Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NexoBrid (concentrate of proteolytic enzymes enriched...) – Samantekt á eiginleikum lyfs - D03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNexoBrid
ATC-kóðiD03BA03
Efniconcentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
FramleiðandiMediWound Germany GmbH

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1.HEITI LYFS

NexoBrid 2 g duft og hlaup fyrir hlaup

2.INNIHALDSLÝSING

Eitt hettuglas inniheldur 2 g af þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni sem jafngilda 0,09 g/g af þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni eftir blöndun (eða 2 g/22 g af hlaupi).

Prótínkljúfar eru blanda af ensímum úr legg Ananas comosus (ananasjurt).

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Duft og hlaup fyrir hlaup.

Duftið er beinhvítt eða ljósdrapplitað. Hlaupið er tært og litlaust.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

NexoBrid er ætlað til þess að fjarlægja brunaskorpu hjá fullorðnum með djúp hlutþykktar og fullþykktar brunasár.

4.2Skammtar og lyfjagjöf

NexoBrid skal aðeins notað af þjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki á sérhæfðum brunadeildum.

Skammtar

2 g NexoBrid duft í 20 g hlaupi er notaður á brunasár á svæði sem nemur 100 cm2.

NexoBrid skal ekki nota á meira en sem nemur 15% heildarlíkamsyfirborðs (TBSA, Total Body Surface Area) (sjá einnig kafla 4.4, Blóðstorkukvilli).

NexoBrid skal láta liggja á sárinu í 4 klst. Mjög takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir varðandi notkun NexoBrid á svæðum þar sem brunaskorpa var enn til staðar eftir fyrstu notkun.

Ekki er mælt með því að nota það öðru sinni né oftar.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert nýrnastarfsemi

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun NexoBrid hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi.

Skert lifrarstarfsemi

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun NexoBrid hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.

Aldraðir sjúklingar

Takmörkuð reynsla er af notkun NexoBrid hjá öldruðum sjúklingum (>65 ára). Við mat á ávinningi/áhættu skal taka mið af hærri tíðni samhliða sjúkdóma og annarri lyfjameðferð hjá öldruðum. Ekki þarf að aðlaga skammta.

Börn

Ekki hefur enn verið sýnt fram á öryggi og verkun NexoBrid hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. Fyrirliggjandi upplýsingar eru tilgreindar í kafla 4.8 og 5.1 en ekki er hægt að ráðleggja ákveðna skammta á grundvelli þeirra.

NexoBrid er ekki ætlað til notkunar handa sjúklingum yngri en 18 ára.

Lyfjagjöf

Til notkunar á húð.

Fyrir notkun þarf að blanda duftinu við hlaupið þannig að úr verði einsleitt hlaup.

NexoBrid skal nota á hreint og rakt sár sem laust er við keratín (blöðrur fjarlægðar).

Fjarlægja þarf lyf sem notuð eru staðbundið (svo sem silfur súlfadíasín eða póvidonjoð) af sárinu og hreinsa þarf sárið áður en NexoBrid er notað.

Sjá kafla 6.6 hvað varðar leiðbeiningar um blöndun NexoBrid hlaups.

Undirbúningur sjúklings og sárs

Sár sem nemur ekki meira en 15% heildarlíkamsyfirborðs má meðhöndla með NexoBrid (sjá einnig kafla 4.4, Blóðstorkukvilli).

Nota skal venjulegar aðferðir til verkjastillingar ef skipta þarf um mikið magn af líni; hefja skal slíkt minnst 15 mínútum fyrir notkun NexoBrid.

Hreinsa skal sárið vandlega og fjarlægja keratínlagið af yfirborðinu eða blöðrur af sárinu, þar sem keratínið einangrar brunaskorpuna þannig að hún kemst ekki í beina snertingu við NexoBrid og kemur því í veg fyrir að NexoBrid geti fjarlægt brunaskorpuna.

Leggja þarf á lín vætt sýkladrepandi lausn í 2 klst.

Fjarlægja þarf öll sýkladrepandi lyf til staðbundinnar notkunar áður en NexoBrid er notað. Leifar sýkladrepandi lyfja kunna að trufla virkni NexoBrid með því að draga úr verkun þess.

Bera þarf sæft paraffín smyrsli sem límlag utan um svæðið þar sem fjarlægja á brunaskorpu, nokkra sentimetra umhverfis meðferðarsvæðið (með notkun skammtara). Paraffínlagið má ekki komast í snertingu við meðferðarsvæðið, því ef það er lagt yfir brunaskorpuna einangrar það hana þannig að hún kemst ekki í beina snertingu við NexoBrid.

Til þess að koma í veg fyrir hugsanlega ertingu á skaddaðri húð með snertingu við NexoBrid fyrir slysni, má verja slík svæði með lagi af sæfðu feitu smyrsli.

Úða þarf sæfðri, jafnþrýstinni 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn á brunasárið. Halda þarf sárinu röku meðan lyfið er borið á.

Notkun NexoBrid

Innan 15 mínútna eftir blöndun þarf að bera NexoBrid staðbundið á rakt brunasárið í 1,5 til 3 millimetra þykku lagi.

Síðan þarf að hylja sárið með sæfðu líni með loftþéttri filmu sem límist við sæfða límlagið sem borið var á samkvæmt ofangreindum leiðbeiningum (sjá Undirbúningur sjúklings og sárs). NexoBrid hlaupið þarf að fylla loftþétta línið alveg og gæta skal þess vandlega að ekkert loft sé til staðar undir loftþétta líninu. Með því að þrýsta varlega á loftþétta línið á þeim stöðum sem það snertir límlagið má tryggja að loftþétta filman festist á sæfða límlaginu og að NexoBrid tolli fullkomlega á meðferðarsvæðinu.

Hylja þarf umbúið sárið með lausu, þykku og mjúku líni sem haldið er á sínum stað með sárabindi.

Línið þarf að vera á sínum stað í 4 klst.

NexoBrid fjarlægt

Gefa þarf viðeigandi lyf til að fyrirbyggja verki.

Eftir 4 klst. meðferð með NexoBrid skal fjarlægja loftþétta línið með smitgát.

Fjarlægja þarf límlagið með sæfðu áhaldi með ávölum brúnum (t.d. tunguspaða).

Fjarlægja þarf uppleystu brunaskorpuna af sárinu með því að strjúka hana burt með sæfðu áhaldi með ávölum brúnum.

Strjúka þarf sárið vandlega, fyrst með stórri og þurri, sæfðri grisju eða þurrku og síðan með sæfðri grisju eða þurrku sem vætt hefur verið með sæfðri jafnþrýstinni 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn. Nudda þarf meðferðarsvæðið þar til bleikleitt yfirborð með smáblæðingum eða hvítum vef kemur í ljós. Nudd losar ekki viðloðandi óuppleysta brunaskorpu á svæðum þar sem brunaskorpa er enn til staðar.

Leggja þarf á lín vætt sýkladrepandi lausn í 2 klst. í viðbót.

Umönnun sára eftir að lífvana vefur hefur verið fjarlægður

Þekja skal svæðið strax með tímabundnu eða varanlegu húðlíki eða umbúðum til að koma í veg fyrir ofþornun og/eða myndun brunaskorpu og/eða sýkingu.

Áður en húðin er hulin á varanlegan hátt eða tímabundið húðlíki er látið yfir svæði þar sem nýbúið er að fjarlægja lífvana vef með ensímum skal leggja á rennblautt lín sem þornar sjálfkrafa.

Áður en ágræðsla er hafin eða bráðabirgða umbúðir settar á skal hreinsa og endurglæða opið sárið t.d. með því að bursta eða skrapa til að línið tolli við.

Fullþykktar og djúp brunasár skulu fá eigin húðflutning strax eftir að lífvana vefur hefur verið fjarlægður með NexoBrid. Íhuga skal vandlega að láta varanlega húðþekju (t.d. eigin húðflutning) á hlutþykktar brunasár strax eftir að hreinsað hefur verið með NexoBrid.

Sjá kafla 4.4.

Hvert NexoBrid hettuglas, hlaup eða blandað hlaup skal aðeins nota á einn sjúkling.

4.3Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu, fyrir ananasi eða papaíni (sjá einnig kafla 4.4), eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Þykkni prótínkljúfa auðgaðra með brómelaíni frásogast út í blóðrásina um sárasvæði (sjá kafla 5.2).

Ekki er mælt með notkun NexoBrid við:

-djúpum brunasárum þar sem aðskotahlutir (t.d. ígræði, gangráðar og æðatengi) og/eða líffæri (t.d. stærri æðar, augu) sjást eða kunna að koma fram við hreinsun sára.

-brunasárum af völdum kemískra efna.

-sárum menguð af geislavirkum efnum og öðrum hættulegum efnum til að koma í veg fyrir ófyrirsjáanleg viðbrögð vegna lyfsins og aukna hættu á að dreifa hættulegu efni.

Notkun hjá sjúklingum með hjarta- og lungnasjúkdóma eða lungnasjúkdóma NexoBrid skal nota með varúð hjá sjúklingum með með hjarta- og lungnasjúkdóma eða lungnasjúkdóma, þ.m.t. bruna í lungum eða ef grunur er um slíkt.

Fylgja skal almennum meginreglum um rétta umönnun brunasára við notkun NexoBrid. Þá skal meðal annars hylja viðkomandi vef á réttan hátt.

Brunasár sem takmörkuð eða engin reynsla liggur fyrir um

Engin reynsla liggur fyrir varðandi notkun NexoBrid við:

-brunasárum á spangarsvæði og kynfærum.

-sárum af völdum rafmagns.

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun NexoBrid á brunasár á andliti.

Nota skal NexoBrid með varúð hjá slíkum sjúklingum.

Takmarkaðar lyfjahvarfafræðilegar upplýsingar eru fyrir hendi hjá sjúklingum með TBSA yfir 15%. Af öryggisástæðum (sjá einnig kafla 4.4, Blóðstorkukvilli) ætti ekki að nota NexoBrid á meira en 15% af heildarlíkamsyfirborði (TBSA).

Forvarnir gegn fylgikvillum sára

Við rannsóknir á NexoBrid var sárum með sýnilegum leifum af húð leyft að gróa af sjálfsdáðum með þekjuvefsmyndun. Í allmörgum tilvikum náðist ekki nægur bati og þurfti húðflutning síðar, sem tafði verulega fyrir því að sárið lokaðist og þar með jókst hættan á fylgikvillum. Þess vegna ætti að framkvæmda eigin húðflutnng sem fyrst á fullþykktarsár og djúp brunasár eftir hreinsun á lífvana vef með NexoBrid (sjá kafla 5.1 um niðurstöður rannsókna). Íhuga skal líka vandlega að nota varanlega húðþekju (t.d. eigin húðflutning) á hlutþykktarsár fljótlega eftir hreinsun með NexoBrid. Sjá einnig kafla 4.2 og 4.8.

Rétt eins og þegar lífvana vefur hefur verið fjarlægður með skurðaðgerð, skal hylja svæðið þar sem vefur hefur verið fjarlægður strax með tímabundnu eða varanlegu húðlíki eða líni til þess að koma í veg fyrir að húðin þorni og/eða myndun húðar sem líkist brunaskorpu (pseudoeschar) og/eða sýkingu. Þegar húðin á svæði þar sem nýbúið er að fjarlægja lífvana vef með ensímum er hulin á varanlegan hátt (t.d. eigin húðflutningi) eða með tímabundinni húðþekju (t.d. húð frá öðrum) skal gæta þess vandlega að hreinsa og endurglæða svæðið þar sem vefurinn hefur verið fjarlægður, t.d. með því að bursta eða skrapa, til þess að línið tolli vel.

Augnvernd

Forðast skal beina snertingu við augu. Ef hætta er á snertingu við augu skal hlífa augum sjúklings með feitu augnsmyrsli.

Ef efnið kemst í augu skal skola augun með miklu magni af vatni a.m.k.í 15 mínútur.

Ofnæmisviðbrögð, útsetning á húð

Takmörkuð klínísk gögn liggja fyrir til þess að meta hugsanlega næmingu í tengslum við NexoBrid.

Í heimildum er tilkynnt um ofnæmisviðbrögð gagnvart bromelaíni (svo sem bráðaofnæmisviðbrögð og önnur tafarlaus viðbrögð með einkennum á við berkjukrampa, ofsabjúg, ofsakláða og viðbrögð í slímhúð og meltingarvegi). Tilkynnt hefur verið um að grunur leiki á um næmingu í kjölfar inntöku og í kjölfar endurtekinnar innöndunar í starfi. Auk þess var tilkynnt um síðkomin ofnæmisviðbrögð á húð (varabólgu) í kjölfar langtíma útsetningar á húð (munnskol).

Íhuga skal möguleikann á því að NexoBrid (sem inniheldur prótín) valdi næmingu þegar sjúklingar fá aftur lyf sem innihalda bromelaín síðar á lífsleiðinni. Ekki er hægt að mæla með notkun NexoBrid ábrunasár í annað sinn.

Ef NexoBrid berst á húð skal skola það af með vatni til þess að draga úr líkindum á húðnæmingu (sjá kafla 6.6)

Víxlnæmi

Í heimildum hefur verið tilkynnt um víxlnæmi bromelaíns við papaín, latex prótín (þekkt sem latex- ávaxtaheilkenni), býflugnaeitur og ólífutrésfrjókorn.

Blóðstorkukvilli

Ekki er vitað hvort notkun NexoBrid hefur einhver klínískt marktæk áhrif á blóðstorknun. Fræðigreinar hafa fjallað um að eftir inntöku brómelaíns hafi hjartsláttur orðið hraðari (þ.m.t. hraðsláttur), dregið hafi úr blóðflögsamloðun og dregið hafi úr fíbrínógeni í blóðvökva og hófleg aukning orðið á tromboplastín- og prótrombíntíma.

Upplýsingar fengnar in vitro og úr rannsóknum á dýrum gefa til kynna að bromelaín geti einnig örvað fíbrínsundrun. Við klíníska þróun NexoBrid kom ekkert fram sem benti til aukinnar hættu á blæðingu eða blæðingar á staðnum þar sem lífvana vefur var fjarlægður.

Sýna skal aðgát ef NexoBrid er notað á sjúklinga með óeðlilega blóðstorknun, of fáar blóðflögur og aukna hættu á blæðingu af öðrum ástæðum, t.d. með ætisár og blóðsýkingu.

Hafa skal eftirlit með sjúklingum varðandi hugsanleg merki um storkutruflanir.

Eftirlit

Auk vanabundins eftirlits með brunasjúklingum (t.d. lífsmörk, vökvamagn/vatn/blóðsölt, heildarblóðhagur, albúmín í sermi og ensímgildi í lifur) skal hafa eftirlit með eftirfarandi hjá sjúklingum sem eru meðhöndlaðir með NexoBrid:

-Hækkun líkamshita.

-Merki um staðbundna og allsherjar bólgu- og sýkingar.

-Ástand sem kunni að koma hraðar fram eða versna vegna forlyfjagjafar til verkjastillingar (t.d. þaninn kviður, ógleði og hætta á skyndilegum uppköstum, hægðatregða) eða sýklalyfjagjafar til forvarnar (t.d. niðurgangur).

-Merki um staðbundin og almenn ofnæmisviðbrögð.

-Hugsanleg áhrif á blóðstorknun (sjá ofar).

Sýkladrepandi lyf til staðbundinnar notkunar fjarlægð áður en NexoBrid er notað

Öll sýkladrepandi lyf til staðbundinnar notkunar skulu fjarlægð áður en NexoBrid er notað. Leifar sýkladrepandi lyfja kunna að trufla virkni NexoBrid með því að draga úr verkun þess.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á milliverkunum við NexoBrid.

Tilkynnt hefur verið um að dregið hafi úr samloðun blóðflagna og fíbrínógeni í blóðvökva og að trombóplastín- og trombótími hafi aukist nokkuð, hugsanlega fyrir tilstilli inntöku brómelaíns. Upplýsingar fengnar in vitro og í dýrarannsóknum gefa til kynna að brómelaín geti einnig stuðlað að fíbrínsundrun. Því er mælt með því að gæta varúðar og fylgjast með samhliða ávísun lyfja sem hafa áhrif á blóðstorknun. Sjá einnig kafla 4.4.

Við frásog er NexoBrid hemill sýtókróms P 450 2C8 (CYP2C8) og P450 2C9 (CYP2C9). Þetta skal hafa í huga ef NexoBrid er gefið sjúklingum sem fá CYP2C8 hvarfefni (svo sem amíódarón, amodiaquine, klórókín, flúvastatín, paklítaxel, píóglítazón, repaglíníð, rósíglítazón, sorafenib og torasemíð) og CYP2C9 hvarfefni (þ.m.t. íbúprófen, tólbútamíð, glípízíð, lósartan, celekoxíb, warfarín og fenýtoín).

Staðbundin notkun bakteríueyðandi lyfja (t.d. silfur súlfadíasín eða joðlausn) getur dregið úr virkni NexoBrid (sjá kafla 4.4).

Brómelaín kann að auka virkni flúorúrasíls og vinkristíns.

Brómelaín kann að auka blóðþrýstingslækkandi áhrif ACE hemla og valda þar með meiri lækkun blóðþrýstings en reiknað var með.

Brómelaín kann að auka svefnhöfga af völdum tiltekinna lyfja (t.d. benzódíazepína, barbitúrata, fíkniefna og geðdeyfðarlyfja).

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun NexoBrid á meðgöngu.

Fyrirliggjandi upplýsingar úr dýrarannsóknum nægja ekki til að meta nægilega getu NexoBrid til þess að trufla þroska fósturvísis/fósturs (sjá kafla 5.3).

Þar sem ekki hefur verið sýnt fram á örugga notkun NexoBrid á meðgöngu er NexoBrid ekki ætlað til notkunar á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort þykkni prótínkljúfa auðgaðra með brómelaíni eða umbrotsefni þess skiljast út í brjóstamjólk. Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti. Hætta á brjóstagjöf í minnst 4 daga eftir notkun NexoBrid.

Frjósemi

Engar rannsóknir voru framkvæmdar til þess að meta áhrif NexoBrid á frjósemi.

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Á ekki við.

4.8Aukaverkanir

Samantekt á öryggismynstri

Þær aukaverkanir sem algengast var að tilkynnt væri um við notkun NexoBrid voru staðbundinn verkur og skammvinnur sótthiti/ofhiti. Tilkynnt var um verk hjá 3,6% sjúklinga, og sótthita/ofhita hjá 19,1% sjúklinga þegar NexoBrid var notað sem hluti af meðferð með venjulegri fyrirbyggjandi verkjastillingu, þegar skipt er um mikið magn líns hjá brunasjúklingum sem og sýklahreinsun meðferðarsvæðis fyrir og eftir að NexoBrid er notað (sjá kafla 4.2). Tíðni verkja og sótthita/ofhita var hærri án þessara fyrirbyggjandi ráðstafana (sjá hér að neðan).

Listi yfir aukaverkanir

Eftirfarandi skilgreiningar eiga við um tíðniheitin sem notuð eru hér að neðan: Mjög algengar (≥1/10)

Algengar (≥1/100 til <1/10) Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100)

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000) Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000)

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Tíðni aukaverkana sem fram koma hér á eftir endurspegla notkun NexoBrid til þess að fjarlægja brunaskorpu af djúpum hlutþykktar eða fullþykktar brunasárum sem hluta af staðbundinni meðferð þar sem stuðst er við sýkladrepandi forvörn, við ráðlagða verkjastillingu og þegar sárið er hulið í 4 klst. eftir notkun NexoBrid með loftþéttu líni til að halda NexoBrid á sárinu.

Stjarnan (*) gefur til kynna að frekari upplýsingar um viðkomandi aukaverkun sé að finna í kjölfar lista yfir aukaverkanir.

Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra

Algengar: Sýking í sári

Húð og undirhúð/Áverkar og eitranir

Algengar: Fylgikvillar sára*

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Sótthiti/ofhiti*

Algengar:

Staðbundinn verkur*

Lýsing á völdum aukaverkunum

Sótthiti/ofhiti

Írannsóknum þar sem vætt er með viðtekinni sýklavörn við meðferðarsvæðið fyrir og eftir notkun NexoBrid (sjá kafla 4.2) var tilkynnt um sótthita eða ofhita hjá 19,1% sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með NexoBrid og hjá 15,8% sjúklinga í samanburðarhópi sem fengu staðlaða umönnun. Hjá NexoBrid hópnum var tilvikið metið sem vægt, í meðallagi og alvarlegt hjá 9,1%, 9,1% og 0% sjúklinga í þeirri röð.

Írannsóknum þar sem ekki var vætt með sýklavörn var tilkynnt um sótthita eða ofhita hjá 35,6% þeirra sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með NexoBrid samanborið við 18,6% í samanburðarhópnum.

ÍNexoBrid hópnum var tilvikið metið sem vægt, í meðallagi eða alvarlegt hjá 30,0%, 5,6% og 1,1% sjúklinga í þeirri röð.

Verkur

Írannsóknum þar sem NexoBrid meðferð fól í sér að mælt var með fyrirbyggjandi verkjastillingu eins og venja er þegar skipt er um mikið magn af líni hjá brunasjúklingum (sjá kafla 4.2) var tilkynnt um staðbundinn verk hjá 3,6% sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með NexoBrid og hjá 4,0% sjúklinga í samanburðarhópi sem fengu staðlaða umönnun. Í NexoBrid hópnum var tilvikið metið sem vægt, í meðallagi eða alvarlegt hjá 0,9%, 0,9% og 1,8% sjúklinga í þeirri röð.

Írannsóknum þar sem verkjastillingu var beitt hjá sjúklingum í NexoBrid meðferð eftir þörfum var tilkynnt um staðbundinn verk hjá 23,3% sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með NexoBrid og 11,4% hjá samanburðarhópnum. Í NexoBrid hópnum var tilvikið metið sem vægt, í meðallagi eða alvarlegt hjá 6,7%, 7,8% og 8,9% sjúklinga í þeirri röð.

Fylgikvillar sárs

Í 2. og 3. fasa klínískum rannsóknum var oftar tilkynnt um tiltekna fylgikvilla sára hjá hópnum sem fékk NexoBrid en hjá hópnum sem fékk meðferð samkvæmt staðlaðri umönnun (SOC, Standard Of Care) viðkomandi rannsóknasetra. Slík atvik voru meðal annars eftirfarandi: Dýpkun eða þornun (niðurbrot) sárs hjá 5 sjúklingum (2,4%) með NexoBrid og 0 með staðlaðri umönnun, auk höfnunar græðlings (að hluta til) hjá 6 sjúklingum (2,9%) með NexoBrid og 2 (1,6%) með staðlaðri umönnun (sjá kafla 4.4).

Almennar sýkingar

Í 2. og 3. fasa klínískum rannsóknum var oftar tilkynnt um almennar sýkingar (ótengdar sárum, t.d. þvagfærasýkingar, veirusýkingar) hjá hópnum sem fékk NexoBrid (0,147 tilvik á sjúkling) en hjá hópnum sem fékk meðferð samkvæmt staðlaðri umönnun (0,079 tilvik á sjúkling).

Börn

Aðeins takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun hjá börnum. Út frá þeim upplýsingum er gert ráð fyrir að heildaröryggismynstur hjá börnum 4 ára og eldri og hjá unglingum sé svipað og hjá fullorðnum.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Meðferð með þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni sem blandaðir eru í hlutfallinu duft:hlaup 1:5 (0,16 g á g af blönduðu hlaupi) hjá sjúklingum með djúp hlutþykktar og/eða fullþykktar brunasár í klínískri rannsókn, skilaði nokkuð svipuðum öryggisupplýsingum og hvað varðar þykkni prótínkljúfa auðgað með brómelaíni blandaða í hlutfallinu duft:hlaup 1:10 (0,09 g á 1 g af blönduðu hlaupi).

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: ATC-flokkur: D03BA03 bromelains

Þykkni prótínkljúfa auðgað með brómelaíni er efni til þess að fjarlægja lífvana vef sem notað er á staðbundinn hátt til þess að fjarlægja brunaskorpu úr djúpum hlutþykktar og fullþykktar brunasárum.

Verkunarháttur

Ensímablandan í NexoBrid leysir upp brunaskorpu á brunasárum. Ekki hefur verið unnt að skera úr um hvaða tilteknu efnishlutar valda þessu. Megininnihaldsefnið er brómelaín sem unnið er úr ananaslegg.

Verkun

Alls fengu 362 sjúklingar meðferð með þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni í klínískri rannsókn.

Verkun NexoBrid hjá mönnum var metin samanborið við staðlaða umönnun í slembiraðaðri, fjölsetra, fjölþjóðlegri, opinni, 3. fasa staðfestingarrannsókn á sjúklingum sem lagðir voru inn á sjúkrahús með djúp hlutþykktar og/eða fullþykktar brunasár sem nemur 5 til 30% af heildarlíkamsyfirborði (TBSA), þegar brunasár voru ekki meira en 30% af heildarlíkamsyfirborði í heild.

NexoBrid (2 g/100 cm2, sem jafngildir 0,02 g/cm2) var notað eins og lýst er í kafla 4.2.

Stöðluð umönnun fól í sér brottnám með skurðaðgerð til að byrja með og/eða fjarlægingu lífvana vefjar án skurðaðgerðar með staðbundnum lyfjum til þess að stuðla að grotnun og sjálfmeltu brunaskorpu í samræmi við hefðbundnar starfsvenjur á hverju rannsóknarsetri.

Einstaklingar í hópnum sem fékk NexoBrid voru á aldrinum 4,4 til 55,7 ára. Einstaklingar í hópnum sem fékk staðlaða umönnun voru á aldrinum 5,1 til 55,7 ára.

Metin voru áhrif þess að fjarlægja brunaskorpu með því að ákvarða hlutfall sárasvæðis sem var eftir með brunaskorpu sem þurfti að fjarlægja með skurðaðgerð eða húðslípun og hlutfall slíkra sára þar sem þurfti slíka skurðaðgerð.

Áhrifin á tímasetningu brottnáms brunaskorpu voru metin hjá sjúklingum þar sem vel tókst að fjarlægja brunaskorpu (þar sem minnst 90% brunaskorpu var fjarlægð af öllum sárum sjúklings í heild) með því að ákvarða tíma frá áverka og frá upplýstu samþykki þar til fjarlæging hafði heppnast.

Aðrir megin endapunktar til að greina áhrif voru:

-hundraðshlutfall djúpra hlutþykktarsára þar sem þörf var á brottnámi með skurðaðgerð eða húðslípun, og

-hundraðshlutfall djúpra hlutþykktar sára sem fengu eigin húðgræðling.

Aðeins er hægt að meta þennan endapunkt þegar um var að ræða djúp hlutþykktar brunasár án svæða með fullþykktar brunasárum þar sem ávallt er þörf á græðlingi þegar um er að ræða fullþykktar brunasár.

Hér á eftir má sjá yfirlit yfi áhrif úr þessari rannsókn hvað varðar alla aldurshópa til samans auk greiningar á undirhóp barna og unglinga.

 

NexoBrid

Stöðluð

p-gildi

 

 

umönnun

 

Djúp hlutþykktar brunasár sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar

(skurðaðgerð)

 

 

 

Fjöldi sára

 

% sára sem krefjast

15,1%

62,5%

<0,0001

skurðaðferðar

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

5,5% ± 4,6

52,0% ± 44,5

<0,0001

brottnáms með skurði eða

 

 

 

húðslípunar1 (miðgildi ± SD)

 

 

 

Djúp hlutþykktar brunasár grædd með eigin húðgræðlingi*

 

Fjöldi sára

 

% sára sem grædd eru með

17,9%

34,1%

0,0099

eigin húðgræðlingi

 

 

 

% sárasvæða sem grædd eru

8,4% ± 21,3

21,5% ± 34,8

0,0054

með eigin húðgræðlingi

 

 

 

(miðgildi ± SD)

 

 

 

Djúp hlutþykktar og/eða fullþykktar brunasár sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar (skurðaðgerð)

Fjöldi sára

 

% sára sem krefjast

24,5%

70,0%

<0,0001

skurðaðgerðar

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

13,1% ± 26,9

56,7% ± 43,3

<0,0001

brottnáms með skurði eða

 

 

 

húðslípunar1 (miðgildi ± SD)

 

 

 

Tími fram að algjörri lokun sárs (tími frá ICF**)

 

 

Fjöldi sjúklinga2

 

Dagar fram að lokun síðasta

36,2 ± 18,5

28,8 ± 15,6

0,0185

sárs (miðgildi ± SD)

 

 

 

Tími þar til fjarlæging brunaskorpu heppnaðist

 

 

Fjöldi sjúklinga

 

Dagar (miðgildi ± SD) frá

2,2 ± 1,4

8,7 ± 5,7

<0,0001

áverka

 

 

 

Dagar (miðgildi ± SD) frá

0,8 ± 0,8

6,7 ± 5,8

<0,0001

samþykki

 

 

 

Sjúklingar þar sem ekki var

 

tilkynnt um að heppnast hefði

 

 

 

að fjarlægja brunaskorpu

 

 

 

1Mælt við fyrstu lotu ef skurðaðgerðarlotur voru fleiri en ein.

2Allir slembiraðaðir sjúklingar með fyrirliggjandi upplýsingar hvað varðar algjöra lokun sára.

* Aðeins er hægt að meta endapunkt fyrir hlutþykktar sár án fullþykktar svæða vegna þess að alltaf þarf græðling við fullþykktarbruna.

** Eyðublað um upplýst samþykki

Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöður þegar um er að ræða blönduð sár. Gæta skal varúðar við túlkun samanburðar á blönduðum sárum þar sem hann byggir á hópum sem ekki eru að fullu slembivaldir og blönduðu sárin þar sem notuð var meðferð með NexoBrid á voru á heildina litið stærri og með stærra fullþykktarsvæði.

Blönduð sár(með hlutþykktar- og fullþykktarsvæði) sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar (skurðaðgerð)

 

NexoBrid

Stöðluð umönnun

 

(Fjöldi sára)

(Fjöldi sára)

% sára sem krefjast

41,7%

(20/48)

78,3%

(47/60)

skurðaðferðar

 

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

25,5%

(n=48)

64,0%

(n=60)

brottnáms með skurði eða

 

 

 

 

húðslípunar

 

 

 

 

Blönduð sár (með hlutþykktar- og fullþykktarsvæði) með eigin húðgræðlingi

 

NexoBrid

Stöðluð umönnun

 

(Fjöldi sára)

(Fjöldi sára)

Allir eiginleikar blandaðra

48 sár

60 sár

sára við grunnlínu

 

 

Stærð: % miðgildi TBSA

7,43

6,33

Dýpt:

 

 

Yfirborðs (%TBSA)

0,67

0,92

DPT (% TBSA)

3,85

3,13

FT (% TBSA)

2,90

2,29

Tíðni með eigin húðgræðlingi

70,8% (34/48)

63,3% (38/60)

% sárasvæðis með eigin

55,5% (n=48)

45,8% (n=60)

húðgræðlingi

 

 

Eftirfarandi tafla sýnir hve langan tíma tekur að sár lokist frá upphafi hreinsunar á lífvana vef.*

Gerð sárs

NexoBrid

SOC

 

 

(stöðluð umönnun)

 

 

 

 

Dagar (meðaltal ±

Dagar (meðaltal ±

 

staðalfrávik)

staðalfrávik)

 

(Fjöldi sára)

(Fjöldi sára)

 

 

 

Öll sár (ITT1)

30,5 ± 16,9

26,1 ± 16,0

 

(154)

(164)

 

 

 

Sár án eigin húðgræðlings (ITT)

23,9 ± 13,0

24,5 ± 14,1

 

(95)

(85)

 

 

 

Sár með eigin húðgræðlingi (ITT)

41,0 ± 17,3

27,8 ± 17,7

 

(59)

(79)

 

 

 

Djúp hlutþykktarsár

26,6 ± 15,4

23,7 ± 13,6

 

(101)

(87)

 

 

 

Fullþykktarsár

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

 

(7)

(14)

 

 

 

Blönduð sár

40,2 ± 17,1

27,7 ± 15,8

(djúp hlutþykktar og fullþykktar)

(44)

(59)

 

 

 

Blönduð sár án eigin húðgræðlings

29,5 ± 12,1

30,3 ± 15,5

 

(11)

(22)

 

 

 

Blönduð sár með eigin

43,7 ± 17,3

26,2 ± 16,0

húðgræðlingi

(33)

(37)

*Gæta skal varúðar við túlkun samanburðarins þar sem hann byggir á hópum sem ekki eru að fullu slembivaldir.

1 ITT (Intent To Treat population=Hópur þeirra sem ætlunin er að meðhöndla): Allir slembiraðaðir sjúklingar

Tímalengd sem fer í að sár lokist fer eftir verklagi læknisins þar sem tilraun til að lágmarka húðflutning og láta sár gróa af sjálfsdáðum þar sem enn er húð, getur lengt tímann að fyrstu eigin ígræðslu (tími að ígræðslu): NexoBrid: 14,7 dagar sbr. SOC: 5,9 dagar) og þar af leiðandi lengist tíminn sem tekur að loka sárinu.

Börn

Hér fyrri neðan er samantekt upplýsinga úr þessari rannsókn um virkni hjá undirhópi barna og unglinga. Tiltækar upplýsingar eru takmarkaðar og ekki ætti að nota NexoBrid hjá sjúklingum yngri en 18 ara.

 

NexoBrid

Stöðluð umönnun

 

p-gildi

Djúp hlutþykktar brunasár sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar

 

(skurðaðgerð)

 

 

 

 

Fjöldi sára

 

 

% sára sem krefjast

21,7%

68,2%

 

0,0017

skurðaðferðar

 

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

7,3% ± 15,7%

64,9% ± 46,4%

 

<0,0001

brottnáms með skurði eða

 

 

 

 

húðslípunar1 (miðgildi ± SD)

 

 

 

 

Djúp hlutþykktar brunasár grædd með eigin húðflutningi*

 

Fjöldi sára

 

 

% sára sem grædd eru með

21,7%

31,8%

 

0,4447

eigin húðflutningi

 

 

 

% sárasvæða sem grædd eru

6,1% ± 14,7%

24,5% ± 40,6%

0,0754

með eigin húðflutningi

 

 

 

(miðgildi ± SD)

 

 

 

Djúp hlutþykktar og/eða fullþykktar brunasár sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar (skurðaðgerð)

Fjöldi sára

 

% sára sem krefjast

20,7%

78%

<0,0001

skurðaðgerðar

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

7,9% ± 17,6%

73,3% ± 41,1%

<0,0001

brottnáms með skurði eða

 

 

 

húðslípunar1 (miðgildi ± SD)

 

 

 

Tími fram að algjörri lokun sárs (tími frá ICF**)

 

 

Fjöldi sjúklinga2

 

Dagar fram að lokun síðasta

29,9 ± 14,3

32,1 ± 18,9

0,6075

sárs (miðgildi ± SD)

 

 

 

Tími þar til fjarlæging brunaskorpu heppnaðist

 

 

Fjöldi sjúklinga

 

Dagar (miðgildi ± SD) frá

1,9 ± 0,8

8,1 ± 6,3

<0,0001

áverka

 

 

 

Dagar (miðgildi ± SD) frá

0,9 ± 0,7

6,5 ± 5,9

<0,0001

samþykki

 

 

 

Sjúklingar þar sem ekki var

 

tilkynnt um að heppnast hefði

 

 

 

að fjarlægja brunaskorpu

 

 

 

1Mælt við fyrstu lotu ef skurðaðgerðarlotur voru fleiri en ein.

2Allir slembiraðaðir sjúklingar með fyrirliggjandi upplýsingar hvað varðar algjöra lokun sára.

*Aðeins er hægt að meta endapunkt fyrir hlutþykktar sár án fullþykktar svæða vegna þess að alltaf þarf húðflutning við fullþykktarbruna.

**Eyðublað um upplýst samþykki

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á NexoBrid hjá einum eða fleiri undirhópum barna við meðferð við brunasárum utan á líkama (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

5.2Lyfjahvörf

Frásog inn í blóðrásina um brunasár, Cmax, Tmax, AUC, og t½ brómelaíns úr NexoBrid voru rannsökuð hjá 16 brunasjúklingum með hlutþykktar (miðlungsdjúpt og djúpt í húð) brunasár. Meðaltal TBSA var 10%. 60% af meðhöndluðu sárasvæði voru hlutþykktar og fullþykktar sár. NexoBrid var notað einu sinni á brunasár í skömmtum sem nemur 2 g NexoBrid dufti/20 g hlaupi/100 cm2 húðar. Sermisstyrkur NexoBrid var ákvarðaður með ECLIA prófi með umbreyttri samlokuaðferð (modified sandwich electrochemiluminescence immunoassay).

Þeir skammtar sem alls voru notaðir voru á bilinu 5 til 30 g af þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni í formi NexoBrid. Hjá 4 sjúklingum sem fengu 5, 9, 12 og 17 g skammta, í þessari röð, varð vart við merki um mun meira frásog inn í líkamann.

Cmax reyndist 6.020 ± 5.020 ng/ml (miðgildi ± SD) hjá þessum hópi 15 sjúklinga og var á bilinu 888 til 15.700 ng/ml. Hjá sjúklingunum 4 sem sýndu merki um meira frásog var skammtastaðlað Cmax á bilinu 788-900 ng/ml á gramm af NexoBrid. Hjá hinum sjúklingunum var skammtastaðlað Cmax á bilinu 141-523 ng/ml á gramm af NexoBrid.

Cmax sem nemur 40 µg/ml getur komið fram hjá mönnum sem er gefið NexoBrid samkvæmt leyfisaðstæðum, þegar tekið er tillit til þess að lyfjahvörf hafa aðeins verið metin hjá sjúklingum sem eru aðallega með yfirborðsbrunasár og fá þess vegna hálfan hámarksskammt.

AUC gildi frá lyfjagjöf og þar til 48 klst. eftir lyfjagjöf (AUClast) reyndist 43.400 ± 46.100 ngh/ml (miðgildi ± SD) hjá þessum hópi 15 sjúklinga og var á bilinu 4.560-167.000 ngh/ml. Hjá sjúklingunum sem sýndu merki um meira frásog var skammtastaðlað (á gramm af NexoBrid) AUClast á bilinu 4.500-9.820 ngh/ml á gramm af NexoBrid. Hjá hinum sjúklingunum var skammtastaðlað AUClast á bilinu 887-3930 ngh/ml á gramm af NexoBrid.

Niðurstöður varðandi Cmax og AUClast benda til þess að kerfisbundið frásog sé bæði háð þeim skammti NexoBrid sem notaður er (í hlutfalli við það sárasvæði sem borið er á) og öðrum þáttum sem

tengjast hverjum sjúklingi sérstaklega.

Tmax hjá 10 af sjúklingunum 15 var 2 klst. og hjá 5 sjúklingum var Tmax 4 klst.

Helmingunartími (skilgreindur samkvæmt upplýsingum fengnum 16 til 48 klst. eftir skömmtun hjá 12 sjúklingum) var 11,7 ± 3,5 klst. (miðgildi ± SD), á bilinu 8,5 til 19,9 klst.

Samkvæmt því sem fram hefur komið í heimildum binst u.þ.b. 50% brómelaíns andpróteösunum α2- makrógóbúlíni og α1-andkýmótrypsíni í blóðvökva manna.

Börn

Lyfjahvarfabreytur og vægi frásogs hafa ekki verið rannsökuð hjá börnum.

5.3Forklínískar upplýsingar

NexoBrid þoldist vel þegar það var notað á heilbrigða húð dvergsvína en olli verulegri ertingu og verkjum þegar það var notað á skemmda (skaddaða) húð.

Stakt innrennsli í bláæð með lausn sem búin var til með NexoBrid dufti þoldist vel hjá dvergsvínum í allt að 12 mg/kg (og ná þannig 2,5 sinnum hærri gildum í blóðvökva en hjá mönnum eftir að hafa fengið ráðlagðan klínískan skammt við 15% TBSA) en hærri skammtar ollu greinilegum eiturverkunum og blæðingu í ýmsum vefjum. Endurteknar inndælingar í bláæð með skömmtum allt að 12 mg/kg þriðja hvern dag þoldust vel fram yfir fyrstu þrjár inndælingar en vart varð við alvarleg klínísk merki um eiturverkanir (t.d. blæðingar í nokkrum líffærum) við inndælingarnar þrjár sem á eftir fylgdu. Slík áhrif sáust enn eftir 2 vikna afturbatatímabil. Rannsóknir á fósturvísa- og fósturþroska hjá rottum og kanínum sýndu ekki fram á nein merki um óbeinar eða beinar eiturverkanir á þroska fósturvísis/fóstur þegar NexoBrid var gefið í bláæð. Hins vegar reyndist útsetning móður mun minni en mest var tilkynnt um við klínískar aðstæður (10–500 sinnum minni en AUC hjá mönnum, 3–50 sinnum minni en Cmax hjá mönnum). Þar sem NexoBrid þoldist ekki vel hjá móður er ekki talið að þessar rannsóknir skipti máli hvað varðar áhættumat hjá mönnum. NexoBrid sýndi ekki fram á neinar eiturverkanir á erfðaefni í stöðluðum in vitro og in vivo rannsóknum.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

NexoBrid duft

Ammóníumsúlfat

Ediksýra

Hlaup

Karbómer 980

Vatnsfrítt tvínatríumfosfat

Natríumhýdroxíð

Vatn fyrir stungulyf

6.2Ósamrýmanleiki

Fjarlægja þarf lyf sem notuð eru staðbundið (svo sem silfur súlfadíasín eða póvidonjoð) af sárinu og hreinsa þarf sárið áður en NexoBrid er notað. Leifar sýkladrepandi lyfja kunna að trufla virkni NexoBrid með því að draga úr verkun þess.

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf.

6.3Geymsluþol

3 ár.

Frá örverufræðilegu sjónarmiði og þar sem ensímavirkni lyfsins losnar smátt og smátt eftir blöndun skal nota blandað lyfið tafarlaust eftir blöndun (innan 15 mínútna).

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C).

Geymið í uppréttri stöðu til þess að hlaupið haldist á botni flöskunnar og í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Má ekki frjósa.

6.5Gerð íláts og innihald

2 g duft í hettuglasi (gler af gerð II) sem innsiglað er með gúmmítappa (brómóbútýl) og lokað með loki (ál), og 20 g hlaup í flösku (bórsílíkat, gler af gerð I), sem innsigluð er með gúmmítappa og lokuð með skrúfloki (pólýprópýlen með barnalæsingu).

Pakkning með einni einingu.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Tilkynnt hefur verið um að einstaklingar sem meðhöndla brómelaín við vinnu sína geti orðið fyrir næmingu. Næming getur hafa komið til vegna innöndunar brómelaíndufts. Ofnæmisviðbrögð gagnvart brómelaíni eru meðal annars bráðaofnæmisviðbrögð og önnur viðbrögð sem koma fram undireins með einkennum á við berkjukrampa, ofsabjúg, ofsakláða og viðbrögð í slímhúð og meltingarvegi. Þetta ber að hafa í huga þegar NexoBrid duftinu er blandað við hlaupið. Ekki skal anda að sér duftinu. NexoBrid duft sem inniheldur þykkni prótínkljúfa auðgað með brómelaíni kemur fyrir sem klumpur til þess að draga úr hættu á innöndun efnisins. Sjá einnig kafla 4.4.

Forðast þarf snertingu við augu fyrir slysni. Ef efnið kemst í augu þarf að skola augun með miklu magni af vatni í minnst 15 mínútur. Ef NexoBrid kemst í snertingu við húð þarf að skola það af með vatni.

Blöndun NexoBrid hlaups (dufti blandað við hlaup)

NexoBrid duftið og hlaupið eru sæfð. Blanda þarf duftinu við hlaupið með smitgát.

Hrista þarf hettuglasið með NexoBrid duftinu vel til þess að leysa upp klumpinn með NexoBrid duftinu.

Opna þarf hettuglasið með duftinu með því að rífa állokið varlega af og fjarlægja gúmmítappann.

Þegar flaskan með hlaupinu er opnuð þarf að ganga úr skugga um að öryggishringurinn sé rétt að losna af lokinu á flöskunni. Ef öryggishringurinn hefur þegar losnað af lokinu fyrir opnun verður að fleygja flöskunni og nota aðra flösku með hlaupi.

Duftið er síðan fluttur yfir í viðeigandi flösku með hlaupi. Ef á þarf að halda má nota sæfðan spaða til þess að brjóta þurra klumpinn með duftinu í hettuglasinu áður en efnið er flutt yfir.

Blanda þarf duftinu og hlaupinu vandlega saman þannig að þau verði að einsleitri, örlítið drapplitri eða örlítið brúnni blöndu. Til þess þarf venjulega að blanda duftinum og hlaupinu saman í 1 til 2 mínútur.

Blanda skal hlaupið við rúm sjúklings.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

MediWound Germany GmbH Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim Þýskaland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/803/001

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 18 desember 2012

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1. HEITI LYFS

NexoBrid 5 g duft og hlaup fyrir hlaup

2. INNIHALDSLÝSING

Eitt hettuglas inniheldur 5 g af þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni sem jafngilda 0,09 g/g af þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni eftir blöndun (eða 5 g/55 g af hlaupi).

Prótínkljúfar eru blanda af ensímum úr legg Ananas comosus (ananasjurt).

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Duft og hlaup fyrir hlaup.

Duftið er beinhvítt eða ljósdrapplitað. Hlaupið er tært og litlaust.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

NexoBrid er ætlað til þess að fjarlægja brunaskorpu hjá fullorðnum með djúp hlutþykktar og fullþykktar brunasár.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

NexoBrid skal aðeins notað af þjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki á sérhæfðum brunadeildum.

Skammtar

5 g NexoBrid duft í 50 g hlaupi er notaður á brunasár á svæði sem nemur 250 cm2.

NexoBrid skal ekki nota á meira en sem nemur 15% heildarlíkamsyfirborðs (TBSA, Total Body Surface Area) (sjá einnig kafla 4.4, Blóðstorkukvilli).

NexoBrid skal láta liggja á sárinu í 4 klst. Mjög takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir varðandi notkun NexoBrid á svæðum þar sem brunaskorpa var enn til staðar eftir fyrstu notkun.

Ekki er mælt með því að nota það öðru sinni né oftar.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert nýrnastarfsemi

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun NexoBrid hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi.

Skert lifrarstarfsemi

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun NexoBrid hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi.

Aldraðir sjúklingar

Takmörkuð reynsla er af notkun NexoBrid hjá öldruðum sjúklingum (>65 ára). Við mat á ávinningi/áhættu skal taka mið af hærri tíðni samhliða sjúkdóma og annarri lyfjameðferð hjá öldruðum. Ekki þarf að aðlaga skammta.

Börn

Ekki hefur enn verið sýnt fram á öryggi og verkun NexoBrid hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára. Fyrirliggjandi upplýsingar eru tilgreindar í kafla 4.8 og 5.1 en ekki er hægt að ráðleggja ákveðna skammta á grundvelli þeirra.

NexoBrid er ekki ætlað til notkunar handa sjúklingum yngri en 18 ára.

Lyfjagjöf

Til notkunar á húð.

Fyrir notkun þarf að blanda duftinu við hlaupið þannig að úr verði einsleitt hlaup.

NexoBrid skal nota á hreint og rakt sár sem laust er við keratín (blöðrur fjarlægðar).

Fjarlægja þarf lyf sem notuð eru staðbundið (svo sem silfur súlfadíasín eða póvidonjoð) af sárinu og hreinsa þarf sárið áður en NexoBrid er notað.

Sjá kafla 6.6 hvað varðar leiðbeiningar um blöndun NexoBrid hlaups.

Undirbúningur sjúklings og sárs

Sár sem nemur ekki meira en 15% heildarlíkamsyfirborðs má meðhöndla með NexoBrid (sjá einnig kafla 4.4, Blóðstorkukvilli).

Nota skal venjulegar aðferðir til verkjastillingar ef skipta þarf um mikið magn af líni; hefja skal slíkt minnst 15 mínútum fyrir notkun NexoBrid.

Hreinsa skal sárið vandlega og fjarlægja keratínlagið af yfirborðinu eða blöðrur af sárinu, þar sem keratínið einangrar brunaskorpuna þannig að hún kemst ekki í beina snertingu við NexoBrid og kemur því í veg fyrir að NexoBrid geti fjarlægt brunaskorpuna.

Leggja þarf á lín vætt sýkladrepandi lausn í 2 klst.

Fjarlægja þarf öll sýkladrepandi lyf til staðbundinnar notkunar áður en NexoBrid er notað. Leifar sýkladrepandi lyfja kunna að trufla virkni NexoBrid með því að draga úr verkun þess.

Bera þarf sæft paraffín smyrsli sem límlag utan um svæðið þar sem fjarlægja á brunaskorpu, nokkra sentimetra umhverfis meðferðarsvæðið (með notkun skammtara). Paraffínlagið má ekki komast í snertingu við meðferðarsvæðið, því ef það er lagt yfir brunaskorpuna einangrar það hana þannig að hún kemst ekki í beina snertingu við NexoBrid.

Til þess að koma í veg fyrir hugsanlega ertingu á skaddaðri húð með snertingu við NexoBrid fyrir slysni, má verja slík svæði með lagi af sæfðu feitu smyrsli.

Úða þarf sæfðri, jafnþrýstinni 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn á brunasárið. Halda þarf sárinu röku meðan lyfið er borið á.

Notkun NexoBrid

Innan 15 mínútna eftir blöndun þarf að bera NexoBrid staðbundið á rakt brunasárið í 1,5 til 3 millimetra þykku lagi.

Síðan þarf að hylja sárið með sæfðu líni með loftþéttri filmu sem límist við sæfða límlagið sem borið var á samkvæmt ofangreindum leiðbeiningum (sjá Undirbúningur sjúklings og sárs). NexoBrid hlaupið þarf að fylla loftþétta línið alveg og gæta skal þess vandlega að ekkert loft sé til staðar undir loftþétta líninu. Með því að þrýsta varlega á loftþétta línið á þeim stöðum sem það snertir límlagið má tryggja að loftþétta filman festist á sæfða límlaginu og að NexoBrid tolli fullkomlega á meðferðarsvæðinu.

Hylja þarf umbúið sárið með lausu, þykku og mjúku líni sem haldið er á sínum stað með sárabindi.

Línið þarf að vera á sínum stað í 4 klst.

NexoBrid fjarlægt

Gefa þarf viðeigandi lyf til að fyrirbyggja verki.

Eftir 4 klst. meðferð með NexoBrid skal fjarlægja loftþétta línið með smitgát.

Fjarlægja þarf límlagið með sæfðu áhaldi með ávölum brúnum (t.d. tunguspaða).

Fjarlægja þarf uppleystu brunaskorpuna af sárinu með því að strjúka hana burt með sæfðu áhaldi með ávölum brúnum.

Strjúka þarf sárið vandlega, fyrst með stórri og þurri, sæfðri grisju eða þurrku og síðan með sæfðri grisju eða þurrku sem vætt hefur verið með sæfðri jafnþrýstinni 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn. Nudda þarf meðferðarsvæðið þar til bleikleitt yfirborð með smáblæðingum eða hvítum vef kemur í ljós. Nudd losar ekki viðloðandi óuppleysta brunaskorpu á svæðum þar sem brunaskorpa er enn til staðar.

Leggja þarf á lín vætt sýkladrepandi lausn í 2 klst. í viðbót.

Umönnun sára eftir að lífvana vefur hefur verið fjarlægður

Þekja skal svæðið strax með tímabundnu eða varanlegu húðlíki eða umbúðum til að koma í veg fyrir ofþornun og/eða myndun brunaskorpu og/eða sýkingu.

Áður en húðin er hulin á varanlegan hátt eða tímabundið húðlíki er látið yfir svæði þar sem nýbúið er að fjarlægja lífvana vef með ensímum skal leggja á rennblautt lín sem þornar sjálfkrafa.

Áður en ágræðsla er hafin eða bráðabirgða umbúðir settar á skal hreinsa og endurglæða opið sárið t.d. með því að bursta eða skrapa til að línið tolli við.

Fullþykktar og djúp brunasár skulu fá eigin húðflutning strax eftir að lífvana vefur hefur verið fjarlægður með NexoBrid. Íhuga skal vandlega að láta varanlega húðþekju (t.d. eigin húðflutning) á hlutþykktar brunasár strax eftir að hreinsað hefur verið með NexoBrid.

Sjá kafla 4.4.

Hvert NexoBrid hettuglas, hlaup eða blandað hlaup skal aðeins nota á einn sjúkling.

4.3 Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu, fyrir ananas eða papaíni (sjá einnig kafla 4.4), eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Þykkni prótínkljúfa auðgaðra með brómelaíni frásogast út í blóðrásina um sárasvæði (sjá kafla 5.2).

Ekki er mælt með notkun NexoBrid við:

-djúpum brunasárum þar sem aðskotahlutir (t.d. ígræði, gangráðar og æðatengi) og/eða líffæri (t.d. stærri æðar, augu) sjást eða kunna að koma fram við hreinsun sára.

-brunasárum af völdum kemískra efna.

-sárum menguð af geislavirkum efnum og öðrum hættulegum efnum til að koma í veg fyrir ófyrirsjáanleg viðbrögð vegna lyfsins og aukna hættu á að dreifa hættulegu efni.

Notkun hjá sjúklingum með hjarta- og lungnasjúkdóma eða lungnasjúkdóma NexoBrid skal nota með varúð hjá sjúklingum með með hjarta- og lungnasjúkdóma eða lungnasjúkdóma, þ.m.t. bruna í lungum eða ef grunur er um slíkt.

Fylgja skal almennum meginreglum um rétta umönnun brunasára við notkun NexoBrid. Þá skal meðal annars hylja viðkomandi vef á réttan hátt.

Brunasár sem takmörkuð eða engin reynsla liggur fyrir um

Engin reynsla liggur fyrir varðandi notkun NexoBrid við:

-brunasárum á spangarsvæði og kynfærum.

-sárum af völdum rafmagns.

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun NexoBrid á brunasár á andliti.

Nota skal NexoBrid með varúð hjá slíkum sjúklingum.

Takmarkaðar lyfjahvarfafræðilegar upplýsingar eru fyrir hendi hjá sjúklingum með TBSA yfir 15%. Af öryggisástæðum (sjá einnig kafla 4.4, Blóðstorkukvilli) ætti ekki að nota NexoBrid á meira en 15% af heildarlíkamsyfirborði (TBSA).

Forvarnir gegn fylgikvillum sára

Við rannsóknir á NexoBrid var sárum með sýnilegum leifum af húð leyft að gróa af sjálfsdáðum með þekjuvefsmyndun. Í allmörgum tilvikum náðist ekki nægur bati og þurfti húðflutning síðar, sem tafði verulega fyrir því að sárið lokaðist og þar með jókst hættan á fylgikvillum. Þess vegna ætti að framkvæma eigin húðflutningsem fyrst á fullþykktarsár og djúp brunasár eftir hreinsun á lífvana vef með NexoBrid (sjá kafla 5.1 um niðurstöður rannsókna). Íhuga skal líka vandlega að nota varanlega húðþekju (t.d. eigin húðflutning) á hlutþykktarsár fljótlega eftir hreinsun með NexoBrid. Sjá einnig kafla 4.2 og 4.8.

Rétt eins og þegar lífvana vefur hefur verið fjarlægður með skurðaðgerð, skal hylja svæðið þar sem vefur hefur verið fjarlægður strax með tímabundnu eða varanlegu húðlíki eða líni til þess að koma í veg fyrir að húðin þorni og/eða myndun húðar sem líkist brunaskorpu (pseudoeschar) og/eða sýkingu. Þegar húðin á svæði þar sem nýbúið er að fjarlægja lífvana vef með ensímum er hulin á varanlegan hátt (t.d. eigin húðflutningi) eða með tímabundinni húðþekju (t.d. húð frá öðrum) skal gæta þess vandlega að hreinsa og endurglæða svæðið þar sem vefurinn hefur verið fjarlægður, t.d. með því að bursta eða skrapa, til þess að línið tolli vel.

Augnvernd

Forðast skal beina snertingu við augu. Ef hætta er á snertingu við augu skal hlífa augum sjúklings með feitu augnsmyrsli.

Ef efnið kemst í augu skal skola augun með miklu magni af vatni í a.m.k 15 mínútur.

Ofnæmisviðbrögð, útsetning á húð

Takmörkuð klínísk gögn liggja fyrir til þess að meta hugsanlega næmingu í tengslum við NexoBrid.

Í heimildum er tilkynnt um ofnæmisviðbrögð gagnvart bromelaíni (svo sem bráðaofnæmisviðbrögð og önnur tafarlaus viðbrögð með einkennum á við berkjukrampa, ofsabjúg, ofsakláða og viðbrögð í slímhúð og meltingarvegi). Tilkynnt hefur verið um að grunur leiki á um næmingu í kjölfar inntöku og í kjölfar endurtekinnar innöndunar í starfi. Auk þess var tilkynnt um síðkomin ofnæmisviðbrögð á húð (varabólgu) í kjölfar langtíma útsetningar á húð (munnskol).

Íhuga skal möguleikann á því að NexoBrid (sem inniheldur prótín) valdi næmingu þegar sjúklingar fá aftur lyf sem innihalda bromelaín síðar á lífsleiðinni. Ekki er hægt að mæla með notkun NexoBrid á brunasár í annað sinn.

Ef NexoBrid berst á húð skal skola það af með vatni til þess að draga úr líkindum á húðnæmingu. (sjá kafla 6.6)

Víxlnæmi

Í heimildum hefur verið tilkynnt um víxlnæmi bromelaíns við papaín, latex prótín (þekkt sem latex- ávaxtaheilkenni), býflugnaeitur og ólífutrésfrjókorn.

Blóðstorkukvilli

Ekki er vitað hvort notkun NexoBrid hefur einhver klínískt marktæk áhrif á blóðstorknun. Fræðigreinar hafa fjallað um að eftir inntöku brómelaíns hjartsláttur orðið hraðari (þ.m.t. hraðsláttur), dregið hafi úr blóðflögusamloðun og dregið hafi úr fíbrínógeni í blóðvökva og hófleg aukning orðið á tromboplastín- og prótrombíntíma. Upplýsingar fengnar in vitro og úr rannsóknum á dýrum gefa til kynna að bromelaín geti einnig örvað fíbrínsundrun. Við klíníska þróun NexoBrid kom ekkert fram sem benti til aukinnar hættu á blæðingu eða blæðingar á staðnum þar sem lífvana vefur var fjarlægður.

Sýna skal aðgát ef NexoBrid er notað á sjúklinga með óeðlilega blóðstorknun, of fáar blóðflögur og aukna hættu á blæðingu af öðrum ástæðum, t.d. með ætisár og blóðsýkingu.

Hafa skal eftirlit með sjúklingum varðandi hugsanleg merki um storkutruflanir.

Eftirlit

Auk vanabundins eftirlits með brunasjúklingum (t.d. lífsmörk, vökvamagn/vatn/blóðsölt, heildarblóðhagur, albúmín í sermi og ensímgildi í lifur) skal hafa eftirlit með eftirfarandi hjá sjúklingum sem eru meðhöndlaðir með NexoBrid:

-Hækkun líkamshita.

-Merki um staðbundna og allsherjar bólgu og sýkingar.

-Ástand sem kunni að koma hraðar fram eða versna vegna forlyfjagjafar til verkjastillingar (t.d. þaninn kviður, ógleði og hætta á skyndilegum uppköstum, hægðatregða) eða sýklalyfjagjafar til forvarnar (t.d. niðurgangur).

-Merki um staðbundin og almenn ofnæmisviðbrögð.

-Hugsanleg áhrif á blóðstorknun (sjá ofar).

Sýkladrepandi lyf til staðbundinnar notkunar fjarlægð áður en NexoBrid er notað

Öll sýkladrepandi lyf til staðbundinnar notkunar skulu fjarlægð áður en NexoBrid er notað. Leifar sýkladrepandi lyfja kunna að trufla virkni NexoBrid með því að draga úr verkun þess.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir á milliverkunum við NexoBrid.

Tilkynnt hefur verið um að dregið hafi úr samloðun blóðflagna og fíbrínógeni í blóðvökva og að trombóplastín- og trombótími hafi aukist nokkuð, hugsanlega fyrir tilstilli inntöku brómelaíns. Upplýsingar fengnar in vitro og í dýrarannsóknum gefa til kynna að brómelaín geti einnig stuðlað að fíbrínsundrun. Því er mælt með því að gæta varúðar og fylgjast með samhliða ávísun lyfja sem hafa áhrif á blóðstorknun. Sjá einnig kafla 4.4.

Við frásog er NexoBrid hemill sýtókróms P 450 2C8 (CYP2C8) og P450 2C9 (CYP2C9). Þetta skal hafa í huga ef NexoBrid er gefið sjúklingum sem fá CYP2C8 hvarfefni (svo sem amíódarón, amodiaquine, klórókín, flúvastatín, paklítaxel, píóglítazón, repaglíníð, rósíglítazón, sorafenib og torasemíð) og CYP2C9 hvarfefni (þ.m.t. íbúprófen, tólbútamíð, glípízíð, lósartan, celekoxíb, warfarín og fenýtoín).

Staðbundin notkun bakteríueyðandi lyfja (t.d. silfur súlfadíasín eða joðlausn) getur dregið úr virkni NexoBrid (sjá kafla 4.4).

Brómelaín kann að auka virkni flúorúrasíls og vinkristíns.

Brómelaín kann að auka blóðþrýstingslækkandi áhrifACE hemla og valda þar með meiri lækkun blóðþrýstings en reiknað var með.

Brómelaín kann að auka svefnhöfga af völdum tiltekinna lyfja (t.d. benzódíazepína, barbitúrata, fíkniefna og geðdeyfðarlyfja).

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun NexoBrid á meðgöngu.

Fyrirliggjandi upplýsingar úr dýrarannsóknum nægja ekki til að meta nægilega getu NexoBrid til þess að trufla þroska fósturvísis/fósturs (sjá kafla 5.3).

Þar sem ekki hefur verið sýnt fram á örugga notkun NexoBrid á meðgöngu er NexoBrid ekki ætlað til notkunar á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort þykkni prótínkljúfa auðgaðra með brómelaíni eða umbrotsefni þess skiljast út í brjóstamjólk. Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti. Hætta á brjóstagjöf í minnst 4 daga eftir notkun NexoBrid.

Frjósemi

Engar rannsóknir voru framkvæmdar til þess að meta áhrif NexoBrid á frjósemi.

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Á ekki við.

4.8 Aukaverkanir

Samantekt á öryggismynstri

Þær aukaverkanir sem algengast var að tilkynnt væri um við notkun NexoBrid voru staðbundinn verkur og skammvinnur sótthiti/ofhiti. Tilkynnt var um verk hjá 3,6% sjúklinga, og sótthita/ofhita hjá 19,1% sjúklinga þegar NexoBrid var notað sem hluti af meðferð með venjulegri fyrirbyggjandi verkjastillingu, þegar skipt er um mikið magn líns hjá brunasjúklingum sem og sýklahreinsun meðferðarsvæðis fyrir og eftir að NexoBrid er notað (sjá kafla 4.2). Tíðni verkja og sótthita/ofhita var hærri án þessara fyrirbyggjandi ráðstafana (sjá hér að neðan).

Listi yfir aukaverkanir

Eftirfarandi skilgreiningar eiga við um tíðniheitin sem notuð eru hér að neðan:

Mjög algengar (≥1/10) Algengar (≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100)

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000) Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000)

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Tíðni aukaverkana sem fram koma hér á eftir endurspegla notkun NexoBrid til þess að fjarlægja brunaskorpu af djúpum hlutþykktar eða fullþykktar brunasárum sem hluta af staðbundinni meðferð þar sem stuðst er við sýkladrepandi forvörn, við ráðlagða verkjastillingu og þegar sárið er hulið í 4 klst. eftir notkun NexoBrid með loftþéttu líni til að halda NexoBrid á sárinu.

Stjarnan (*) gefur til kynna að frekari upplýsingar um viðkomandi aukaverkun sé að finna í kjölfar lista yfir aukaverkanir.

Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra

Algengar: Sýking í sári

Húð og undirhúð/Áverkar og eitranir

Algengar: Fylgikvillar sára*

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar:

Sótthiti/ofhiti*

Algengar:

Staðbundinn verkur*

Lýsing á völdum aukaverkunum

Sótthiti/ofhiti

Írannsóknum þar sem vætt er með viðtekinni sýklavörn við meðferðarsvæðið fyrir og eftir notkun NexoBrid (sjá kafla 4.2) var tilkynnt um sótthita eða ofhita hjá 19,1% sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með NexoBrid og hjá 15,8% sjúklinga í samanburðarhópi sem fengu staðlaða umönnun. Hjá NexoBrid hópnum var tilvikið metið sem vægt, í meðallagi og alvarlegt hjá 9,1%, 9,1% og 0% sjúklinga í þeirri röð.

Írannsóknum þar sem ekki var vætt með sýklavörn var tilkynnt um sótthita eða ofhita hjá 35,6% þeirra sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með NexoBrid samanborið við 18,6% í samanburðarhópnum.

ÍNexoBrid hópnum var tilvikið metið sem vægt, í meðallagi eða alvarlegt hjá 30,0%, 5,6% og 1,1% sjúklinga í þeirri röð.

Verkur

Írannsóknum þar sem NexoBrid meðferð fól í sér að mælt var með fyrirbyggjandi verkjastillingu eins og venja er þegar skipt er um mikið magn af líni hjá brunasjúklingum (sjá kafla 4.2) var tilkynnt um staðbundinn verk hjá 3,6% sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með NexoBrid og hjá 4,0% sjúklinga í samanburðarhópi sem fengu staðlaða umönnun. Í NexoBrid hópnum var tilvikið metið sem vægt, í meðallagi eða alvarlegt hjá 0,9%, 0,9% og 1,8% sjúklinga í þeirri röð.

Írannsóknum þar sem verkjastillingu var beitt hjá sjúklingum í NexoBrid meðferð eftir þörfum var tilkynnt um staðbundinn verk hjá 23,3% sjúklinga sem meðhöndlaðir voru með NexoBrid og 11,4% hjá samanburðarhópnum. Í NexoBrid hópnum var tilvikið metið sem vægt, í meðallagi eða alvarlegt hjá 6,7%, 7,8% og 8,9% sjúklinga í þeirri röð.

Fylgikvillar sárs

Í 2. og 3. fasa klínískum rannsóknum var oftar tilkynnt um tiltekna fylgikvilla sára hjá hópnum sem fékk NexoBrid en hjá hópnum sem fékk meðferð samkvæmt staðlaðri umönnun (SOC, Standard Of Care) viðkomandi rannsóknasetra. Slík atvik voru meðal annars eftirfarandi: Dýpkun eða þornun (niðurbrot) sárs hjá 5 sjúklingum (2,4%) með NexoBrid og 0 með staðlaðri umönnun, auk höfnunar græðlings (að hluta til) hjá 6 sjúklingum (2,9%) með NexoBrid og 2 (1,6%) með staðlaðri umönnun (sjá kafla 4.4).

Almennar sýkingar

Í 2. og 3. fasa klínískum rannsóknum var oftar tilkynnt um almennar sýkingar (ótengdar sárum, t.d. þvagfærasýkingar, veirusýkingar) hjá hópnum sem fékk NexoBrid (0,147 tilvik á sjúkling) en hjá hópnum sem fékk meðferð samkvæmt staðlaðri umönnun (0,079 tilvik á sjúkling).

Börn

Aðeins takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun hjá börnum. Út frá þeim upplýsingum er gert ráð fyrir að heildaröryggismynstur hjá börnum 4 ára og eldri og hjá unglingum sé svipað og hjá fullorðnum.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9 Ofskömmtun

Meðferð með þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni sem blandaðir eru í hlutfallinu duft:hlaup 1:5 (0,16 g á g af blönduðu hlaupi) hjá sjúklingum með djúp hlutþykktar og/eða fullþykktar brunasár í klínískri rannsókn, skilaði nokkuð svipuðum öryggisupplýsingum og hvað varðar þykkni prótínkljúfa auðgað með brómelaíni blandaða í hlutfallinu duft:hlaup 1:10 (0,09 g á 1 g af blönduðu hlaupi).

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: ATC-flokkur: D03BA03 bromelains

Þykkni prótínkljúfa auðgað með brómelaíni er efni til þess að fjarlægja lífvana vef sem notað er á staðbundinn hátt til þess að fjarlægja brunaskorpu úr djúpum hlutþykktar og fullþykktar brunasárum.

Verkunarháttur

Ensímablandan í NexoBrid leysir upp brunaskorpu á brunasárum. Ekki hefur verið unnt að skera úr um hvaða tilteknu efnishlutar valda þessu. Megininnihaldsefnið er brómelaín sem unnið er úr ananaslegg.

Verkun

Alls fengu 362 sjúklingar meðferð með þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni í klínískri rannsókn.

Verkun NexoBrid hjá mönnum var metin samanborið við staðlaða umönnun í slembiraðaðri, fjölsetra, fjölþjóðlegri, opinni, 3. fasa staðfestingarrannsókn á sjúklingum sem lagðir voru inn á sjúkrahús með djúp hlutþykktar og/eða fullþykktar brunasár sem nemur 5 til 30% af heildarlíkamsyfirborði (TBSA), þegar brunasár voru ekki meira en 30% af heildarlíkamsyfirborði í heild.

NexoBrid (2 g/100 cm2, sem jafngildir 0,02 g/cm2) var notað eins og lýst er í kafla 4.2.

Stöðluð umönnun fól í sér brottnám með skurðaðgerð til að byrja með og/eða fjarlægingu lífvana vefjar án skurðaðgerðar með staðbundnum lyfjum til þess að stuðla að grotnun og sjálfmeltu brunaskorpu í samræmi við hefðbundnar starfsvenjur á hverju rannsóknarsetri.

Einstaklingar í hópnum sem fékk NexoBrid voru á aldrinum 4,4 til 55,7 ára. Einstaklingar í hópnum sem fékk staðlaða umönnun voru á aldrinum 5,1 til 55,7 ára.

Metin voru áhrif þess að fjarlægja brunaskorpu með því að ákvarða hlutfall sárasvæðis sem var eftir með brunaskorpu sem þurfti að fjarlægja með skurðaðgerð eða húðslípun og hlutfall slíkra sára þar sem þurfti slíka skurðaðgerð.

Áhrifin á tímasetningu brottnáms brunaskorpu voru metin hjá sjúklingum þar sem vel tókst að fjarlægja brunaskorpu (þar sem minnst 90% brunaskorpu var fjarlægð af öllum sárum sjúklings í heild) með því að ákvarða tíma frá áverka og frá upplýstu samþykki þar til fjarlæging hafði heppnast.

Aðrir megin endapunktar til að greina áhrif voru:

-hundraðshlutfall djúpra hlutþykktarsára þar sem þörf var á brottnámi með skurðaðgerð eða húðslípun, og

-hundraðshlutfall djúpra hlutþykktar sára sem fengu eigin húðgræðling.

Aðeins er hægt að meta þennan endapunkt þegar um var að ræða djúp hlutþykktar brunasár án svæða með fullþykktar brunasárum þar sem ávallt er þörf á græðlingi þegar um er að ræða fullþykktar brunasár.

Hér á eftir má sjá yfirlit yfir áhrif úr þessari rannsókn hvað varðar alla aldurshópa til samans auk greiningar á undirhóp barna og unglinga.

 

NexoBrid

Stöðluð

p-gildi

 

 

umönnun

 

Djúp hlutþykktar brunasár sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar

(skurðaðgerð)

 

 

 

Fjöldi sára

 

% sára sem krefjast

15,1%

62,5%

<0,0001

skurðaðferðar

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

5,5% ± 4,6

52,0% ± 44,5

<0,0001

brottnáms með skurði eða

 

 

 

húðslípunar1 (miðgildi ± SD)

 

 

 

Djúp hlutþykktar brunasár grædd með eigin húðgræðlingi*

 

Fjöldi sára

 

% sára sem grædd eru með

17,9%

34,1%

0,0099

eigin húðgræðlingi

 

 

 

% sárasvæða sem grædd eru

8,4% ± 21,3

21,5% ± 34,8

0,0054

með eigin húðgræðlingi

 

 

 

(miðgildi ± SD)

 

 

 

Djúp hlutþykktar og/eða fullþykktar brunasár sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar (skurðaðgerð)

Fjöldi sára

 

% sára sem krefjast

24,5%

70,0%

<0,0001

skurðaðgerðar

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

13,1% ± 26,9

56,7% ± 43,3

<0,0001

brottnáms með skurði eða

 

 

 

húðslípunar1 (miðgildi ± SD)

 

 

 

Tími fram að algjörri lokun sárs (tími frá ICF**)

 

 

Fjöldi sjúklinga2

 

Dagar fram að lokun síðasta

36,2 ± 18,5

28,8 ± 15,6

0,0185

sárs (miðgildi ± SD)

 

 

 

Tími þar til fjarlæging brunaskorpu heppnaðist

 

 

Fjöldi sjúklinga

 

Dagar (miðgildi ± SD) frá

2,2 ± 1,4

8,7 ± 5,7

<0,0001

áverka

 

 

 

Dagar (miðgildi ± SD) frá

0,8 ± 0,8

6,7 ± 5,8

<0,0001

samþykki

 

 

 

Sjúklingar þar sem ekki var

 

tilkynnt um að heppnast hefði

 

 

 

að fjarlægja brunaskorpu

 

 

 

1Mælt við fyrstu lotu ef skurðaðgerðarlotur voru fleiri en ein.

2Allir slembiraðaðir sjúklingar með fyrirliggjandi upplýsingar hvað varðar algjöra lokun sára.

* Aðeins er hægt að meta endapunkt fyrir hlutþykktar sár án fullþykktar svæða vegna þess að alltaf þarf græðling við fullþykktarbruna.

** Eyðublað um upplýst samþykki

Eftirfarandi tafla sýnir niðurstöður þegar um er að ræða blönduð sár. Gæta skal varúðar við túlkun samanburðar á blönduðum sárum þar sem hann byggir á hópum sem ekki eru að fullu slembivaldir og blönduðu sárin þar sem notuð var meðferð með NexoBrid á voru á heildina litið stærri og með stærra fullþykktarsvæði.

Blönduð sár(með hlutþykktar- og fullþykktarsvæði) sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar (skurðaðgerð)

 

NexoBrid

Stöðluð umönnun

 

(Fjöldi sára)

(Fjöldi sára)

% sára sem krefjast

41,7%

(20/48)

78,3%

(47/60)

skurðaðferðar

 

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

25,5%

(n=48)

64,0%

(n=60)

brottnáms með skurði eða

 

 

 

 

húðslípunar

 

 

 

 

Blönduð sár (með hlutþykktar- og fullþykktarsvæði) með eigin húðgræðlingi

 

NexoBrid

Stöðluð umönnun

 

(Fjöldi sára)

(Fjöldi sára)

Allir eiginleikar blandaðra

48 sár

60 sár

sára við grunnlínu

 

 

Stærð: % miðgildi TBSA

7,43

6,33

Dýpt:

 

 

Yfirborðs (%TBSA)

0,67

0,92

DPT (% TBSA)

3,85

3,13

FT (% TBSA)

2,90

2,29

Tíðni með eigin húðgræðlingi

70,8% (34/48)

63,3% (38/60)

% sárasvæðis með eigin

55,5% (n=48)

45,8% (n=60)

húðgræðlingi

 

 

Eftirfarandi tafla sýnir hve langan tíma tekur að sár lokist frá upphafi hreinsunar á lífvana vef.*

Gerð sárs

NexoBrid

SOC

 

 

(stöðluð umönnun)

 

 

 

 

Dagar (meðaltal ±

Dagar (meðaltal ±

 

staðalfrávik)

staðalfrávik)

 

(Fjöldi sára)

(Fjöldi sára)

 

 

 

Öll sár (ITT1)

30,5 ± 16,9

26,1 ± 16,0

 

(154)

(164)

 

 

 

Sár án eigin húðgræðlings (ITT)

23,9 ± 13,0

24,5 ± 14,1

 

(95)

(85)

 

 

 

Sár með eigin húðgræðlingi (ITT)

41,0 ± 17,3

27,8 ± 17,7

 

(59)

(79)

 

 

 

Djúp hlutþykktarsár

26,6 ± 15,4

23,7 ± 13,6

 

(101)

(87)

 

 

 

Fullþykktarsár

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

 

(7)

(14)

 

 

 

Blönduð sár

40,2 ± 17,1

27,7 ± 15,8

(djúp hlutþykktar og fullþykktar)

(44)

(59)

 

 

 

Blönduð sár eigin húðgræðlings

29,5 ± 12,1

30,3 ± 15,5

 

(11)

(22)

 

 

 

Blönduð sár með eigin

43,7 ± 17,3

26,2 ± 16,0

húðgræðlingi

(33)

(37)

*Gæta skal varúðar við túlkun samanburðarins þar sem hann byggir á hópum sem ekki eru að fullu slembivaldir.

1 ITT (Intent To Treat population=Hópur þeirra sem ætlunin er að meðhöndla): Allir slembiraðaðir sjúklingar

Tímalengd sem fer í að sár lokist fer eftir verklagi læknisins þar sem tilraun til að lágmarka húðflutning og láta sár gróa af sjálfsdáðum þar sem enn er húð, getur lengt tímann að fyrstu eigin ígræðslu (tími að ígræðslu): NexoBrid: 14,7 dagar sbr. SOC: 5,9 dagar) og þar af leiðandi lengist tíminn sem tekur að loka sárinu.

Börn

Hér fyrri neðan er samantekt upplýsinga úr þessari rannsókn um virkni hjá undirhópi barna og unglinga. Tiltækar upplýsingar eru takmarkaðar og ekki ætti að nota NexoBrid hjá sjúklingum yngri en 18 ara.

 

NexoBrid

Stöðluð umönnun

 

p-gildi

Djúp hlutþykktar brunasár sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar

 

(skurðaðgerð)

 

 

 

 

Fjöldi sára

 

 

% sára sem krefjast

21,7%

68,2%

 

0,0017

skurðaðferðar

 

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

7,3% ± 15,7%

64,9% ± 46,4%

 

<0,0001

brottnáms með skurði eða

 

 

 

 

húðslípunar1 (miðgildi ± SD)

 

 

 

 

Djúp hlutþykktar brunasár grædd með eigin húðflutningi*

 

Fjöldi sára

 

 

% sára sem grædd eru með

21,7%

31,8%

 

0,4447

eigin húðflutningi

 

 

 

% sárasvæða sem grædd eru

6,1% ± 14,7%

24,5% ± 40,6%

0,0754

með eigin húðflutningi

 

 

 

(miðgildi ± SD)

 

 

 

Djúp hlutþykktar og/eða fullþykktar brunasár sem krefjast brottnáms með skurði/húðslípunar (skurðaðgerð)

Fjöldi sára

 

% sára sem krefjast

20,7%

78%

<0,0001

skurðaðgerðar

 

 

 

% sárasvæðis sem krefst

7,9% ± 17,6%

73,3% ± 41,1%

<0,0001

brottnáms með skurði eða

 

 

 

húðslípunar1 (miðgildi ± SD)

 

 

 

Tími fram að algjörri lokun sárs (tími frá ICF**)

 

 

Fjöldi sjúklinga2

 

Dagar fram að lokun síðasta

29,9 ± 14,3

32,1 ± 18,9

0,6075

sárs (miðgildi ± SD)

 

 

 

Tími þar til fjarlæging brunaskorpu heppnaðist

 

 

Fjöldi sjúklinga

 

Dagar (miðgildi ± SD) frá

1,9 ± 0,8

8,1 ± 6,3

<0,0001

áverka

 

 

 

Dagar (miðgildi ± SD) frá

0,9 ± 0,7

6,5 ± 5,9

<0,0001

samþykki

 

 

 

Sjúklingar þar sem ekki var

 

tilkynnt um að heppnast hefði

 

 

 

að fjarlægja brunaskorpu

 

 

 

1Mælt við fyrstu lotu ef skurðaðgerðarlotur voru fleiri en ein.

2Allir slembiraðaðir sjúklingar með fyrirliggjandi upplýsingar hvað varðar algjöra lokun sára.

*Aðeins er hægt að meta endapunkt fyrir hlutþykktar sár án fullþykktar svæða vegna þess að alltaf þarf húðflutning við fullþykktarbruna.

**Eyðublað um upplýst samþykki

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á NexoBrid hjá einum eða fleiri undirhópum barna við meðferð við brunasárum utan á líkama (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

5.2 Lyfjahvörf

Frásog inn í blóðrásina um brunasár, Cmax, Tmax, AUC, og t½ brómelaíns úr NexoBrid voru rannsökuð hjá 16 brunasjúklingum með hlutþykktar (miðlungsdjúpt og djúpt í húð) brunasár. Meðaltal TBSA var 10%. 60% af meðhöndluðu sárasvæði voru hlutþykktar og fullþykktar sár. NexoBrid var notað einu sinni á brunasár í skömmtum sem nemur 2 g NexoBrid duft/20 g hlaupi/100 cm2 húðar. Sermisstyrkur NexoBrid var ákvarðaður með ECLIA prófi með umbreyttri samlokuaðferð (modified sandwich electrochemiluminescence immunoassay).

Þeir skammtar sem alls voru notaðir voru á bilinu 5 til 30 g af þykkni prótínkljúfa auðguðu með brómelaíni í formi NexoBrid. Hjá 4 sjúklingum sem fengu 5, 9, 12 og 17 g skammta, í þessari röð, varð vart við merki um mun meira frásog inn í líkamann.

Cmax reyndist 6.020 ± 5.020 ng/ml (miðgildi ± SD) hjá þessum hópi 15 sjúklinga og var á bilinu 888 til 15.700 ng/ml. Hjá sjúklingunum 4 sem sýndu merki um meira frásog var skammtastaðlað Cmax á bilinu 788-900 ng/ml á gramm af NexoBrid. Hjá hinum sjúklingunum var skammtastaðlað Cmax á bilinu 141-523 ng/ml á gramm af NexoBrid.

Cmax sem nemur 40 µg/ml getur komið fram hjá mönnum sem er gefið NexoBrid samkvæmt leyfisaðstæðum, þegar tekið er tillit til þess að lyfjahvörf hafa aðeins verið metin hjá sjúklingum sem eru aðallega með yfirborðsbrunasár og fá þess vegna hálfan hámarksskammt.

AUC gildi frá lyfjagjöf og þar til 48 klst. eftir lyfjagjöf (AUClast) reyndist 43.400 ± 46.100 ngh/ml (miðgildi ± SD) hjá þessum hópi 15 sjúklinga og var á bilinu 4.560-167.000 ngh/ml. Hjá sjúklingunum sem sýndu merki um meira frásog var skammtastaðlað (á gramm af NexoBrid) AUClast á bilinu 4.500-9.820 ngh/ml á gramm af NexoBrid. Hjá hinum sjúklingunum var skammtastaðlað AUClast á bilinu 887-3930 ngh/ml á gramm af NexoBrid.

Niðurstöður varðandi Cmax og AUClast benda til þess að kerfisbundið frásog sé bæði háð þeim skammti NexoBrid sem notaður er (í hlutfalli við það sárasvæði sem borið er á) og öðrum þáttum sem

tengjast hverjum sjúklingi sérstaklega.

Tmax hjá 10 af sjúklingunum 15 var 2 klst. og hjá 5 sjúklingum var Tmax 4 klst.

Helmingunartími (skilgreindur samkvæmt upplýsingum fengnum 16 til 48 klst. eftir skömmtun hjá 12 sjúklingum) var 11,7 ± 3,5 klst. (miðgildi ± SD), á bilinu 8,5 til 19,9 klst.

Samkvæmt því sem fram hefur komið í heimildum binst u.þ.b. 50% brómelaíns andpróteösunum α2- makrógóbúlíni og α1-andkýmótrypsíni í blóðvökva manna.

Börn

Lyfjahvarfabreytur og vægi frásogs hafa ekki verið rannsökuð hjá börnum.

5.3 Forklínískar upplýsingar

NexoBrid þoldist vel þegar það var notað á heilbrigða húð dvergsvína en olli verulegri ertingu og verkjum þegar það var notað á skemmda (skaddaða) húð.

Stakt innrennsli í bláæð með lausn sem búin var til með NexoBrid dufti þoldist vel hjá dvergsvínum í allt að 12 mg/kg (og ná þannig 2,5 sinnum hærri gildum í blóðvökva en hjá mönnum eftir að hafa fengið ráðlagðan klínískan skammt við 15% TBSA) en hærri skammtar ollu greinilegum eiturverkunum og blæðingu í ýmsum vefjum. Endurteknar inndælingar í bláæð með skömmtum allt að 12 mg/kg þriðja hvern dag þoldust vel fram yfir fyrstu þrjár inndælingar en vart varð við alvarleg klínísk merki um eiturverkanir (t.d. blæðingar í nokkrum líffærum) við inndælingarnar þrjár sem á eftir fylgdu. Slík áhrif sáust enn eftir 2 vikna afturbatatímabil. Rannsóknir á fósturvísa- og fósturþroska hjá rottum og kanínum sýndu ekki fram á nein merki um óbeinar eða beinar eiturverkanir á þroska fósturvísis/fóstur þegar NexoBrid var gefið í bláæð. Hins vegar reyndist útsetning móður mun minni en mest var tilkynnt um við klínískar aðstæður (10–500 sinnum minni en AUC hjá mönnum, 3–50 sinnum minni en Cmax hjá mönnum). Þar sem NexoBrid þoldist ekki vel hjá móður er ekki talið að þessar rannsóknir skipti máli hvað varðar áhættumat hjá mönnum. NexoBrid sýndi ekki fram á neinar eiturverkanir á erfðaefni í stöðluðum in vitro og in vivo rannsóknum.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

NexoBrid duft

Ammóníumsúlfat

Ediksýra

Hlaup

Karbómer 980

Vatnsfrítt tvínatríumfosfat

Natríumhýdroxíð

Vatn fyrir stungulyf

6.2 Ósamrýmanleiki

Fjarlægja þarf lyf sem notuð eru staðbundið (svo sem silfur súlfadíasín eða póvidonjoð) af sárinu og hreinsa þarf sárið áður en NexoBrid er notað. Leifar sýkladrepandi lyfja kunna að trufla virkni NexoBrid með því að draga úr verkun þess.

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf.

6.3 Geymsluþol

3 ár.

Frá örverufræðilegu sjónarmiði og þar sem ensímavirkni lyfsins losnar smátt og smátt eftir blöndun skal nota blandað lyfið tafarlaust eftir blöndun (innan 15 mínútna).

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið og flytjið í kæli (2°C-8°C).

Geymið í uppréttri stöðu til þess að hlaupið haldist á botni flöskunnar og í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Má ekki frjósa.

6.5 Gerð íláts og innihald

5 g duft í hettuglasi (gler af gerð II) sem innsiglað er með gúmmítappa (brómóbútýl) og lokað með loki (ál), og 50 g hlaup í flösku (bórsílíkat, gler af gerð I), sem innsigluð er með gúmmítappa og lokuð með skrúfloki (pólýprópýlen með barnalæsingu).

Pakkning með einni einingu.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Tilkynnt hefur verið um að einstaklingar sem meðhöndla brómelaín við vinnu sína geti orðið fyrir næmingu. Næming getur hafa komið til vegna innöndunar brómelaíndufts. Ofnæmisviðbrögð gagnvart brómelaíni eru meðal annars bráðaofnæmisviðbrögð og önnur viðbrögð sem koma fram undireins með einkennum á við berkjukrampa, ofsabjúg, ofsakláða og viðbrögð í slímhúð og meltingarvegi. Þetta ber að hafa í huga þegar NexoBrid duftinu er blandað við hlaupið. Ekki skal anda að sér duftinu. NexoBrid duft sem inniheldur þykkni prótínkljúfa auðgað með brómelaíni kemur fyrir sem klumpur til þess að draga úr hættu á innöndun efnisins. Sjá einnig kafla 4.4.

Forðast þarf snertingu við augu fyrir slysni. Ef efnið kemst í augu þarf að skola augun með miklu magni af vatni í minnst 15 mínútur. Ef NexoBrid kemst í snertingu við húð þarf að skola það af með vatni.

Blöndun NexoBrid hlaups (dufti blandað við hlaup)

NexoBrid duftið og hlaupið eru sæfð. Blanda þarf duftinu við hlaupið með smitgát.

Hrista þarf hettuglasið með NexoBrid duftinu vel til þess að leysa upp klumpinn með NexoBrid duftinu.

Opna þarf hettuglasið með duftinu með því að rífa állokið varlega af og fjarlægja gúmmítappann.

Þegar flaskan með hlaupinu er opnuð og þarf að ganga úr skugga um að öryggishringurinn sé rétt að losna af lokinu á flöskunni. Ef öryggishringurinn hefur þegar losnað af lokinu fyrir opnun skal fleygja flöskunni og nota aðra flösku með hlaupi.

Duftið er síðan fluttur yfir í viðeigandi flösku með hlaupi. Ef á þarf að halda má nota spaða til þess að brjóta þurra klumpinn með duftinu í hettuglasinu áður en efnið er flutt yfir.

Blanda þarf duftinu og hlaupinu vandlega saman þannig að þau verði að einsleitri, örlítið drapplitri eða örlítið brúnni blöndu. Til þess þarf venjulega að blanda stofninum og hlaupinu saman í 1 til 2 mínútur.

Blanda skal hlaupið við rúm sjúklings.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

MediWound Germany GmbH Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim Þýskaland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/12/803/002

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 18 desember 2012

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf