Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevanac (nepafenac) – Fylgiseðill - S01BC10

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNevanac
ATC-kóðiS01BC10
Efninepafenac
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Nevanac 1 mg/ml augndropar, dreifa nepafenak

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Nevanac og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Nevanac

3.Hvernig nota á Nevanac

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Nevanac

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Nevanac og við hverju það er notað

Nevanac inniheldur virka efnið nepafenak og tilheyrir flokki lyfja sem kallast bólgueyðandi lyf, sem eru ekki sterar (NSAID).

Nevanac er ætlað fullorðnum:

-til að koma í veg fyrir og draga úr augnverk og bólgu eftir dreraðgerð á auga

-til að draga úr hættunni á bjúg í sjónudepli (bólgu í afturhluta augans) eftir dreraðgerð á auga hjá sjúklingum með sykursýki.

2. Áður en byrjað er að nota Nevanac

Ekki má nota Nevanac

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir nepafenaki eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú ert með ofnæmi fyrir öðrum bólgueyðandi lyfjum sem eru ekki sterar.

-ef þú hefur fengið astma, húðofnæmi eða miklar bólgur í nefinu þegar þú hefur notað önnur NSAID lyf. Dæmi um NSAID lyf eru: asetýlsalisýlsýra, íbúprófen, ketóprófen, píroxíkam, díklófenak.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitaðu ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Nevanac er notað:

-Ef þú færð marbletti auðveldlega eða þér blæðir oft eða hefur haft blæðingavandamál.

-Ef þú ert með einhvern annan augnsjúkdóm (t.d. augnsýkingu) eða ef þú notar önnur augnlyf (sérstaklega staðbundna stera).

-Ef þú ert með sykursýki.

-Ef þú ert með iktsýki.

-Ef þú hefur þurft að fara endurtekið í augnaðgerð á stuttu tímabili.

Forðastu sólarljós meðan meðferð með Nevanac stendur yfir.

Ekki er mælt með notkun augnlinsa eftir dreraðgerð. Læknirinn mun ráðleggja þér um hvenær þú getur notað augnlinsur aftur (sjá einnig „Nevanac inniheldur benzalkónklóríð“).

Börn og unglingar

Lyfið er ekki ætlað börnum og unglingum yngri en 18 ára vegna þess að öryggi og verkun lyfsins hefur ekki verið staðfest hjá þessum aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða Nevanac

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Nevanac getur haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum annarra lyfja sem verið er að nota, þar á meðal augndropa sem notaðir eru við gláku.

Látið einnig lækninn vita ef notuð eru lyf sem draga úr blóðstorknun (warfarin) eða önnur NSAID lyf. Þau geta aukið hættuna á blæðingum.

Meðganga og brjóstagjöf

Ef þú ert barnshafandi eða gætir orðið barnshafandi, leitaðu til læknisins áður en þú notar Nevanac. Konum sem gætu orðið þungaðar er ráðlagt að nota getnaðarvörn meðan á meðferð með Nevanac stendur. Ekki er mælt með notkun Nevanac á meðgöngu.

Ekki nota Nevanac nema læknirinn hafi sagt þér að gera það.

Ef þú ert með barn á brjósti, getur Nevanac borist í brjóstamjólk. Hinsvegar er ekki búist við að þetta hafi áhrif á barnið. Nota má Nevanac meðan á brjóstagjöf stendur.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Þú skalt hvorki aka bíl né nota vélar fyrr en sjónin er skýr. Hugsanlega getur þú fundið fyrir því að sjónin er þokukennd um tíma, rétt eftir að þú notar Nevanac.

Nevanac inniheldur benzalkónklóríð

Rotvarnarefnið í Nevanac, benzalkónklóríð, getur mislitað mjúkar augnlinsur og valdið ertingu í augum og aukaverkunum á hornhimnu (haft áhrif á yfirborð augans). Ef læknirinn hefur sagt þér að þú megir nota augnlinsur aftur, skaltu fjarlæga augnlinsurnar áður en þú notar lyfið og bíða í að minnsta kosti 15 mínútur áður en þær eru settar aftur í augun.

3.Hvernig nota á Nevanac

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Notaðu Nevanac eingöngu í augu. Lyfið er ekki til inntöku eða inndælingar.

Ráðlagður skammtur er

Einn dropi í viðeigandi auga eða augu þrisvar sinnum á dag - á morgnana, um eftirmiðdaginn og á kvöldin. Notaðu lyfið á sama tíma dags á hverjum degi.

Hvenær á að nota lyfið og hversu lengi

Byrjaðu að nota lyfið einum degi fyrir dreraðgerð. Haltu áfram að nota það daginn sem aðgerðin er gerð. Notaðu það síðan áfram eins lengi og læknirinn segir til um. Þú getur þurft að nota það í allt að 3 vikur (til að fyrirbyggja og draga úr sársauka og bólgu í augum) eða í 60 daga (til að fyrirbyggja bjúg í sjónudepli) eftir aðgerðina.

Notkunarleiðbeiningar

Þvoðu hendurnar fyrst.

Hristu vel fyrir notkun.

Skrúfaðu tappann af.

Fjarlægið kragann fyrir notkun ef hann er laus eftir að tappi hefur verið fjarlægður.

Hvolfdu flöskunni og haltu á henni á milli þumalfingurs og löngutangar.

Hallaðu höfðinu aftur.

Dragðu augnlokið niður með hreinum fingri þar til „vasi“ myndast á milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í „vasann“ (mynd 1).

Færðu dropasprotann á flöskunni að auganu. Notaðu spegil ef þér finnst það betra.

Snertu ekki augað, augnlokið , svæðið í kring eða annað yfirborð með dropasprotanum. Það gæti mengað dropana.

Þrýstu varlega á botninn á flöskunni til að einn dropi í einu af Nevanac komi úr henni.

Ekki kreista flöskuna; hún er hönnuð þannig að aðeins þarf að þrýsta varlega á botn hennar (mynd 2).

Ef þú átt að nota dropana í bæði augun á að endurtaka þetta við hitt augað. Skrúfaðu lokið síðan vandlega aftur á flöskuna strax eftir notkun.

Ef dropinn lendir ekki í auganu skaltu reyna aftur.

Ef þú notar aðra augndropa skaltu láta að minnsta kosti 5 mínútur líða milli þess sem þú notar Nevanac og hina augndropana.

Ef notaður er stærri skammtur af Nevanac en mælt er fyrir um

Skolaðu augað með volgu vatni. Ekki setja meira af dropunum í augun fyrr en komið er að næsta skammti.

Ef gleymist að nota Nevanac

Notaðu einn dropa eins fljótt og þú manst eftir því. Ef komið er að næsta skammti, slepptu þá skammtinum sem þú gleymdir og haltu notkuninni áfram með næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Ekki nota meira en einn dropa í viðeigandi auga/-u 3 sinnum á sólarhring.

Ef hætt er að nota Nevanac

Ekki hætta að nota Nevanac án þess að ræða fyrst við lækninn. Venjulega er hægt að halda áfram að nota dropana nema aukaverkanirnar séu alvarlegar. Valdi þetta þér áhyggjum skaltu tala við lækni eða lyfjafræðing.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Líkur á aukaverkunum á hornhimnu (áhrifum á yfirborð augans), geta aukist við:

-flóknar augnaðgerðir

-endurteknar augnaðgerðir á stuttu tímabili

-ákveðna kvilla á yfirborði augans, eins og bólgu eða augnþurrk

-ákveðna almenna sjúkdóma, eins og sykursýki eða liðagigt.

Hafðu strax samband við lækninn ef augun verða rauðari eða þú finnur fyrir meiri verkjum þegar þú notar dropana. Þetta getur verið vegna bólgu á yfirborði augans, með eða án frumuskemmda, eða vegna bólgu í litaða hluta augans (lithimnu). Þessar aukaverkanir hafa komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum.

Eftirtaldar aukaverkanir hafa einnig komið fram við notkun Nevanac 1 mg/ml augndropa, dreifu eða Nevanac 3 mg/ml augndropa, dreifu eða beggja styrkleika.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Áhrif í auga: bólga á yfirborði augans með eða án fækkunar eða skemmda á frumum, tilfinning um aðskotahlut í augum eða hrúður á augnhvörmum.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Áhrif í auga: bólga í lithimnu, augnverkur, óþægindi í auga, augnþurrkur, bólga í augnloki, erting í auga, kláði í auga, útferð úr auga, ofnæmistárubólga (augnofnæmi), aukin táramyndun, útfellingar á yfirborði augans, vökvi eða bólga í bakhluta augans, roði í augum.

Almennar aukaverkanir: Sundl, höfuðverkur, ofnæmiseinkenni (ofnæmisbjúgur í augnloki), ógleði, þroti í húð, roði og kláði.

Aukaverkanir af óþekktri tíðni (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Áhrif í auga: Skemmdir á yfirborði augans, svo sem þynning eða gat, auga grær illa, ör á yfirborði augans, ský, sjónskerðing, þroti í auga, þokusýn.

Almennar aukaverkanir: Uppköst, hækkaður blóðþrýstingur.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Nevanac

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á flöskunni og öskjunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Fleygja á flöskunni 4 vikum eftir að hún er fyrst opnuð til að koma í veg fyrir sýkingar. Skráið dagsetninguna þegar hver flaska er opnuð á þar til gert autt svæði á merkimiðanum á flöskunni og öskjunni.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Nevanac inniheldur

Virka innihaldsefnið er nepafenak. Einn ml af dreifu inniheldur 1 mg af nepafenaki.

Önnur innihaldsefni eru benzalkónklóríð (sjá kafla 2), karbómer, dínatríumedetat, mannitól, hreinsað vatn, natríumklóríð og týloxapól.

Örlitlu af saltsýru og/eða natríumhýdroxíði er bætt við til að halda sýrustigi (pH gildi) réttu.

Lýsing á útliti Nevanac og pakkningastærðir

Nevanac er vökvi (ljósgul til ljósappelsínugul dreifa) í öskju með einni 5 ml plastflösku með skrúftappa.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland.

Framleiðandi

S.A. Alcon – Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgía.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Nevanac 3 mg/ml augndropar, dreifa nepafenak

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Nevanac og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Nevanac

3.Hvernig nota á Nevanac

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Nevanac

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Nevanac og við hverju það er notað

Nevanac inniheldur virka efnið nepafenak og tilheyrir flokki lyfja sem kallast bólgueyðandi lyf, sem eru ekki sterar (NSAID).

Nevanac er ætlað fullorðnum:

-til að koma í veg fyrir og draga úr augnverk og bólgu eftir dreraðgerð á auga,

-til að draga úr hættunni á bjúg í sjónudepli (bólgu í afturhluta augans) eftir dreraðgerð á auga hjá sjúklingum með sykursýki.

2. Áður en byrjað er að nota Nevanac

Ekki má nota Nevanac

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir nepafenaki eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú ert með ofnæmi fyrir öðrum bólgueyðandi lyfjum sem eru ekki sterar.

-ef þú hefur fengið astma, húðofnæmi eða miklar bólgur í nefinu þegar þú hefur notað önnur NSAID lyf. Dæmi um NSAID lyf eru: asetýlsalisýlsýra, íbúprófen, ketóprófen, píroxíkam, díklófenak.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitaðu ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Nevanac er notað:

-Ef þú færð marbletti auðveldlega eða þér blæðir oft eða hefur haft blæðingavandamál

-Ef þú ert með einhvern annan augnsjúkdóm (t.d. augnsýkingu) eða ef þú notar önnur augnlyf (sérstaklega staðbundna stera)

-Ef þú ert með sykursýki

-Ef þú ert með iktsýki

-Ef þú hefur þurft að fara endurtekið í augnaðgerð á stuttu tímabili.

Forðastu sólarljós meðan meðferð með Nevanac stendur yfir.

Ekki er mælt með notkun augnlinsa eftir dreraðgerð. Læknirinn mun ráðleggja þér um hvenær þú getur notað augnlinsur aftur (sjá einnig „Nevanac inniheldur benzalkónklóríð“).

Börn og unglingar

Lyfið er ekki ætlað börnum og unglingum yngri en 18 ára vegna þess að öryggi og verkun lyfsins hefur ekki verið staðfest hjá þessum aldurshópi.

Notkun annarra lyfja samhliða Nevanac

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Nevanac getur haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum annarra lyfja sem verið er að nota, þar á meðal augndropa sem notaðir eru við gláku.

Látið einnig lækninn vita ef notuð eru lyf sem draga úr blóðstorknun (warfarin) eða önnur NSAID lyf. Þau geta aukið hættuna á blæðingum.

Meðganga og brjóstagjöf

Ef þú ert barnshafandi eða gætir orðið barnshafandi, leitaðu til læknisins áður en þú notar Nevanac. Konum sem gætu orðið þungaðar er ráðlagt að nota getnaðarvörn meðan á meðferð með Nevanac stendur. Ekki er mælt með notkun Nevanac á meðgöngu. Ekki nota Nevanac nema læknirinn hafi sagt þér að gera það.

Ef þú ert með barn á brjósti, getur Nevanac borist í brjóstamjólk. Hinsvegar er ekki búist við að þetta hafi áhrif á barnið. Nota má Nevanac meðan á brjóstagjöf stendur.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Þú skalt hvorki aka bíl né nota vélar fyrr en sjónin er skýr. Hugsanlega getur þú fundið fyrir því að sjónin verði tímabundið þokukennd, rétt eftir að þú notar Nevanac.

Nevanac inniheldur benzalkónklóríð

Rotvarnarefnið í Nevanac, benzalkónklóríð, getur mislitað mjúkar augnlinsur og valdið ertingu í augum og aukaverkunum á hornhimnu (haft áhrif á yfirborð augans). Ef læknirinn hefur sagt þér að þú megir nota augnlinsur aftur, skaltu fjarlæga augnlinsurnar áður en þú notar lyfið og bíða í að minnsta kosti 15 mínútur áður en þær eru settar aftur í augun.

3. Hvernig nota á Nevanac

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Notaðu Nevanac eingöngu í augu. Lyfið er ekki til inntöku eða inndælingar.

Ráðlagður skammtur er

Einn dropi í viðeigandi auga eða augu einu sinni á sólarhring. Notaðu lyfið á sama tíma dags á hverjum degi.

Hvenær á að nota lyfið og hversu lengi

Byrjaðu að nota lyfið einum degi fyrir dreraðgerð. Haltu áfram að nota það daginn sem aðgerðin er gerð. Notaðu það síðan áfram eins lengi og læknirinn segir til um. Þú getur þurft að nota það í allt að 3 vikur (til að fyrirbyggja og draga úr sársauka og bólgu í augum) eða í 60 daga (til að fyrirbyggja bjúg í sjónudepli og til að bæta sjón) eftir aðgerðina.

Notkunarleiðbeiningar

Þvoðu hendurnar fyrst.

Hristu vandlega fyrir notkun.

Snúðu lokaðri flöskunni á hvolf og hristu hana snöggt niður á við einu sinni fyrir hverja notkun.

Skrúfaðu tappann af.

Fjarlægið öryggishringinn af tappanum fyrir notkun ef hann er til staðar og laus eftir að tappi hefur verið fjarlægður.

Haltu flöskunni á hvolfi á milli þumalfingurs og löngutangar.

Hallaðu höfðinu aftur.

Dragðu augnlokið niður með hreinum fingri þar til „vasi“ myndast á milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í „vasann“ (mynd 1).

Færðu dropasprotann á flöskunni að auganu. Notaðu spegil ef þér finnst það betra.

Snertu ekki augað, augnlokið , svæðið í kring eða annað yfirborð með dropasprotanum. Það gæti mengað dropana.

Þrýstu varlega á hliðar flöskunnar þangað til einn dropi fellur inn í augað (mynd 2).

Ef þú átt að nota dropana í bæði augun á að endurtaka þetta við hitt augað. . Ekki er nauðsynlegt að loka og hrista flöskuna á milli lyfjagjafa ef nota á í bæði augu. Skrúfaðu lokið síðan vandlega aftur á flöskuna strax eftir notkun.

Ef dropinn lendir ekki í auganu skaltu reyna aftur.

Ef þú notar aðra augndropa skaltu láta að minnsta kosti 5 mínútur líða milli þess sem þú notar Nevanac og hina augndropana.

Ef notaður er stærri skammtur af Nevanac en mælt er fyrir um

Skolaðu augað með volgu vatni. Ekki setja meira af dropunum í augun fyrr en komið er að næsta skammti.

Ef gleymist að nota Nevanac

Notaðu einn dropa eins fljótt og þú manst eftir því. Ef komið er að næsta skammti, slepptu þá skammtinum sem þú gleymdir og haltu notkuninni áfram með næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Ekki nota meira en einn dropa í viðeigandi auga/-u.

Ef hætt er að nota Nevanac

Ekki hætta að nota Nevanac án þess að ræða fyrst við lækninn. Venjulega er hægt að halda áfram að nota dropana nema aukaverkanirnar séu alvarlegar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Líkur á aukaverkunum á hornhimnu (áhrifum á yfirborð augans), geta aukist við: - flóknar augnaðgerðir

-endurteknar augnaðgerðir á stuttu tímabili

-ákveðna kvilla á yfirborði augans, eins og bólgu eða augnþurrk

-ákveðna almenna sjúkdóma, eins og sykursýki eða liðagigt.

Hafðu strax samband við lækninn ef augun verða rauðari eða þú finnur fyrir meiri verkjum þegar þú notar dropana. Þetta getur verið vegna bólgu á yfirborði augans, með eða án frumuskemmda, eða vegna bólgu í litaða hluta augans (lithimnu). Þessar aukaverkanir hafa komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum.

Eftirtaldar aukaverkanir hafa komið fram við notkun Nevanac 3 mg/ml augdropa, dreifu eða Nevanac 1 mg/ml augndropa, dreifu eða beggja styrkleika.

Sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Áhrif í auga: Bólga á yfirborði augans með eða án fækkunar eða skemmda á frumum, tilfinning um aðskotahlut í augum, hrúður á augnhvörmum.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Áhrif í auga: bólga í lithimnu, augnverkur, óþægindi í auga, augnþurrkur, bólga í augnloki, erting í auga, kláði í auga, útferð úr auga, ofnæmistárubólga (augnofnæmi), aukin táramyndun, útfellingar á yfirborði augans, vökvi eða bólga í bakhluta augans, roði í augum.

Almennar aukaverkanir: Sundl, höfuðverkur, ofnæmiseinkenni (ofnæmisbjúgur í augnloki), ógleði, þroti í húð, roði og kláði.

Aukaverkanir af óþekktri tíðni (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Áhrif í auga: Skemmdir á yfirborði augans, svo sem þynning eða gat, auga grær illa, ör á yfirborði augans, ský, sjónskerðing, þroti í auga, þokusýn.

Almennar aukaverkanir: Uppköst, hækkaður blóðþrýstingur.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Nevanac

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á flöskunni og öskjunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Geymið flöskuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Fleygja á flöskunni 4 vikum eftir að hún er fyrst opnuð til að koma í veg fyrir sýkingar. Skráið dagsetninguna þegar hver flaska er opnuð á þar til gert autt svæði á merkimiðanum á öskjunni.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Nevanac inniheldur

Virka innihaldsefnið er nepafenak. Einn ml af dreifu inniheldur 3 mg af nepafenaki.

Önnur innihaldsefni eru bórsýra, própýlenglýkól, karbómer, natríumklóríð, guar, natríumkarmellósi, dínatríumedetat, benzalkónklóríð (sjá kafla 2) og hreinsað vatn.

Örlitlu af saltsýru og/eða natríumhýdroxíði er bætt við til að halda sýrustigi (pH gildi) réttu.

Lýsing á útliti Nevanac og pakkningastærðir

Nevanac augndropar, dreifa (augndropar) er vökvi (ljósgul til dökkappelsínugul dreifa) í plastflösku með skrúftappa. Hver flaska gæti verið í posa.

Hver pakkning inniheldur eina flösku með 3 ml.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park,

Camberley GU16 7SR

Bretland.

Framleiðandi

S.A. Alcon – Couvreur N.V.

Rijksweg 14

B-2870 Puurs

Belgía.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf