Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mozobil (plerixafor) – áletranir - L03AX16

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsMozobil
ATC-kóðiL03AX16
Efniplerixafor
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Mozobil 20 mg/ml stungulyf, lausn

Plerixafor

2.VIRKT EFNI

Hver ml inniheldur 20 mg plerixafor.

Hvert hettuglas inniheldur 24 mg plerixafor í 1,2 ml lausn.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: natríumklóríð, saltsýra (óblönduð) og natríumhýdroxíð til að stilla pH-gildi og vatn fyrir stungulyf. Nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 1 hettuglas

24 mg/1,2 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

Einnota.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal allri ónotaðri lausn.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

NL-1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/537/001/IS

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ

Mozobil 20 mg/ml stungulyf, lausn

Plerixafor

Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

24 mg/1,2 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf