins og læknirinn, hjúkrunarfræðingurinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum, hjúkrunarfræðingnum eða lyfjafræðingi.

Hve mikið á að taka

Venjulegur skammtur af Mekinist þegar það er annaðhvort notað eitt sér eða ásamt dabrafenibi er ein 2 mg tafla einu sinni á dag. Ráðlagður skammtur af dabrafenibi þegar það er notað ásamt Mekinist er 150 mg tvisvar á dag.

Læknirinn getur ákveðið að minnka skammtinn ef aukaverkanir koma fram.

Ekki taka meira af Mekinist en læknirinn hefur ráðlagt, þar sem það getur aukið hættuna á aukaverkunum.

Hvernig taka á lyfið

Gleypið töfluna í heilu lagi með fullu glasi af vatni.

Takið Mekinist einu sinni á dag, á fastandi maga (a.m.k. 1 klst. fyrir eða 2 klst. eftir máltíð). Þetta þýðir að:

eftir að þú tekur Mekinist verður þú að bíða í a.m.k. 1 klst. með að borða eða

eftir að þú borðar verður þú að bíða í a.m.k. 2 klst. áður en þú tekur Mekinist.

Takið Mekinist á u.þ.b. sama tíma dag hvern.

Ef tekinn er stærri skammtur af Mekinist en mælt er fyrir um

Hafðu samband við lækninn, hjúkrunarfræðinginn eða lyfjafræðing og fáðu ráðleggingar ef þú tekur of margar töflur af Mekinist. Sýndu þeim umbúðirnar utan af Mekinist og þennan fylgiseðil ef unnt er.

Ef gleymist að taka Mekinist

Ef innan við 12 klst. eru frá því gleymdist að taka skammtinn skal taka hann um leið og munað er eftir því.

Ef meira en 12 klst. eru frá því gleymdist að taka skammtinn skal sleppa skammtinum og taka næsta skammt á venjulegum tíma. Síðan skal halda áfram að taka töflurnar reglulega á sama tíma og venjulega.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Mekinist

Notaðu Mekinist eins lengi og læknirinn mælir með því. Ekki hætta nema samkvæmt ráðleggingum læknisins.

Leitið til læknisins, hjúkrunarfræðingsins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun Mekinist.

Hvernig nota á Mekinist samhliða dabrafenibi

Notaðu Mekinist samhliða dabrafenibi nákvæmlega eins og læknirinn, hjúkrunarfræðingurinn eða lyfjafræðingur segja til um. Ekki breyta skammtinum eða hætta að taka Mekinist eða dabrafenib nema læknirinn, hjúkrunarfræðingurinn eða lyfjafræðingur segi þér að gera það.

Taktu Mekinist einu sinni á dag og dabrafenib tvisvar á dag. Það getur verið gott fyrir þig að venja þig á að taka bæði lyfin á sama tíma á hverjum degi. Mekinist á að taka annaðhvort með morgunskammtinum af dabrafenibi eða kvöldskammtinum af dabrafenibi. Um það bil 12 klst. eiga að líða á milli dabrafenib skammtanna.

Taktu Mekinist og dabrafenib á fastandi maga, að minnsta kosti einni klst. fyrir eða tveimur klst. eftir máltíð. Gleypið í heilu lagi með fullu glasi af vatni.

52
rauðar eða svartar tjörukenndar hægðir
ef kastað er upp blóði eða einhverju sem líkist kaffikorgi
ef hóstað er upp blóði eða blóðkekkjum
höfuðverkur, sundl eða máttleysi
Blæðingavandamál
Mekinist getur valdið alvarlegum blæðingavandamálum, einkum í heila og maga. Hafið strax samband við lækninn eða hjúkrunarfræðing og leitið eftir læknishjálp án tafar ef einhver óvenjuleg einkenni blæðinga koma fram þ.m.t.:
Láttu lækninn vita eins fljótt og unnt er ef einhver þessara einkenna koma fram, annaðhvort í fyrsta sinn eða ef þau versna.
Hár blóðþrýstingur
Mekinist getur valdið eða aukið háþrýsting. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn skulu hafa eftirlit með blóðþrýstingi meðan á meðferð með Mekinist stendur. Hafið strax samband við lækninn eða hjúkrunarfræðinginn ef hár blóðþrýstingur kemur fram, eykst eða ef þú færð slæman höfuðverk, vægan svima eða sundl.
þroti á fótleggjum
mæði
vægur svimi
þreyta
sundl
að finna fyrir þungum, hröðum eða óreglulegum hjartslætti
Hjartakvillar
Mekinist getur haft áhrif á hve vel hjartað dælir blóði. Meiri líkur eru á að einstaklingar sem hafa hjartavandamál fyrir verði fyrir þessum áhrifum. Fylgst verður með hjartavandamálum hjá þér á meðan þú tekur Mekinist. Einkenni hjartavandamála eru:

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.
Hugsanlegar aukaverkanir hjá sjúklingum sem taka Mekinist eitt sér
Hugsanlegar alvarlegar aukaverkanir

Ef þú gleymir að taka skammt af Mekinist eða dabrafenibi skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Ekki bæta upp fyrir skammt sem gleymdist heldur taka bara næsta skammt á venjulegum tíma:

o Ef það eru innan við 12 klst. þar til þú átt að taka næsta skammt af Mekinist, sem er tekinn einu sinni á dag.

o Ef það eru innan við 6 klst. þar til þú átt að taka næsta skammt af Mekinist, sem er tekinn tvisvar á dag.

Ef þú hefur tekið of mikið af Mekinist eða dabrafenibi skaltu tafarlaust hafa samband við lækninn, hjúkrunarfræðinginn eða lyfjafræðing. Hafðu Mekinist töflurnar og dabrafenib hylkin með þér ef hægt er. Ef hægt er skaltu sýna þeim pakkningarnar með Mekinist og dabrafenibi og hvorum fylgiseðli.

Ef þú færð aukaverkanir getur læknirinn ákveðið að þú eigir að taka minni skammta af Mekinist og dabrafenibi. Taktu skammtana af Mekinist og dabrafenibi nákvæmlega eins og læknirinn, hjúkrunarfræðingurinn eða lyfjafræðingur segja til um.

Augnvandamál (sjóntruflanir)

Mekinist getur valdið augnvandamálum. Notkun Mekinist er ekki ráðlögð ef þú hefur verið með bláæðastíflu í sjónu. Læknirinn getur mælt með augnskoðun áður en þú tekur Mekinist og á meðan þú tekur það. Læknirinn getur beðið þig að hætta að taka Mekinist eða vísað þér til sérfræðings ef einkenni frá sjón koma fram sem eru m.a.:

sjóntap

roði og erting í augum

litablettir sjást

baugar (óskýrar útlínur utan um hluti)

þokusýn

Húðbreytingar

Ef þú tekur eftir einhverjum breytingum á húðinni meðan þú ert að nota lyfið skaltu ráðfæra þig við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing eins fljótt og hægt er.

Allt að 3 af hverjum 100 einstaklingum sem taka Mekinist samhliða dabrafenibi geta fengið aðra tegund húðkrabbameins sem kallast flöguþekjukrabbamein í húð. Aðrir geta fengið húðkrabbamein sem kallast grunnfrumukrabbamein. Þessar húðbreytingar eru yfirleitt staðbundnar, hægt er að fjarlægja þær með skurðaðgerð og hægt er að halda meðferð með Mekinist og dabrafenibi áfram án þess að gera hlé.

Sumir sem taka Mekinist samhliða dabrafenibi geta einnig tekið eftir myndun nýrra sortuæxla. Þessi sortuæxli eru yfirleitt fjarlægð með skurðaðgerð og hægt er að halda meðferð með Mekinist og dabrafenibi áfram án þess að gera hlé.

Læknirinn mun skoða á þér húðina áður en þú byrjar að taka dabrafenib, og skoða hana síðan mánaðarlega meðan á töku þessa lyfs stendur og í 6 mánuði eftir að þú hættir töku þess. Þetta er til að leita að nýjum húðkrabbameinum

Læknirinn mun einnig skoða höfuð þitt, hálsinn, munninn og eitlana, og brjóstkassi og magasvæðið verða skimuð (kallast sneiðmyndataka) reglulega. Þú munt einnig fara í blóðrannsóknir. Þessar rannsóknir eru til að greina hvort eitthvert annað krabbamein, þ.m.t. flöguþekjukrabbamein, er að myndast inni í líkamanum. Grindarholsskoðun (hjá konum) og endaþarmsskoðun eru einnig ráðlagðar fyrir og í lok meðferðarinnar.

Meðferð með Mekinist einu sér eða samhliða dabrafenibi getur valdið útbrotum eða útbrotum er líkjast þrymlabólum. Fylgið leiðbeiningum læknisins varðandi hvað er hægt að gera til að fyrirbyggja útbrot. Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðinginn strax vita ef einhver þessara einkenna koma fram í fyrsta sinn eða ef þau versna.

Hafið strax samband við lækninn ef alvarleg húðútbrot ásamt einhverju neðangreindra einkenna koma fram: blöðrur á húðinni, blöðrur eða sár í munni, flögnun húðar, hiti, roði eða þroti í andliti eða á iljum.

Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðing vita eins fljótt og unnt er ef útbrot koma fram eða versna.

Vöðvaverkur

Mekinist getur valdið niðurbroti vöðva (rákvöðvalýsu). Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita ef ný eða verri einkenni koma fram, m.a.:

vöðvaverkur

dökkt þvag vegna nýrnaskemmda

Lungna- eða öndunarvandamál

Mekinist getur valdið bólgu í lungum (lungnabólgu eða millivefslungnasjúkdómi). Láttu lækninn eða hjúkrunarfræðinginn vita ef ný eða verri einkenni lungna- eða öndunarvandamála koma fram m.a.:

mæði

hósti

þreyta

Aðrar aukaverkanir sem geta komið fram þegar Mekinist er notað eitt sér eru eftirfarandi:

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Hár blóðþrýstingur

Blæðingar á mismunandi stöðum í líkamanum, sem geta verið vægar eða alvarlegar

Hósti

Mæði

Niðurgangur

Ógleði, uppköst

Hægðatregða

Magaverkur

Munnþurrkur

Húðútbrot, útbrot er líkjast þrymlabólum, roði í andliti, þurrkur eða kláði í húð (sjá einnig

„Húðbreytingar“ framar í kafla 4)

Óvenjulegt hárlos eða hárþynning

Þróttleysi eða máttleysi eða þreyta

Þroti á hand- eða fótleggjum (bjúgur á útlimum)

Hiti

Mjög algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum:

Óeðlilegar niðurstöður blóðrannsókna er tengjast lifur

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Hárslíðursbólga í húð

Naglakvillar svo sem breytingar á húð undir nöglum, verkur í nöglum, sýking og þroti í naglaböndum

Sýking í húð (húðbeðsbólga)

Húðútbrot með graftarfylltum blöðrum (sjá einnig „Húðbreytingar“ fyrr í kafla 4)

Ofnæmisviðbrögð

Ofþornun (of lítið af vatni eða vökva)

Þokusýn

Þroti umhverfis augu

Sjónvandamál (sjá einnig „Augnvandamál (sjóntruflanir)“ fyrr í kafla 4).

Breytingar á því hvernig hjartað dælir blóði (starfstruflun í vinstri slegli) (sjá einnig

„Hjartakvillar“ fyrr í kafla 4).

Hjartsláttartíðni er lægri en eðlilegt er og/eða hjartsláttartíðni lækkar

Staðbundin þroti í vef

Bólga í lungum (lungnabólga eða millivefslungnasjúkdómur)

Eymsli í munni eða sár í munni, bólga í slímhúð

Rauð, sprungin eða gróf þurr húð

Hendur og fætur verða rauðir og aumir

Þroti í andliti

Bólga í slímhúð

Þróttleysi

Algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum:

Fækkun rauðra blóðkorna (blóðleysi), óeðlilegar niðurstöður prófa fyrir kreatínkínasa, ensíms sem finnst aðallega í hjarta, heila og beinagrindarvöðvum

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Þroti í auga vegna leka (æðu- og sjónukvilli) (sjá einnig „Augnvandamál (sjóntruflanir)“ fyrr í kafla 4)

Þroti í taugum aftan við auga (doppubjúgur) (sjá einnig „Augnvandamál (sjóntruflanir)“ fyrr í kafla 4)

Aðskilnaður ljósnæmu himnanna aftan við augað (sjónunnar) frá stuðningslögum sínum (sjónulos) (sjá einnig „Augnvandamál (sjóntruflanir)“ fyrr í kafla 4)

Bláæðastífla í sjónu (sjá einnig „Augnvandamál (sjóntruflanir)“ fyrr í kafla 4)

Skert dæluvirkni hjartans, veldur mæði, mikilli þreytu og þrota á ökklum og fótleggjum (hjartabilun)

Gat á maga eða þörmum

Bólga í þörmum (ristilbólga)

Vöðvaniðurbrot sem getur valdið vöðvaverk og nýrnaskemmdum (rákvöðvalýsa)

Látið lækninn, hjúkrunarfræðinginn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

Aukaverkanir þegar Mekinist og dabrafenib eru notuð samhliða

Þegar þú tekur Mekinist og dabrafenib samhliða getur verið að þú fáir einhverjar af aukaverkununum sem taldar eru upp hér fyrir framan, þrátt fyrir að tíðni þeirra geti verið önnur (hærri eða lægri).

Þú getur einnig fengið aðrar aukaverkanir af því að þú ert að taka dabrafenib á sama tíma og Mekinist sem taldar eru upp hér fyrir neðan.

Segðu lækninum frá því eins fljótt og hægt er ef þú færð eitthvert þessara einkenna, annaðhvort í fyrsta skipti eða það hefur versnað.

Lestu fylgiseðilinn með dabrafenibi fyrir nákvæmari upplýsingar um aukaverkanir sem þú getur fengið þegar þú notar það lyf.

Aukaverkanir sem geta komið fram þegar Mekinist er notað samhliða dabrafenibi eru eftirfarandi:

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Þvagfærasýking

Bólga í nefi og hálsi

Minnkuð matarlyst

Höfuðverkur

Sundl

Hár blóðþrýstingur

Blæðing á ýmsum stöðum í líkamanum, sem getur verið væg eða alvarleg

Hósti

Magaverkur

Hægðatregða

Niðurgangur

Ógleði, uppköst

Útbrot, þurr húð, kláði, húðroði

Liðverkir, vöðvaverkir eða verkir í höndum eða fótum

Vöðvakrampar

Þróttleysi, máttleysi

Kuldahrollur

Þroti á höndum eða fótum (bjúgur á útlimum)

Hiti

Mjög algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum

Lítið magn hvítra blóðkorna

Óeðlilegar niðurstöður úr blóðrannsóknum sem tengjast lifur

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Áhrif á húð, þ.m.t. sýking í húð (húðbeðsbólga), bólga í hársekkjunum í húðinni, naglakvillar, svo sem breytingar á naglbeði, verkir í nöglum, sýking og þroti í naglböndum, húðútbrot með graftarfylltum blöðrum, flöguþekjukrabbamein í húð (tegund húðkrabbameins), totuvarta (tegund húðæxlis sem yfirleitt er skaðlaus), vörtulíkur vöxtur (sjá einnig „Húðbreytingar“ fyrr í kafla 4)

Vökvaskortur (lítið magn af vatni eða vökva)

Þokusýn, sjónkvillar

Skert dæluvirkni hjartans

Lágur blóðþrýstingur

Staðbundinn þroti í vefjum

Mæði

Bólga í lungum (lungnabólga)

Munnþurrkur

Særindi eða sár í munni, bólga í slímhúð

Kvillar sem líkjast þrymlabólum

Þykknun ysta lags húðarinnar (siggmein), grófir hreistraðir flekkir á húð eða hörð húð (geislunarhyrning), hrjúf eða sprungin húð

Aukin svitamyndun, nætursviti

Óvenjulegt hárlos eða hárþynning

Rauðar, aumar hendur og fætur

Bólga í fitulaginu undir húðinni (fituvefsbólga)

Nýrnabilun

Bólga í slímhúð

Flensulík veikindi

Þroti í andliti

Algengar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðrannsóknum

Fækkun rauðra blóðkorna (blóðleysi), blóðflagna (frumur sem hjálpa blóðinu að storkna), og tegundar hvítra blóðkorna (hvítfrumnafæð)

Lítið af natríum (blóðnatríumlækkun) eða fosfati (blóðfosfatlækkun) í blóði

Aukning blóðsykurs

Aukning kreatínkínasa, ensíms sem finnst aðallega í hjarta, heila og beinagrindarvöðvum

Aukning sumra efna (ensíma) sem lifrin myndar

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Nýtt húðkrabbamein (sortuæxli)

Húðsepar

Ofnæmisviðbrögð

Breytingar á augum, þ.m.t. þroti í auga vegna leka (æðu- og sjónukvilli), bólga í auga (æðahjúpsbólga), ljósnæma himnan aftast í auganu (sjónhimnunni) skilst frá stuðningslögum þess (sjónulos) og þroti umhverfis augun

Hjartsláttartíðni er lægri en eðlilegt er og/eða hjartsláttartíðni lækkar

Brisbólga

Gat á maga eða þörmum

Bólga í þörmum (ristilbólga)

Bólga í nýrum

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Bólga í hjartavöðvanum sem getur valdið mæði, hita, hjartsláttarónotum og brjóstverk.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Mekinist

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota Mekinist eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á merkimiðanum á glasinu og öskjunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Geymið í kæli (2°C til 8°C).

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi og raka.

Geymið glasið vel lokað. Glasið inniheldur þurrkefni í litlu sívölu íláti. Hvorki má fjarlægja þurrkefnið né gleypa það.

Glasið skal ekki taka úr kæli í meira en 30 daga.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Mekinist inniheldur

-Virka innihaldsefnið er trametinib. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur trametinibtvímetýlsúlfoxíð sem jafngildir 0,5 mg eða 2 mg af trametinibi.

-Önnur innihaldsefni eru

-Tafla: mannitól (E421), örkristallaður sellulósi (E460), hýprómellósi (E464), natríumkroskarmellósi (E468), magnesíumsterat (E470b), natríumlárílsúlfat og kísilkvoða (E551).

-Filmuhúð: hýprómellósi (E464), títantvíoxíð (E171), pólýetýlenglýkól, gult járnoxíð (E172) (í 0,5 mg töflunum), pólýsorbat 80 (E433) og rautt járnoxíð (E172) (í 2 mg töflunum).

Lýsing á útliti Mekinist og pakkningastærðir

Mekinist 0,5 mg filmuhúðaðar töflur eru gular, næstum sporöskjulaga, tvíkúptar, með „GS“ þrykkt í aðra hliðina og „TFC“ í hina.

Mekinist 2 mg filmuhúðaðar töflur eru bleikar, kringlóttar, tvíkúptar, með „GS“ þrykkt í aðra hliðina og „HMJ“ í hina.

Filmuhúðuðu töflurnar fást í ógegnsæjum hvítum plastglösum með skrúfloki úr plasti.

Íglösunum er einnig kísilþurrkefni í litlu sívölu íláti. Þurrkefnið verður að vera í glasinu og ekki má gleypa það.

Íeinu glasi eru 7 eða 30 töflur.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

Framleiðandi

Glaxo Wellcome, S.A., Avd. Extremadura, 3, 09400, Aranda De Duero, Burgos, Spánn

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Bretland

Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D 90429 Nürnberg, Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

 

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Þessi fylgiseðill er birtur á vef Lyfjastofnunar Evrópu á tungumálum allra ríkja Evrópska efnahagssvæðisins.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf