Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Olysio (simeprevir) – áletranir - J05AE14

Updated on site: 08-Oct-2017

Nafn lyfsOlysio
ATC-kóðiJ05AE14
Efnisimeprevir
FramleiðandiJanssen-Cilag International N.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

OLYSIO 150 mg hörð hylki simeprevír.

2.VIRK(T) EFNI

Hver hart hylki inniheldur simeprevírnatríum sem jafngildir 150 mg simeprevír.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósaeinhýdrat

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

7 hörð hylki

28 hörð hylki

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

Þrýstið á brún vasans

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Förgun: Lesið fylgiseðilinn.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgía

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/924/001 (7 hylki)

EU/1/14/924/002 (28 hylki)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

olysio 150 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNA

1. HEITI LYFS

OLYSIO 150 mg hylki simeprevír.

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Janssen-Cilag International NV

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Þr Mi Fi Fö Lau Su

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf