Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Opatanol (olopatadine hydrochloride) – Fylgiseðill - S01GX09

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOpatanol
ATC-kóðiS01GX09
Efniolopatadine hydrochloride
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

OPATANOL 1 mg/ml augndropar, lausn.

Ólópatadín.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um OPATANOL og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota OPATANOL

3.Hvernig nota á OPATANOL

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á OPATANOL

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um OPATANOL og við hverju það er notað

OPATANOL er notað til að meðhöndla vísbendingar og einkenni tárubólgu vegna árstíðabundins ofnæmis.

Tárubólga af völdum ofnæmis. Sum efni (ofnæmisvakar) svo sem frjóduft, heimilisryk eða dýrafeldir geta valdið ofnæmi sem leiðir til kláða, roða og bólgu í yfirborði augans.

OPATANOL er lyf til að meðhöndla ofnæmi í auga. Það verkar með því að draga úr óþægindum vegna ofnæmisins.

2. Áður en byrjað er að nota OPATANOL

Ekki má nota OPATANOL

ef um er að ræða ofnæmi fyrir ólópatadíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef þú ert með barn á brjósti skaltu ekki nota OPATANOL.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en OPATANOL er notað.

Fjarlægja skal augnlinsur áður en OPATANOL er notað.

Börn

Notið OPATANOL ekki handa börnum yngri en 3 ára. Ekki gefa þetta lyf börnum yngri en

3 ára vegna þess að engar upplýsingar liggja fyrir um öryggi þess og verkun hjá börnum undir 3 ára aldri.

Notkun annarra lyfja samhliða OPATANOL

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Ef þú notar aðra augndropa eða augnsmyrsli, skaltu láta að minnsta kosti 5 mínútur líða á milli notkunar lyfjanna. Augnsmyrsli á að nota síðust.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Þú skalt ekki nota OPATANOL ef þú ert með barn á brjósti. Leitaðu ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Sjón gæti orðið óskýr um tíma eftir notkun OPATANOL. Akið ekki eða stjórnið tækjum eða vélum þar til áhrifin eru horfin.

OPATANOL inniheldur benzalkónklóríð

Benzalkónklóríð, getur valdið ertingu í augum og mislitað mjúkar augnlinsur, því skal forðast snertingu við mjúkar augnlinsur. Ef þú notar augnlinsur skaltu fjarlæga þær áður en þú notar lyfið og bíða í að minnsta kosti 15 mínútur áður en þú setur þær aftur í augun.

3.Hvernig nota á OPATANOL

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er einn dropi í auga eða augu tvisvar sinnum á sólarhring – að morgni og að kvöldi.

Nota á lyfið á þennan hátt nema læknirinn mæli fyrir um aðra notkun. Aðeins skal nota OPATANOL í bæði augun ef læknirinn hefur mælt fyrir um það. Nota á lyfið eins lengi og læknirinn hefur sagt fyrir um.

OPATANOL á eingöngu að dreypa í augu.

SJÁ FREKARI NOTKUNARLEIÐBEININGAR Á BAKHLIÐ

Snúið við>

3. Hvernig nota á OPATANOL (framhald)

Hve mikið á að nota? sjá á framhliðinni

Taktu til OPATANOL augndropaglasið og spegil.

Þvoðu þér um hendurnar.

Taktu glasið og skrúfaðu tappann af.

Ef innsiglishringurinn er laus eftir að tappinn af glasinu hefur verið fjarlægður skal fjarlægja hann áður en lyfið er notað.

Hvolfdu glasinu og haltu á því á milli þumalfingurs og löngutangar.

Hallaðu höfðinu aftur. Dragðu augnlokið niður með hreinum fingri þar til „vasi“ myndast á milli augnloksins og augans. Dropanum á að dreypa í „vasann“ (mynd 1).

Færðu dropasprotann á glasinu að auganu. Notaðu spegil ef þér finnst það betra.

Snertu hvorki augað, augnlokið, svæðið í kring né annað yfirborð með dropasprotanum. Það gæti mengað dropana sem eftir eru í glasinu.

Þrýstu varlega á botninn á glasinu til að einn dropi af OPATANOL komi úr því í einu.

Ekki á að kreista glasið, það er hannað þannig að það eina sem þarf að gera er að þrýsta varlega á botn þess (mynd 2).

Ef þú átt að nota dropana í bæði augun á að endurtaka þetta við hitt augað.

Skrúfaðu lokið síðan þétt aftur á glasið strax eftir notkun.

Ef dropinn lendir ekki í auganu, skaltu reyna aftur.

Ef notaður er stærri skammtur af OPATANOL en mælt er fyrir um

Skolaðu hann allan úr með volgu vatni. Ekki skal setja meira af dropunum í augun fyrr en komið er að næsta skammti.

Ef gleymist að nota OPATANOL

Notaðu einn dropa eins fljótt og er munað eftir því og halda síðan notkuninni áfram eins og venjulega. Ef komið er að næsta skammti skal sleppa skammtinum sem gleymdist og halda notkuninni síðan áfram eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota OPATANOL

Ekki hætta að nota lyfið án þess að ráðfæra þig fyrst við lækninn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram við notkun OPATANOL

Algengar: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

Aukaverkanir í augum: verkur í auga, erting í auga, augnþurrkur, óeðlileg tilfinning í auga, óþægindi í auga

Almennar aukaverkanir: höfuðverkur, þreyta, nefþurrkur, vont bragð

Sjaldgæfar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

Aukaverkanir í augum: óskýr, minnkuð eða óeðlileg sjón, kvilli í glæru, bólga á yfirborði augans með eða án yfirborðsskemmda, bólga eða sýking í táru, útferð úr auga, ljósnæmi, aukin táramyndun, augnkláði, roði í auga, óeðlileg augnlok, kláði, roði, bólga eða myndun hrúðurs á augnloki.

Almennar aukaverkanir: óeðlileg eða minnkuð tilfinning, sundl, nefrennsli, þurr húð, húðbólga.

Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

Aukaverkanir í augum: þroti í auga, þroti í glæru, breytingar á stærð sjáaldurs

Almennar aukaverkanir: mæði, aukin ofnæmiseinkenni, þroti í andliti, syfja, almennur slappleiki, ógleði, uppköst, skútabólga (sýking í ennis-/kinnholum), húðroði og kláði.

Hjá nokkrum sjúklingum með verulegar skemmdir á glæra laginu fremst á auganu (glærunni) hefur örsjaldan verið greint frá tilvikum um skýjaða bletti í glæru vegna kalkuppsöfnunar á meðan meðferð stendur yfir.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á OPATANOL

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og öskjunni á eftir ‘EXP’.

Fyrningardagsetningin er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Farga skal glasinu 4 vikum eftir að það er fyrst opnað, til að koma í veg fyrir sýkingar, og opna nýtt glas. Skrifa á dagsetninguna þegar glasið er opnað á auða svæðið á merkimiðanum á hverju glasi og öskjunni.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

OPATANOL inniheldur

-Virka innihaldsefnið er ólópatadín. Hver ml af lausn inniheldur 1 mg af ólópatadíni (sem hýdróklóríð).

-Önnur innihaldsefni eru: benzalkónklóríð, natríumklóríð, tvínatríumfosfat dódekahýdrat (E339), saltsýra (E507) og/eða natríumhýdroxíð (E524) og hreinsað vatn.

Lýsing á útliti OPATANOL og pakkningastærðir

OPATANOL er tær og litlaus vökvi (lausn) í pakkningu með einu 5 ml glasi með skrúftappa eða í pakkningu með þremur 5 ml plastglösum með skrúftöppum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Framleiðandi

 

 

 

Framleiðandi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon –Couvreur N.V.

 

Alcon Cusí. S.A.

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14

 

 

Camil Fabra 58

 

Camberley GU16 7SR

B-2870 Puurs

 

08320 El Masnou

Bretland

Belgía

 

Spánn

 

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.emea.europa.eu

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf