Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olanzapine Glenmark Europe (olanzapine) – Fylgiseðill - N05AH03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsOlanzapine Glenmark Europe
ATC-kóðiN05AH03
Efniolanzapine
FramleiðandiGlenmark Pharmaceuticals Europe Limited  

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg munndreifitöflur

Olanzapine Glenmark Europe 10 mg munndreifitöflur

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg munndreifitöflur

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg munndreifitöflur

Olanzapin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Olanzapine Glenmark Europe og við hverju það er notað

2.Það sem þú þarft að vita áður en þú tekur Olanzapine Glenmark Europe

3.Hvernig nota á Olanzapine Glenmark Europe

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Olanzapine Glenmark Europe

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Olanzapine Glenmark Europe og við hverju það er notað

Olanzapine Glenmark Europe inniheldur virka efnið olanzapin. Olanzapine Glenmark Europe tilheyrir flokki lyfja sem kallast geðrofs lyf og

er notað til að meðhöndla eftirfarandi sjúkdóma:

Geðklofa, sjúkdómur með einkenni eins og þegar menn heyra, sjá og taka eftir hlutum sem eru ekki til staðar, ranghugmyndir, tortryggni og ómannblendni. Einstaklingar sem hafa þessi einkenni geta einnig verið þunglyndir, kvíðnir og spenntir.

Meðal til alvarleg geðhæð, sjúkdómur með einkenni eins og æsing eða alsælu.

Sýnt hefur verið fram á að Olanzapine Glenmark Europe kemur í veg fyrir að einkenni taki sig upp á ný hjá sjúklingum með geðhvörf sem hafa svarað olanzapin meðferð.

2.Það sem þú þarft að vita áður en þú tekur Olanzapine Glenmark Europe

Ekki má taka Olanzapine Glenmark Europe

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir olanzapini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Ofnæmissvörunin getur verið útbrot, kláði, bólga í andliti eða vörum eða mæði. Ef þú hefur upplifað þetta skaltu hafa samband við lækni án tafar.

-ef þú hefur verið greindur með augnvandamál eins og til dæmis ákveðna tegund gláku (aukinn þrýstingur í auganu).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Olanzapine Glenmark er notað.

-Ekki er mælt með notkun Olanzapine Glenmark Europe hjá öldruðum sjúklingum með vitglöp því það getur valdið alvarlegum aukaverkunum.

-Lyf af þessari gerð geta orsakað óvenjulegar hreyfingar, sérstaklega í andliti eða tungu. Ef þetta gerist meðan á töku Olanzapine Glenmark Europe stendur skaltu hafa samband við lækninn þinn.

-Í einstaka tilfellum valda lyf af þessari gerð hita, aukinni öndunartíðni, aukinni svitamyndun, vöðvastífleika og sleni eða syfju. Ef þetta kemur fyrir skaltu hætta að taka lyfið og hafa samband við lækni án tafar.

-- Þyngdaraukning hefur sést hjá sjúklingum sem taka Olanzapine Glenmark Europe. Þú og læknirinn þinn skuluð fylgjast reglulega með þyngd þinni. . Íhugaðu að leita til næringarráðgjafa eða fá hjálp við að útbúa mataráætlun ef þörf er á.

-Há blóðsykursgildi og há gildi fitu (þríglýseríða og kólesteról) hafa sést hjá sjúklingum sem taka Olanzapine Glenmark Europe. Læknirinn ætti að taka blóðpróf og athuga blóðsykursgildi og fitugildi áður en þú byrjar að taka Olanzapine Glenmark Europe og reglulega á meðan meðferð stendur.

-Segðu lækninum ef þú eða einhver annar í fjölskyldu þinni er með sögu um blóðtappa, þar sem lyf eins og þetta hafa verið tengd myndun blóðtappa.

Ef þú hefur einhverja af eftirtöldum sjúkdómum skaltu láta lækninn vita af því eins fljótt og auðið er:

Heilablóðfall eða tímabundin blóðþurrð í heila (tímabundin einkenni heilablóðfalls)

Parkinsonssjúkdómur

Blöðruhálskirtilsvandamál

Þrálát hægðatregða (þarmalömun)

Lifrar- eða nýrnasjúkdómar

Blóðsjúkdómar

Hjartasjúkdóm

Sykursýki

Flogaveiki

Ef þú ert með vitglöp, skalt þú eða umönnunaraðili/aðstandandi þinn láta lækninn vita ef þú hefur einhvern tíma fengið heilablóðfall eða tímabundna blóðþurrð í heila.

Ef þú ert eldri en 65 ára er ráðlegt, sem varúðarráðstöfun, að læknirinn fylgistreglulega með blóðþrýstingnum

Börn og unglingar

Olanzapine Glenmark Europe er ekki ætlað sjúklingum undir 18 ára aldri.

Notkun annarra lyfja samhliða Olanzapine Glenmark

Notaðu einungis önnur lyf samhliða Olanzapine Glenmark Europe ef læknirinn hefur sagt þér að gera það. Þú gætir fundið fyrir sljóvgandi áhrifum ef Olanzapine Glenmark Europe er tekið samhliða lyfjum gegn þunglyndi eða lyfjum sem eru notuð til að meðhöndla kvíða eða svefnleysi (róandi lyf).

Láttu lækninn vita ef þú notar fluvoxamin (þunglyndislyf) eða ciprofloxacin (sýklalyf), því nauðsynlegt getur verið að breyta Olanzapine Glenmark Europe skammtinum.

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Nauðsynlegt er að láta lækninn vita ef þú ert að taka:

Lyf við parkinsons sjúkdómi

Karbamazepin (lyf við flogaveiki og geðlyf), fluvoxamin (þunglyndislyf) eða ciprofloxacin (sýklalyf) - það getur verið nauðsynlegt að breyta Olanzapine Glenmark Europe skammtinum

Notkun Olanzapine Glenmark Europe með áfengi

Þú mátt ekki neyta áfengis af neinu tagi meðan þú færð lyfjameðferð með Olanzapine Glenmark Europe, þar sem Olanzapine Glenmark Europe og áfengi samtímis geta verið sljóvgandi.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað. Þú ættir ekki að fá lyfið ef þú ert með barn á brjósti, því dálítið magn af Olanzapine Glenmark Europe getur borist í brjóstamjólk.

Eftirtalin einkenni geta komið fram hjá nýburum mæðra sem hafa notað Olanzapine Glenmark Europe síðustu þrjá mánuði meðgöngu: skjálfti, stífleiki og/eða máttleysi í vöðvum, syfja, óróleiki, öndunarerfiðleikar og erfiðleikar við að matast. Ef eitthver þessara einkenna koma fram hjá barninu getur verið nauðsynlegt að hafa samband við lækninn.

Akstur og notkun véla

Það er hætta á sljóvgandi áhrifum þegar þér er gefið Olanzapine Glenmark Europe . Ef það gerist máttu ekki aka eða stjórna vélknúnu tæki eða vélum af neinu tagi. Láttu lækninn þinn vita af þessu.

Olanzapine Glenmark Europe inniheldur aspartam

Olanzapine Glenmark Europe inniheldur fenýlalaníngjafa. Slíkt getur reynst fólki með fenýlketónmigu skaðlegt.

3.Hvernig taka á Olanzapine Glenmark Europe

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn segir þér hversu margar Olanzapine Glenmark Europe töflur þú átt að taka og í hversu langan tíma þú skulir taka þær. Dagsskammtar af Olanzapine Glenmark Europe eru á bilinu 5 mg og 20 mg. Hafðu samband við lækninn ef einkennin koma aftur og ekki hætta að taka Olanzapine Glenmark Europe nema læknirinn segi þér að hætta.

Þú átt að taka Olanzapine Glenmark Europe munndreifitöflurnar einu sinni á dag eftir fyrirmælum læknisins. Gættu þess að taka töflurnar daglega á sama tíma dagsins. Það skiptir ekki máli hvort þú tekur töflurnar með mat eða ekki. Olanzapine Glenmark Europe munndreifitöflur eru til inntöku. Settu töfluna í munninn. Hún leysist upp í munninum svo auðvelt er að gleypa hana. Einnig má setja töfluna í glas eða bolla fullan af vatni eða öðrum hentugum drykk (appelsínusafa, eplasafa, mjólk eða kaffi) og hræra. Drekktu vökvann tafarlaust.

Ef tekinn er stærri skammtur af Olanzapine Glenmark en mælt er fyrir um

Sjúklingar sem hafa tekið meira af Olanzapine Glenmark Europe en þeir ættu að gera hafa fundið fyrir eftirfarandi einkennum: hraðari hjartslætti, æsingi/árásarhneigð, talerfiðleikum, óeðlilegum hreyfingum (sérstaklega í andliti eða tungu) og minnkaðri meðvitund. Önnur einkenni geta verið: mikil ringlun, krampar (flogaveiki), dá, sambland af hita, hraðari öndun, aukinni svitamyndun, vöðvastífleika og svefnhöfga eða syfju, hægari öndunartíðni, ásvelging, hækkaður blóðþrýstingur eða lækkaður blóðþrýstingur, óeðlilegur taktur í hjarta. Hafðu samstundis samband við lækni eða sjúkrahús ef þú verður var við ofangreind einkenni. Sýndu lækninum umbúðir munndreifitaflanna.

Ef gleymist að taka Olanzapine Glenmark Europe

Taktu munndreifitöflurnar eins fljótt og auðið er. Ekki á að taka tvöfaldan skammt á einum degi.

Ef hætt er að nota Olanzapine Glenmark Europe

Þú mátt ekki hætta að taka töflurnar þegar þér fer að líða betur. Það er mikilvægt að þú haldir áfram að taka Olanzapine Glenmark Europe svo lengi sem læknirinn segir þér að gera það.

Ef þú hættir skyndilega að taka Olanzapine Glenmark Europe, geta komið fram einkenni eins og t.d. aukin svitamyndun, svefnleysi, skjálfti, kvíði eða ógleði og uppköst. Læknirinn gæti ráðlagt þér að minnka skammtinn smám saman áður en meðferð er hætt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Segðu lækninum samstundis frá ef þú færð:

óeðlilegar hreyfingar (algeng aukaverkun sem getur haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) aðallega í andliti eða tungu,

blóðsegar í æðum (sjaldgæf aukaverkun sem getur haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) sérstaklega í fótleggjum (einkennin eru meðal annarra bólga, verkur og roði á fótlegg), sem getur farið með blóði til lungnaæða og orsakað brjóstverk og öndunarerfiðleika. Ef þú verður var við eitthvert þessara einkenna skalt þú samstundis leita eftir upplýsingum hjá lækni,

sambland af hita, örari öndun, svita, vöðvastífleika og sljóleika eða syfju (ekki er hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).

Mjög algengar aukaverkanir (getur haft áhrif hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum) fela í sér:

Þyngdaraukning.

Syfja.

Hækkun á gildi prólaktíns í blóði.

Í upphafi meðferðar geta sumir einstaklingar fundið fyrir svima eða yfirliði (með hægum hjartslætti) sérstaklega þegar risið er upp úr sitjandi eða liggjandi stöðu. Þetta hverfur vanalega af sjálfu sér, en ef það gerist ekki skaltu láta lækninn vita af því.

Algengar aukaverkanir ( geta haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) fela í sér:

Breytingar á gildum sumra blóðfrumna þéttni blóðfitu og í upphafi meðferðar, tímabundin aukning lifrarensíma.

Hækkun blóðsykurs og á sykri í þvagi.

Hækkun blóðgilda þvagsýru og kreatín fosfókínasa.

Aukin hungurtilfinning.

Svimi.

Óróleiki.

Skjálfti.

Óeðilegar hreyfingar (hreyfitruflun)

Hægðatregða.

Munnþurrkur.

Útbrot.

Máttleysi.

Mikil þreyta

Úrvinda af þreytu.

Vökvasöfnun sem leiðir til þrota í höndum, á ökklum eða á fótum, hiti, liðverkir og kynlífsvandamál eins og minnkuð kynhvöt hjá körlum og konum eða stinningarvandamál hjá körlum..

Sjaldgæfar aukaverkanir (get haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) fela í sér:Hægur hjartsláttur.

Ofnæmi (t.d. bólgur í munnholi og hálsi, kláði, útbrot).

Greining á sykursýki eða versnun á einkennum sykursýki, sem einstaka sinnum tengist ketónblóðsýringu (ketónar í blóði og þvagi) eða meðvitundarleysi.

Krampar, í flestum tilfellum höfðu sjúklingarnir sögu um flog (flogaveiki).

Vöðvastirðleiki eða krampar (að meðtöldum augnhreyfingum).

Talerfiðleikar

Hægur hjartsláttur.

Aukið næmi fyrir sólarljósi.

Blóðnasir.

þaninn kviður,

Minnistap eða minnisskerðing.

Þvagleki, þvagteppa

Hárlos.

Engar eða litlar tíðablæðingar.

Breyting á brjóstum hjá körlum og konum eins og óeðlileg mjólkurframleiðsla eða óeðlilegur vöxtur.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta haft áhrif hjá allt að 1 af hverjum 1000 einstaklingum) fela í sér:

Lækkun á líkamshita.

Óeðlilegur taktur í hjarta.

Skyndileg og óútskýrð dauðsföll.

Brisbólga sem orsakar mikla kviðverki, hita og slappleika.

Lifrarsjúkdómar sem koma fram sem gullituð húð og hvíta í augum, vöðvasjúkdómur sem kemur fram sem óútskýrðir verkir eða sársauki og lengd og/eða sársaukafull stinning.

Vöðvasjúkdómur sem kemur fram sem óútskýrðir verkir eða sársauki.

Lengd og/eða sársaukafull stinning.

Aldraðir sjúklingar með vitglöp geta fengið heilablóðfall, lungnabólgu, þvagleka, geta hrasað, orðið mjög þreyttir, fengið ofsjónir, hækkaðan líkamshita, hörundsroða eða átt í erfiðleikum með gang meðan á töku olanzapins stendur. Dæmi eru um dauðsföll hjá þessum ákveðna sjúklingahópi.

Einkenni Parkinsons sjúkdóms geta versnað hjá sjúklingum sem fá Olanzapine Glenmark Europe

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Olanzapine Glenmark Europe

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnupakkningunni. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30 C.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Olanzapine Glenmark inniheldur - Virka innihaldsefnið er olanzapin.

-Hver Olanzapine Glenmark Europe munndreifitafla inniheldur 5 mg, 10 mg, 15 mg eða 20 mg af olanzapíni.

-Önnur innihaldsefni eru mannitól (E 421), örkristallaður sellúlósi, aspartam (E 951), krospóvidon, magnesíum sterat.

Útlit Olanzapine Glenmark Europe og pakkningastærðir

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg fæst í eftirfarandi formi :

Gular, flatar, kringlóttar munndreifitöflur með sniðbrún, ígrafnar með ‘2’ á annarri hliðinni. Olanzapine Glenmark Europe 10 mg:

Gular, flatar, kringlóttar munndreifitöflur með sniðbrún, ígrafnar með ‘OL’ á annarri hliðinni og ‘4’ á hinni.

Olanzapine Glenmark Europe 15 mg:

Gular, flatar, kringlóttar munndreifitöflur með sniðbrún, ígrafnar með ‘OL’ á annarri hliðinni og ‘5’ á hinni.

Olanzapine Glenmark Europe 20 mg:

Gular, flatar, kringlóttar munndreifitöflur með sniðbrún, ígrafnar með ‘OL’ á annarri hliðinni og ‘6’ á hinni.

Olanzapine Glenmark Europe 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg fást í álþynnupakkningum með 28, 56, og 70 töflum

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House, 2-B Draycott Avenue,

Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 OBU,

Bretland

Framleiðandi

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4,

Tékkland

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2, Croxley Green Business Park,

Croxley Green,

Hertfordshire, WD18 8YA,

Bretland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

България

Magyarország

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Česká republika

Malta

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Danmark

Nederland

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Deutschland

Norge

Glenmark Arzneimittel GmbH

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tel: + 49 (8142) 44392 0

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Eesti

Österreich

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Ελλάδα

Polska

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

España

Portugal

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

France

România

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Hrvatska

 

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

 

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

 

Ireland

Slovenija

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Ísland

Slovenská republika

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Italia

Suomi/Finland

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Κύπρος

Sverige

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + (0)800 4580 383

Latvija

United Kingdom

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

Lietuva

 

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

 

Tél/Tel: + 44 (0)800 4580 383

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf