Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mirvaso (brimonidine tartrate) – áletranir - D11AX21

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMirvaso
ATC-kóðiD11AX21
Efnibrimonidine tartrate
FramleiðandiGalderma International

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Mirvaso 3 mg/g hlaup brimonidin

2.VIRK(T) EFNI

Eitt gramm af hlaupi inniheldur 3,3 mg af brimonidin.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Karbómer; metýlparahýdroxýbenzóat (E218); fenoxýetanól; glýseról; títantvíoxíð; própýlenglýkól; natríumhýdroxíð; hreinsað vatn. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Hlaup 2g 10 g 30 g

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Má ekki kyngja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar á húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Galderma International

Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin La Défense 4

92927 La Défense Cedex Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/904/001

EU/1/13/904/002

EU/1/13/904/003

EU/1/13/904/004

EU/1/13/904/005

EU/1/13/904/006

EU/1/13/904/007

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Mirvaso

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer} [product code] SN: {númer} [serial number]

NN: {númer} [national reimbursement number or other national number identifying the medicinal product]

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM 30 g TÚPA / FJÖLSKAMMTAÍLÁT MEÐ LOFTTÆMIDÆLU

1. HEITI LYFS

Mirvaso 3 mg/g hlaup brimonidin

2. VIRK(T) EFNI

Eitt gramm af hlaupi inniheldur 3,3 mg af brimonidin.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: Karbómer; metýlparahýdroxýbenzóat (E218); fenoxýetanól; glýseról; títantvíoxíð; própýlenglýkól; natríumhýdroxíð; hreinsað vatn. Sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Hlaup 30 g

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Má ekki kyngja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar á húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/904/003

EU/1/13/904/006

EU/1/13/904/007

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

10 g TÚPA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Mirvaso 3 mg/g hlaup brimonidin

Til notkunar á húð.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Má ekki kyngja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 g

6.ANNAÐ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Hjálparefni: Karbómer; metýlparahýdroxýbenzóat (E218); fenoxýetanól; glýseról; títantvíoxíð; própýlenglýkól; natríumhýdroxíð; hreinsað vatn.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

2 g TÚPA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Mirvaso 3 mg/g hlaup

Brimonidin

Til notkunar á húð.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Má ekki kyngja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

2 g

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf