Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoMix (insulin aspart) – áletranir - A10AD05

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsNovoMix
ATC-kóðiA10AD05
Efniinsulin aspart
FramleiðandiNovo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (RÖRLYKJA. Penfill)

1.HEITI LYFS

NovoMix 30 Penfill 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa í rörlykju

30% leysanlegt aspartinsúlín og 70% prótamínkristallað aspartinsúlín

2.VIRK(T) EFNI

1 ml af dreifu inniheldur 100 einingar leysanlegt aspartinsúlín/prótamínkristallað aspartinsúlín í hlutföllunum 30/70 (sem jafngildir 3,5 mg). 1 rörlykja inniheldur 3 ml sem samsvarar 300 einingum

3.HJÁLPAREFNI

glýceról, fenól, metakresól, zínkklóríð, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, prótamínsúlfat, saltsýra/natríumhýdroxíð til aðlögunar á sýrustigi og vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

5 x 3 ml rörlykjur

10 x 3 ml rörlykjur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Notið blönduna einungis ef hún er einsleit, hvít, skýjuð og vatnskennd

Eingöngu til notkunar fyrir einn einstakling

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Við notkun: Notist innan 4 vikna

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Við notkun: Má ekki geyma í kæli. Geymið við lægri hita en 30°C. Má ekki frjósa

Geymið rörlykjurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/142/004 5 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/142/005 10 rörlykjur með 3 ml

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoMix 30 Penfill

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKIMIÐI (RÖRLYKJA. Penfill)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NovoMix 30 Penfill 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa

30% leysanlegt aspartinsúlín og 70% prótamínkristallað apsartinsúlín Til notkunar undir húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Penfill

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6.ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexPen)

1. HEITI LYFS

NovoMix 30 FlexPen 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa í áfylltum lyfjapenna

30% leysanlegt aspartinsúlín og 70% prótamínkristallað apsartinsúlín

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af dreifu inniheldur 100 einingar leysanlegt aspartinsúlín/prótamínkristallað aspartinsúlín í hlutföllunum 30/70 (sem jafngildir 3,5 mg). 1 áfylltur lyfjapenni inniheldur 3 ml sem samsvarar 300 einingum

3. HJÁLPAREFNI

glýceról, fenól, metakresól, zínkklóríð, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, prótamínsúlfat, saltsýra/natríumhýdroxíð til aðlögunar á sýrustigi og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni

5 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

10 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni + 7 NovoFine nálar 1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni + 7 NovoTwist nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

Nálar fylgja ekki með

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Notið blönduna einungis ef hún er einsleit, hvít, skýjuð og vatnskennd Eingöngu til notkunar fyrir einn einstakling

Hannaður til notkunar með NovoFine eða NovoTwist einnota nálum allt að 8 mm löngum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Við notkun: Notist innan 4 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Við notkun: Má ekki geyma í kæli. Geymið við lægri hita en 30°C Má ekki frjósa

Hafið hettuna á pennanum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/142/023

1 lyfjapenni með 3 ml

 

 

 

 

EU/1/00/142/009

5 lyfjapennar með 3 ml

 

 

 

EU/1/00/142/010

10 lyfjapennar með 3 ml

 

 

EU/1/00/142/024

1 lyfjapenni með 3 ml og 7 NovoFine nálum

 

EU/1/00/142/025

1 lyfjapenni með 3 ml and 7 NovoTwist nálum

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoMix 30 Flexpen

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKIMIÐI Á LYFJAPENNA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexPen)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NovoMix 30 FlexPen 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa

30% leysanlegt aspartinsúlín og 70% prótamínkristallað aspartinsúlín Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

FlexPen

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (RÖRLYKJA. Penfill)

1. HEITI LYFS

NovoMix 50 Penfill 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa í rörlykju

50% leysanlegt aspartinsúlín og 50% prótamínkristallað aspartinsúlín

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af dreifu inniheldur 100 einingar leysanlegt aspartinsúlín/prótamínkristallað aspartinsúlín í hlutföllunum 50/50 (sem jafngildir 3,5 mg). 1 rörlykja inniheldur 3 ml sem samsvarar 300 einingum

3. HJÁLPAREFNI

glýceról, fenól, metakresól, zínkklóríð, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, prótamínsúlfat, saltsýra/natríumhýdroxíð til aðlögunar á sýrustigi og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa 1 x 3 ml rörlykja 5 x 3 ml rörlykjur 10 x 3 ml rörlykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Notið blönduna einungis ef hún einsleit, hvít, skýjuð og vatnskennd

Eingöngu til notkunar fyrir einn einstakling

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Við notkun: Notist innan 4 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Við notkun: Má ekki geyma í kæli. Geymið við lægri hita en 30°C Má ekki frjósa

Geymið rörlykjurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/142/011 1 rörlykja með 3 ml

EU/1/00/142/012 5 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/142/013 10 rörlykjur með 3 ml

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoMix 50 Penfill

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKIMIÐI (RÖRLYKJA. Penfill)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NovoMix 50 Penfill 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa

50% leysanlegt aspartinsúlín og 50% prótamínkristallað aspartinsúlín Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Penfill

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexPen)

1. HEITI LYFS

NovoMix 50 FlexPen 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa í áfylltum lyfjapenna

50% leysanlegt aspartinsúlín og 50% prótamínkristallað aspartinsúlín

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af dreifu inniheldur 100 einingar leysanlegt aspartinsúlín/prótamínkristallað aspartinsúlín í hlutföllunum 50/50 (sem jafngildir 3,5 mg). 1 áfylltur lyfjapenni inniheldur 3 ml sem samsvarar 300 einingum

3. HJÁLPAREFNI

glýceról, fenól, metakresól, zínkklóríð, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, prótamínsúlfat, saltsýra/natríumhýdroxíð til aðlögunar á sýrustigi og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni

5 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

10 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

Nálar fylgja ekki með

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Notið blönduna einungis ef hún er einsleit, hvít, skýjuð og vatnskennd Eingöngu til notkunar fyrir einn einstakling

Hannaður til notkunar með NovoFine eða NovoTwist einnota nálum allt að 8 mm löngum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Við notkun: Notist innan 4 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Við notkun: Má ekki geyma í kæli. Geymið við lægri hita en 30°C Má ekki frjósa

Hafið hettuna á pennanum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/142/014 1 lyfjapenni með 3 ml

EU/1/00/142/015 5 lyfjapennar með 3 ml

EU/1/00/142/016 10 lyfjapennar með 3 ml

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoMix 50 Flexpen

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKIMIÐI Á LYFJAPENNA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexPen)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NovoMix 50 FlexPen 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa

50% leysanlegt aspartinsúlín og 50% prótamínkristallað aspartinsúlín Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

FlexPen

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (RÖRLYKJA. Penfill)

1. HEITI LYFS

NovoMix 70 Penfill 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa í rörlykju

70% leysanlegt aspartinsúlín og 30% prótamínkristallað aspartinsúlín

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af dreifu inniheldur 100 einingar leysanlegt aspartinsúlín/prótamínkristallað aspartinsúlín í hlutföllunum 70/30 (sem jafngildir 3,5 mg). 1 rörlykja inniheldur 3 ml sem samsvarar 300 einingum

3. HJÁLPAREFNI

glýceról, fenól, metakresól, zínkklóríð, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, prótamínsúlfat, saltsýra/natríumhýdroxíð til aðlögunar á sýrustigi og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 x 3 ml rörlykja

5 x 3 ml rörlykjur

10 x 3 ml rörlykjur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Notið blönduna einungis ef hún er einsleit, hvít, skýjuð og vatnskennd

Eingöngu til notkunar fyrir einn einstakling

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Við notkun: Notist innan 4 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofnar umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Við notkun: Má ekki geyma í kæli. Geymið við lægri hita en 30°C Má ekki frjósa

Geymið rörlykjurnar í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/142/017 1 rörlykja með 3 ml

EU/1/00/142/018 5 rörlykjur með 3 ml

EU/1/00/142/019 10 rörlykjur með 3 ml

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoMix 70 Penfill

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKIMIÐI (RÖRLYKJA. Penfill)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NovoMix 70 Penfill 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa

70% leysanlegt aspartinsúlín og 30% prótamínkristallað aspartinsúlín Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Penfill

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexPen)

1. HEITI LYFS

NovoMix 70 FlexPen 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa í áfylltum lyfjapenna

70% leysanlegt aspartinsúlín og 30% prótamínkristallað aspartinsúlín

2. VIRK(T) EFNI

1 ml af dreifu inniheldur 100 einingar leysanlegt aspartinsúlín/prótamínkristallað aspartinsúlín í hlutföllunum 70/30 (sem jafngildir 3,5 mg). 1 áfylltur lyfjapenni inniheldur 3 ml sem samsvarar 300 einingum

3. HJÁLPAREFNI

glýceról, fenól, metakresól, zínkklóríð, tvínatríumfosfat tvíhýdrat, natríumklóríð, prótamínsúlfat, saltsýra/natríumhýdroxíð til aðlögunar á sýrustigi og vatn fyrir stungulyf

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, dreifa

1 x 3 ml áfylltur lyfjapenni

5 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

10 x 3 ml áfylltir lyfjapennar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

Til notkunar undir húð

Nálar fylgja ekki með

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

Notið blönduna einungis ef hún er einsleit, hvít, skýjuð og vatnskennd Eingöngu til notkunar fyrir einn einstakling

Hannaður til notkunar með NovoFine eða NovoTwist einnota nálum allt að 8 mm löngum

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Við notkun: Notist innan 4 vikna

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Órofna umbúðir: Geymið í kæli (2°C til 8°C)

Við notkun: Má ekki geyma í kæli. Geymið við lægri hita en 30°C Má ekki frjósa

Hafið hettuna á pennanum til varnar gegn ljósi

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Fargið nálinni eftir hverja inndælingu

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmörk

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/142/020 1 lyfjapenni með 3 ml

EU/1/00/142/021 5 lyfjapennar með 3 ml

EU/1/00/142/022 10 lyfjapennar með 3 ml

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

NovoMix 70 Flexpen

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKIMIÐI Á LYFJAPENNA (ÁFYLLTUR LYFJAPENNI. FlexPen)

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

NovoMix 70 FlexPen 100 einingar/ml Stungulyf, dreifa

70% leysanlegt aspartinsúlín og 30% prótamínkristallað aspartinsúlín Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Blandið samkvæmt leiðbeiningum

FlexPen

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3 ml

6. ANNAÐ

Novo Nordisk A/S

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf