Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Memantine LEK (memantine hydrochloride) – Fylgiseðill - N06DX01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMemantine LEK
ATC-kóðiN06DX01
Efnimemantine hydrochloride
FramleiðandiPharmathen S.A.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Memantine LEK 10 mg filmuhúðaðar töflur

Memantine LEK 20 mg filmuhúðaðar töflur

Memantínhýdróklóríð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef vart verður aukaverkana sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli eða ef aukaverkanir sem taldar eru upp reynast alvarlegar.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Memantine LEK og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Memantine LEK

3.Hvernig nota á Memantine LEK

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Memantine LEK

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Memantine LEK og við hverju það er notað

Hvernig virkar Memantine LEK

Memantine LEK tilheyrir flokki lyfja sem kallaður er lyf við heilabilun.

Minnistap vegna Alzheimers-sjúkdóms stafar af truflun í boðskiptum heilans. Í heilanum eru svokallaðir N-metýl-D-aspartat (NMDA) viðtakar sem bera áfram taugaboð sem eru mikilvæg þegar nám og minni er annars vegar. Memantine LEK tilheyrir lyfjahópi sem nefnist NMDA-viðtakablokkar. Memantine LEK hefur áhrif á NMDA-viðtakana og bætir sendingu taugaboða ásamt minni.

Við hverju er Memantine LEK notað

Memantine LEK er notað við meðferð sjúklinga sem haldnir eru miðlungs til alvarlegum Alzheimers- sjúkdómi.

2. Áður en byrjað er að nota Memantine LEK

Ekki má nota Memantine LEK

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir memantínhýdróklóríði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur:

-ef þú hefur fengið krampa

-ef þú hefur nýlega fengið hjartaáfall, eða ert með hjartabilun eða ómeðhöndlaðan háan blóðþrýsting.

Sé svo þarf að fylgjast grannt með meðferðinni og læknirinn þarf að meta reglulega klínískan ábata af töku Memantine LEK.

Ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi (nýrnakvilla) þarf læknirinn að fylgjast vel með nýrnastarfseminni og aðlaga memantínskammtinn í samræmi við það ef það reynist nauðsynlegt.

Forðast ber samhliða notkun lyfja sem heita amantadín (til meðferðar við Parkinsonssjúkdómi), ketamín (efni sem yfirleitt er notað til svæfingar), dextrómetorfan (yfirleitt notað til meðferðar við hósta) og annarra NMDA-blokka.

Rétt er að láta lækni vita ef ætlunin er að breyta verulega um mataræði eða ef því hefur verið breytt nýlega (t.d. ef venjulegu mataræði er hætt og tekið upp strangt jurtafæði) eða ef maður þjáist af nýrnapíplublóðsýringu (RTA, of mikil sýrumyndun í blóði sem stafar af skertri nýrnastarfsemi (lélegri starfsemi nýrna)) eða verulegri þvagfærasýkingu (þvagfærin eru kerfið sem þvag rennur um), þar sem læknirinn þarf ef til vill að endurskoða skammtinn.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með því að börn og unglingar undir 18 ára aldri noti Memantine LEK.

Notkun annarra lyfja samhliða Memantine LEK

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Áhrif eftirtalinna lyfja kunna að breytast við notkun Memantine LEK og læknir kann að þurfa að endurskoða skammtinn sem notaður er af þeim:

-amantadín, ketamín, dextrómetorfan

-dantrólen, baklófen

-címetidín, ranitídín, prókaínamíð, kínidín, kínín, nikótín

-hýdróklórtíazíð (eða lyfjablöndur sem innihalda hýdróklórtíazíð)

-andkólínvirk lyf (lyf sem almennt eru notuð við hreyfitruflunum eða iðrakveisu)

-krampalosandi lyf (lyf sem eru notuð við og til að fyrirbyggja krampaköst)

-barbítúrefni (svefnlyf)

-dópamínvirk efni (efni eins og L-dópa og brómókriptín)

-sefandi lyf (notuð við geðtruflunum)

-blóðþynningarlyf til inntöku

Komi til sjúkrahúsdvalar skal láta lækninn vita af notkun Memantine LEK.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ekki er mælt með því að þungaðar konur noti memantín.

Konur sem taka Memantine LEK ættu ekki að hafa barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Læknirinn segir til um það hvort sjúklingi sé óhætt að aka og nota vélar, sjúkdómsins vegna. Viðbragðssnerpan kann að breytast við notkun Memantine LEK og þannig dregið úr hæfni til aksturs og stjórnunar véla.

3.Hvernig nota á Memantine LEK

Taktu lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing ef þú ert ekki viss.

Skammtur

Ráðlagður skammtur af Memantine LEK fyrir fullorðna og aldraða sjúklinga er 20 mg einu sinni á dag. Til þess að draga úr hættu af aukaverkunum er farið upp í þennan skammt með því að fylgja eftirfarandi meðferðarskema:

vika 1

hálf 10 mg tafla

 

 

vika 2

ein 10 mg tafla

 

 

vika 3

ein og hálf 10 mg tafla

 

 

vika 4

Tvær 10 mg töflur eða einn

og eftir það

20 mg tafla einu sinni á dag

 

 

Venjulegur upphafsskammtur er hálf 10 mg tafla einu sinni á dag (1x 5 mg) fyrstu vikuna. Skammturinn er aukinn í eina 10 mg töflu einu sinni á dag (1x 10 mg) í annarri vikunni og 1 og hálf 10 mg töflu einu sinni á dag í þriðju vikunni. Ráðlagður viðhaldsskammtur er 20 mg einu sinni á dag, sem næst í byrjun 4. viku.

Skammtur hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi

Sé sjúklingur með skerta nýrnastarfsemi ákveður læknirinn hvaða skammtur hæfir best. Sé svo ætti læknirinn að fylgjast reglulega með nýrnastarfseminni.

Lyfjagjöf

Gefa á Memantine LEK til inntöku einu sinni á dag. Lyfið á að taka reglulega og á sama tíma á hverjum degi til að ná sem bestum árangri. Töflurnar á að gleypa með dálitlu vatni. Töflurnar má taka með eða án matar.

Lengd meðferðar

Halda skal áfram að taka Memantine LEK eins lengi og það kemur að gagni. Læknirinn ætti að meta meðferðina reglubundið.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

-Almennt ætti ekki að stafa hætta af því að taka of mikið af Memantine LEK. Yfirleitt verður vart aukinna einkenna af því tagi sem lýst er í 4. kafla: „Hugsanlegar aukaverkanir“.

-Ef tekinn er allt of stór skammtur af Memantine LEK skal hafa samband við lækni eða leita læknisráða, þar sem læknishjálp kann að vera nauðsynleg.

Ef gleymist að taka Memantine LEK

-Ef í ljós kemur að gleymst hefur að taka Memantine LEK skammtinn á að bíða og taka næsta skammt á venjulegum tíma.

-Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Memantine LEK valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Almennt eru aukaverkanirnar vægar til miðlungs alvarlegar.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

• Höfuðverkur, syfja, hægðatregða, hækkun lifrarprófa, sundl, jafnvægistruflanir, mæði, háþrýstingur og ofnæmi fyrir lyfinu

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

• Þreyta, sveppasýkingar, ringlun, ofskynjanir, uppköst, óeðlilegt göngulag, hjartabilun og segamyndun í bláæðum (blóðtappamyndun/blóðsegarek)

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000einstaklingum):

• Krampar

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

• Bólga í brisi, bólga í lifur (lifrarbólga) og geðrofseinkenni

Samband hefur verið sett milli Alzheimers-sjúkdóms og þunglyndis, sjálfsvígshugsana og sjálfsvíga. Tilvik um þetta hafa verið tilkynnt hjá sjúklingum í meðferð með memantíni.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

5.Hvernig geyma á Memantine LEK

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota Memantine LEK eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og á þynnupakkningunni á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymslu lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Mematine LEK inniheldur

Virka innihaldsefnið er memantínhýdróklóríð.

Hver 10mg tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 8,31 mg af memantíni. Hver 20mg tafla inniheldur 10 mg af memantínhýdróklóríði, samsvarandi 16,62 mg af memantíni.

Önnur innihaldsefni eru:

Örkristallaður sellulósi, natríum kroskarmellósa,vatnsfrí kísilkvoða og magnesíumsterat

10mg:

Filmuhúð: Pólývínýl alkóhól, makrógól 3350, títan díoxíð (E 171), talkúm, gult járnoxíð (E 172)

20mg:

Filmuhúð: Pólývínýl alkóhól , makrógól 3350, títan díoxíð (E 171), talkúm, gult járnoxíð (E 172), rautt járnoxíð (E 172)

Lýsing á útliti Memantine LEK og pakkningastærðir

Memantine LEK 10mg filmuhúðaðar töflur eru gular egglaga filmuhúðaðar töflur með deilistriki á annari hliðinni. Hægt er að skipta töflunni í tvo jafn stóra hluta.

Memantine LEK 20mg filmuhúðaðar töflur eru ljósrauðar,egglaga filmuhúðaðar töflur með deilistriki á annari hliðinni. Deiliskoran er ekki ætluð til að brjóta töfluna.

Memantine LEK 10mg filmuhúðaðar töflur fást í PVC/PVDC- Ál þynnupökkum sem innihalda 28, 30, 42, 50, 56, 60, 98, 100 og 112 töflur.

Memantine LEK 20mg filmuhúðaðar töflur fást í PVC/PVDC- Ál þynnupökkum sem innihalda 28, 30, 42, 56, 98 og 100 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grikkland

Framleiðendur

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grikkland eða

Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, EL-69300 Rodopi, Grikkland

eða

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slóvenía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið.:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sandoz n.v./s.a.

Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Tél/Tel: +32 2 722 97 81

Tel: + 370 5 2636 037

България

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz d.d Representative office

Sandoz n.v./s.a.

Teл.: + 359 2 970 47 47

Tel: + 32 2 722 97 81

Česká republika

Magyarország

Sandoz s.r.o.

Sandoz Hungária Kft.

Tel: + +420 221 421 658

Tel.: + 36 1 430 2896

Danmark

Malta

Sandoz A/S

Cherubino LTD

Tel: + 45 6395 1000

Tel: + 356 21 343 270

Deutschland

Nederland

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Sandoz B.V.

Tel: + 49 08024 902-4513

Tel: + 31 (0)36 5241600

Eesti (Estonia)

Norge

Sandoz d.d. Estonia

Sandoz A/S

Tel: + 372 6652405

Tlf: + 45 6395 1000

Ελλάδα

Österreich

Sambrook Pharmaceuticals Med SA

Sandoz GmbH

800 110 0333 (toll free) / +30-210-8194280

Tel: + 43 5338 200

España

Polska

Sandoz Farmacéutica, S.A.

Lek S.A.

Tel: + 34 91 740 12 92

Tel.: + 48 /22/ 549 15 43, +48 /22/ 549 07 24

France

Portugal

Sandoz

Sandoz Farmacêutica Lda.

Tel: +33 1 49 64 48 21

Tel: + 351 21 000 87 81

 

Hrvatska

România

Sandoz d.o.o.

Sandoz SRL Romania

Tel: +385 1 23 53 111

Tel: + 40 21 407 51 83

Ireland

Slovenija

ROWEX LTD

Lek Pharmaceuticals d.d.

Tel: + 353 27 50077

Tel: + 386 1 580 3327

Ísland

Slovenská republika

Sandoz A/S

Sandoz d.d. organizacna zlozka

Tel: + 45 6395 1000

Tel: + 421-2/48 200 600

Italia

Suomi/Finland

Sandoz S.p.A.

Sandoz A/S

Tel: + 39 02 96 54 3483

Puh/Tel: + 45 6395 1000

Κύπρος

Sverige

P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd

Sandoz A/S

Τηλ: + 357 – 25372425

Tel: + 45 6395 1000

Latvija

United Kingdom

Sandoz d.d. representative office Latvia.

Sandoz Limited

Tel: + 371 6789 2006

Tel: + 44 1276 698020

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður <í {mánuður ÁÁÁÁ}>.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf