Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nevirapine Teva (nevirapine) – áletranir - J05AG01

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNevirapine Teva
ATC-kóðiJ05AG01
Efninevirapine
FramleiðandiTeva B.V.  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Nevirapine Teva 200 mg töflur nevírapín

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 200 mg af nevírapíni (vatnsfrítt)

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa: sjá fylgiseðil fyrir frekari upplýsingar.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

14 töflur

60 töflur

120 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/598/001

EU/1/09/598/002

EU/1/09/598/003

EU/1/09/598/004

EU/1/09/598/005

EU/1/09/598/006

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Nevirapine Teva 200 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

Nevirapine Teva 200 mg töflur nevírapín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNA (ÞYNNUPAKKNING MEÐ DAGATALI)

1. HEITI LYFS

Nevirapine Teva 200 mg töflur nevírapín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

FYRNIST

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

Mánudagur Þriðjudagur Miðvikudagur Fimmtudagur Föstudagur Laugardagur Sunnudagur

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf