Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nivolumab BMS (nivolumab) – Fylgiseðill - L01XC17

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNivolumab BMS
ATC-kóðiL01XC17
Efninivolumab
FramleiðandiBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Nivolumab BMS 10 mg/ml innrennslisþykkni, lausn nivolumab

 

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

 

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

 

 

-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-

Nauðsynlegt er að hafa sjúklingakortið meðferðis á meðan á meðferð stendur.

-

Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.

 

-

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er

 

minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

 

markaðsleyfi

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

 

1.

Upplýsingar um Nivolumab BMS og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Nivolumab BMS

 

3.

Hvernig nota á Nivolumab BMS

 

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

 

5.

Hvernig geyma á Nivolumab BMS

 

 

 

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

 

 

1.

Upplýsingar um Nivolumab BMS og við hverju það er notað

 

 

með

 

Nivolumab BMS er lyf við langt gengnu l ngnak abbameini sem ekki er af smáfrumugerð (tegund

lungnakrabbameins) hjá fullorðnum. Það inniheld r virka efnið nivolumab, sem er einstofna mótefni,

próteintegund sem er hönnuð þannig að hún þekkir og binst sérstökum markefnum í líkamanum.

Nivolumab binst markpróteini sem kallast PD-1 viðtakar (programmed death-1) sem getur lokað fyrir virkni T-frumna (tegund hvítra b óðkorna sem mynda hluta ónæmiskerfisins, eðlilegar varnir

 

líkamans). Með því að b ndast við PD-1 blokkar nivolumab virkni þess og kemur í veg fyrir að það

 

loki fyrir T-frumurnar. Þetta stuð ar að aukinni virkni þeirra gegn lungnakrabbameinsfrumum.

 

 

lengur

 

2.

Áður en byrjað er að nota Nivolumab BMS

 

Ekki má nota Nivolumab BMS

 

-

ekki

 

ef um er að ræða ofnæmi fyrir nivolumab eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

 

 

kafla 6 „Pakkningar og aðrar upplýsingar“). Ræddu við lækninn ef þú ert ekki viss.

 

Varnaðarorðer og varúðarreglur

 

Leitið ráða hjá lækninum áður en Nivolumab BMS er notað þar sem það getur valdið:

Lyfið

Lungnavandamálum t.d. öndunarerfiðleikum eða hósta. Þetta geta verið merki um bólgu í

lungum (lungnabólga eða millivefslungnasjúkdómur).

Niðurgangi (vatnskenndar, lausar eða mjúkar hægðir) eða einkenni bólgu í þörmum (ristilbólga) t.d. kviðverkur og slím eða blóð í hægðum.

Lifrarbólgu. Einkenni lifrarbólgu geta meðal annars verið óeðlilegar niðurstöður úr prófum á lifrarstarfsemi, gulleit augnhvíta eða húð (gula), verkur hægra megin í kvið eða þreyta.

Bólgu eða vandamálum í nýrum. Einkenni geta meðal annars verið óeðlilegar niðurstöður úr prófum á nýrnastarfsemi eða minnkað þvagmagn.

Vandamálum í kirtlum sem framleiða hormón (meðal annars heiladingull, skjaldkirtill og nýrnahettur) sem getur haft áhrif á starfsemi þessara kirtla. Einkenni vanstarfsemi þessara kirtla

Börn og unglingar

geta meðal annars verið þreyta (óhemjumikil þreyta), breytingar á þyngd eða höfuðverkur og sjóntruflanir.

Sykursýki (einkennin eru meðal annars óvenjumikill þorsti, mikil aukning á þvagmagni, aukin matarlyst ásamt þyngdartapi, þreytutilfinning, syfja, slappleiki, depurð, pirringur og almenn vanlíðan) eða ketónblóðsýring af völdum sykursýki (uppsöfnun sýru í blóði).

Bólga í húð sem getur valdið útbrotum og kláða

Nivolumab BMS á ekki að nota hjá börnum yngri en 18 ára.

markaðsleyfi

Látið lækninn tafarlaust vita ef eitthvert þessara einkenna kemur fram eða ef þau versna. Ekki reyna sjálf(ur) að meðhöndla einkennin með öðrum lyfjum. Læknirinn getur hugsanlega

gefið þér önnur lyf til þess að koma í veg fyrir fylgikvilla og draga úr einkennum frestað næsta skammti af Nivolumab BMS

hætt alfarið meðferð með Nivolumab BMS

Athugið að einkennin geta stundum verið síðbúin og komið fram vikum eða mánuðum eftir íða ta skammt. Læknirinn kannar almennt heilsufar þitt áður en meðferð hefst. Einnig verða bló sýni tekin meðan á meðferðinni stendur.

Athugaðu hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingnum áður en þú færð Nivolumab BMS ef þér hefur verið sagt að krabbameinið hafi dreifst til heilans

ef þú ert með sjálfsnæmissjúkdóm (þegar líkaminn ræðst á eigin frumur) ef þú ert með sögu um bólgur í lungum

ef þú hefur tekið lyf til að bæla ónæmiskerfið.

Notkun annarra lyfja samhliða Nivolumab BMS

Áður en þú færð Nivolumab BMS skaltu láta lækninn vita ef þú notar lyf sem bæla ónæmiskerfið,

eins og barkstera, þar sem þau lyf geta truflað áhrif Nivolu ab BMS. Þegar þú ert á meðferð með

 

lengur

Nivolumab BMS gætir þú engu að síður fengið ba kstera hjá lækninum til að draga úr hugsanlegum

aukaverkunum sem þú getur fengið meðan á meðfe ðinnimeðstendur og þetta hefur ekki áhrif á verkun

lyfsins.

 

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru not ð eða hafa nýlega verið notuð. Ekki má nota önnur

lyf meðan á meðferðinni stendur

ema ræða fyrst við lækninn.

Meðganga og brjóstagjöf

 

Segðu lækninum frá því ef þú

rt ða gætir hugsanlega verið barnshafandi, ef þú ráðgerir að verða

barnshafandi eða ert með barn á brjósti.

ekki

 

Ekki má nota Nivolumab BMS á meðgöngu nema læknirinn hafi eindregið sagt þér að gera það.

Áhrif Nivolumab BMS á meðgöngu eru ekki þekkt en hugsanlega getur virka efnið nivolumab skaðað fóstrið.

Konur á barn ignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með

 

er

 

Nivolumab BMS stendur og að minnsta kosti í 5 mánuði eftir síðasta skammt af Nivolumab BMS.

Ef þú v ður barnshafandi meðan á meðferð með Nivolumab BMS stendur skaltu láta lækninn

 

vita.

LyfiðEkki er vitað hvort nivolumab berst í brjóstamjólk. Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir brjóstmylking. Leitið ráða hjá lækninum hvort megi hafa barn á brjósti meðan á meðferð með Nivolumab BMS stendur eða eftir að henni lýkur.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að nivolumab hafi áhrif á þessa hæfni. Samt sem áður skal gæta varúðar við akstur og notkun véla þar til sjúklingur hefur gengið úr skugga um að hann verði ekki fyrir aukaverkunum af völdum nivolumabs.

Nivolumab BMS inniheldur natríum

Láttu lækninn vita ef þú ert á natríumskertu (saltlausu) mataræði áður en þú færð Nivolumab BMS. Þetta lyf inniheldur 2,5 mg af natríum í hverjum ml af þykkni.

Þessar upplýsingar er einnig að finna í sjúklingakortinu sem læknirinn hefur afhent þér. Mikilvægt er að þú geymir sjúklingakortið og sýnir maka þínum eða umönnunaraðilum.

3. Hvernig nota á Nivolumab BMS

markaðsleyfi

Hversu mikið Nivolumab BMS er gefið

 

Magn Nivolumab BMS sem er gefið byggist á líkamsþyngd. Ráðlagður skammtur er 3 mg nivolumab

fyrir hvert kg líkamsþyngdar.

 

Fyrir notkun er hæfilegt magn Nivolumab BMS hettuglassins en það fer eftir skammtastær , þynnt með natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi, lausn eða 50 mg/ml (5%) glúkósa stungulyfi, l usn. Til að ná tilætluðum skammti gæti þurft meira en eitt hettuglasaf Nivolumab BMS.

Gjöf Nivolumab BMS

Nivolumab BMS er gefið á sjúkrahúsi eða á læknastofu undir eftirliti reynds læknis.

Nivolumab BMS er gefið með innrennsli (dreypi) í bláæð á 60 mínútum á tveggja vikna fresti. Læknirinn heldur áfram að gefa þér Nivolumab BMS eins lengi og það er til góðs eða þar til meðferðin þolist ekki lengur.

Ef gleymist að nota Nivolumab BMSmeð

Mjög mikilvægt er að þú mætir alltaf til að fá Nivolumab BMS á réttum tíma. Ef þú missir af komu til læknis til að fá skammt, skaltu spyrja lækninn hvenær tí asetja eigi næsta skammt.

Ef hætt er að nota Nivolumab BMS

Ef meðferðinni er hætt getur verkun lyfsins ho fið. Þú skalt ekki hætta meðferð með Nivolumab BMS nema ræða það við lækninn.

Leitaðu til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum um meðferðina eða um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf geturlengurþetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Læknirinn ræðir við þig um aukaverkanirnar og útskýrir áhættu og ávinning meðferðarinnar.

 

 

ekki

Gerðu þér gr in fyrir þýðingarmiklum einkennum bólgu. Nivolumab BMS verkar á ónæmiskerfið

og getur valdið bólgu í hluta líkamans. Bólgan getur valdið alvarlegum skemmdum og sumir

 

er

 

bólgusjúkdómar geta verið lífshættulegir og þarfnast meðhöndlunar eða hætta þarf meðferð með

nivolumabi.

 

Greint hefur verið frá eftirfarandi aukaverkunum í klínískum rannsóknum á nivolumab:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Minnkuð matarlyst

Ógleði

 

Þreyta eða máttleysi

LyfiðAlgengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Vanvirkur skjaldkirtill sem getur valdið þreytu eða þyngdaraukningu

Bólga í taugum sem veldur dofa, máttleysi, náladofa eða sviðaverk í hand- og fótleggjum, höfuðverkur, sundl

Bólga í lungum (lungnabólga) sem einkennist af hósta og öndunarerfiðleikum, mæði (andnauð), hósti

Niðurgangur (vatnskenndar, lausar eða mjúkar hægðir), sár í munni og frunsur (munnbólga), uppköst, kviðverkir, hægðatregða, munnþurrkur

Útbrot í húð, kláði

Verkir í vöðvum, beinum og liðum

Hiti, bjúgur

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1°af hverjum°100°einstaklingum)

Berkjubólga, sýkingar í efri öndunarvegi

Sjúkdómur sem veldur bólgu eða stækkun á eitlum (Kikuchi eitlabólga)

Ofnæmisviðbrögð, viðbrögð sem tengjast innrennsli lyfsins

Truflun á starfsemi nýrnahetta, bólga í skjaldkirtli

Ástand með vöðvamáttleysi og þreytu (vöðvaslensheilkenni), taugaskemmdir á mismunandi stöðum í líkamanum sem geta valdið skertri tilfinningu eða haft áhrif á hreyfigetu.

Hraður hjartsláttur

Æðabólga

Vökvi í lungum

Bólga í þörmum (ristilbólga), sáramyndun í smáþörmum

Ofsakláði (upphleypt útbrot sem kláði er í )

Bólga í vöðvum sem veldur verk eða stirðleika

Nýrnasjúkdómur, nýrnabilun.markaðsleyfi

Láttu lækninn tafarlaust vita ef einhver þessara aukaverkana kemur fram. Ekki reyna sjálf(ur) að meðhöndla einkennin með öðrum lyfjum

Breytingar á rannsóknaniðurstöðum

Nivolumab BMS getur valdið breytingum á niðurstöðum rannsókna sem framkvæmdar eru af

lækninum, meðal annars:

með

Fækkun rauðra blóðkorna (sem flytja súrefni), hvítra blóðkorna (sem eru mikilvæg til að ráðast gegn sýkingum) eða blóðflagna (sem eru na ðsynlegar fyrir storknun blóðs).

Óeðlileg lifrarpróf (aukning lifrarensímanna aspartat amínótransferasa, alanín amínótransferasa

 

eða alkalísks fosfatasa í blóði, aukin ildi bilirúbíns)

Óeðlileg nýrnapróf (aukið magn kreatí

íns í blóði)

Óeðlileg gildi kalsíums, ka íums, mag

esíums eða natríums í blóði

Aukið magn ensíms sem brýtur niður fituefni og ensíms sem brýtur niður sterkju.

 

ekki

lengur

Tilkynning aukaver ana

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í

 

þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

 

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í

 

hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V

. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

 

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

 

5.

er

Hv rnig geyma á Nivolumab BMS

LyfiðMá ekki frjósa.

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og miðanum á hettuglasinu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki skal geyma hluta innrennslislausnarinnar til þess að nota síðar. Ónotuðu lyfi eða lyfjaleifum á að eyða í samræmi við gildandi reglur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
Markaðsleyfishafi
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park
Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Bretland

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Nivolumab BMS inniheldur

 

-

Virka innihaldsefnið er nivolumab.

 

 

Hver ml af innrennslisþykkni, lausn inniheldur 10 mg nivolumab.

 

 

markaðsleyfi

 

Hvert hettuglas inniheldur 40 mg (í 4 ml) eða 100 mg (í 10 ml) nivolumab.

-

Önnur innihaldsefni eru natríumsítrat díhýdrat, natríumklóríð (sjá kafla 2 „Nivolumab BMS

 

inniheldur natríum“), mannitól (E421), pentetsýra, pólýsorbat 80, natríumhýdroxíð, saltsýra og

 

vatn fyrir stungulyf.

 

Lýsing á útliti Nivolumab BMS og pakkningastærðir

Nivolumab BMS innrennslisþykkni, lausn (sæft þykkni) er tær/ópallýsandi, litlaus/fölgulur vökvi sem getur innihaldið örfáar léttar agnir.

Það er í pakkningum með 1 hettuglasi með 4 ml eða 1 hettuglasi með 10 ml.

Framleiðandi

lengur

með

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Loc. Fontana del Ceraso

 

 

03012 Anagni (FR)

 

 

Ítalía

 

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsl yfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Belgique/België/Belg en

 

Lietuva

N.V. Bristol-Myers Squ bb Belgium S.A.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

 

Kft.

 

 

Tel: + 370 5 2790 762

България

 

Luxembourg/Luxemburg

er

 

 

Bristol-Myeekkis Squibb Gyógyszerkereskedelmi

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Kft.

 

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Teл.: + 359 800 12 400

 

 

Lyfið

 

Magyarország

Česká republika

 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi

Tel: + 420 221 016 111

 

Kft.

 

 

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

 

Malta

Bristol-Myers Squibb

 

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Tlf: + 45 45 93 05 06

 

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

 

 

Nederland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

 

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

 

 

Norge

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Kft.

 

 

Tlf: + 47 67 55 53 50

Tel: + 372 6827 400

 

 

Ελλάδα

 

 

Österreich

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Τηλ: + 30 210 6074300

 

Tel: + 43 1 60 14 30

España

 

 

Polska

BRISTOL-MYERS SQUIBB, S.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB POLSKA SP. Z O.O.

Tel: + 34 91 456 53 00

 

Tel.: + 48 22 5796666

France

 

 

Portugal

Bristol-Myers Squibb SARL

Bristol-Myers Squibb F m cêutica Portuguesa,

Tél: + 33 (0)810 410 500

 

S.A.

 

 

 

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

 

 

România

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers SquibbmarkaðsleyfiGyógyszerkereskedelmi

TEL: +385 (1) 6311-833

 

Kft.

 

 

 

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

 

 

Slovenija

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

B istol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 353 (1 800) 749 749

 

Tel:með+ 386 1 236 47 00

Ísland

 

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Sími: + 354 535 7000

 

Tel: + 421 2 59298411

Italia

 

 

Suomi/Finland

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Tel: + 39 06 50 39 61

lengur

 

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

 

 

Sverige

BRISTOL-MYERS SQUIBB A.E.

Bristol-Myers Squibb AB

Τηλ: + 357 800 92666

 

Tel: + 46 8 704 71 00

 

ekki

 

 

Þ ssi fylgis ðill var síðast uppfærður í

 

er

 

 

 

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

LyfiðUpplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

Undirbúningur og lyfjagjöf Nivolumab BMS

Starfsfólk sem hefur fengið þjálfun í blöndun lyfsins í samræmi við reglur um góðar starfsvenjur,

Nivolumab BMS er ætlað til notkunar í bláæð, annaðhvort:

einkum með tilliti til smitgátar, skal undirbúa lyfjagjöfina.

Útreikningur á skammtastærð

Ávísaður skammtur er gefinn upp í mg/kg. Heildarskammtur sjúklings er reiknaður út samkvæmt þessum ávísaða skammti. Hugsanlega þarf að nota fleiri en eitt hettuglas af Nivolumab BMS fyrir heildarskammt sjúklings.

 

 

markaðsleyfi

Heildarskammtur nivolumabs í mg = þyngd sjúklings í kg × ávísaður skammtur í mg/kg.

Magn Nivolumab BMS þykknis til þess að útbúa skammtinn (ml) = heildarskammtur í mg, deilt

 

með 10 (styrkur Nivolumab BMS þykknisins er 10 mg/ml).

 

Undirbúningur innrennslisgjafar

Gætið þess að vinna með smitgát þegar innrennslislausnin er útbúin. Innrennslislausnina á að útbúa í lagskiptu loftflæði (laminar flow hood) undir skyggni eða í öryggisskáp með hefðbundnum varúðarráðstöfunum fyrir örugga meðhöndlun stungulyfja.

óþynnt, eftir að það hefur verið fært í innrennslisílát með viðeigandi sæfð i sp autu, eða

eftir þynningu í allt að 1 mg/ml. Endanlegur styrkur á að vera á bilinu 1 til 10 mg/ml. Til þynningar á Nivolumab BMS þykkni má nota annaðhvort:

natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyf, lausn, eða

50 mg/ml (5%) glúkósa stungulyf, lausn.

1.ÞREP

Skoðið Nivolumab BMS þykknið með tilliti til agna og mislitunar. Hristið ekki hettuglasið. Nivolumab BMS þykkni er tær/ ópallýsandi, litlaus/fölgulur vökvi sem getur innihaldið örfáarmeð

 

léttar agnir.

Dragið viðeigandi magn af Nivolumab BMS þykkni upp eð þar til gerðri sæfðri sprautu.

2. ÞREP

Færið þykknið í sæfða, lofttæmda lerflösku eða ílát fyrir lyf til notkunar í bláæð (PVC eða

 

polyolefin).

Ef við á skal þynna lausnina með viðeigandi magni af natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi,

lausn eða 50 mg/ml (5%) g úkósa stu gulyfi, lausn. Blandið innrennslisvökvann varlega með því að sveifla glasinu lítið eitt. Ekki má hrista glasið.lengur

Lyfjagjöf

ekki

Nivolumab BMS innrennsli má hvorki gefa með þrýstingi (i.v. push) né hraðri innspýtingu (bolus). Nivolumab BMS innrennsli á að gefa í bláæð á 60 mínútum.

Nivolumab BMS innrennsli á hvorki að gefa samtímis né með sömu innrennslisslöngu og önnur lyf. Notiðersér slöngu fyrir innrennslið

Innr nnslið skal vera í gegnum sæfða síu í innrennslissetti, sem er án sótthitavalda og með litla próteinbindandi eiginleika (gatastærð 0,2-1,2 μm).

N volumab BMS innrennslislausn er samrýmanleg við:

PVC ílát

Polyolefin ílát

Glerglös

PVC innrennslissett

Lyfið

Polyetersúlfon síur með gatastærð 0,2 míkróm til 1,2 míkróm.

Í lok innrennslisins á að skola slönguna með natríumklóríð 9 mg/ml (0,9%) stungulyfi, lausn eða 50 mg/ml (5%) glúkósa stungulyfi, lausn.

Geymsluskilyrði og geymsluþol

Órofið hettuglas

Nivolumab BMS á að geyma í kæli (2°C til 8°C). Hettuglösin á að geyma í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Nivolumab BMS má ekki frjósa.

Ekki skal nota Nivolumab BMS eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og miðanum á

hettuglasinu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Nivolumab BMS innrennsli

markaðsleyfi

 

Gjöf Nivolumab BMS innrennsli verður að ljúka innan 24 klst. eftir blöndun. Ef lausnin er ekki notuð strax má geyma lausnina í kæli (við 2°C-8°C) og til varnar gegn ljósi í allt að 24 klst. [að

hámarki 4 klst. af þessum 24 klst. mega vera við stofuhita 20°C-25°C og í birtu]. Annar geym lutími og önnur geymsluskilyrði eru á ábyrgð notanda.

Förgun

Ekki á að geyma ónotaða innrennslislausn til þess að nota síðar. Farga skal öllum lyfj leifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

 

 

 

lengur

með

 

 

ekki

 

 

er

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf