Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nivestim (filgrastim) – Samantekt á eiginleikum lyfs - L03AA02

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNivestim
ATC-kóðiL03AA02
Efnifilgrastim
FramleiðandiHospira UK Ltd  

1.HEITI LYFS

Nivestim 12 milljón einingar/0,2 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Nivestim 30 milljón einingar/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Nivestim 48 milljón einingar/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

2.INNIHALDSLÝSING

Nivestim 12 milljón einingar/0,2 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Hver ml af stungulyfi/innrennslislyfi, lausn inniheldur 60 milljón einingar (600 míkrógrömm) af filgrastim*.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 12 milljónir eininga (120 míkrógrömm) af filgrastim í 0,2 ml (0,6 mg/ml).

Nivestim 30 milljón einingar/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Hver ml af stungulyfi/innrennslislyfi, lausn inniheldur 60 milljón einingar (600 míkrógrömm) af filgrastim*.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 30 milljónir eininga (300 míkrógrömm) af filgrastim í 0,5 ml (0,6 mg/ml).

Nivestim 48 milljón einingar/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Hver ml af stungulyfi/innrennslislyfi, lausn inniheldur 96 milljón einingar (960 míkrógrömm) af filgrastim*.

Hver áfyllt sprauta inniheldur 48 milljónir eininga (480 míkrógrömm) af filgrastim í 0,5 ml (0,96 mg/ml).

*raðbrigða methionyl kyrningavaxtarþáttur manna G-CSF framleitt í Escherichia Coli (BL21) með raðbrigða erfðatækni.

Hjálparefni með þekkta verkun

Hver ml af lausn inniheldur 50 mg af sorbitóli.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Stungulyf/innrennslislyf, lausn. (Stungulyf/innrennslislyf)

Tær, litlaus lausn.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Filgrastim er ætlað til að stytta þann tíma sem daufkyrningafæð (neutropenia) varir og til að draga úr tíðni daufkyrningafæðar með hita (febrile neutropenia) hjá sjúklingum sem eru í meðferð með hefðbundnum, frumueyðandi krabbameinslyfjum (að undanskildu langvinnu kyrningahvítblæði og mergmisþroskaheilkenni [myelodysplastic syndromes]) og til að stytta þann tíma sem daufkyrningafæð varir hjá sjúklingum sem gangast undir beinmergseyðandi (myeloablative) meðferð og beinmergsígræðslu í kjölfarið, þegar talin er aukin hætta á langvarandi, alvarlegri daufkyrningafæð.

Öryggi og verkun filgrastim er sambærileg hjá fullorðnum og börnum sem fá frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð.

Filgrastim er ætlað til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið (mobilisation of peripheral blood progenitor cells [PBPC]).

Hjá sjúklingum, börnum jafnt sem fullorðnum, með alvarlega meðfædda, lotubundna (cyclic) eða sjálfvakta (idiophatic) daufkyrningafæð, ANC (absolute neutrophil count) ≤ 0,5 x 109/l, með sögu um alvarlegar eða endurteknar sýkingar, er filgrastim ætlað til langtíma meðferðar til að fjölga daufkyrningum og til að draga úr tíðni og tímalengd sýkinga.

Filgrastim er ætlað til meðferðar við þrálátri daufkyrningafæð (ANC ≤ 1,0 x 109/l) hjá sjúklingum með langt gengna HIV sýkingu, til þess að draga úr hættu á bakteríusýkingum ef ekki er unnt að meðhöndla daufkyrningafæðina með öðrum hætti.

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Filgrastim meðferð á aðeins að gefa í samráði við sjúkrahús sem sérhæfir sig í krabbameinslækningum, hefur reynslu af notkun G-CSF og blóðsjúkdómafræðum og býr yfir nauðsynlegum greiningarbúnaði til slíkra meðferða. Losunar-og söfnunaraðgerðirnar skal framkvæma í samráði við sjúkrahús sem sérhæfir sig í krabbameinslækningum og blóðsjúkdómafræðum, sem hefur viðunandi reynslu á þessu sviði og aðstöðu til að hafa eftirlit með blóðmyndandi frumum.

Hefðbundin meðferð með frumueyðandi krabbameinslyfjum

Skammtar

Ráðlagður skammtur filgrastim er 0,5 milljón einingar (5 míkrógrömm)/kg/dag. Gefa á fyrsta skammt af filgrastim í fyrsta lagi 24 klst. eftir meðferð með frumueyðandi krabbameinslyfjum. Í slembuðum klínískum rannsóknum var gefinn 230 míkrógrömm/m²/dag (4,0 til 8,4 míkrógrömm/kg/dag) skammtur undir húð.

Halda skal áfram að gefa filgrastim daglega þar til ætlað lággildi daufkyrningafæðar er að baki og fjöldi daufkyrninga er orðinn eðlilegur. Í kjölfar hefðbundinnar krabbameinslyfjameðferðar við föstum æxlum, eitilæxlum og eitilfrumuhvítblæði er gert ráð fyrir að allt að 14 daga meðferðar sé þörf til að uppfylla þessi skilyrði. Í kjölfar innleiðslu- og upprætingarmeðferðar (induction and consolidation therapy) við bráðu kyrningahvítblæði getur þurft mun lengri meðferð (allt að 38 dögum) háð því hvaða frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð var notuð, hvaða skammtur var gefinn og hver skammtaáætlunin var.

Hjá sjúklingum sem fá frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð sést tímabundin fjölgun daufkyrninga yfirleitt 1-2 dögum eftir að meðferð með filgrastim hefst. Til þess að ná fram viðvarandi meðferðar- svörun má þó ekki hætta meðferð með filgrastim fyrr en ætlað lággildi daufkyrningafæðar er að baki og fjöldi daufkyrninga er orðinn eðlilegur. Ekki er mælt með því að meðferð með filgrastim sé hætt of snemma, áður en ætlað lággildi daufkyrningafæðar er að baki.

Lyfjagjöf

Gefa má filgrastim með inndælingu undir húð daglega eða sem daglegt innrennsli í bláæð, þynnt í glúkósa 50 mg/ml (5%) innrennslislyfi, lausn gefin á 30 mínútum (sjá kafla 6.6 varðandi leiðbeiningar um blöndun). Yfirleitt er æskilegra að gefa lyfið með inndælingu undir húð. Niðurstöður rannsóknar þar sem gefinn var einn skammtur gefa vísbendingu um að sé lyfið gefið í bláæð geti það stytt þann tíma sem verkun lyfsins varir. Ekki liggur fyrir hvert klínískt mikilvægi þessa er þegar gefnir eru fleiri skammtar. Val íkomuleiðar fer eftir klínískum aðstæðum hverju sinni.

Sjúklingar sem hafa gengist undir beinmergseyðingu og beinmergsígræðslu í kjölfarið

Skammtar

Ráðlagður upphafsskammtur af filgrastim er 1,0 milljón einingar (10 míkrógrömm)/kg/dag.

Gefa á fyrsta skammt filgrastim í fyrsta lagi 24 klst. í kjölfar meðferðar með frumueyðandi krabba- meinslyfjum og í fyrsta lagi 24 klst. eftir beinmergsígræðslu.

Þegar ætlað lággildi daufkyrningafæðar er að baki skal stilla daglega skammta filgrastim smám saman með hliðsjón af svörun daufkyrninga, svo sem hér segir:

Fjöldi daufkyrninga

Aðlögun filgrastim skammta

> 1,0 x 109/l í 3 daga samfleytt

Minnka skal skammtinn í 0,5 milljón einingar

 

(5 míkrógrömm)/kg/dag

Eftir það, ef ANC helst > 1,0 x 109/l í næstu

Hætta skal notkun filgrastim

3 daga

 

 

 

Falli ANC í < 1,0 x 109/l meðan á meðferð stendur skal auka filgrastim skammtinn í þrepum með því að fylgja ofangreindum leiðbeiningum.

ANC = heildarfjöldi daufkyrninga

Lyfjagjöf

Gefa má filgrastim sem innrennsli í bláæð á 30 mínútum eða 24 klst. eða með samfelldu innrennsli undir húð í 24 klst. Þynna á filgrastim í 20 ml af 50 mg/ml (5%) glúkósa innrennslislyfi, lausn (sjá kafla 6.6).

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, hjá sjúklingum sem undirgangast mergbælandi eða mergeyðandi meðferð, sem síðan gangast undir ígræðslu samgena (autolog) stofnfrumna blóðmyndandi frumna

Skammtar

Ráðlagður skammtur af filgrastim þegar það er notað eitt og sér til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, er 1,0 milljón einingar (10 míkrógrömm)/kg/dag í 5 til 7 daga í röð. Tímasetning hvítfrumnasöfnunar (leukapheresis): Oft nægir hvítfrumnasöfnun einu sinni eða tvisvar sinnum á 5. og 6. degi. Í öðrum tilvikum er mælt með viðbótar hvítfrumnasöfnun. Halda skal áfram að gefa filgrastim allt til síðustu hvítfrumnasöfnunar.

Ráðlagður skammtur af filgrastim til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, eftir mergbælandi krabbameinslyfjameðferð, er 0,5 milljón einingar (5 míkrógrömm)/kg/dag frá fyrsta degi eftir að krabbameinslyfjameðferð lýkur, þar til ætlað lággildi daufkyrningafæðar er að baki og fjöldi daufkyrninga er orðinn eðlilegur. Hvítfrumnasöfnun á að fara fram á meðan ANC vex úr < 0,5 x 109/l í > 5,0 x 109/l. Hjá sjúklingum sem ekki hafa fengið viðamikla krabbameinslyfjameðferð, nægir ein hvítfrumnasöfnun yfirleitt. Í öðrum tilvikum kann að vera þörf fyrir hvítfrumnasöfnun oftar.

Lyfjagjöf

Filgrastim til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið þegar það er notað eitt sér:

Gefa má filgrastim sem samfellt innrennsli undir húð í 24 klst eða sem inndælingu undir húð. Þegar lyfið er gefið með innrennsli skal þynna filgrastim í 20 ml af 50 mg/ml (5%) glúkósa innrennslislyfi, lausn (sjá kafla 6.6).

Filgrastim til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið eftir mergbælandi krabbameinslyfjameðferð:

Gefa skal filgrastim með inndælingu undir húð.

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum, fyrir ósamgena (allogeneic) ígræðslu stofnfrumna blóðmyndandi frumna

Skammtar

Til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum á að gefa 1,0 milljón einingar (10 míkrógrömm)/kg/dag af filgrastim 4 til 5 daga í röð. Hefja skal hvítfrumunasöfnun á 5. degi og henni haldið áfram fram á 6. dag ef þess gerist þörf til að safna

4 x 106 CD34+ frumur/kg líkamsþyngdar hjá mergþega.

Lyfjagjöf

Gefa skal filgrastim með inndælingu undir húð.

Sjúklingar með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð (SCN)

Skammtar

Meðfædd daufkyrningafæð: Ráðlagður upphafsskammtur er 1,2 milljón einingar (12 míkrógrömm)/kg/dag í einum eða fleiri skömmtum.

Sjálfvakin eða lotubundin daufkyrningafæð: Ráðlagður upphafsskammtur er 0,5 milljón einingar (5 míkrógrömm)/kg/dag í einum eða fleiri skömmtum.

Aðlögun skammta: Gefa á filgrastim daglega með inndælingu undir húð þar til fjöldi daufkyrninga hefur náð > 1,5 x 109/l og hægt er að halda fjöldanum yfir þessu marki. Þegar svörun hefur komið fram skal nota minnsta skammt sem nægir til að viðhalda þessum fjölda. Langtíma dagleg notkun er nauðsynleg til að viðhalda nægilegum fjölda daufkyrninga. Eftir að meðferð hefur staðið í eina til tvær vikur má tvöfalda eða helminga upphafsskammtinn, allt eftir því hver svörun sjúklingsins er. Eftir það er hægt að aðlaga skammtinn hjá hverjum og einum á 1 til 2 vikna fresti til þess að viðhalda meðalfjölda daufkyrninga á bilinu 1,5 x 109/l til 10 x 109/l. Íhuga má að auka skammtinn hraðar hjá sjúklingum með alvarlegar sýkingar. Í klínískum rannsóknum sýndu 97% af þeim sjúklingum sem svöruðu meðferðinni, fulla svörun við skammta ≤ 24 míkrógrömm/kg/dag. Öryggi við langtíma notkun filgrastim í stærri skömmtum en 24 míkrógrömm/kg/dag hjá sjúklingum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð hefur ekki verið staðfest.

Lyfjagjöf

Meðfædd, sjálfvakin eða lotubundin daufkyrningafæð: Gefa skal filgrastim með inndælingu undir húð.

Sjúklingar með HIV sýkingu

Skammtar

Til meðferðar við daufkyrningafæð:

Ráðlagður upphafsskammtur filgrastim er 0,1 milljón einingar (1 μg)/kg/dag og skal auka skammta smám saman í mest 0,4 milljón einingar (4 míkrógrömm)/kg/dag þar til eðlilegum fjölda daufkyrninga er náð og hægt er að viðhalda honum (ANC > 2,0 x 109/l).

Í klínískum rannsóknum hafa yfir 90% sjúklinga svarað þessum skömmtum og miðgildi þess þar til fjöldi daufkyrninga var orðinn eðlilegur var 2 dagar.

Hjá fáeinum sjúklingum (< 10%) þurfti að nota skammta allt að 1,0 milljón einingum (10 μg)/kg/dag til að ná eðlilegum fjölda daufkyrninga.

Til að viðhalda eðlilegum fjölda daufkyrninga:

Þegar tekist hefur að ná eðlilegum fjölda daufkyrninga skal nota minnsta virkan skammt til að við- halda eðlilegum fjölda daufkyrninga. Mælt er með því að fyrst sé skammti breytt þannig að gefnar séu 30 milljón einingar (300 μg)/dag annan hvern dag. Nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum enn frekar, til samræmis við ANC hjá sjúklingi, til að halda fjölda daufkyrninga > 2,0 x 109/l. Í klínískum rannsóknum var nauðsynlegt að nota 30 milljón einingar (300 μg)/dag, 1 til 7 daga í viku, til að halda ANC > 2,0 x 109/l og miðgildi skammtatíðni var 3 dagar í viku. Langtíma notkun getur reynst nauðsynleg til að viðhalda ANC > 2,0 x 109/l.

Lyfjagjöf

Meðferð við daufkyrningafæð eða þegar reynt er að viðhalda eðlilegum daufkyrningafjölda: Gefa skal filgrastim með inndælingu undir húð.

Aldraðir

Klínískar rannsóknir á filgrastim hafa tekið til nokkurra aldraðra sjúklinga, en sértækar rannsóknir hafa ekki verið framkvæmdar hjá þessum hópi sérstaklega og er því ekki hægt að gefa sértækar ráðleggingar um skammta.

Skert nýrna- eða lifrarstarfsemi

Rannsóknir á filgrastim hjá sjúklingum með alvarlega skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi sýna að hjá þessum sjúklingum eru lyfjahvörf og lyfhrif svipuð og hjá venjulegum einstaklingum. Nota má sömu skammta handa þessum sjúklingum.

Notkun handa börnum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð (SCN) og krabbamein

Af þeim sjúklingum sem tóku þátt í SCN rannsóknunum voru 65% yngri en 18 ára. Áhrif meðferðar- innar voru greinileg hjá þessum aldurshópi, þar sem meirihluti sjúklinganna hafði meðfædda dauf- kyrningafæð. Enginn munur reyndist vera á börnum og fullorðnum hvað varðar öryggi hjá börnum sem fengu meðferð vegna alvarlegrar, langvarandi daufkyrningafæðar.

Upplýsingar úr klínískum rannsóknum hjá börnum gefa til kynna að öryggi og verkun filgrastim sé sambærilegt hjá börnum og fullorðnum sem fá frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð.

Ráðlagðir skammtar fyrir börn eru þeir sömu og fyrir fullorðna sem fá mergbælandi, frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð.

4.3Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Ekki má nota filgrastim til að auka skammta af frumueyðandi krabbameinslyfjum umfram ráðlagða skammta.

Ekki má gefa filgrastim sjúklingum með alvarlega, meðfædda daufkyrningafæð sem fá hvítblæði eða sýna merki um þróun hvítblæðis.

Tilkynnt hefur verið um ofnæmi, þ.m.t. bráðaofnæmisviðbrögð, við upphaflega meðferð eða síðari meðferðir hjá sjúklingum sem fá meðferð með filgrastimi. Hætta á meðferð með filgrastimi fyrir fullt og allt hjá sjúklingum með ofnæmi sem skiptir máli klínískt. Sjúklingar með sögu um ofnæmi fyrir filgrastimi eða pegfilgrastimi mega ekki fá filgrastim.

Eins og við á um öll prótein sem notuð eru í lækningaskyni er hugsanlegt að mótefni myndist gegn þeim. Tíðni myndunar mótefna gegn filgrastimi er yfirleitt lág. Mótefni sem bindast lyfinu koma fram,

eins og búast má við með öll lífefnalyf, en þau hafa enn sem komið er ekki verið tengd hlutleysingu á virkni lyfsins.

Illkynja frumuvöxtur

Kyrningavaxtarþáttur getur örvað vöxt kyrningafrumna in vitro og svipaðra áhrifa er e.t.v. að vænta in vivo hvað varðar einstakar frumur sem ekki eru kyrningar.

Öryggi og verkun við notkun filgrastim handa sjúklingum með mergmisþroska (myelodysplastic syndrome) eða langvarandi kyrningahvítblæði hefur ekki verið staðfest.

Filgrastim er ekki ætlað til notkunar undir þessum kringumstæðum. Þess skal sérstaklega gætt að greina kímmyndun (blast transformation) langvarandi kyrningahvítblæðis frá bráðu kyrningahvítblæði.

Í ljósi þess að takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi og verkun hjá sjúklingum með síðkomið (secondary) brátt kyrningahvítblæði skal gæta varúðar við gjöf filgrastim.

Öryggi og verkun við notkun filgrastim hjá de novo sjúklingum með brátt kyrningahvítblæði, sem eru yngri en 55 ára, með hagstæðar litningabreytingar [t(8;21), t(15;17) og inv(16)] hefur ekki verið stað- fest.

Aðrar sérstakar varúðarreglur

Ástæða getur verið til að fylgjast með beinþéttni hjá sjúklingum með undirliggjandi beinþynningar- sjúkdóm, sem fá samfellda meðferð með filgrastim í meira en 6 mánuði.

Greint hefur verið frá aukaverkunum á lungu, einkum millivefslungnasjúkdómi, eftir notkun kyrningavaxtarþátta (G-CSF). Vera má að sjúklingar með nýlega sögu um lungnaíferð eða lungnabólgu séu í meiri hættu. Einkenni frá lungum, til dæmis hósti, hiti og mæði, ásamt myndgreiningu sem sýnir lungnaíferð, sem og versnandi lungnastarfsemi geta verið fyrstu vísbendingar um brátt andnauðarheilkenni (acute respiratory distress syndrome [ARDS]). Stöðva skal meðferð með filgrastim og veita viðeigandi meðferð.

Greint hefur verið frá háræðalekaheilkenni eftir gjöf kyrningavaxtarþáttar sem einkennist af lágþrýstingi, blóðalbúmínlækkun, bjúg og breytingum í blóði (hemoconcentration). Fylgjast skal náið með sjúklingum sem fá einkenni háræðalekaheilkennis og veita þeim hefðbundna einkennameðferð sem gæti falið í sér gjörgæslumeðferð (sjá kafla 4.8).

Greint hefur verið frá nýrahnoðrabólgu hjá sjúklingum sem fá filgrastim og pegfilgrastim. Yfirleitt gekk nýrahnoðrabólga til baka eftir skammtaminnkun eða þegar gjöf á filgrastimi og pegfilgrastimi var hætt. Mælt er með því að framkvæma reglulegar þvagrannsóknir.

Sérstakar varúðarreglur varðandi krabbameinssjúklinga

Í sjaldgæfum tilvikum hefur verið tilkynnt um miltisstækkun og miltisrof eftir gjöf filgrastims. Sum tilvik miltisrofs voru banvæn. Skoða á sjúklinga sem tilkynna um verk vinstra megin í efri hluta kviðarhols og/eða efst í öxl meðan þeir fá filgrastim, með tilliti til miltisstækkunar eða miltisrofs.

Hvítfrumnafjölgun

Fjöldi hvítra blóðkorna, 100 x 109/l eða meiri, hefur sést hjá innan við 5% sjúklinga sem fengu stærri skammta af filgrastim en 0,3 milljón einingar/kg/dag (3 míkrógrömm/kg/dag). Ekki hefur verið greint frá neinum aukaverkunum sem beinlínis tengjast þessari hvítfrumnafjölgun. Þó er mælt með því að fylgst sé reglulega með fjölda hvítra blóðkorna meðan á meðferð með filgrastim stendur vegna hugsanlegrar hættu samfara alvarlegri hvítfrumnafjölgun. Ef fjöldi hvítra blóðkorna fer yfir 50 x 109/l eftir að ætlað lágmark er að baki, skal þegar í stað hætta notkun filgrastim. Þann tíma sem filgrastim er

gefið til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið skal þó hætta notkun filgrastim eða minnka skammt þess ef fjöldi hvítkorna verður > 70 x 109/l.

Áhætta í tengslum við háskammta krabbameinslyfjameðferð

Gæta skal sérstakrar varúðar við meðferð sjúklinga sem fá háskammta krabbameinslyfjameðferð þar sem ekki hefur verið sýnt fram á aukin áhrif á æxli og auknir skammtar af krabbameinslyfjum geta haft í för með sér auknar eiturverkanir, þ.á m. áhrif á hjarta, lungu, taugakerfi og húð (vísað er til upplýsinga um þau krabbameinslyf sem eru notuð).

Meðferð með filgrastim einu sér kemur ekki í veg fyrir blóðflagnafæð og blóðleysi vegna merg- bælandi krabbameinslyfjameðferðar. Vegna þess að mögulegt er að meðhöndla sjúklinga með stærri skömmtum af krabbameinslyfjum (t.d. óskertir skammtar í meðferðaráætlun) geta sjúklingar verið í meiri hættu á að fá blóðflagnafæð og blóðleysi. Mælt er með reglulegri talningu á fjölda blóðflagna og blóðkornaskilum (haematocrit). Gæta skal sérstakrar varúðar þegar gefin eru krabbameinslyf, hvort heldur eitt eða fleiri samtímis, sem vitað er að geta valdið alvarlegri blóðflagnafæð.

Sýnt hefur verið fram á að stofnfrumur blóðmyndandi frumna sem hafa verið losaðar með filgrastim úr beinmerg út í blóðið, minnka blóðflagnafæð og stytta þann tíma sem hún varir, í kjölfar beinmergs- bælingar eða beinmergseyðingar með krabbameinslyfjum.

Aðrar sérstakar varúðarreglur

Áhrif filgrastim hjá sjúklingum með umtalsverða fækkun stofnfrumna kyrninga (myeoloid progenitors) hafa ekki verið rannsökuð. filgrastim hefur fyrst og fremst áhrif á forstig daufkyrninga þegar það fjölgar daufkyrningum. Hjá sjúklingum með fækkun á forstigum daufkyrninga getur svörun daufkyrninga orðið minni (t.d. hjá sjúklingum sem fengið hafa viðamikla geisla- eða krabbameins- lyfjameðferð eða hjá sjúklingum með æxlisíferð í beinmerg).

Stöku sinnum hefur verið greint frá æðasjúkdómum, þ.á m. bláæðateppusjúkdómi (veno-occlusive disease) og röskunum á vökvarúmmáli hjá sjúklingum sem fá háskammta krabbameinslyfjameðferð og ígræðslu í kjölfarið.

Greint hefur verið frá tilfellum hýsilssóttar (graft versus host disease) og dauða hjá sjúklingum sem fengu G-CSF eftir ósamgena beinmergsígræðslu (sjá kafla 4.8 og 5.1).

Aukin blóðmyndandi virkni beinmergsins, sem svörun við meðferð með vaxtarþætti, hefur verið tengd tímabundnum óeðlilegum niðurstöðum í beinamyndatökum. Þetta skal haft í huga við túlkun niður- staðna úr beinamyndatökum.

Sérstakar varúðarreglur hvað varðar sjúklinga sem gangast undir losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið.

Losun

Ekki er fyrir hendi framsýnn, slembaður samanburður á þeim tveimur aðferðum sem ráðlagðar eru til losunar (filgrastim eitt sér eða ásamt mergbælandi krabbameinslyfjameðferð) innan sama sjúklinga- hóps. Mismunur á milli einstaka sjúklinga og milli greiningaraðferða CD34+ frumna gerir beinan samanburð á mismunandi rannsóknum erfiðan. Það er því erfitt að ráðleggja um kjöraðferð. Val á þeirri aðferð sem notuð er til losunar þarf að meta fyrir hvern einstakan sjúkling, með tilliti til meðferðartakmarks.

Fyrri meðferð með frumueyðandi lyfjum

Ekki er víst að sjúklingar sem hafa fengið mjög umfangsmikla mergbælandi meðferð nái nægilegri losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið til þess að ná þeim lágmarks afrakstri (yield) sem mælt er með (≥2,0 x 106 CD34+ frumur/kg) né heldur jafn mikilli aukningu á myndun blóðflagna.

Sum frumueyðandi lyf hafa sérlega miklar eiturverkanir á stofnfrumur blóðmyndandi frumna og geta haft neikvæð áhrif á losun þeirra. Lyf á borð við melphalan, carmustin (BCNU) og carboplatin geta dregið úr afrakstri stofnfrumna blóðmyndandi frumna, séu þau gefin í langan tíma áður en reynt er að losa stofnfrumurnar. Hins vegar hefur verið sýnt fram á að notkun melphalans, carboplatins eða BCNU, samhliða filgrastim, er árangursrík til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna. Þegar fyrirséð er ígræðsla eigin stofnfrumna blóðmyndandi frumna er mælt með því að undirbúa losun stofnfrumnanna snemma í meðferðaráætlun sjúklingsins. Sérstaklega verður að fylgjast með fjölda losaðra stofnfrumna blóðmyndandi frumna hjá slíkum sjúklingum áður en háskammtameðferð með krabbameinslyfjum hefst. Ef afrakstur er ófullnægjandi samkvæmt fyrrgreindum forsendum skal íhuga aðrar meðferðarleiðir sem ekki kalla á stuðningsmeðferð með stofnfrumum.

Mat á afrakstri (yields) stofnfrumna

Við mat á fjölda þeirra stofnfrumna blóðmyndandi frumna sem er safnað frá sjúklingum sem fá filgrastim þarf að gæta sérstaklega vel að magngreiningaraðferðinni. Niðurstöður flæðisfrumugreiningar á fjölda CD34+ frumna eru breytilegar eftir þeirri tilteknu aðferð sem notuð er og ráðleggingar varðandi fjölda sem byggjast á rannsóknum í öðrum rannsóknastofum skal túlka með varúð.

Tölfræðileg greining á tengslum milli fjölda ígræddra CD34+ frumna og þess hve hratt blóðflögum fjölgar eftir háskammtameðferð með krabbameinslyfjum bendir til flókinna en samfelldra (continous) tengsla.

Ráðlagður lágmarks afrakstur, ≥ 2,0 x 106 CD34+frumur/kg, byggist á reynslu samkvæmt birtum heimildum, sem leitt hefur til viðunandi blóðmyndunar. Svo virðist sem fylgni sé milli afraksturs umfram þetta og hraðari bata, en minni afrakstur virðist hafa fylgni við hægari bata.

Sérstakar varúðarreglur hvað varðar heilbrigða gjafa sem gangast undir losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið

Losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðrás veitir ekki beinan klínískan ávinning fyrir heilbrigða gjafa og skal einungis notuð við ósamgena stofnfrumuígræðslu.

Losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðrás skal einungis eiga sér stað hjá gjöfum sem uppfylla venjuleg klínísk og rannsóknarstofu skilyrði fyrir stofnfrumugjöf, með sérstakri áherslu á blóðgildi og smitsjúkdóma.

Öryggi og verkun filgrastim hefur ekki verið metið hjá heilbrigðum gjöfum yngri en 16 ára og eldri en 60 ára.

Mjög algengt er að greint hafi verið frá blóðflagnafæð hjá sjúklingum sem fá filgrastim. Því skal fylgjast náið með blóðflagnafjölda.

Tímabundin blóðflagnafæð (blóðflögur < 100 x 109/l) í kjölfar notkunar filgrastims og hvítfrumna- söfnunar sást hjá 35% af þeim sem þátt tóku í rannsóknum. Meðal þeirra var tilkynnt um tvö tilvik þar sem blóðflögur voru < 50 x 109/l og var þetta tengt hvítfrumnasöfnuninni.

Ef fleiri en ein hvítfrumnasöfnun er nauðsynleg skal fylgjast sérstaklega grannt með gjöfum með < 100 x 109/l blóðflögur fyrir hvítfrumnasöfnunina. Almennt á ekki að framkvæma söfnun ef blóð- flagnafjöldi er < 75 x 109/l.

Ekki skal framkvæma hvítfrumnasöfnun hjá gjöfum sem eru í meðferð með segavarnarlyfjum eða eru með þekkta storkugalla.

Hætta skal notkun filgrastim eða minnka skammta, ef hvítkornafjöldi verður > 70 x 109/l.

Fylgjast skal með gjöfum, sem fá G-CFS til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðrás, þar til blóðgildi eru orðin eðlileg.

Tímabundinn afbrigðileiki litninga hefur komið fram hjá heilbrigðum gjöfum eftir notkun kyrningavaxtarþátta. Mikilvægi þessara breytinga er ekki þekkt. Þó er ekki hægt að útiloka að fram komi illkynja kyrningafrumustofn. Mælt er með að deildir sem annast hvítfrumnasöfnun safni reglubundið og kerfisbundið upplýsingum hjá stofnfrumugjöfum í að minnsta kosti 10 ár til að tryggja að fylgst sé með langtíma öryggi.

Greint hefur verið frá algengri en yfirleitt einkennalausri miltisstækkun og sjaldgæfum tilvikum um miltisrof hjá heilbrigðum gjöfum (og sjúklingum) eftir gjöf kyrningavaxtarþátta (G-CSFs). Í sumum tilvikum leiddi miltisrof til dauða. Því skal fylgjast náið með stærð milta (t.d. klínísk skoðun, ómskoðun). Íhuga skal möguleika á miltisrofi hjá gjöfum og/eða sjúklingum sem greina frá verkjum vinstra megin í ofanverðu kviðarholi eða verkjum efst í öxl.

Algengt er að greint hafi verið frá mæði og greint hefur verið frá öðrum aukaverkunum í lungum, en þær eru sjaldgæfar (blóðhósti, lungnablæðing, lungnaíferð og súrefnisskortur), hjá heilbrigðum gjöfum. Ef grunur leikur á eða ef staðfest er að aukaverkanir í lungum séu til staðar skal íhuga að hætta meðferð með filgrastim og veita viðeigandi læknishjálp.

Sérstakar varúðarreglur hvað varðar þá sem fá ósamgena stofnfrumur blóðmyndandi frumna sem voru losaðar með filgrastim

Núverandi upplýsingar benda til að ónæmismilliverkanir milli ósamgena ígræðslu stofnfrumna blóð- myndandi frumna og frumuþegans kunni að tengjast aukinni hættu á bráðri eða langvinnri hýsilssótt, samanborið við beinmergsígræðslu.

Sérstakar varúðarreglur hvað varðar sjúklinga með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð

Talning blóðfrumna

Algengt er að greint hafi verið frá blóðflagnafæð hjá sjúklingum sem fá filgrastim. Fylgjast skal náið með fjölda blóðflagna, sérstaklega á fyrstu vikum meðferðar með filgrastim. Hjá sjúklingum sem fá blóðflagnafæð, þ.e.a.s. viðvarandi fjölda blóðflagna < 100.000/mm3, skal íhuga að gera hlé á meðferðinni eða að gefa minni skammta af filgrastim.

Aðrar breytingar á blóðmynd geta átt sér stað, þ.á m. blóðleysi og tímabundin fjölgun á kyrningastofn- frumum, en af þeim sökum er tíð talning á frumufjölda nauðsynleg.

Umbreyting yfir í hvítblæði eða mergmisþroska (myelodysplastic syndrome)

Þess skal sérstaklega gætt við greiningu á alvarlegri, langvarandi daufkyrningafæð að hún sé aðgreind frá öðrum blóðsjúkdómum t.d. vanmyndunarblóðleysi (aplastic anaemia), mergmisþroska og kyrningahvítblæði. Áður en meðferð er hafin á að gera heildstæða talningu á blóðfrumum með deili- og blóðflagnatalningu, auk þess sem leggja skal mat á formgerð beinmergs og litningagerð (karyotype).

Hjá sjúklingum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð sem í klínískum rannsóknum fengu meðferð með filgrastim sást lág tíðni (um það bil 3%) mergmisþroska (myelodysplastic syndromes) eða hvítblæðis. Þessa hefur einungis orðið vart hjá sjúklingum með meðfædda daufkyrningafæð. Mergmisþroski og hvítblæði eru þekktir fylgikvillar sjúkdómsins og tengsl við meðferð með filgrastim eru óljós. Undirhópur, u.þ.b. 12% sjúklinga, sem í upphafi höfðu eðlilega frumumyndun (cytogenetic evaluation), reyndust síðar við endurteknar venjubundnar rannsóknir hafa afbrigðileika, þ.á m. á einstæðu 7 (monosomy 7). Sem stendur er óljóst hvort langtíma meðferð sjúklinga með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð muni auka hættu á afbrigðilegri frumumyndun eða umbreytingu yfir í mergmisþroska eða hvítblæði. Mælt er með því að rannsóknir á formgerð og frumumyndun beinmergs séu gerðar með reglulegu millibili (á um það bil 12 mánaða fresti).

Aðrar sérstakar varúðarreglur

Útiloka skal orsakir tímabundinnar daufkyrningafæðar, svo sem veirusýkingar.

Í mjög algengum tilvikum hefur verið tilkynnt um miltisstækkun og í algengum tilvikum um miltisrof eftir gjöf filgrastims. Skoða á sjúklinga sem tilkynna um verk vinstra megin í efri hluta kviðarhols og/eða efst í öxl meðan þeir fá filgrastim, með tilliti til miltisstækkunar eða miltisrofs.

Miltisstækkun á sér stað vegna beinna áhrifa meðferðar með filgrastim. Í rannsóknum var skráð áþreifanleg stækkun milta hjá 31% sjúklinganna. Rúmmálsstækkun, mæld með myndgreiningu, kom fram snemma í meðferð með filgrastim og hafði síðan tilhneigingu til að haldast eins. Skammta- minnkun reyndist geta dregið úr eða stöðvað miltisstækkunina en hjá 3% sjúklinga reyndist brottnám milta nauðsynlegt. Meta skal stærð milta reglulega. Þreifing á kvið á að vera fullnægjandi til að finna óeðlilega miltisstærð.

Blóðmiga var algeng og próteinmiga kom fram hjá fáeinum sjúklingum. Reglulega skal rannsaka þvag með tilliti til þessa.

Öryggi og verkun hjá nýburum og sjúklingum með daufkyrningafæð af völdum sjálfsofnæmis hefur ekki verið staðfest.

Sérstök varnaðarorð hvað varðar sjúklinga með HIV sýkingu

Í algengum tilvikum hefur verið tilkynnt um miltisstækkun eftir gjöf filgrastims. Því skal skoða sjúklinga sem tilkynna um verk vinstra megin í efri hluta kviðarhols og/eða efst í öxl meðan þeir fá filgrastim, með tilliti til miltisstækkunar eða miltisrofs.

Talning blóðfrumna

Fylgjast skal náið með heildarfjölda daufkyrninga (absolute neutrophil count [ANC]) einkum fyrstu vikur meðferðar með filgrastim. Hjá sumum sjúklingum getur komið fram mjög hröð svörun og daufkyrningum fjölgað umtalsvert í tengslum við fyrsta skammt af filgrastim. Ráðlagt er að mæla ANC daglega fyrstu 2 - 3 daga meðferðar með filgrastim. Síðan er mælt með að ANC sé mælt að minnsta kosti tvisvar sinnum í viku fyrstu tvær vikurnar og vikulega eða aðra hvora viku það sem eftir er meðferðar. Við meðferð sem gefin er með hléum, þar sem hver skammtur er filgrastim 30 milljón einingar (300 míkrógrömm)/dag getur ANC sjúklings sveiflast mjög mikið. Til að ákvarða hvenær ANC hefur náð lágmarki hjá sjúklingnum er mælt með því að blóðsýni til ákvörðunar á ANC séu tekin rétt áður en fyrirhugað er að gefa filgrastim.

Áhætta sem tengist auknum skömmtum mergbælandi lyfja

Meðferð með filgrastim einu og sér kemur ekki í veg fyrir blóðflagnafæð og blóðleysi af völdum mergbælandi lyfja. Sem afleiðing þess að unnt er að gefa stærri skammta eða fleiri gerðir þessara lyfja þegar veitt er meðferð með filgrastim kann að vera meiri hætta á að fram komi blóðflagnafæð eða blóðleysi. Mælt er með reglulegri talningu blóðfrumna (sjá hér að framan).

Sýkingar og illkynja sjúkdómar sem valda mergbælingu

Daufkyrningafæð getur verið af völdum tækifærissýkingar í beinmerg, t.d. Mycobacterium avium fléttu, eða af völdum illkynja sjúkdóma á borð við eitilæxli. Hjá sjúklingum með þekktar sýkingar í beinmerg eða illkynja sjúkdóm í beinmerg, skal íhuga viðeigandi meðferð við undirliggjandi sjúkdómi, auk þess sem filgrastim er gefið til meðferðar á daufkyrningafæð. Ekki hefur með óyggjandi hætti verið sýnt fram á áhrif filgrastim á daufkyrningafæð af völdum sýkingar í beinmerg eða illkynja sjúkdóms í beinmerg.

Sérstakar varúðarreglur hvað varðar sjúklinga með arfblendið eða arfhreint sigðkornablóðleysi

Hjá sjúklingum með arfblendið sigðkornablóðleysi (sickle cell trait) eða arfhreint sigðkornablóðleysi (sickle cell anaemia) hefur í tengslum við notkun filgrastim verið greint frá sigðkornablóðleysi með kreppu, sem í sumum tilvikum var banvænt. Læknar eiga að gæta varúðar við ávísun filgrastims handa sjúklingum með arfblendið eða arfhreint sigðkornablóðleysi.

Allir sjúklingar

Nivestim inniheldur sorbitól (E420). Sjúklingar með mjög sjaldgæfan arfgengan kvilla sem nefnist frúktósaóþol eiga ekki að nota lyfið.

Nivestim inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e. er nær natríumfrítt.

Til að bæta rekjanleika kyrningavaxtarþátta (G-CFS) skal skrá sérlyfjaheiti lyfsins sem gefið er greinilega í sjúklingaskrána.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Öryggi og verkun filgrastim, sé það gefið á sama degi og mergbælandi krabbameinslyfjameðferð með frumueyðandi lyfjum, hefur ekki verið ákvarðað nákvæmlega. Á grundvelli þess hve kyrningafrumur í hraðri skiptingu eru næmar fyrir frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð, er ekki mælt með því að veita meðferð með filgrastim í 24 klst. fyrir og í 24 klst. eftir krabbameinslyfjameðferð. Bráðabirgðaupplýsingar vegna nokkurra sjúklinga sem fengu filgrastim samhliða 5-fluorouracili benda til að daufkyrningafæðin geti versnað.

Hugsanlegar milliverkanir við aðra vaxtarþætti blóðfrumna og við cytokin hafa ekki enn verið rannsakaðar í klínískum rannsóknum.

Vegna þess að litíum stuðlar að losun daufkyrninga er líklegt að litíum auki verkun filgrastim. Enda þótt þessi milliverkun hafi ekki verið rannsökuð formlega liggja ekki fyrir neinar vísbendingar um að hún sé skaðleg.

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun filgrastims á meðgöngu. Dýrarannsóknir hafa sýnt eituráhrif á æxlun. Aukin tíðni fósturláta hefur komið fram hjá kanínum við margfalda klíníska útsetningu og við eituráhrif á móður (sjá kafla 5.3). Greint hefur verið frá því í birtum heimildum að sýnt hafi verið fram á að filgrastim fari yfir fylgju hjá þunguðum konum. Ekki er ráðlagt að nota filgrastim á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Ekki er þekkt hvort filgrastim/umbrotsefni skiljast út í brjóstamjólk. Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir börn sem eru á brjósti. Vega þarf og meta kosti brjóstagjafar fyrir barnið og ávinning meðferðar fyrir konuna og ákveða á grundvelli matsins hvort hætta eigi brjóstagjöf eða hætta/stöðva tímabundið meðferð með filgrastimi.

Frjósemi

Filgrastim hafði ekki áhrif á æxlun eða frjósemi hjá karlkyns eða kvenkyns rottum (sjá kafla 5.3).

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Engar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8Aukaverkanir

a.Samantekt á öryggi

Íklínískum rannsóknum fengu 183 krabbameinssjúklingar og 96 heilbrigðir sjálboðaliðar Nivestim. Öryggi filgrastim sem fram kom í þessum klínísku rannsóknum var í samræmi við það sem tilkynnt var um fyrir viðmiðunarlyfið sem notað var í þessum rannsóknum.

Íklínískum rannsóknum hjá krabbameinssjúklingum voru algengustu aukaverkanirnar vægir eða í meðallagi miklir stoðkerfisverkir sem komu fyrir hjá 10% sjúklinga og miklir verkir í stoðkerfi hjá 3% sjúklinga.

Greint hefur verið frá tilfellum hýsilssóttar (graft versus host disease) (sjá kafla c hér fyrir neðan).

Hjá heilbrigðum gjöfum sem undirgengust losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið, var algengasta aukaverkunin verkir í stoðkerfi. Hvítkornafjölgun sást hjá gjöfum sem og blóðflagnafæð í kjölfar meðferðar með filgrastimi og hvítfrumnasöfnunar. Einnig hefur verið greint frá tilvikum af miltisstækkun ogmiltisrofi. Sum tilvik miltisrofs voru banvæn.

Hjá sjúklingum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð voru algengustu aukaverkanir sem tengdust filgrastim beinverkir, almennir verkir í stoðkerfi og miltisstækkun. Sjúklingar með meðfædda daufkyrningafæð sem fengu meðferð með filgrastimi hafa fengið mergmisvöxt eða hvítblæði (sjá kafla 4.4).

Ísjaldgæfum tilvikum (≥1/1.000 til <1/100) hefur verið greint frá háræðalekaheilkenni, sem getur verið lífshættulegt ef það er ekki meðhöndlað strax, eftir gjöf á kyrningavaxtaþætti hjá krabbameinssjúklingum á krabbameinslyfjameðferð og hjá heilbrigðum gjöfum sem gangast undir losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið í kjölfar notkunar kyrningavaxtaþáttar; sjá kafla 4.4 og undirkafla c í kafla 4 8.

Íklínískum rannsóknum á sjúklingum með HIV sýkingu voru verkir í stoðkerfi, beinverkir og vöðvaverkir einu aukaverkanirnar sem allan tímann voru taldar tengjast meðferð með filgrastimi.

b.Aukaverkanir settar upp í töflu

Upplýsingarnar í töflunum hér á eftir lýsa aukaverkunum sem greint var frá í klínískum rannsóknum og aukaverkanatilkynningum. Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst. Upplýsingarnar eru settar fram sérstaklega fyrir sjúklinga með krabbamein, losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum, sjúklinga með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð og sjúklinga með HIV sýkingu og endurspegla mismunandi aukaverkanir í þessum hópum.

Krabbameinssjúklingar

MedDRA-

Aukaverkanir

 

 

 

 

flokkun eftir

 

 

 

 

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög

Koma

líffærum

(≥1/10)

(≥1/100 til <1/10)

(≥1/1.000 til <1/100)

sjaldgæfar

örsjaldan

 

 

 

 

(≥1/10.000 til

fyrir

 

 

 

 

<1/1.000)

(<1/10.000)

Blóð og eitlar

 

 

Miltisrofa

 

 

 

 

 

Miltisstækkuna,e

 

 

 

 

 

Sigðkornakreppaa

 

 

Ónæmiskerfi

 

Lyfjaofnæmia

Hýsilssóttb

 

 

Efnaskipti og

Þvagsýruhækkun í

 

Kristallagigt (pseudogout)a

 

 

næring

blóði

 

 

 

 

 

Hækkun á laktat

 

 

 

 

 

dehýdrógenasa í

 

 

 

 

 

blóði

 

 

 

 

 

Minnkuð

 

 

 

 

 

matarlysta

 

 

 

 

Taugakerfi

Höfuðverkura

 

 

 

 

Æðar

 

Lágþrýstingur

Bláæðateppusjúkdómurd

 

 

 

 

 

Raskanir á vökvarúmmáli

 

 

 

 

 

Háræðalekaheilkennia

 

 

Öndunarfæri,

Verkur í

Blóðhóstie

Brátt andnauðarheilkennia

 

 

brjósthol og

munnkokia

 

Öndunarbiluna

 

 

miðmæti

Hóstia

 

Lungnabjúgura

 

 

 

Mæði

 

Millivefslungnasjúkdómura

 

 

 

 

 

Lungnaíferða

 

 

 

 

 

Lungnablæðing

 

 

Meltingarfæri

Niðurgangura

 

 

 

 

 

Uppkösta

 

 

 

 

 

Hægðatregðaa

 

 

 

 

 

Ógleðia

 

 

 

 

Lifur og gall

Hækkaður

 

 

 

 

 

gammaglútamýl

 

 

 

 

 

transferasi

 

 

 

 

 

Hækkaður

 

 

 

 

 

alkalískur

 

 

 

 

 

fosfatasi í blóði

 

 

 

 

Húð og

Útbrota

 

Sweet’s heilkenni

 

 

undirhúð

Hárlosa

 

Húðæðabólgaa

 

 

Stoðkerfi og

Verkur í stoðkerfic

 

Versnandi iktsýki

 

 

stoðvefur

 

 

 

 

 

Nýru og

 

Þvaglátstregða

Óeðlilegt þvag

 

 

þvagfæri

 

 

Nýrahnoðrabólga

 

 

Almennar

Þróttleysia

Brjóstverkura

 

 

 

aukaverkanir og

Þreytaa

 

 

 

 

aukaverkanir á

Slímhúðarbólgaa

 

 

 

 

íkomustað

Verkura

 

 

 

 

aSjá kafla c

bGreint hefur verið frá tilfellum hýsilssóttar (graft versus host disease) og dauða hjá sjúklingum eftir ósamgena beinmergsígræðslu (sjá kafla c).

cFelur í sér beinverki, bakverki, liðverki, vöðvaverki, verk í útlimum, stoðkerfisverki, brjóstverki tengda stoðkerfi, verk í hálsi

dTilvikin komu fram eftir markaðssetningu hjá sjúklingum sem gengust undir beinmergsígræðslu eða losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið

eTilvikin komu fram í klínískum rannsóknum

Losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum

MedDRA-

Aukaverkanir

 

 

 

 

flokkun eftir

 

 

 

 

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög

Koma

líffærum

(≥1/10)

(≥1/100 til <1/10) (≥1/1.000 til <1/100)

sjaldgæfar

örsjaldan

 

 

 

 

(≥1/10.000 til

fyrir

 

 

 

 

<1/1.000)

(<1/10.000)

Blóð og eitlar

Blóðflagnafæða

Miltisstækkuna

Miltisrofa

 

 

 

Hvítfrumnafjölguna

 

Sigðkornakreppaa

 

 

Ónæmiskerfi

 

 

Bráðaofnæmisviðbrögð

 

 

 

 

 

Alvarleg

 

 

 

 

 

ofnæmisviðbrögð

 

 

Efnaskipti og

 

Hækkun á laktat

Þvagsýruhækkun

 

 

næring

 

dehýdrógenasa í (hækkun á þvagsýru í

 

 

 

 

blóði

blóði)

 

 

Taugakerfi

Höfuðverkur

 

 

 

 

Æðar

 

 

Háræðalekaheilkennia

 

 

Öndunarfæri,

 

Mæði

Blæðingar í lungum

 

 

brjósthol og

 

 

Blóðhósti

 

 

miðmæti

 

 

Íferð í lungu

 

 

 

 

 

Súrefnisskortur

 

 

Lifur og gall

 

Hækkaður

Hækkaður aspartat

 

 

 

 

alkalískur

amínótransferasi

 

 

 

 

fosfatasi í blóði

 

 

 

Stoðkerfi og

Verkur í stoðkerfib

 

Versnandi iktsýki

 

 

stoðvefur

 

 

 

 

 

Nýru og þvagfæri

 

 

Nýrahnoðrabólga

 

 

aSjá kafla c

bfelur í sér beinverki, bakverki, liðverki, vöðvaverki, verk í útlimum, stoðkerfisverki, brjóstverki tengda stoðkerfi, verk í hálsi

Sjúklingar með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð (SCN)

MedDRA-flokkun

Aukaverkanir

 

 

 

 

eftir líffærum

 

 

 

 

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög

Koma

 

(≥1/10)

(≥1/100 til <1/10)

(≥1/1.000 til

sjaldgæfar

örsjaldan fyrir

 

 

 

<1/100)

(≥1/10.000 til

(<1/10.000)

 

 

 

 

<1/1.000)

 

Blóð og eitlar

Miltisstækkuna

Miltisrofa

Sigðkornakreppaa

 

 

 

Blóðleysi

Blóðflagnafæða

 

 

 

Efnaskipti og

Þvagsýruhækkun

 

 

 

 

næring

Blóðsykurslækkun

 

 

 

 

 

Hækkun á laktat

 

 

 

 

 

dehýdrógenasa í

 

 

 

 

 

blóði

 

 

 

 

Taugakerfi

Höfuðverkur

 

 

 

 

Öndunarfæri,

Blóðnasir

 

 

 

 

brjósthol og

 

 

 

 

 

miðmæti

 

 

 

 

 

Meltingarfæri

Niðurgangur

 

 

 

 

Lifur og gall

Lifrarstækkun

 

 

 

 

 

Hækkaður

 

 

 

 

 

alkalískur fosfatasi í

 

 

 

 

 

blóði

 

 

 

 

Húð og undirhúð

Útbrot

Húðæðabólga

 

 

 

 

 

Hárlos

 

 

 

Stoðkerfi og

Verkur í stoðkerfib

Beinþynning

 

 

 

stoðvefur

Liðverkir

 

 

 

 

Nýru og þvagfæri

 

Blóðmiga

Prótínmiga

 

 

 

 

Nýrahnoðrabólga

 

 

 

Almennar

 

Viðbrögð á

 

 

 

aukaverkanir og

 

stungustað

 

 

 

aukaverkanir á

 

 

 

 

 

íkomustað

 

 

 

 

 

aSjá kafla c

bFelur í sér beinverki, bakverki, liðverki, vöðvaverki, verk í útlimum, stoðkerfisverki, brjóstverki tengda stoðkerfi, verk í hálsi

Sjúklingar með HIV sýkingu

MedDRA-

Aukaverkanir

 

 

 

 

 

flokkun eftir

 

 

 

 

 

 

Mjög algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög

Koma

Tíðni ekki þekkt

líffærum

(≥1/10)

(≥1/100 til

(≥1/1.000 til

sjaldgæfar

örsjaldan

(ekki hægt að

 

 

<1/10)

<1/100)

(≥1/10.000

fyrir

áætla tíðni út frá

 

 

 

 

til <1/1.000)

(<1/10.000)

fyrirliggjandi

 

 

 

 

 

 

gögnum)

Blóð og eitlar

 

Miltisstækkuna

Sigðkornakreppaa

 

 

 

Stoðkerfi og

Verkur í

 

 

 

 

 

stoðvefur

stoðkerfib

 

 

 

 

 

Nýru og

 

 

 

 

 

Nýrahnoðrabólga

þvagfæri

 

 

 

 

 

 

a Sjá kafla c

 

 

 

 

 

 

b Felur í sér beinverki, bakverki, liðverki, vöðvaverki, verk í útlimum, stoðkerfisverki, brjóstverki tengda stoðkerfi, verk í hálsi

c.Lýsing á völdum aukaverkunum

Greint hefur verið frá tilfellum hýsilssóttar (graft versus host disease) og dauða hjá sjúklingum sem fengu G-CSF eftir ósamgena beinmergsígræðslu (sjá kafla 4.4 og 5.1).

Eftir markaðssetningu hefur verið greint frá tilvikum háræðalekaheilkennis í kjölfar notkunar kyrningavaxtaþáttar. Þetta hefur einkum komið fram hjá sjúklingum sem eru með langt gengna illkynja sjúkdóma, sýklasótt, fá mörg krabbameinslyf eða gangast undir blóðhreinsun (sjá kafla 4.4).

Krabbameinssjúklingar

Í slembuðum, klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu jók filgrastim ekki tíðni aukaverkana í tengslum við frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð. Aukaverkanir sem voru jafnalgengar í þessum klínísku rannsóknum hjá sjúklingum sem fengu filgrastim/krabbameinslyfjameðferð og þeim sem fengu lyfleysu/krabbameinslyfjameðferð voru ógleði og uppköst, hárlos, niðurgangur, þreyta, lystarleysi, slímhúðarbólga, höfuðverkur, hósti, útbrot, brjóstverkur, þróttleysi, verkur í koki og barkakýli (verkur í munnkoki) og hægðatregða.

Eftir markaðssetningu hefur verið greint frá æðabólgu í húð hjá sjúklingum í meðferð með filgrastim. Orsakir æðabólgu hjá sjúklingum sem fá meðferð með filgrastim eru ekki þekktar. Samkvæmt gögnum úr klínískum rannsóknum er það sjaldgæft.

Greint hefur verið frá tilvikum um Sweets heilkenni (bráð húðsótt [acute febrile dermatosis]) eftir markaðssetningu. Samkvæmt gögnum úr klínískum rannsóknum er það sjaldgæft.

Íklínískum rannsóknum og eftir markaðssetningu hefur verið greint frá aukaverkunum á lungu, þ.m.t. millivefslungnasjúkdóm, lungnabjúg og lungnaíferð sem í sumum tilvikum hefur leitt til öndunarbilunar eða bráðs andnauðarheilkennis (acute respiratory distress syndrome [ARDS]), sem getur verið banvænt (sjá kafla 4.4).

Ísjaldgæfum tilvikum hefur verið tilkynnt um miltisstækkun og miltisrof eftir gjöf filgrastims. Sum tilvik miltisrofs voru banvæn (sjá kafla 4.4).

Íklínískum rannsóknum og eftir markaðssetningu hefur verið greint frá viðbrögðum sem líkjast ofnæmi, þ.m.t. bráðaofnæmi, útbrotum, ofsakláða, andlitsbjúg, mæði og lágþrýstingi í tengslum við fyrstu eða síðari meðferð, hjá sjúklingum sem gefið er filgrastim. Á heildina litið var oftar greint frá þessu eftir gjöf lyfsins í bláæð. Í sumum tilvikum hafa einkennin komið fram að nýju þegar lyfið var gefið aftur, sem bendir til orsakasamhengis. Ekki skal nota filgrastim aftur handa sjúklingum sem fá alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Greint hefur verið frá einstökum tilvikum um sigðkornablóðleysi með kreppu hjá sjúklingum með arfblendið eða arfhreint sigðkornablóðleysi (sjá kafla 4.4) eftir markaðssetningu. Samkvæmt gögnum úr klínískum rannsóknum er það sjaldgæft.

Tilkynnt hefur verið um kristallagigt (pseudogout) hjá krabbameinssjúklingum sem fá filgrastim. Samkvæmt gögnum úr klínískum rannsóknum er það sjaldgæft.

Losun stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum

Greint hefur verið frá algengri en yfirleitt einkennalausri miltisstækkun og sjaldgæfum tilvikum um miltisrof hjá heilbrigðum gjöfum og sjúklingum eftir gjöf filgrastims. Sum tilvik miltisrofs voru banvæn (sjá kafla 4.4).

Tilkynnt hefur verið um aukaverkanir í lungum (blóðhósti, lungnablæðing, lungnaíferð, mæði og súrefnisskortur) (sjá kafla 4.4).

Sjaldgæft er að greint hafi verið frá versnun einkenna liðbólgu (arthritic symptoms).

Hvítkornafjölgun (hvít blóðkorn > 50 x 109/l) sást hjá 41% af gjöfum og tímabundin blóðflagnafæð (blóðflögur < 100 x 109/l) sást hjá 35% af gjöfum í kjölfar meðferðar með filgrastimi og hvítfrumnasöfnunar (sjá kafla 4.4).

Sjúklingar með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð (SCN)

Aukaverkanir sem hafa komið fram eru miltisstækkun, sem í minni hluta tilvika getur farið versnandi, miltisrof og blóðflagnafæð (sjá kafla 4.4).

Aukaverkanir sem hugsanlega tengjast meðferð með filgrastim og koma yfirleitt fyrir hjá < 2% sjúklinga með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð voru viðbrögð á stungustað, höfuðverkur, lifrarstækkun, liðverkir, hárlos, beinþynning og útbrot.

Við langtímameðferð hefur verið greint frá æðabólgu í húð hjá 2% sjúklinga með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð.

Sjúklingar með HIV sýkingu

Greint var frá miltisstækkun í tengslum við meðferð með filgrastim hjá < 3% sjúklinga.

Við læknisskoðun var í öllum tilvikum um að ræða væga eða í meðallagi mikla breytingu og klínískur framgangur var góðkynja. Engir sjúklingar greindust með ofstarfsemi milta og engir sjúklingar undir- gengust brottnám milta. Vegna þess að miltisstækkun er algeng hjá sjúklingum með HIV sýkingu og er til staðar í mismiklum mæli hjá sjúklingum með alnæmi, er orsakasamhengi við meðferð með filgrastim ekki ljóst (sjá kafla 4.4).

d.Börn

Gögn úr klínískum rannsóknum hjá börnum gefa til kynna að öryggi og virkni filgrastims sé svipað hjá fullorðnum og börnum í krabbameinsmeðferð sem bendir til að ekki sé aldursháður mismunur á lyfjahvörfum filgrastims. Eina aukaverkunin sem stöðugt var tilkynnt um voru stoðkerfisverkir‚ sem er ekki frábrugðið reynslu hjá fullorðnum.

Ekki liggja fyrir nægileg gögn svo hægt sé að meta frekar notkun filgrastims hjá börnum.

e.Aðrir sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Enginn almennur munur kom fram á öryggi og virkni hjá einstaklingum eldri en 65 ára borið saman við yngri fullorðna einstaklinga (>18 ára) sem fengu meðferð með frumueyðandi krabbameinslyfjum ennfremur hefur klínísk reynsla ekki greint mun á þessum þáttum hjá eldri einstaklingum samanborið við yngri fullorðna einstaklinga.

Ekki liggja fyrir nægileg gögn svo hægt sé að meta frekar notkun filgrastims hjá öldruðum fyrir aðrar samþykktar ábendingar lyfsins.

Börn með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð (SCN)

Greint hefur verið frá tilfellum af minnkaðri beinþéttni og beinþynningu hjá börnum með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð sem fá langtíma meðferð með filgrastim. Tíðnin er metin sem “algeng” út frá klínískum gögnum.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með filgrastim hafa ekki verið staðfest.

Ef meðferð með filgrastim er hætt leiðir slíkt yfirleitt til 50% fækkunar daufkyrninga í blóðrásinni innan 1 til 2 daga, en eðlileg gildi nást innan 1 til 7 daga.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Ónæmisörvandi lyf; þættir til örvunar (colony stimulating factors), ATC flokkur: L03AA02.

Nivetism er samheitalíftæknilyf. Ítarlegar upplýsingar eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Kyrningavaxtarþáttur manna (human granulocyte-colony stimulating factor [HuG-CSF]) er sykur- prótein sem stjórnar myndun og losun virkra daufkyrninga úr beinmerg. Nivestim inniheldur r-metHuG-CSF (filgrastim) og eykur fjölda daufkyrninga í blóðrás marktækt innan 24 klst. en einkjörnungum fjölgar óverulega. Hjá sumum sjúklingum með alvarlega, langvarandi daufkyrninga- fæð getur filgrastim einnig valdið lítilsháttar fjölgun rauðkyrninga (eosinphils) og basakyrninga (basophils) í blóðrásinni, miðað við upphafsgildi. Sumir þessara sjúklinga kunna að hafa verið með rauðkyrningager (eosinophilia) eða basakyrningager (basophilia) áður en meðferð hófst. Fjölgun daufkyrninga er skammtaháð við ráðlagða skammta. Daufkyrningar sem verða til vegna svörunar við filgrastimi hafa eðlilega eða aukna virkni samkvæmt prófunum á efnasækni (chemotactic) og átfrumu- virkni. Í kjölfar þess að meðferð með filgrastimi er hætt fækkar daufkyrningum í blóðrás um 50% innan 1 til 2 daga en fjölgar aftur að eðlilegum gildum innan 1 til 7 daga.

Notkun filgrastims handa sjúklingum í frumueyðandi krabbameinslyfjameðferð dregur marktækt úr tíðni, alvarleika og tímalengd daufkyrningafæðar og daufkyrningafæðar með hita. Meðferð með filgrastimi dregur marktækt úr tímalengd daufkyrningafæðar með hita, notkun sýklalyfja og sjúkrahús- vist eftir innleiðslu krabbameinslyfjameðferðar gegn bráðu kyrningahvítblæði eða beinmergseyðingu sem undanfara beinmergsígræðslu. Tíðni hita og skráðra sýkinga minnkaði ekki í hvorugu tilviki. Tímalengd hita styttist ekki hjá sjúklingum sem gengust undir beinmergseyðingu sem undanfara beinmergsígræðslu.

Notkun filgrastims eins sér eða eftir krabbameinslyfjameðferð losar stofnfrumur blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðrásina. Þessar samgena stofnfrumur blóðmyndandi frumna er unnt að einangra og gefa þær síðan sjúklingnum að nýju, í kjölfar háskammta krabbameinslyfjameðferðar, annað hvort í stað beinmergsígræðslu eða til viðbótar beinmergsígræðslu. Með því að gefa stofnfrumur blóðmyndandi frumna fæst hraðari bati blóðmyndar sem dregur úr hættu á blæðingafylgikvillum og þörf fyrir blóðflagnagjöf.

Þeir sem fengu ósamgena stofnfrumur blóðmyndandi frumna sem höfðu verið losaðar með filgrastim náðu marktækt hraðari bata blóðmyndar, sem leiddi til þess að marktækt styttri tími leið þar til unnt var að hætta stuðningsmeðferð með blóðflögum, samanborið við ósamgena beinmergsígræðslu.

Íeinni evrópskri aftursýnni rannsókn, þar sem mat var lagt á notkun kyrningavaxtarþátta eftir ósamgena beinmergsígræðslu í sjúklingum með brátt hvítblæði, bentu niðurstöður til aukinnar hættu á hýsilssótt, meðferðartengdum dauða og dauða þegar kyrningavaxtarþáttur var gefinn.

Íannarri alþjóðlegri aftursýnni rannsókn á sjúklingum með brátt eða langvarandi kyrningahvítblæði var ekki sýnt fram á nein áhrif á hættu á hýsilssótt, meðferðartengdum dauða og dauða.

Í heildargreiningu (meta-analysis) á rannsóknum á ósamgena ígræðslum, þ.m.t. niðurstöður úr 9 framskyggnum slembiröðuðum rannsóknum, 8 aftursýnum rannsóknum og 1 tilfella- og viðmiðarannsókn, var ekki sýnt fram á áhrif á hættu á bráðri hýsilssótt, langvinnri hýsilssótt eða snemmkomnum meðferðartengdum dauða.

Hlutfallsleg áhætta (95% CI) fyrir hýsilssótt og meðferðartengdan dauða Í kjölfar meðferðar með kyrningavaxtarþætti eftir beinmergsígræðslu

 

 

 

Bráð

 

 

 

Rannsóknar-

 

gráðu II-IV

Langvinn

Meðferðar-

Útgáfa

tímabil

N

hýsilssótt

hýsilssótt

tengdur dauði

Heildargreining

1986-2001a

 

1,08

1,02

0,70

(2003)

(0,87; 1,33)

(0,82; 1,26)

(0,38; 1,31)

Evrópsk aftursýn

 

 

 

 

 

rannsókn (2004)

1992-2002b

 

1,33

1,29

1,73

 

(1,08; 1,64)

(1,02; 1,61)

(1,30; 2,32)

Alþjóðleg aftursýn

 

 

 

 

 

rannsókn (2006)

1995-2000b

 

1,11

1,10

1,26

 

(0,86; 1,42)

(0,86; 1,39)

(0,95; 1,67)

aGreiningin inniheldur rannsóknir varðandi beinmergsígræðslur á þessu tímabili; í sumum rannsóknum var notaður kyrningavaxtarþáttur

bRannsóknin inniheldur sjúklinga sem fengu beinmergsígræðslu á þessu tímabili

Notkun filgrastims til losunar stofnfrumna blóðmyndandi frumna úr beinmerg út í blóðið hjá heilbrigðum gjöfum, fyrir ósamgena ígræðslu stofnfrumna blóðmyndandi frumna

Hjá heilbrigðum gjöfum nægir 10 míkrógrömm/kg/dag skammtur undir húð í 4 til 5 daga í röð til að safna ≥ 4 x 106 CD34+ frumur/kg líkamsþyngdar þega, hjá flestum gjöfum eftir hvítfrumnasöfnun tvisvar sinnum.

Notkun filgrastims handa sjúklingum, börnum eða fullorðnum, með alvarlega, langvarandi daufkyrningafæð (alvarlega meðfædda, lotubundna (cyclic) eða sjálfvakta (idiopathic) daufkyrningafæð) veldur viðvarandi aukningu á heildarfjölda daufkyrninga í blóðrásinni og dregur úr sýkingum og tengdum atvikum.

Notkun filgrastims hjá sjúklingum með HIV sýkingu viðheldur eðlilegum fjölda daufkyrninga en tilgangur þess er að gera mögulega viðeigandi skömmtun veirulyfja og/eða mergbælandi lyfja. Engar vísbendingar eru um að hjá sjúklingum með HIV sýkingu, sem fá meðferð með filgrastimi, komi fram aukin eftirmyndun HIV.

Eins og við á um aðra blóðfrumumyndandi vaxtarþætti hefur G-CSF sýnt in vitro örvandi eiginleika hvað varðar innanþekjufrumur í mönnum.

Verkun og öryggi Nivestim hefur verið metið í slembiraðaðri, III. stigs samanburðarrannsókn á brjóstakrabbameini. Enginn munur sem máli skiptir var á milli Nivestim og viðmiðunarlyfs hvað varðar tímalengd alvarlegrar daufkyrningarfæðar og tíðni daufkyrningarfæðar með hita.

5.2Lyfjahvörf

Í slembiraðaðri, opinni, stakskammta, samanburðar-, víxlunarrannsókn á hjá 46 heilbrigðum sjálfboðaliðum kom fram að lyfjahvörf Nivestim voru sambærileg við viðmiðunarlyfið eftir gjöf undir húð og í bláæð. Önnur slembiröðuð, tvíblind, margskammta, samanburðar- víxlunarrannsókn hjá

50 heilbrigðum sjálfboðaliðum sýndi að lyfjahvörf Nivestim voru sambærileg við viðmiðunarlyfið eftir gjöf undir húð.

Sýnt hefur verið fram á að úthreinsun filgrastims fylgir fyrsta stigs lyfjahvörfum, bæði eftir inndælingu undir húð og í bláæð. Helmingunartími brotthvarfs filgrastims úr sermi er um það bil

3,5 klst. með úthreinsunarhraða sem nemur um 0,6 ml/mín./kg. Samfellt innrennsli filgrastim í allt að 28 daga, hjá sjúklingum sem voru að jafna sig eftir ígræðslu eigin beinmergs, gaf ekki til kynna neinar

vísbendingar um uppsöfnun lyfsins og helmingunartími brotthvarfs var sambærilegur. Jákvætt línulegt samband er milli skammts og sermisþéttni filgrastims, óháð því hvort lyfið er gefið í bláæð eða undir húð. Eftir gjöf ráðlagðra skammta undir húð hélst sermisþéttni yfir 10 ng/ml í 8 til 16 klst. Dreifingar- rúmmál í blóði er u.þ.b. 150 ml/kg.

5.3Forklínískar upplýsingar

Í rannsóknum á eituráhifum endurtekinna skammta af filgrastimi, sem stóðu í allt að 1 ár, komu í ljós breytingar sem rekja mátti til væntrar lyfjafræðilegrar verkunar, þ.m.t. fjölgun hvítfrumna, offjölgun mergfrumna (myeloid hyperplasia) í beinmerg, kyrningamyndun utan beinmergs (extramedullary granulopoiesis) og stækkun á milta. Þessar breytingar gengu allar til baka eftir að meðferð var hætt.

Áhrif filgrastims á þroskun fyrir fæðingu hafa verið rannsökuð hjá rottum og kanínum. Gjöf filgrastims (80 míkrógrömm/kg/dag) í æð hjá kanínum meðan á líffæramyndun stóð hafði eituráhrif á móðurina og jók tíðni fósturláta og fósturmissis eftir hreiðrun (post-implantation loss), auk þess að draga úr fjölda lifandi fæddra unga og fæðingarþyngd.

Í gögnum um annað lyf sem inniheldur filgrastim má sjá sambærileg áhrif, ásamt auknum vansköpunum fóstra við skammta sem námu 100 míkrógrömmum/kg/dag, en þeir skammtar hafa eituráhrif á móðurina og jafngilda altækri útsetningu sem er u.þ.b. 50-90 sinnum sú útsetning sem næst hjá sjúklingum sem fá klíníska skammta sem nema 5 míkrógrömmum/kg/dag. Mörk engra merkjanlegra skaðlegra áhrifa (no observed adverse effect level) fyrir eituráhrif á fóstur eða fósturvísa í rannsókninni voru 10 míkrógrömm/kg/dag, sem jafngildir altækri útsetningu sem er u.þ.b. 3-

5 sinnum sú útsetning sem næst hjá sjúklingum sem fá klíníska skammta.

Hjá þunguðum rottum sáust engin eituráhrif á móður eða fóstur við skammta allt að

575 míkrógrömm/kg/dag. Afkvæmi rottna sem fengu filgrastim á tímabilinu kringum fæðingu og meðan ungar voru á spena sýndu seinkaða þroskun útlitseinkenna og skertan vöxt

(≥20 míkrógrömm/kg/dag), auk lítillega skertrar lifunar (100 míkrógrömm/kg/dag).

Filgrastim hafði engin áhrif á frjósemi hjá karlkyns eða kvenkyns rottum.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Ísedik

Natríumhýdroxíð Sorbitól (E420) Pólýsorbat 80

Vatn fyrir stungulyf

6.2Ósamrýmanleiki

Nivestim má ekki þynna með natríumklóríð lausnum.

Þynnt filgrastim getur aðsogast á gler og plastefni nema það sé þynnt í 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir innrennsli (sjá kafla 6.6).

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf en þau sem nefnd eru í kafla 6.6.

6.3Geymsluþol

Áfyllt sprauta 30 mánuðir.

Eftir blöndun

Sýnt hefur verið fram á efna- og eðlisfræðilegan stöðugleika þynntrar lausnar í 24 klst. við 2 til 8°C. Með hliðsjón af hugsanlegri örverumengun á að nota lyfið strax. Ef lyfið er ekki notað strax er geymslutími og geymsluskilyrði fyrir notkun á ábyrgð notandans og ætti almennt ekki að vera lengri en 24 klst. við 2 til 8°C, nema þynning hafi farið fram við smitgát, við gildaðar aðstæður sem eftirlit er haft með.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið og flytjið í kæli (2°C til 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið áfylltu sprautuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ef Nivestim fer fyrir slysni í frost í allt að 24 klst. hefur það ekki áhrif á stöðugleika lyfsins.

Áfyllta sprautu sem hefur frosið má þíða og geyma síðan í kæli þar til hún verður notuð. Nivestim má EKKI nota ef sprautan hefur verið í frosti lengur en 24 klst. eða hefur frosið oftar en einu sinni.

Í samræmi við fyrningu og ef ferðast þarf með lyfið, má sjúklingur taka lyfið úr kæli og geyma það við stofuhita (ekki yfir 25°C) í eitt skipti í allt að 7 daga. Í lok þessa tímabils má ekki setja lyfið aftur inn í kæli og skal því fargað.

Geymsluskilyrði eftir þynningu lyfsins, sjá kafla 6.3.

6.5Gerð íláts og innihald

Nivestim 12 milljón einingar/0,2 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Áfyllt sprauta (gler af gerð I), með stungunál (ryðfrítt stál) með nálarhlíf innihalda 0,2 ml af stungulyfi/innrennslislyfi, lausn.

Nivestim 30 milljón einingar/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn, Nivestim 48 milljón einingar/0,5 ml stungulyf/innrennslislyf, lausn

Áfyllt sprauta (gler af gerð I), með stungunál (ryðfrítt stál) með nálarhlíf inniheldur 0,5 ml af stungulyfi/innrennslislyfi, lausn

Pakkningastærðir: 1, 5, 8 eða 10 áfylltar sprautur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Gerist þess þörf má þynna Nivestim í 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir innrennsli.

Undir engum kringumstæðum er mælt með þynningu niður fyrir 0,2 milljón einingar (2 míkrógrömm)/ml.

Áður en lausnin er notuð skal skyggna hana. Aðeins má nota tærar, agnafríar lausnir.

Hjá sjúklingum sem fá filgrastim sem þynnt hefur verið niður fyrir 1,5 milljón einingar

(15 míkrógrömm)/ml skal bæta við manna sermis albúmíni þannig að lokastyrkleikinn verði 2 mg/ml.

Dæmi: Þegar lokarúmmál til inndælingar er 20 ml skal, ef heildarskammtur af filgrastimi er minni en 30 milljón einingar (300 míkrógrömm), bæta út í 0,2 ml af 20% human albumin lausn.

Við þynningu í 50 mg/ml (5%) glúkósalausn fyrir innrennsli er filgrastim samrýmanlegt gleri og ýmsum plastefnum, þ.á m. polyvinylklóríði (PVC), polyolefini (samfjölliða [co-polymer] af polypropyleni og polyetyleni) og polypropyleni.

Nivestim inniheldur engin rotvarnarefni. Með hugsanlega örverumengun í huga eru Nivestim sprautur einungis til nota í eitt skipti. Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Bretland

Sími: + 44 (0) 1628 515500

Fax: + 44 (0) 1628 829827

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/631/001

EU/1/10/631/002

EU/1/10/631/003

EU/1/10/631/004

EU/1/10/631/005

EU/1/10/631/006

EU/1/10/631/007

EU/1/10/631/008

EU/1/10/631/009

EU/1/10/631/010

EU/1/10/631/011

EU/1/10/631/012

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 08. júní 2010

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 27. maí 2015

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf