Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ovaleap (follitropin alfa) – Samantekt á eiginleikum lyfs - G03GA05

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOvaleap
ATC-kóðiG03GA05
Efnifollitropin alfa
FramleiðandiTeva Pharma B.V.

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1.HEITI LYFS

Ovaleap 300 a.e./0,5 ml stungulyf, lausn

2.INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildir 44 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa*.

Hver rörlykja inniheldur 300 a.e. (jafngildir 22 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa í 0,5 ml stungulyfi, lausn.

*Follitrópín alfa (eggbúsörvandi hormón hjá mönnum sem framleitt er með raðbrigðaerfðatækni [r-hFSH]) er framleitt með DNA-raðbrigðaerfðatækni í frumum eggjastokka úr kínveskum hömstrum.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Stungulyf, lausn (inndæling).

Tær litlaus lausn.

Sýrustig (pH) fullbúinnar lausnar er 6,8-7,2.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Hjá fullorðnum konum

Ófrjósemi hjá konum (þ.m.t. þeim, sem hafa fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum), sem hafa ekki svarað meðferð með klómífensítrati.

Örvun margra eggbúa samtímis hjá konum við tæknifrjóvgun (assisted reproductive technologies; ART) eins og við glasafrjóvgun (IVF), innsetningu kynfrumna í eggjaleiðara (gamete intra-fallopian transfer (GIFT)) og innsetningu okfrumna í eggjaleiðara (zygote intra-fallopian transfer).

Mælt er með Ovaleap ásamt gulbúsörvandi hormóni (LH) til örvunar á eggbúsmyndun hjá konum sem hafa mikinn skort á LH og FSH. Í klínískum rannsóknum voru þessir sjúklingar skilgreindir ef náttúrulegt LH gildi í sermi var < 1,2 a.e./l.

Hjá fullorðnum karlmönnum

Ovaleap er gefið með kóríogónadótrópíni (hCG) til örvunar sæðismyndunar hjá mönnum sem hafa meðfædda eða áunna kynkirtlavanseytingu (hypogonadotropic hypogonadism).

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Sérstakar kröfur

Sérfræðingur í meðferð frjósemisraskana skal hefja og hafa eftirlit með meðferð með follitrópín alfa.

Skammtar

Mælt er með sömu skömmtum fyrir follitrópín alfa og FSH unnu úr þvagi. Klínískt mat á follitrópíni alfa gefur til kynna að dagskammtar, lyfjagjafir og eftirfylgni meðferðar ættu ekki að vera öðruvísi en það, sem notað er, þegar lyf sem innihalda FSH unnið úr þvagi eru annars vegar. Mælt er með að stuðst sé við byrjunarskammta samkvæmt neðangreindum ráðleggingum.

Klínískar samanburðarrannsóknir hafa sýnt að sjúklingar þurfa að meðaltali lægri uppsafnaða skammta og meðferð í styttri tíma með follitrópíni alfa en FSH unnu úr þvagi. Því þykir viðeigandi að gefa lægri heildarskammta af follitrópíni alfa en venjulega eru notaðir af FSH unnu úr þvagi, ekki aðeins til að hámarka þroska eggbúa, heldur einnig til að lágmarka hættu á óæskilegri oförvun eggjastokka (sjá kafla 5.1).

Konur sem hafa ekkert egglos (anovulation) (þ.m.t. fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum)

Gefa má follitrópín alfa daglega um nokkurt skeið. Hjá konum sem hafa tíðir ætti meðferð að hefjast innan 7 daga frá upphafi tíðahrings.

Algengt er að meðferð sé hafin með 75-150 a.e. FSH daglega og skammtastærð síðan aukin með 37,5 a.e., eða 75 a.e. með 7 en helst 14 daga millibili, ef nauðsyn krefur til að ná fram nægilegri en ekki of mikilli svörun. Meðferð ætti að sníða að svörun einstakra sjúklinga samkvæmt eggbússtærð sem ákvörðuð er með ómskoðun og/eða estrógenseytingu. Hámarksdagsskammtur er venjulega ekki stærri en 225 a.e. FSH. Ef sjúklingur sýnir ekki nægjanlega svörun eftir fjögurra vikna meðferð, skal meðferð hætt og sjúklingur skal gangast undir frekara mat, en í kjölfarið má hefja nýja meðferð, í næsta tíðahring, með stærri skömmtum en í þeim fyrri.

Þegar bestu svörun hefur verið náð, skal gefa í einum skammti 250 míkrógrömm af raðbrigða kóríogónadótrópíni alfa (r-hCG) eða 5.000 a.e. til 10.000 a.e. af hCG 24-48 klst. eftir síðustu gjöf með follitrópíni alfa. Mælt er með að sjúklingurinn hafi samfarir sama dag og daginn eftir hCG gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI) í legi.

Ef svörun er of mikil, skal hætta meðferð og ekki gefa hCG (sjá kafla 4.4). Meðferð skal þá hafin að nýju í næsta tíðahring með lægri skammti en í þeim fyrri.

Konur sem eru í meðferð til að örva eggjastokkana til að framleiða mörg eggbú fyrir glasafrjóvgun eða annars konar tæknifrjóvgun

Algengt er að meðferð til að ná fram fjölda fullþroskaðra eggja sé hafin með 150-225 a.e. af follitrópíni alfa á dag á öðrum eða þriðja degi tíðahrings. Meðferð er framhaldið, þar til nægilegri örvun eggbúa er náð (ákvarðað með estrógenmagni í sermi og/eða ómskoðun) og skammtarnir stilltir af eftir því, hvernig svörun konunnar er, en sjaldan stærri en 450 a.e./dag. Að jafnaði fæst nægileg örvun eggbúa eftir u.þ.b. 10 daga (milli 5-20 dagar).

Einum til tveimur sólarhringum eftir síðustu inndælingu follitrópín alfa er gefin stök inndæling með 250 míkrógrömmum af r-hCG eða frá 5.000 a.e. og allt að 10.000 a.e. af hCG til að ná fram fullum eggbúsþroska.

Til að ná frekari stýringu (down-regulation) er nú algengt að nota örva (agonist) eða blokka (antagonist) gónadótrópín-losunarhormóns (GnRH) til að hemja innræna (endogenous) LH seytingu (surge) og til að stjórna styrk (tonic levels) LH. Algeng meðferð er sú að hefja gjöf follitrópín alfa u.þ.b. 2 vikum eftir upphaf meðferðar með örvanum og samhliða meðferð haldið áfram, þar til nægilegum eggbúsþroska er náð. Til dæmis eru gefnar 150-225 a.e. af follitrópíni alfa fyrstu sjö

dagana eftir tveggja vikna meðferðina með örvanum. Skammturinn er síðan stilltur af í samræmi við svörun eggjastokkanna.

Reynsla af glasafrjóvgun bendir til að árangur meðferðarinnar sé hinn sami í fyrstu fjórum tilraununum en dali smám saman eftir það.

Konur sem hafa ekki egglos vegna verulegs skorts á LH og FSH

Hjá konum með skort á LH og FSH (hypogonadotropic hypogonadism), er markmið með follitrópín alfa meðferð ásamt lútrópín alfa að mynda blöðrueggbú (Graafian follicle) þar sem eggfruman leysist úr læðingi eftir hCG gjöf. Gefa á follitrópín alfa daglega með inndælingu samtímis lútrópín alfa. Þar sem þessir sjúklingar hafa ekki tíðir og litla innræna estrógenseytingu, er hægt að hefja meðferð hvenær sem er.

Mælt er með að upphafsskammtur af lútrópín alfa sé 75 a.e. daglega með 75-150 a.e. FSH. Meðferð ætti að sníða að svörun hvers sjúklings með mælingu á stærð eggbúa með ómskoðun eða estrógen svörun.

Sé talin þörf á aukningu á FSH skammti, skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7-14 daga millibili og helst með 37,5-75 a.e. hækkun. Það getur verið ásættanlegt að lengja örvunartímann í hverjum hring í allt að 5 vikur.

Þegar ákjósanleg svörun hefur átt sér stað, er stök gjöf með 250 míkrógrömmum r-hCG eða frá 5.000 a.e. og allt að 10.000 a.e. hCG gefin 24-48 klukkustundum eftir síðustu follitrópín alfa og lútrópín alfa gjöf. Sjúklingnum er ráðlagt að hafa samfarir sama dag eða næsta dag eftir hCG gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI) í legi.

Aðstoð við gulbúsfasa gæti komið til greina þar sem skortur á efnum með gulbúsvirkni (LH/hCG) eftir egglos gæti leitt til ótímabærrar bilunar á gulbúi.

Ef svörun er of mikil, skal hætta meðferð og einnig með hCG. Meðferð ætti að hefja aftur í næsta hring með lægri skammti af FSH en var í síðasta hring.

Karlar með kynkirtlavanseytingu

Gefa skal skammta sem nemur 150 a.e. af follitrópíni alfa þrisvar í viku samhliða hCG í minnst 4 mánuði. Ef sjúklingurinn hefur ekki svarað að þessum tíma liðnum, má framlengja samsettu meðferðina. Fyrirliggjandi klínískar rannsóknir benda til að nauðsynlegt geti verið að halda meðferðinni áfram í allt að 18 mánuði til að ná upp framleiðslu sæðisfrumna.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Notkun follitrópíns alfa á ekki við hjá öldruðum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun follitrópíns alfa hjá öldruðum sjúklingum.

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi, verkun og virkni follitrópíns alfa hjá sjúklingum með skerta nýrna- og lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun follitrópíns alfa á ekki við hjá börnum.

Lyfjagjöf

Ovaleap er ætlað til lyfjagjafar undir húð. Fyrsta inndælingin með Ovaleap skal fara fram undir eftirliti læknis. Sjúklingar skulu aðeins sjá um lyfjagjöf Ovaleap sjálfir ef þeir eru nægilega öruggir með sig, hafa hlotið fullnægjandi þjálfun og hafa aðgang að leiðbeiningum sérfræðings.

Þar sem Ovaleap fjölskammta rörlykja er ætluð fyrir nokkrar inndælingar skal veita sjúklingunum skýrar leiðbeiningar til þess að forðast ranga notkun fjölskammta lyfsins.

Ovaleap rörlykjan er aðeins ætluð til notkunar með Ovaleap Pen sem fæst sér. Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um lyfjagjöf með Ovaleap Pen.

4.3Frábendingar

ofnæmi fyrir virka efninu follitrópíni alfa, FSH eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1;

æxli í undirstúku eða heiladingli;

stækkun eggjastokka og blöðrur á eggjastokkum sem ekki eru vegna fjölblöðruheilkennis;

blæðingar af óþekktum uppruna;

krabbamein í eggjastokkum, legi eða brjóstum.

Ekki má nota Ovaleap, þegar sýnt þykir að meðferðin beri ekki árangur eins og t.d.:

bilun í eggjastokkum;

vansköpun kynfæra sem kemur í veg fyrir meðgöngu;

bandvefsæxli í legi, sem kemur í veg fyrir meðgöngu;

bilun í eistum.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Follitrópín alfa er öflugt gónadótrópínlyf sem getur valdið vægum eða miklum aukaverkunum og ætti því einungis sérfræðingar sem eru kunnugir frjósemisvandamálum og meðhöndlun þeirra að ávísa því.

Gónadótrópín meðferð krefst þess að sérfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma og að til staðar sé viðunandi aðstaða til eftirlits. Til að tryggja árangursríka meðferð hjá konum með follitrópíni alfa þarf að fylgjast reglulega með viðbrögðum eggjastokka með ómskoðun einni sér, en helst samhliða mælingum á magni estródíóls í sermi. Það getur verið munur á svörun við FSH gjöf milli sjúklinga, þar sem sumir sjúklingar svara FSH illa og aðrir óeðlilega vel. Nota skal lægsta skammt sem dugar til meðferðar bæði hjá körlum og konum.

Porfýría

Fylgjast skal gaumgæfilega með sjúklingum með porfýríu eða fjölskyldusögu um porfýríu meðan á meðferð með follitrópín alfa stendur. Ef slíkt ástand versnar eða kemur fram í fyrsta sinn, getur þurft að hætta meðferð.

Meðferð hjá konum

Áður en meðferð hefst er nauðsynlegt að athuga ófrjósemi parsins með viðeigandi hætti og athuga hvort meintar frábendingar þungunar séu fyrir hendi. Sérstaklega skal gæta að vanstarfsemi skjaldkirtils (hypothyroidism), barksteraskorti (adrenocortical deficiency), aukningu á prólaktíni í blóði (hyperprolactinemia) og meðhöndla slíkt.

Sjúklingar sem fá meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, hvort sem um er að ræða konur sem ekki fá egglos eða við tæknifrjóvgun (ART), geta átt hættu á stækkun eggjastokka eða oförvun. Hægt er að minnka þessa áhættu með góðu eftirliti og með því að halda sig við ráðlagða skammta við follitrópín alfa meðferð og fylgja ráðleggingum um notkun. Til þess að geta metið rétt þroska eggbúa skal læknir hafa hlotið þjálfun í að meta niðurstöður viðeigandi rannsókna.

Í klínískum rannsóknum, sást aukning á næmni eggjastokka við follitrópín alfa þegar það er gefið með lútrópín alfa. Sé talin þörf á aukningu á FSH skammti, skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7-14 daga millibili og helst með 37,5-75 a.e. hækkun.

Engin beinn samanburður hefur verið gerður á follitrópíni alfa/LH gagnvart hMG (human menopausal gonadotropin). Samanburður á sögulegum gögnum benda til þess að hraði egglosunar sé svipaður þegar follitrópín alfa/LH er gefið og fæst við hMG.

Oförvunarheilkenni eggjastokka (OHSS)

Búist er við nokkurri stækkun á eggjastokkum vegna örvunar eggjastokka. Þetta kemur oftar fram hjá konum með fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum og gengur oftast til baka án meðferðar.

Til aðgreingar frá stækkun eggjastokka án fylgikvilla er oförvunarheilkenni eggjastokka ástand sem getur komið fram með vaxandi alvarleikastigi. Það felur í sér verulega stækkun eggjastokka, hækkun kynhormóna í sermi og aukið gegndræpi æða sem getur leitt til vökvasöfnunar í skinuholi, fleiðruholi og mjög sjaldan í gollurshúsi.

Eftirfarandi einkenni geta komið fram í alvarlegum tilvikum oförvunarheilkennis eggjastokka: kviðverkir, þaninn kviður, veruleg stækkun eggjastokka, þyngdaraukning, mæði, þvagþurrð og einkenni frá meltingarvegi, þ.m.t. ógleði, uppköst og niðurgangur. Klínískt mat getur leitt í ljós blóðþurrð, blóðstyrkt (haemoconcentration), blóðsaltaójafnvægi, vökva í kviðarholi, , , skinuholsblóð, fleiðruvökvi, vatnsbrjóst eða bráða lungnabilun. Örsjaldan geta fylgt alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka, eggjastokkssnúningur eða segarek, t.d. lungnasegarek, heilaslag vegna blóðþurrðar eða hjartadrep.

Óháðir áhættuþættir varðandi myndun oförvunarheilkennis eggjastokka eru há heildar- eða hraðhækkandi östradíól gildi í sermi vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum (t.d. > 900 pg/ml eða > 3.300 pmól/l ef ekkert egglos er fyrir hendi; > 3.000 pg/ml eða > 11.000 pmól/l við tæknifrjóvgun), mikill fjöldi eggbúa í vexti (t.d. > 3 eggbú ≥ 14 mm í þvermál ef ekkert egglos er fyrir hendi;

≥ 20 eggbú ≥ 12 mm í þvermál við tæknifrjóvgun).

Ef farið er eftir ráðleggingum um skammta og lyfjagjafaáætlun follitrópíns alfa getur það dregið úr hættu á oförvun eggjastokka (sjá kafla 4.2 og 4.8). Mælt er með eftirliti örvunarlota með ómskoðun og mælingum á östradíóli til þess að hægt sé að koma snemma auga á áhættuþætti.

Heimildir eru fyrir því að hCG gegni mikilvægu hlutverki við að hrinda af stað oförvunarheilkenni eggjastokka og að heilkennið kunni að verða alvarlegra og vara lengur ef þungun verður. Ef merki um oförvunarheilkenni eggjastokka koma fram, svo sem östradíól gildi í sermi > 5.500 pg/ml eða

> 20.200 pmól/l og/eða ≥ 40 eggbú alls, er því mælt með að nota ekki hCG og sjúklingi ráðlagt að hafa ekki samfarir eða nota viðeigandi getnaðarvarnir í a.m.k. 4 daga. Oförvunarheilkenni eggjastokka getur þróast hratt (innan sólarhrings) eða á nokkrum dögum yfir í að verða alvarlegur kvilli. Það kemur oftast fram eftir að hormónameðferð er hætt og nær hámarki u.þ.b. 7 til 10 dögum eftir meðferð. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með sjúklingum í a.m.k 2 vikur eftir hCG gjöf.

Hægt er að minnka líkurnar á oförvun við tæknifrjóvgun (ART) með því að fjarlægja eggbúin fyrir egglos.

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka lagast venjulega af sjálfu sér. Ef vart verður við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er mælt með því að hætta gónadótrópínmeðferð, ef hún stendur enn yfir og leggja sjúklinginn inn og hefja viðeigandi meðhöndlun.

Fjölburaþungun

Hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggloss má búast við hærri tíðni fjölburaþungana samanborið við náttúrulegan getnað. Tvíburar eru algengastir við fjölburagetnað. Fjölburaþungun, einkum ef fóstrin eru mörg, eykur á áhættu móður og nýbura.

Til að minnka líkurnar á fjölburaþungun er mælt með nákvæmu eftirliti með svörun eggjastokka.

Hættan á fjölburaþungun við tæknifrjóvgun er í hlutfalli við fjölda fósturvísa, gæðum þeirra sem komið er fyrir og aldri sjúklings.

Gera skal sjúklingunum grein fyrir hættunni á fjölburafæðingum, áður en meðferð hefst.

Fósturlát

Fósturlát eru tíðari hjá sjúklingum, sem undirgangast meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, eggloss eða tæknifrjóvgun en við venjulegan getnað.

Utanlegsþungun

Líkur á utanlegsþungun eru meiri hjá konum með sögu um sjúkdóma í eggleiðurum, hvort sem þungun er af völdum venjubundins getnaðar eða frjósemismeðferðar. Tíðni utanlegsþungunar eftir tæknifrjóvgun var hærri en almennt gerist.

Æxli í æxlunarfærum

Það hafa verið skráð tilfelli um æxli í eggjastokkum eða æxlunarfærum, bæði góð- og illkynja í konum sem hafa gengist undir margar meðferðir við ófrjósemi. Það er ekki staðfest hvort meðferð með gónadótrópín eykur hættu á æxli eða ekki í ófrjóum konum.

Meðfædd vansköpun

Algengi meðfæddrar vansköpunar eftir tæknifrjóvgun er aðeins hærri en eftir náttúrulegan getnað. Þetta er talið vera vegna mismunandi eiginleika foreldra (aldur móður, eiginleikar sæðisfruma) og fjölburaþungana.

Segarek

Hjá konum sem hafa nýlega verið með eða eru með segarekssjúkdóm eða konur með almennt þekkta áhættuþætti fyrir að fá segarek, svo sem að hafa áður fengið segarek eða segarek er í fjölskyldunni getur meðferð með gónadótrópíni aukið enn frekar hættu á að slíkt versni eða komi fram. Hjá þessum konum þarf að vega hag af gónadótrópín gjöf á móti mögulegri áhættu. Það þarf að hafa í huga að meðgangan sjálf og oförvunarheilkenni eggjastokka auka einnig hættu á segareki.

Meðferð hjá körlum

Hækkun á náttúrulegu FSH bendir til bilunar í eistum. Slíkir sjúklingar bregðast ekki við meðferð með follitrópíni alfa/hCG. Ekki skal nota follitrópín alfa ef ekki er unnt að fá fram árangursríka svörun.

Mælt er með sæðisgreiningu 4 til 6 mánuðum eftir að meðferð hefst sem hluta af mati á viðbrögðunum.

Natríummagn

Ovaleap inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. nær laust við natríum.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun follitrópíns alfa með öðrum lyfjum, sem notuð eru til örvunar eggloss (s.s. hCG, klómifensítrat), getur eflt svörun eggbúanna, á meðan samhliða notkun GnRH örva (agonist) eða blokka (antagonist) til afnæmingar (desensitisation) heiladinguls getur valdið því að auka þurfi skammta follitrópíns alfa til að ná tilætlaðri svörun eggbúa. Ekki hefur verið skýrt frá öðrum klínískum milliverkunum á meðan follitrópín alfa meðferð stendur.

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Það eru engar ábendingar til fyrir notkun Ovaleap á meðgöngu. Upplýsingar um takmarkaðan fjölda útsetninga á meðgöngu (innan við 300 þunganir) benda til þess að follitrópín alfa valdi hvorki vansköpun né eiturverkunum á fóstur/nýbura.

Ekki hefur orðið vart við fósturskemmandi áhrif í dýratilraunum (sjá kafla 5.3). Ef útsetning verður á meðgöngu liggja ekki fyrir nægilegar klínískar upplýsingar til að útiloka fósturskemmandi áhrif follitrópíns alfa.

Brjóstagjöf

Ovaleap á ekki að gefa konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Ovaleap er ætlað til notkunar við ófrjósemi (sjá kafla 4.1).

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Ovaleap hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8Aukaverkanir

Samantekt öryggisupplýsinga

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur, blöðrur á eggjastokkum og viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á stungustað).

Algengt var að tilkynnt væri um vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka og líta skal á það sem augljósa áhættu við örvunarferlið. Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er sjaldgæft (sjá kafla 4.4).

Segarek kemur mjög sjaldan fyrir, yfirleitt í tengslum við oförvunarheilkenni eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Tafla yfir aukaverkanir

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar við flokkun á tíðni:

Mjög algengar

≥ 1/10;

Algengar

≥ 1/100 til < 1/10;

Sjaldgæfar

≥ 1/1.000 til < 1/100;

Mjög sjaldgæfar

≥ 1/10.000 til < 1/1.000;

Koma örsjaldan fyrir < 1/10.000;

Tíðni ekki þekkt

ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum.

Meðferð hjá konum

Tafla 1: Aukaverkanir hjá konum

Flokkun eftir líffærum

Tíðni

Aukaverkun

Ónæmiskerfi

Koma örsjaldan fyrir

Væg til alvarleg

 

 

ofnæmisviðbrögð, svo sem

 

 

bráðaofnæmisviðbrögð og lost

Taugakerfi

Mjög algengar

Höfuðverkur

Æðar

Koma örsjaldan fyrir

Segarek, venjulega í tengslum

 

 

við alvarlegt oförvunarheilkenni

 

 

eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Öndunarfæri, brjósthol og

Koma örsjaldan fyrir

Versnun astma

miðmæti

 

 

Meltingarfæri

Algengar

Kviðverkir, þaninn kviður, ónot

 

 

í kvið, ógleði, uppköst,

 

 

niðurgangur

Æxlunarfæri og brjóst

Mjög algengar

Blöðrur á eggjastokkum

 

Algengar

Alvarlegt oförvunarheilkenni

 

 

eggjastokka (ásamt tengdum

 

 

einkennum)

 

Sjaldgæfar

Vægt eða í meðallagi alvarlegt

 

 

oförvunarheilkenni eggjastokka

 

 

(ásamt tengdum einkennum)

 

 

(sjá kafla 4.4)

 

Mjög sjaldgæfar

Fylgikvillar tengdir alvarlegu

 

 

oförvunarheilkenni

Almennar aukaverkanir og

Mjög algengar

Viðbrögð á stungustað (t.d.

aukaverkanir á íkomustað

 

verkir, roði, margúll, þroti

 

 

og/eða erting á stungustað)

Meðferð hjá karlmönnum

 

 

Tafla 2: Aukaverkanir hjá karlmönnum

 

Flokkun eftir líffærum

Tíðni

Aukaverkun

Ónæmiskerfi

Koma örsjaldan fyrir

Væg til alvarleg

 

 

ofnæmisviðbrögð, svo sem

 

 

bráðaofnæmisviðbrögð og lost

Öndunarfæri, brjósthol og

Koma örsjaldan fyrir

Versnun astma

miðmæti

 

 

Húð og undirhúð

Algengar:

Þrymlabólur

Æxlunarfæri og brjóst

Algengar

Stækkuð karlmannsbrjóst,

 

 

kólfsæðavíkkun

Almennar aukaverkanir og

Mjög algengar

Viðbrögð á stungustað (t.d.

aukaverkanir á íkomustað

 

verkir, roði, margúll, þroti

 

 

og/eða erting á stungustað)

Rannsóknarniðurstöður

Algengar

Þyngdaraukning

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með follitrópíni alfa eru ekki þekkt, en mögulegt er að oförvunarheilkenni eggjastokka komi fram (sjá kafla 4.4).

5.LYFJAFRÆÐILEGIR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri, gónadótrópín, ATC-flokkur: G03GA05.

Ovaleap er samheitalíftæknilyf, þ.e. lyf sem sýnt hefur verið að hafi svipaða eiginleika hvað varðar gæði, öryggi og verkun og viðmiðunarlyfið GONAL-f. Ítarlegar upplýsingar eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Lyfhrif

Mikilvægustu áhrif þess að gefa FSH með inndælingu er myndun þroskaðra blöðrueggbúa hjá konum. Hjá konum sem ekki fá egglos er tilgangurinn með follitrópín alfa meðferðinni að mynda eitt þroskað blöðrueggbú sem losar egg eftir lyfjagjöf með hCG.

Verkun og öryggi hjá konum

Íklínískum rannsóknum, voru sjúklingar með náttúrulegt (endogenous) LH gildi í sermi < 1,2 a.e./l, mælt á sömu rannsóknastofu, skilgreindir með alvarlegan skort á FSH og LH. Þrátt fyrir það ætti að taka með í reikninginn að breytileiki er á milli LH mælinga sem gerðar eru á mismunandi rannsóknastofum.

Íklínískum rannsóknum á GONAL-f sem báru saman r-hFSH (follitrópín alfa) og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun (sjá töflu 3 hér á eftir) og til að örva egglos var follitrópín alfa öflugra en FSH unnið úr þvagi hvað varðar lægri heildarskammt og styttri meðferðartíma sem þurfti til að koma af stað þroskun eggbúa.

Við tæknifrjóvgun leiddi notkun follitrópín alfa í lægri heildarskömmtum og meðferð í styttri tíma en FSH unnið úr þvagi til þess að fleiri eggfrumur náðust samanborið við FSH unnið úr þvagi.

Tafla 3: Niðurstöður úr rannsókn GF 8407 (rannsókn á slembiröðuðum samhliða hópum með samanburði á verkun og öryggi follitrópín alfa við FSH unnið úr þvagi til notkunar við tæknifrjóvgunarmeðferð)

 

follitrópín alfa

FSH unnið úr þvagi

 

(n = 130)

(n = 116)

Fjöldi eggfrumna sem náðist

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nauðsynlegur fjöldi daga með

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

FSH örvun

 

 

Nauðsynlegur heildarskammtur FSH

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

(fjöldi lykja af FSH 75 a.e.)

 

 

Þörf fyrir skammtahækkun (%)

56,2

85,3

Munurinn á milli hópanna 2 var tölfræðilega marktækur (p < 0,05) fyrir öll gildin.

Verkun og öryggi hjá karlmönnum

Sé follitrópín alfa gefið samhliða hCG í a.m.k. 4 mánuði getur það örvað sæðisfrumumyndun hjá körlum, sem skortir FSH.

5.2Lyfjahvörf

Eftir gjöf í bláæð (i.v.) berst follitrópín alfa út í utanfrumuvökvann með upphafshelmingunartíma sem er u.þ.b. 2 klst. (dreifingarfasa) og helmingunartími brotthvarfs er um 24 klst. Dreifingarrúmmál í jafnvægi (steady state) er 10 l og heildar úthreinsun er 0,6 l/klst. Um 1/8 af follitrópíni alfa skammtinum skilst út með þvagi.

Eftir gjöf undir húð er aðgengi um 70 %. Eftir endurteknar lyfjagjafir safnast follitrópín alfa fyrir, allt að þrefalt, en síðan næst jafnvægi eftir 3-4 daga. Þó að konur hafi bælda seytingu gónadótrópíns hefur verið sýnt fram á að follitrópín alfa örvar þroska eggbúa og steramyndun hjá konum, þrátt fyrir að LH magn sé ekki mælanlegt.

5.3Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum eftir staka og endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni, umfram það sem kemur fram í öðrum köflum þessarar samantektar.

Vart varð minnkandi frjósemi hjá rottum, sem fengu stóra skammta (pharmacological doses) af follitrópín alfa (≥ 40 a.e/kg/dag) í lengri tíma.

Stórir skammtar (≥ 5 a.e./kg/dag) af follitrópín alfa leiddu til lækkunar í fjölda lífvænlegra fóstra, án fósturskemmda, og goterfiðleika svipuðum þeim og menn hafa séð með gónadótrópín tengt tíðahvörfum (hMG) unnu úr þvagi. Þar sem þungun er frábending fyrir gjöf Ovaleap, hafa þessar upplýsingar takmarkaða klíníska þýðingu.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Natríumtvíhýdrógenfosfat díhýdrat

Natríumhýdroxíð (2 M) (til að stilla pH)

Mannitól

Metíónín

Pólýsorbat 20

Bensýlalkóhól

Bensalkóníumklóríð

Vatn fyrir stungulyf

6.2Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið gerðar.

6.3Geymsluþol

2 ár.

Geymsluþol og geymsluskilyrði eftir að umbúðir eru rofnar

Rörlykjuna sem er í notkun í lyfjapennanum má geyma í að hámarki 28 daga. Geymið ekki við hærri hita en 25 °C. Sjúklingur skal skrá dagsetningu fyrstu notkunar á Ovaleap Pen í meðfylgjandi dagbók sjúklings.

Setja verður lokið aftur á lyfjapennann eftir hverja inndælingu til varnar gegn ljósi.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2 °C - 8 °C).

Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Áður en umbúðir eru rofnar og fram að fyrningardegi lyfsins má taka lyfið úr kæli, án þess að setja það aftur í kæli, í allt að 3 mánuði. Geymið ekki við hærri hita en 25 °C. Farga skal lyfinu ef það hefur ekki verið notað eftir 3 mánuði.

Geymsluskilyrði eftir að pakkning lyfsins hefur verið rofin, sjá kafla 6.3.

6.5Gerð íláts og innihald

Rörlykja (gler af gerð I) með gúmmístimpli (brómóbútýlgúmmí) og hettu (ál), með skilrúmi (brómóbútýlgúmmí), sem inniheldur 0,5 ml af lausn.

Inndælingarnálar (ryðfrítt stál; 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½").

Pakkning sem inniheldur 1 rörlykju og 10 inndælingarnálar.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Engin sérstök fyrirmæli um förgun.

Lausnina á ekki að nota ef hún inniheldur agnir eða er ekki tær.

Ovaleap er aðeins hannað til notkunar með Ovaleap Pen. Fylgja skal leiðbeiningunum um notkun lyfjapennans vandlega.

Aðeins einn sjúklingur má nota hverja rörlykju.

Ekki má fylla tómar rörlykjur á ný. Ovaleap rölykjur eru ekki hannaðar með það í huga að öðrum lyfjum sé blandað í rörlykjurnar. Fargið notuðum nálum strax eftir inndælingu.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/871/001

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27. september 2013.

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1. HEITI LYFS

Ovaleap 450 a.e./0,75 ml stungulyf, lausn

2. INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildir 44 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa*. Hver rörlykja inniheldur 450 a.e. (jafngildir 33 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa í 0.75 ml stungulyfi, lausn.

*Follitrópín alfa (eggbúsörvandi hormón hjá mönnum sem framleitt er með raðbrigðaerfðatækni [r-hFSH]) er framleitt með DNA-raðbrigðaerfðatækni í frumum eggjastokka úr kínveskum hömstrum.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyf, lausn (inndæling).

Tær litlaus lausn.

Sýrustig (pH) fullbúinnar lausnar er 6,8-7,2.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Hjá fullorðnum konum

Ófrjósemi hjá konum (þ.m.t. þeim, sem hafa fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum), sem hafa ekki svarað meðferð með klómífen sítrati.

Örvun margra eggbúa samtímis hjá konum við tæknifrjóvgun (assisted reproductive technologies; ART) eins og við glasafrjóvgun (IVF), innsetningu kynfrumna í eggjaleiðara (gamete intra-fallopian transfer (GIFT)) og innsetningu okfrumna í eggjaleiðara (zygote intra-fallopian transfer).

Mælt er með Ovaleap ásamt gulbúsörvandi hormóni (LH) til örvunar á eggbúsmyndun hjá konum sem hafa mikinn skort á LH og FSH. Í klínískum rannsóknum voru þessir sjúklingar skilgreindir ef náttúrulegt LH gildi í sermi var < 1,2 a.e./l.

Hjá fullorðnum karlmönnum

Ovaleap er gefið með kóríogónadótrópíni (hCG) til örvunar sæðismyndunar hjá mönnum sem hafa meðfædda eða áunna kynkirtlavanseytingu (hypogonadotropic hypogonadism).

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Sérstakar kröfur

Sérfræðingur í meðferð frjósemisraskana skal hefja og hafa eftirlit með meðferð með follitrópín alfa.

Skammtar

Mælt er með sömu skömmtum fyrir follitrópín alfa og FSH unnu úr þvagi. Klínískt mat á follitrópíni alfa gefur til kynna að dagskammtar, lyfjagjafir og eftirfylgni meðferðar ættu ekki að vera öðruvísi en það, sem notað er, þegar lyf sem innihalda FSH unnið úr þvagi eru annars vegar. Mælt er með að stuðst sé við byrjunarskammta samkvæmt neðangreindum ráðleggingum.

Klínískar samanburðarrannsóknir hafa sýnt að sjúklingar þurfa að meðaltali lægri uppsafnaða skammta og meðferð í styttri tíma með follitrópíni alfa en FSH unnu úr þvagi. Því þykir viðeigandi að gefa lægri heildarskammta af follitrópíni alfa en venjulega eru notaðir af FSH unnu úr þvagi, ekki aðeins til að hámarka þroska eggbúa, heldur einnig til að lágmarka hættu á óæskilegri oförvun eggjastokka (sjá kafla 5.1).

Konur sem hafa ekkert egglos (anovulation) (þ.m.t. fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum)

Gefa má follitrópín alfa daglega um nokkurt skeið. Hjá konum sem hafa tíðir ætti meðferð að hefjast innan 7 daga frá upphafi tíðahrings.

Algengt er að meðferð sé hafin með 75-150 a.e. FSH daglega og skammtastærð síðan aukin með 37,5 a.e., eða 75 a.e. með 7 en helst 14 daga millibili, ef nauðsyn krefur til að ná fram nægilegri en ekki of mikilli svörun. Meðferð ætti að sníða að svörun einstakra sjúklinga samkvæmt eggbússtærð sem ákvörðuð er með ómskoðun og/eða estrógenseytingu. Hámarksdagsskammtur er venjulega ekki stærri en 225 a.e. FSH. Ef sjúklingur sýnir ekki nægjanlega svörun eftir fjögurra vikna meðferð, skal meðferð hætt og sjúklingur skal gangast undir frekara mat, en í kjölfarið má hefja nýja meðferð, í næsta tíðahring, með stærri skömmtum en í þeim fyrri.

Þegar bestu svörun hefur verið náð, skal gefa í einum skammti 250 míkrógrömm af raðbrigða kóríogónadótrópíni alfa (r-hCG) eða 5.000 a.e. til 10.000 a.e. af hCG 24-48 klst. eftir síðustu gjöf með follitrópíni alfa. Mælt er með að sjúklingurinn hafi samfarir sama dag og daginn eftir hCG gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI) í legi.

Ef svörun er of mikil, skal hætta meðferð og ekki gefa hCG (sjá kafla 4.4). Meðferð skal þá hafin að nýju í næsta tíðahring með lægri skammti en í þeim fyrri.

Konur sem eru í meðferð til að örva eggjastokkana til að framleiða mörg eggbú fyrir glasafrjóvgun eða annars konar tæknifrjóvgun

Algengt er að meðferð til að ná fram fjölda fullþroskaðra eggja sé hafin með 150-225 a.e. af follitrópíni alfa á dag á öðrum eða þriðja degi tíðahrings. Meðferð er framhaldið, þar til nægilegri örvun eggbúa er náð (ákvarðað með estrógenmagni í sermi og/eða ómskoðun) og skammtarnir stilltir af eftir því, hvernig svörun konunnar er, en sjaldan stærri en 450 a.e./dag. Að jafnaði fæst nægileg örvun eggbúa eftir u.þ.b. 10 daga (milli 5-20 dagar).

Einum til tveimur sólarhringum eftir síðustu inndælingu follitrópín alfa er gefin stök inndæling með 250 míkrógrömmum af r-hCG eða frá 5.000 a.e. og allt að 10.000 a.e. af hCG til að ná fram fullum eggbúsþroska.

Til að ná frekari stýringu (down-regulation) er nú algengt að nota örva (agonist) eða blokka (antagonist) gónadótrópín-losunarhormóns (GnRH) til að hemja innræna (endogenous) LH seytingu (surge) og til að stjórna styrk (tonic levels) LH. Algeng meðferð er sú að hefja gjöf follitrópín alfa u.þ.b. 2 vikum eftir upphaf meðferðar með örvanum og samhliða meðferð haldið áfram, þar til nægilegum eggbúsþroska er náð. Til dæmis eru gefnar 150-225 a.e. af follitrópíni alfa fyrstu sjö dagana eftir tveggja vikna meðferðina með örvanum. Skammturinn er síðan stilltur af í samræmi við svörun eggjastokkanna.

Reynsla af glasafrjóvgun bendir til að árangur meðferðarinnar sé hinn sami í fyrstu fjórum tilraununum en dali smám saman eftir það.

Konur sem hafa ekki egglos vegna verulegs skorts á LH og FSH

Hjá konum með skort á LH og FSH (hypogonadotropic hypogonadism), er markmið með follitrópín alfa meðferð ásamt lútrópín alfa að mynda blöðrueggbú (Graafian follicle) þar sem eggfruman leysist úr læðingi eftir hCG gjöf. Gefa á follitrópín alfa daglega með inndælingu samtímis lútrópín alfa. Þar sem þessir sjúklingar hafa ekki tíðir og litla innræna estrógenseytingu, er hægt að hefja meðferð hvenær sem er.

Mælt er með að upphafsskammtur af lútrópín alfa sé 75 a.e. daglega með 75-150 a.e. FSH. Meðferð ætti að sníða að svörun hvers sjúklings með mælingu á stærð eggbúa með ómskoðun eða estrógen svörun.

Sé talin þörf á aukningu á FSH skammti, skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7-14 daga millibili og helst með 37,5-75 a.e. hækkun. Það getur verið ásættanlegt að lengja örvunartímann í hverjum hring í allt að 5 vikur.

Þegar ákjósanleg svörun hefur átt sér stað, er stök gjöf með 250 míkrógrömmum r-hCG eða frá 5.000 a.e. og allt að 10.000 a.e. hCG gefin 24-48 klukkustundum eftir síðustu follitrópín alfa og lútrópín alfa gjöf. Sjúklingnum er ráðlagt að hafa samfarir sama dag eða næsta dag eftir hCG gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI) í legi.

Aðstoð við gulbúsfasa gæti komið til greina þar sem skortur á efnum með gulbúsvirkni (LH/hCG) eftir egglos gæti leitt til ótímabærrar bilunar á gulbúi.

Ef svörun er of mikil, skal hætta meðferð og einnig með hCG. Meðferð ætti að hefja aftur í næsta hring með lægri skammti af FSH en var í síðasta hring.

Karlar með kynkirtlavanseytingu

Gefa skal skammta sem nemur 150 a.e. af follitrópíni alfa þrisvar í viku samhliða hCG í minnst 4 mánuði. Ef sjúklingurinn hefur ekki svarað að þessum tíma liðnum, má framlengja samsettu meðferðina. Fyrirliggjandi klínískar rannsóknir benda til að nauðsynlegt geti verið að halda meðferðinni áfram í allt að 18 mánuði til að ná upp framleiðslu sæðisfrumna.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Notkun follitrópíns alfa á ekki við hjá öldruðum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun follitrópíns alfa hjá öldruðum sjúklingum.

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi, verkun og virkni follitrópíns alfa hjá sjúklingum með skerta nýrna- og lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun follitrópíns alfa á ekki við hjá börnum.

Lyfjagjöf

Ovaleap er ætlað til lyfjagjafar undir húð. Fyrsta inndælingin með Ovaleap skal fara fram undir eftirliti læknis. Sjúklingar skulu aðeins sjá um lyfjagjöf Ovaleap sjálfir ef þeir eru nægilega öruggir með sig, hafa hlotið fullnægjandi þjálfun og hafa aðgang að leiðbeiningum sérfræðings.

Þar sem Ovaleap fjölskammta rörlykja er ætluð fyrir nokkrar inndælingar skal veita sjúklingunum skýrar leiðbeiningar til þess að forðast ranga notkun fjölskammta lyfsins.

Ovaleap rörlykjan er aðeins ætluð til notkunar með Ovaleap Pen sem fæst sér. Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um lyfjagjöf með Ovaleap Pen.

4.3 Frábendingar

ofnæmi fyrir virka efninu follitrópíni alfa, FSH eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1;

æxli í undirstúku eða heiladingli;

stækkun eggjastokka og blöðrur á eggjastokkum sem ekki eru vegna fjölblöðruheilkennis;

blæðingar af óþekktum uppruna;

krabbamein í eggjastokkum, legi eða brjóstum.

Ekki má nota Ovaleap, þegar sýnt þykir að meðferðin beri ekki árangur eins og t.d.:

bilun í eggjastokkum;

vansköpun kynfæra sem kemur í veg fyrir meðgöngu;

bandvefsæxli í legi, sem kemur í veg fyrir meðgöngu;

bilun í eistum.

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Follitrópín alfa er öflugt gónadótrópínlyf sem getur valdið vægum eða miklum aukaverkunum og ætti því einungis sérfræðingar sem eru kunnugir frjósemisvandamálum og meðhöndlun þeirra að ávísa því.

Gónadótrópín meðferð krefst þess að sérfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma og að til staðar sé viðunandi aðstaða til eftirlits. Til að tryggja árangursríka meðferð hjá konum með follitrópíni alfa þarf að fylgjast reglulega með viðbrögðum eggjastokka með ómskoðun einni sér, en helst samhliða mælingum á magni estródíóls í sermi. Það getur verið munur á svörun við FSH gjöf milli sjúklinga, þar sem sumir sjúklingar svara FSH illa og aðrir óeðlilega vel. Nota skal lægsta skammt sem dugar til meðferðar bæði hjá körlum og konum.

Porfýría

Fylgjast skal gaumgæfilega með sjúklingum með porfýríu eða fjölskyldusögu um porfýríu meðan á meðferð með follitrópín alfa stendur. Ef slíkt ástand versnar eða kemur fram í fyrsta sinn, getur þurft að hætta meðferð.

Meðferð hjá konum

Áður en meðferð hefst er nauðsynlegt að athuga ófrjósemi parsins með viðeigandi hætti og athuga hvort meintar frábendingar þungunar séu fyrir hendi. Sérstaklega skal gæta að vanstarfsemi skjaldkirtils (hypothyroidism), barksteraskorti (adrenocortical deficiency), aukningu á prólaktíni í blóði (hyperprolactinemia) og meðhöndla slíkt.

Sjúklingar sem fá meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, hvort sem um er að ræða konur sem ekki fá egglos eða við tæknifrjóvgun (ART), geta átt hættu á stækkun eggjastokka eða oförvun. Hægt er að minnka þessa áhættu með góðu eftirliti og með því að halda sig við ráðlagða skammta við follitrópín alfa meðferð og fylgja ráðleggingum um notkun. Til þess að geta metið rétt þroska eggbúa skal læknir hafa hlotið þjálfun í að meta niðurstöður viðeigandi rannsókna.

Í klínískum rannsóknum, sást aukning á næmni eggjastokka við follitrópín alfa þegar það er gefið með lútrópín alfa. Sé talin þörf á aukningu á FSH skammti, skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7-14 daga millibili og helst með 37,5-75 a.e. hækkun.

Engin beinn samanburður hefur verið gerður á follitrópíni alfa/LH gagnvart hMG (human menopausal gonadotropin). Samanburður á sögulegum gögnum benda til þess að hraði egglosunar sé svipaður þegar follitrópín alfa/LH er gefið og fæst við hMG.

Oförvunarheilkenni eggjastokka (OHSS)

Búist er við nokkurri stækkun á eggjastokkum vegna örvunar eggjastokka. Þetta kemur oftar fram hjá konum með fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum og gengur oftast til baka án meðferðar.

Til aðgreingar frá stækkun eggjastokka án fylgikvilla er oförvunarheilkenni eggjastokka ástand sem getur komið fram með vaxandi alvarleikastigi. Það felur í sér verulega stækkun eggjastokka, hækkun kynhormóna í sermi og aukið gegndræpi æða sem getur leitt til vökvasöfnunar í skinuholi, fleiðruholi og mjög sjaldan í gollurshúsi.

Eftirfarandi einkenni geta komið fram í alvarlegum tilvikum oförvunarheilkennis eggjastokka: kviðverkir, þaninn kviður, veruleg stækkun eggjastokka, þyngdaraukning, mæði, þvagþurrð og einkenni frá meltingarvegi, þ.m.t. ógleði, uppköst og niðurgangur. Klínískt mat getur leitt í ljós blóðþurrð, blóðstyrkt (haemoconcentration), blóðsaltaójafnvægi, vökva í kviðarholi, , skinuholsblóð, fleiðruvökvi, vatnsbrjóst eða bráða lungnabilun. Örsjaldan geta fylgt alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka, eggjastokkssnúningur eða segarek, t.d. lungnasegarek, heilaslag vegna blóðþurrðar eða hjartadrep.

Óháðir áhættuþættir varðandi myndun oförvunarheilkennis eggjastokka eru há heildar- eða hraðhækkandi östradíól gildi í sermi vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum (t.d. > 900 pg/ml eða > 3.300 pmól/l ef ekkert egglos er fyrir hendi; > 3.000 pg/ml eða > 11.000 pmól/l við tæknifrjóvgun), mikill fjöldi eggbúa í vexti (t.d. > 3 eggbú ≥ 14 mm í þvermál ef ekkert egglos er fyrir hendi;

≥ 20 eggbú ≥ 12 mm í þvermál við tæknifrjóvgun).

Ef farið er eftir ráðleggingum um skammta og lyfjagjafaáætlun follitrópíns alfa getur það dregið úr hættu á oförvun eggjastokka (sjá kafla 4.2 og 4.8). Mælt er með eftirliti örvunarlota með ómskoðun og mælingum á östradíóli til þess að hægt sé að koma snemma auga á áhættuþætti.

Heimildir eru fyrir því að hCG gegni mikilvægu hlutverki við að hrinda af stað oförvunarheilkenni eggjastokka og að heilkennið kunni að verða alvarlegra og vara lengur ef þungun verður. Ef merki um oförvunarheilkenni eggjastokka koma fram, svo sem östradíól gildi í sermi > 5.500 pg/ml eða

> 20.200 pmól/l og/eða ≥ 40 eggbú alls, er því mælt með að nota ekki hCG og sjúklingi ráðlagt að hafa ekki samfarir eða nota viðeigandi getnaðarvarnir í a.m.k. 4 daga. Oförvunarheilkenni eggjastokka getur þróast hratt (innan sólarhrings) eða á nokkrum dögum yfir í að verða alvarlegur kvilli. Það kemur oftast fram eftir að hormónameðferð er hætt og nær hámarki u.þ.b. 7 til 10 dögum eftir meðferð. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með sjúklingum í a.m.k 2 vikur eftir hCG gjöf.

Hægt er að minnka líkurnar á oförvun við tæknifrjóvgun (ART) með því að fjarlægja eggbúin fyrir egglos.

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka lagast venjulega af sjálfu sér. Ef vart verður við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er mælt með því að hætta gónadótrópínmeðferð, ef hún stendur enn yfir og leggja sjúklinginn inn og hefja viðeigandi meðhöndlun.

Fjölburaþungun

Hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggloss má búast við hærri tíðni fjölburaþungana samanborið við náttúrulegan getnað. Tvíburar eru algengastir við fjölburagetnað. Fjölburaþungun, einkum ef fóstrin eru mörg, eykur á áhættu móður og nýbura.

Til að minnka líkurnar á fjölburaþungun er mælt með nákvæmu eftirliti með svörun eggjastokka.

Hættan á fjölburaþungun við tæknifrjóvgun er í hlutfalli við fjölda fósturvísa, gæðum þeirra sem komið er fyrir og aldri sjúklings.

Gera skal sjúklingunum grein fyrir hættunni á fjölburafæðingum, áður en meðferð hefst.

Fósturlát

Fósturlát eru tíðari hjá sjúklingum, sem undirgangast meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, eggloss eða tæknifrjóvgun en við venjulegan getnað.

Utanlegsþungun

Líkur á utanlegsþungun eru meiri hjá konum með sögu um sjúkdóma í eggleiðurum, hvort sem þungun er af völdum venjubundins getnaðar eða frjósemismeðferðar. Tíðni utanlegsþungunar eftir tæknifrjóvgun var hærri en almennt gerist.

Æxli í æxlunarfærum

Það hafa verið skráð tilfelli um æxli í eggjastokkum eða æxlunarfærum, bæði góð- og illkynja í konum sem hafa gengist undir margar meðferðir við ófrjósemi. Það er ekki staðfest hvort meðferð með gónadótrópín eykur hættu á æxli eða ekki í ófrjóum konum.

Meðfædd vansköpun

Algengi meðfæddrar vansköpunar eftir tæknifrjóvgun er aðeins hærri en eftir náttúrulegan getnað. Þetta er talið vera vegna mismunandi eiginleika foreldra (aldur móður, eiginleikar sæðisfruma) og fjölburaþungana.

Segarek

Hjá konum sem hafa nýlega verið með eða eru með segarekssjúkdóm eða konur með almennt þekkta áhættuþætti fyrir að fá segarek, svo sem að hafa áður fengið segarek eða segarek er í fjölskyldunni getur meðferð með gónadótrópíni aukið enn frekar hættu á að slíkt versni eða komi fram. Hjá þessum konum þarf að vega hag af gónadótrópín gjöf á móti mögulegri áhættu. Það þarf að hafa í huga að meðgangan sjálf og oförvunarheilkenni eggjastokka auka einnig hættu á segareki.

Meðferð hjá körlum

Hækkun á náttúrulegu FSH bendir til bilunar í eistum. Slíkir sjúklingar bregðast ekki við meðferð með follitrópíni alfa/hCG. Ekki skal nota follitrópín alfa ef ekki er unnt að fá fram árangursríka svörun.

Mælt er með sæðisgreiningu 4 til 6 mánuðum eftir að meðferð hefst sem hluta af mati á viðbrögðunum.

Natríummagn

Ovaleap inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. nær laust við natríum.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun follitrópíns alfa með öðrum lyfjum, sem notuð eru til örvunar eggloss (s.s. hCG, klómifensítrat), getur eflt svörun eggbúanna, á meðan samhliða notkun GnRH örva (agonist) eða blokka (antagonist) til afnæmingar (desensitisation) heiladinguls getur valdið því að auka þurfi skammta follitrópíns alfa til að ná tilætlaðri svörun eggbúa. Ekki hefur verið skýrt frá öðrum klínískum milliverkunum á meðan follitrópín alfa meðferð stendur.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Það eru engar ábendingar til fyrir notkun Ovaleap á meðgöngu. Upplýsingar um takmarkaðan fjölda útsetninga á meðgöngu (innan við 300 þunganir) benda til þess að follitrópín alfa valdi hvorki vansköpun né eiturverkunum á fóstur/nýbura.

Ekki hefur orðið vart við fósturskemmandi áhrif í dýratilraunum (sjá kafla 5.3). Ef útsetning verður á meðgöngu liggja ekki fyrir nægilegar klínískar upplýsingar til að útiloka fósturskemmandi áhrif follitrópíns alfa.

Brjóstagjöf

Ovaleap á ekki að gefa konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Ovaleap er ætlað til notkunar við ófrjósemi (sjá kafla 4.1).

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Ovaleap hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8 Aukaverkanir

Samantekt öryggisupplýsinga

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur, blöðrur á eggjastokkum og viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á stungustað).

Algengt var að tilkynnt væri um vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka og líta skal á það sem augljósa áhættu við örvunarferlið. Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er sjaldgæft (sjá kafla 4.4).

Segarek kemur mjög sjaldan fyrir, yfirleitt í tengslum við oförvunarheilkenni eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Tafla yfir aukaverkanir

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar við flokkun á tíðni:

Mjög algengar

≥ 1/10;

Algengar

≥ 1/100 til < 1/10;

Sjaldgæfar

≥ 1/1.000 til < 1/100;

Mjög sjaldgæfar

≥ 1/10.000 til < 1/1.000;

Koma örsjaldan fyrir < 1/10.000;

Tíðni ekki þekkt

ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum.

Meðferð hjá konum

Tafla 1: Aukaverkanir hjá konum

Flokkun eftir líffærum

Tíðni

Aukaverkun

Ónæmiskerfi

Koma örsjaldan fyrir

Væg til alvarleg

 

 

ofnæmisviðbrögð, svo sem

 

 

bráðaofnæmisviðbrögð og lost

Taugakerfi

Mjög algengar

Höfuðverkur

Æðar

Koma örsjaldan fyrir

Segarek, venjulega í tengslum

 

 

við alvarlegt oförvunarheilkenni

 

 

eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Öndunarfæri, brjósthol og

Koma örsjaldan fyrir

Versnun astma

miðmæti

 

 

Meltingarfæri

Algengar

Kviðverkir, þaninn kviður, ónot

 

 

í kvið, ógleði, uppköst,

 

 

niðurgangur

Æxlunarfæri og brjóst

Mjög algengar

Blöðrur á eggjastokkum

 

Algengar

Alvarlegt oförvunarheilkenni

 

 

eggjastokka (ásamt tengdum

 

 

einkennum)

 

Sjaldgæfar

Vægt eða í meðallagi alvarlegt

 

 

oförvunarheilkenni eggjastokka

 

 

(ásamt tengdum einkennum)

 

 

(sjá kafla 4.4)

 

Mjög sjaldgæfar

Fylgikvillar tengdir alvarlegu

 

 

oförvunarheilkenni

Almennar aukaverkanir og

Mjög algengar

Viðbrögð á stungustað (t.d.

aukaverkanir á íkomustað

 

verkir, roði, margúll, þroti

 

 

og/eða erting á stungustað)

Meðferð hjá karlmönnum

 

 

Tafla 2: Aukaverkanir hjá karlmönnum

 

Flokkun eftir líffærum

Tíðni

Aukaverkun

Ónæmiskerfi

Koma örsjaldan fyrir

Væg til alvarleg

 

 

ofnæmisviðbrögð, svo sem

 

 

bráðaofnæmisviðbrögð og lost

Öndunarfæri, brjósthol og

Koma örsjaldan fyrir

Versnun astma

miðmæti

 

 

Húð og undirhúð

Algengar:

Þrymlabólur

Æxlunarfæri og brjóst

Algengar

Stækkuð karlmannsbrjóst,

 

 

kólfsæðavíkkun

Almennar aukaverkanir og

Mjög algengar

Viðbrögð á stungustað (t.d.

aukaverkanir á íkomustað

 

verkir, roði, margúll, þroti

 

 

og/eða erting á stungustað)

Rannsóknarniðurstöður

Algengar

Þyngdaraukning

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9 Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með follitrópíni alfa eru ekki þekkt, en mögulegt er að oförvunarheilkenni eggjastokka komi fram (sjá kafla 4.4).

5. LYFJAFRÆÐILEGIR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri, gónadótrópín, ATC-flokkur: G03GA05.

Ovaleap er samheitalíftæknilyf, þ.e. lyf sem sýnt hefur verið að hafi svipaða eiginleika hvað varðar gæði, öryggi og verkun og viðmiðunarlyfið GONAL-f. Ítarlegar upplýsingar eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Lyfhrif

Mikilvægustu áhrif þess að gefa FSH með inndælingu er myndun þroskaðra blöðrueggbúa hjá konum. Hjá konum sem ekki fá egglos er tilgangurinn með follitrópín alfa meðferðinni að mynda eitt þroskað blöðrueggbú sem losar egg eftir lyfjagjöf með hCG.

Verkun og öryggi hjá konum

Íklínískum rannsóknum, voru sjúklingar með náttúrulegt (endogenous) LH gildi í sermi < 1,2 a.e./l, mælt á sömu rannsóknastofu, skilgreindir með alvarlegan skort á FSH og LH. Þrátt fyrir það ætti að taka með í reikninginn að breytileiki er á milli LH mælinga sem gerðar eru á mismunandi rannsóknastofum.

Íklínískum rannsóknum á GONAL-f sem báru saman r-hFSH (follitrópín alfa) og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun (sjá töflu 3 hér á eftir) og til að örva egglos var follitrópín alfa öflugra en FSH unnið úr þvagi hvað varðar lægri heildarskammt og styttri meðferðartíma sem þurfti til að koma af stað þroskun eggbúa.

Við tæknifrjóvgun leiddi notkun follitrópín alfa í lægri heildarskömmtum og meðferð í styttri tíma en FSH unnið úr þvagi til þess að fleiri eggfrumur náðust samanborið við FSH unnið úr þvagi.

Tafla 3: Niðurstöður úr rannsókn GF 8407 (rannsókn á slembiröðuðum samhliða hópum með samanburði á verkun og öryggi follitrópín alfa við FSH unnið úr þvagi til notkunar við tæknifrjóvgunarmeðferð)

 

follitrópín alfa

FSH unnið úr þvagi

 

(n = 130)

(n = 116)

Fjöldi eggfrumna sem náðist

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nauðsynlegur fjöldi daga með

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

FSH örvun

 

 

Nauðsynlegur heildarskammtur FSH

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

(fjöldi lykja af FSH 75 a.e.)

 

 

Þörf fyrir skammtahækkun (%)

56,2

85,3

Munurinn á milli hópanna 2 var tölfræðilega marktækur (p < 0,05) fyrir öll gildin.

Verkun og öryggi hjá karlmönnum

Sé follitrópín alfa gefið samhliða hCG í a.m.k. 4 mánuði getur það örvað sæðisfrumumyndun hjá körlum, sem skortir FSH.

5.2 Lyfjahvörf

Eftir gjöf í bláæð (i.v.) berst follitrópín alfa út í utanfrumuvökvann með upphafshelmingunartíma sem er u.þ.b. 2 klst. (dreifingarfasa) og helmingunartími brotthvarfs er um 24 klst. Dreifingarrúmmál í jafnvægi (steady state) er 10 l og heildar úthreinsun er 0,6 l/klst. Um 1/8 af follitrópíni alfa skammtinum skilst út með þvagi.

Eftir gjöf undir húð er aðgengi um 70 %. Eftir endurteknar lyfjagjafir safnast follitrópín alfa fyrir, allt að þrefalt, en síðan næst jafnvægi eftir 3-4 daga. Þó að konur hafi bælda seytingu gónadótrópíns hefur verið sýnt fram á að follitrópín alfa örvar þroska eggbúa og steramyndun hjá konum, þrátt fyrir að LH magn sé ekki mælanlegt.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum eftir staka og endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni, umfram það sem kemur fram í öðrum köflum þessarar samantektar.

Vart varð minnkandi frjósemi hjá rottum, sem fengu stóra skammta (pharmacological doses) af follitrópín alfa (≥ 40 a.e/kg/dag) í lengri tíma.

Stórir skammtar (≥ 5 a.e./kg/dag) af follitrópín alfa leiddu til lækkunar í fjölda lífvænlegra fóstra, án fósturskemmda, og goterfiðleika svipuðum þeim og menn hafa séð með gónadótrópín tengt tíðahvörfum (hMG) unnu úr þvagi. Þar sem þungun er frábending fyrir gjöf Ovaleap, hafa þessar upplýsingar takmarkaða klíníska þýðingu.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Natríumtvíhýdrógenfosfat díhýdrat

Natríumhýdroxíð (2 M) (til að stilla pH)

Mannitól

Metíónín

Pólýsorbat 20

Bensýlalkóhól

Bensalkóníumklóríð

Vatn fyrir stungulyf

6.2 Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið gerðar.

6.3 Geymsluþol

2 ár.

Geymsluþol og geymsluskilyrði eftir að umbúðir eru rofnar

Rörlykjuna sem er í notkun í lyfjapennanum má geyma í að hámarki 28 daga. Geymið ekki við hærri hita en 25 °C. Sjúklingur skal skrá dagsetningu fyrstu notkunar á Ovaleap Pen í meðfylgjandi dagbók sjúklings.

Setja verður lokið aftur á lyfjapennann eftir hverja inndælingu til varnar gegn ljósi.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2 °C - 8 °C).

Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Áður en umbúðir eru rofnar og fram að fyrningardegi lyfsins má taka lyfið úr kæli, án þess að setja það aftur í kæli, í allt að 3 mánuði. Geymið ekki við hærri hita en 25 °C. Farga skal lyfinu ef það hefur ekki verið notað eftir 3 mánuði.

Geymsluskilyrði eftir að pakkning lyfsins hefur verið rofin, sjá kafla 6.3.

6.5 Gerð íláts og innihald

Rörlykja (gler af gerð I) með gúmmístimpli (brómóbútýlgúmmí) og hettu (ál), með skilrúmi (brómóbútýlgúmmí), sem inniheldur 0,75 ml af lausn.

Inndælingarnálar (ryðfrítt stál; 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½").

Pakkning sem inniheldur 1 rörlykju og 10 inndælingarnálar.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Engin sérstök fyrirmæli um förgun.

Lausnina á ekki að nota ef hún inniheldur agnir eða er ekki tær.

Ovaleap er aðeins hannað til notkunar með Ovaleap Pen. Fylgja skal leiðbeiningunum um notkun lyfjapennans vandlega.

Aðeins einn sjúklingur má nota hverja rörlykju.

Ekki má fylla tómar rörlykjur á ný. Ovaleap rölykjur eru ekki hannaðar með það í huga að öðrum lyfjum sé blandað í rörlykjurnar. Fargið notuðum nálum strax eftir inndælingu.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/871/002

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27. september 2013.

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu. Í kafla 4.8 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

1. HEITI LYFS

Ovaleap 900 a.e./1,5 ml stungulyf, lausn

2. INNIHALDSLÝSING

Hver ml af lausninni inniheldur 600 a.e. (jafngildir 44 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa*.

Hver rörlykja inniheldur 900 a.e. (jafngildir 66 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa í 1,5 ml stungulyfi, lausn.

*Follitrópín alfa (eggbúsörvandi hormón hjá mönnum sem framleitt er með raðbrigðaerfðatækni [r-hFSH]) er framleitt með DNA-raðbrigðaerfðatækni í frumum eggjastokka úr kínveskum hömstrum.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyf, lausn (inndæling).

Tær litlaus lausn.

Sýrustig (pH) fullbúinnar lausnar er 6,8-7,2.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Hjá fullorðnum konum

Ófrjósemi hjá konum (þ.m.t. þeim, sem hafa fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum), sem hafa ekki svarað meðferð með klómífen sítrati.

Örvun margra eggbúa samtímis hjá konum við tæknifrjóvgun (assisted reproductive technologies; ART) eins og við glasafrjóvgun (IVF), innsetningu kynfrumna í eggjaleiðara (gamete intra-fallopian transfer (GIFT)) og innsetningu okfrumna í eggjaleiðara (zygote intra-fallopian transfer).

Mælt er með Ovaleap ásamt gulbúsörvandi hormóni (LH) til örvunar á eggbúsmyndun hjá konum sem hafa mikinn skort á LH og FSH. Í klínískum rannsóknum voru þessir sjúklingar skilgreindir ef náttúrulegt LH gildi í sermi var < 1,2 a.e./l.

Hjá fullorðnum karlmönnum

Ovaleap er gefið með kóríogónadótrópíni (hCG) til örvunar sæðismyndunar hjá mönnum sem hafa meðfædda eða áunna kynkirtlavanseytingu (hypogonadotropic hypogonadism).

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Sérstakar kröfur

Sérfræðingur í meðferð frjósemisraskana skal hefja og hafa eftirlit með meðferð með follitrópín alfa.

Skammtar

Mælt er með sömu skömmtum fyrir follitrópín alfa og FSH unnu úr þvagi. Klínískt mat á follitrópíni alfa gefur til kynna að dagskammtar, lyfjagjafir og eftirfylgni meðferðar ættu ekki að vera öðruvísi en það, sem notað er, þegar lyf sem innihalda FSH unnið úr þvagi eru annars vegar. Mælt er með að stuðst sé við byrjunarskammta samkvæmt neðangreindum ráðleggingum.

Klínískar samanburðarrannsóknir hafa sýnt að sjúklingar þurfa að meðaltali lægri uppsafnaða skammta og meðferð í styttri tíma með follitrópíni alfa en FSH unnu úr þvagi. Því þykir viðeigandi að gefa lægri heildarskammta af follitrópíni alfa en venjulega eru notaðir af FSH unnu úr þvagi, ekki aðeins til að hámarka þroska eggbúa, heldur einnig til að lágmarka hættu á óæskilegri oförvun eggjastokka (sjá kafla 5.1).

Konur sem hafa ekkert egglos (anovulation) (þ.m.t. fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum)

Gefa má follitrópín alfa daglega um nokkurt skeið. Hjá konum sem hafa tíðir ætti meðferð að hefjast innan 7 daga frá upphafi tíðahrings.

Algengt er að meðferð sé hafin með 75-150 a.e. FSH daglega og skammtastærð síðan aukin með 37,5 a.e., eða 75 a.e. með 7 en helst 14 daga millibili, ef nauðsyn krefur til að ná fram nægilegri en ekki of mikilli svörun. Meðferð ætti að sníða að svörun einstakra sjúklinga samkvæmt eggbússtærð sem ákvörðuð er með ómskoðun og/eða estrógenseytingu. Hámarksdagsskammtur er venjulega ekki stærri en 225 a.e. FSH. Ef sjúklingur sýnir ekki nægjanlega svörun eftir fjögurra vikna meðferð, skal meðferð hætt og sjúklingur skal gangast undir frekara mat, en í kjölfarið má hefja nýja meðferð, í næsta tíðahring, með stærri skömmtum en í þeim fyrri.

Þegar bestu svörun hefur verið náð, skal gefa í einum skammti 250 míkrógrömm af raðbrigða kóríogónadótrópíni alfa (r-hCG) eða 5.000 a.e. til 10.000 a.e. af hCG 24-48 klst. eftir síðustu gjöf með follitrópíni alfa. Mælt er með að sjúklingurinn hafi samfarir sama dag og daginn eftir hCG gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI) í legi.

Ef svörun er of mikil, skal hætta meðferð og ekki gefa hCG (sjá kafla 4.4). Meðferð skal þá hafin að nýju í næsta tíðahring með lægri skammti en í þeim fyrri.

Konur sem eru í meðferð til að örva eggjastokkana til að framleiða mörg eggbú fyrir glasafrjóvgun eða annars konar tæknifrjóvgun

Algengt er að meðferð til að ná fram fjölda fullþroskaðra eggja sé hafin með 150-225 a.e. af follitrópíni alfa á dag á öðrum eða þriðja degi tíðahrings. Meðferð er framhaldið, þar til nægilegri örvun eggbúa er náð (ákvarðað með estrógenmagni í sermi og/eða ómskoðun) og skammtarnir stilltir af eftir því, hvernig svörun konunnar er, en sjaldan stærri en 450 a.e./dag. Að jafnaði fæst nægileg örvun eggbúa eftir u.þ.b. 10 daga (milli 5-20 dagar).

Einum til tveimur sólarhringum eftir síðustu inndælingu follitrópín alfa er gefin stök inndæling með 250 míkrógrömmum af r-hCG eða frá 5.000 a.e. og allt að 10.000 a.e. af hCG til að ná fram fullum eggbúsþroska.

Til að ná frekari stýringu (down-regulation) er nú algengt að nota örva (agonist) eða blokka (antagonist) gónadótrópín-losunarhormóns (GnRH) til að hemja innræna (endogenous) LH seytingu (surge) og til að stjórna styrk (tonic levels) LH. Algeng meðferð er sú að hefja gjöf follitrópín alfa u.þ.b. 2 vikum eftir upphaf meðferðar með örvanum og samhliða meðferð haldið áfram, þar til nægilegum eggbúsþroska er náð. Til dæmis eru gefnar 150-225 a.e. af follitrópíni alfa fyrstu sjö

dagana eftir tveggja vikna meðferðina með örvanum. Skammturinn er síðan stilltur af í samræmi við svörun eggjastokkanna.

Reynsla af glasafrjóvgun bendir til að árangur meðferðarinnar sé hinn sami í fyrstu fjórum tilraununum en dali smám saman eftir það.

Konur sem hafa ekki egglos vegna verulegs skorts á LH og FSH

Hjá konum með skort á LH og FSH (hypogonadotropic hypogonadism), er markmið með follitrópín alfa meðferð ásamt lútrópín alfa að mynda blöðrueggbú (Graafian follicle) þar sem eggfruman leysist úr læðingi eftir hCG gjöf. Gefa á follitrópín alfa daglega með inndælingu samtímis lútrópín alfa. Þar sem þessir sjúklingar hafa ekki tíðir og litla innræna estrógenseytingu, er hægt að hefja meðferð hvenær sem er.

Mælt er með að upphafsskammtur af lútrópín alfa sé 75 a.e. daglega með 75-150 a.e. FSH. Meðferð ætti að sníða að svörun hvers sjúklings með mælingu á stærð eggbúa með ómskoðun eða estrógen svörun.

Sé talin þörf á aukningu á FSH skammti, skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7-14 daga millibili og helst með 37,5-75 a.e. hækkun. Það getur verið ásættanlegt að lengja örvunartímann í hverjum hring í allt að 5 vikur.

Þegar ákjósanleg svörun hefur átt sér stað, er stök gjöf með 250 míkrógrömmum r-hCG eða frá 5.000 a.e. og allt að 10.000 a.e. hCG gefin 24-48 klukkustundum eftir síðustu follitrópín alfa og lútrópín alfa gjöf. Sjúklingnum er ráðlagt að hafa samfarir sama dag eða næsta dag eftir hCG gjöf. Annar kostur er að framkvæma tæknisæðingu (IUI) í legi.

Aðstoð við gulbúsfasa gæti komið til greina þar sem skortur á efnum með gulbúsvirkni (LH/hCG) eftir egglos gæti leitt til ótímabærrar bilunar á gulbúi.

Ef svörun er of mikil, skal hætta meðferð og einnig með hCG. Meðferð ætti að hefja aftur í næsta hring með lægri skammti af FSH en var í síðasta hring.

Karlar með kynkirtlavanseytingu

Gefa skal skammta sem nemur 150 a.e. af follitrópíni alfa þrisvar í viku samhliða hCG í minnst 4 mánuði. Ef sjúklingurinn hefur ekki svarað að þessum tíma liðnum, má framlengja samsettu meðferðina. Fyrirliggjandi klínískar rannsóknir benda til að nauðsynlegt geti verið að halda meðferðinni áfram í allt að 18 mánuði til að ná upp framleiðslu sæðisfrumna.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir

Notkun follitrópíns alfa á ekki við hjá öldruðum. Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi og verkun follitrópíns alfa hjá öldruðum sjúklingum.

Sjúklingar með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi

Ekki hefur verið sýnt fram á öryggi, verkun og virkni follitrópíns alfa hjá sjúklingum með skerta nýrna- og lifrarstarfsemi.

Börn

Notkun follitrópíns alfa á ekki við hjá börnum.

Lyfjagjöf

Ovaleap er ætlað til lyfjagjafar undir húð. Fyrsta inndælingin með Ovaleap skal fara fram undir eftirliti læknis. Sjúklingar skulu aðeins sjá um lyfjagjöf Ovaleap sjálfir ef þeir eru nægilega öruggir með sig, hafa hlotið fullnægjandi þjálfun og hafa aðgang að leiðbeiningum sérfræðings.

Þar sem Ovaleap fjölskammta rörlykja er ætluð fyrir nokkrar inndælingar skal veita sjúklingunum skýrar leiðbeiningar til þess að forðast ranga notkun fjölskammta lyfsins.

Ovaleap rörlykjan er aðeins ætluð til notkunar með Ovaleap Pen sem fæst sér. Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um lyfjagjöf með Ovaleap Pen.

4.3 Frábendingar

ofnæmi fyrir virka efninu follitrópíni alfa, FSH eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1;

æxli í undirstúku eða heiladingli;

stækkun eggjastokka og blöðrur á eggjastokkum sem ekki eru vegna fjölblöðruheilkennis;

blæðingar af óþekktum uppruna;

krabbamein í eggjastokkum, legi eða brjóstum.

Ekki má nota Ovaleap, þegar sýnt þykir að meðferðin beri ekki árangur eins og t.d.:

bilun í eggjastokkum;

vansköpun kynfæra sem kemur í veg fyrir meðgöngu;

bandvefsæxli í legi, sem kemur í veg fyrir meðgöngu;

bilun í eistum.

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Follitrópín alfa er öflugt gónadótrópínlyf sem getur valdið vægum eða miklum aukaverkunum og ætti því einungis sérfræðingar sem eru kunnugir frjósemisvandamálum og meðhöndlun þeirra að ávísa því.

Gónadótrópín meðferð krefst þess að sérfræðingar og annað heilbrigðisstarfsfólk gefi sér nægan tíma og að til staðar sé viðunandi aðstaða til eftirlits. Til að tryggja árangursríka meðferð hjá konum með follitrópíni alfa þarf að fylgjast reglulega með viðbrögðum eggjastokka með ómskoðun einni sér, en helst samhliða mælingum á magni estródíóls í sermi. Það getur verið munur á svörun við FSH gjöf milli sjúklinga, þar sem sumir sjúklingar svara FSH illa og aðrir óeðlilega vel. Nota skal lægsta skammt sem dugar til meðferðar bæði hjá körlum og konum.

Porfýría

Fylgjast skal gaumgæfilega með sjúklingum með porfýríu eða fjölskyldusögu um porfýríu meðan á meðferð með follitrópín alfa stendur. Ef slíkt ástand versnar eða kemur fram í fyrsta sinn, getur þurft að hætta meðferð.

Meðferð hjá konum

Áður en meðferð hefst er nauðsynlegt að athuga ófrjósemi parsins með viðeigandi hætti og athuga hvort meintar frábendingar þungunar séu fyrir hendi. Sérstaklega skal gæta að vanstarfsemi skjaldkirtils (hypothyroidism), barksteraskorti (adrenocortical deficiency), aukningu á prólaktíni í blóði (hyperprolactinemia) og meðhöndla slíkt.

Sjúklingar sem fá meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, hvort sem um er að ræða konur sem ekki fá egglos eða við tæknifrjóvgun (ART), geta átt hættu á stækkun eggjastokka eða oförvun. Hægt er að minnka þessa áhættu með góðu eftirliti og með því að halda sig við ráðlagða skammta við follitrópín alfa meðferð og fylgja ráðleggingum um notkun. Til þess að geta metið rétt þroska eggbúa skal læknir hafa hlotið þjálfun í að meta niðurstöður viðeigandi rannsókna.

Í klínískum rannsóknum, sást aukning á næmni eggjastokka við follitrópín alfa þegar það er gefið með lútrópín alfa. Sé talin þörf á aukningu á FSH skammti, skal viðeigandi skammtaaðlögun helst fara fram með 7-14 daga millibili og helst með 37,5-75 a.e. hækkun.

Engin beinn samanburður hefur verið gerður á follitrópíni alfa/LH gagnvart hMG (human menopausal gonadotropin). Samanburður á sögulegum gögnum benda til þess að hraði egglosunar sé svipaður þegar follitrópín alfa/LH er gefið og fæst við hMG.

Oförvunarheilkenni eggjastokka (OHSS)

Búist er við nokkurri stækkun á eggjastokkum vegna örvunar eggjastokka. Þetta kemur oftar fram hjá konum með fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum og gengur oftast til baka án meðferðar.

Til aðgreingar frá stækkun eggjastokka án fylgikvilla er oförvunarheilkenni eggjastokka ástand sem getur komið fram með vaxandi alvarleikastigi. Það felur í sér verulega stækkun eggjastokka, hækkun kynhormóna í sermi og aukið gegndræpi æða sem getur leitt til vökvasöfnunar í skinuholi, fleiðruholi og mjög sjaldan í gollurshúsi.

Eftirfarandi einkenni geta komið fram í alvarlegum tilvikum oförvunarheilkennis eggjastokka: kviðverkir, þaninn kviður, veruleg stækkun eggjastokka, þyngdaraukning, mæði, þvagþurrð og einkenni frá meltingarvegi, þ.m.t. ógleði, uppköst og niðurgangur. Klínískt mat getur leitt í ljós blóðþurrð, blóðstyrkt (haemoconcentration), blóðsaltaójafnvægi, vökva í kviðarholi, , skinuholsblóð, fleiðruvökvi, vatnsbrjóst eða bráða lungnabilun. Örsjaldan geta fylgt alvarlegu oförvunarheilkenni eggjastokka, eggjastokkssnúningur eða segarek, t.d. lungnasegarek, heilaslag vegna blóðþurrðar eða hjartadrep.

Óháðir áhættuþættir varðandi myndun oförvunarheilkennis eggjastokka eru há heildar- eða hraðhækkandi östradíól gildi í sermi vegna fjölblöðruheilkennis í eggjastokkum (t.d. > 900 pg/ml eða > 3.300 pmól/l ef ekkert egglos er fyrir hendi; > 3.000 pg/ml eða > 11.000 pmól/l við tæknifrjóvgun), mikill fjöldi eggbúa í vexti (t.d. > 3 eggbú ≥ 14 mm í þvermál ef ekkert egglos er fyrir hendi;

≥ 20 eggbú ≥ 12 mm í þvermál við tæknifrjóvgun).

Ef farið er eftir ráðleggingum um skammta og lyfjagjafaáætlun follitrópíns alfa getur það dregið úr hættu á oförvun eggjastokka (sjá kafla 4.2 og 4.8). Mælt er með eftirliti örvunarlota með ómskoðun og mælingum á östradíóli til þess að hægt sé að koma snemma auga á áhættuþætti.

Heimildir eru fyrir því að hCG gegni mikilvægu hlutverki við að hrinda af stað oförvunarheilkenni eggjastokka og að heilkennið kunni að verða alvarlegra og vara lengur ef þungun verður. Ef merki um oförvunarheilkenni eggjastokka koma fram, svo sem östradíól gildi í sermi > 5.500 pg/ml eða

> 20.200 pmól/l og/eða ≥ 40 eggbú alls, er því mælt með að nota ekki hCG og sjúklingi ráðlagt að hafa ekki samfarir eða nota viðeigandi getnaðarvarnir í a.m.k. 4 daga. Oförvunarheilkenni eggjastokka getur þróast hratt (innan sólarhrings) eða á nokkrum dögum yfir í að verða alvarlegur kvilli. Það kemur oftast fram eftir að hormónameðferð er hætt og nær hámarki u.þ.b. 7 til 10 dögum eftir meðferð. Því er nauðsynlegt að fylgjast vel með sjúklingum í a.m.k 2 vikur eftir hCG gjöf.

Hægt er að minnka líkurnar á oförvun við tæknifrjóvgun (ART) með því að fjarlægja eggbúin fyrir egglos.

Vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka lagast venjulega af sjálfu sér. Ef vart verður við alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er mælt með því að hætta gónadótrópínmeðferð, ef hún stendur enn yfir og leggja sjúklinginn inn og hefja viðeigandi meðhöndlun.

Fjölburaþungun

Hjá sjúklingum sem undirgangast meðferð til örvunar eggloss má búast við hærri tíðni fjölburaþungana samanborið við náttúrulegan getnað. Tvíburar eru algengastir við fjölburagetnað. Fjölburaþungun, einkum ef fóstrin eru mörg, eykur á áhættu móður og nýbura.

Til að minnka líkurnar á fjölburaþungun er mælt með nákvæmu eftirliti með svörun eggjastokka.

Hættan á fjölburaþungun við tæknifrjóvgun er í hlutfalli við fjölda fósturvísa, gæðum þeirra sem komið er fyrir og aldri sjúklings.

Gera skal sjúklingunum grein fyrir hættunni á fjölburafæðingum, áður en meðferð hefst.

Fósturlát

Fósturlát eru tíðari hjá sjúklingum, sem undirgangast meðferð til örvunar eggbúsvaxtar, eggloss eða tæknifrjóvgun en við venjulegan getnað.

Utanlegsþungun

Líkur á utanlegsþungun eru meiri hjá konum með sögu um sjúkdóma í eggleiðurum, hvort sem þungun er af völdum venjubundins getnaðar eða frjósemismeðferðar. Tíðni utanlegsþungunar eftir tæknifrjóvgun var hærri en almennt gerist.

Æxli í æxlunarfærum

Það hafa verið skráð tilfelli um æxli í eggjastokkum eða æxlunarfærum, bæði góð- og illkynja í konum sem hafa gengist undir margar meðferðir við ófrjósemi. Það er ekki staðfest hvort meðferð með gónadótrópín eykur hættu á æxli eða ekki í ófrjóum konum.

Meðfædd vansköpun

Algengi meðfæddrar vansköpunar eftir tæknifrjóvgun er aðeins hærri en eftir náttúrulegan getnað. Þetta er talið vera vegna mismunandi eiginleika foreldra (aldur móður, eiginleikar sæðisfruma) og fjölburaþungana.

Segarek

Hjá konum sem hafa nýlega verið með eða eru með segarekssjúkdóm eða konur með almennt þekkta áhættuþætti fyrir að fá segarek, svo sem að hafa áður fengið segarek eða segarek er í fjölskyldunni getur meðferð með gónadótrópíni aukið enn frekar hættu á að slíkt versni eða komi fram. Hjá þessum konum þarf að vega hag af gónadótrópín gjöf á móti mögulegri áhættu. Það þarf að hafa í huga að meðgangan sjálf og oförvunarheilkenni eggjastokka auka einnig hættu á segareki.

Meðferð hjá körlum

Hækkun á náttúrulegu FSH bendir til bilunar í eistum. Slíkir sjúklingar bregðast ekki við meðferð með follitrópíni alfa/hCG. Ekki skal nota follitrópín alfa ef ekki er unnt að fá fram árangursríka svörun.

Mælt er með sæðisgreiningu 4 til 6 mánuðum eftir að meðferð hefst sem hluta af mati á viðbrögðunum.

Natríummagn

Ovaleap inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. nær laust við natríum.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Samhliða notkun follitrópíns alfa með öðrum lyfjum, sem notuð eru til örvunar eggloss (s.s. hCG, klómifensítrat), getur eflt svörun eggbúanna, á meðan samhliða notkun GnRH örva (agonist) eða blokka (antagonist) til afnæmingar (desensitisation) heiladinguls getur valdið því að auka þurfi skammta follitrópíns alfa til að ná tilætlaðri svörun eggbúa. Ekki hefur verið skýrt frá öðrum klínískum milliverkunum á meðan follitrópín alfa meðferð stendur.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Það eru engar ábendingar til fyrir notkun Ovaleap á meðgöngu. Upplýsingar um takmarkaðan fjölda útsetninga á meðgöngu (innan við 300 þunganir) benda til þess að follitrópín alfa valdi hvorki vansköpun né eiturverkunum á fóstur/nýbura.

Ekki hefur orðið vart við fósturskemmandi áhrif í dýratilraunum (sjá kafla 5.3). Ef útsetning verður á meðgöngu liggja ekki fyrir nægilegar klínískar upplýsingar til að útiloka fósturskemmandi áhrif follitrópíns alfa.

Brjóstagjöf

Ovaleap á ekki að gefa konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Ovaleap er ætlað til notkunar við ófrjósemi (sjá kafla 4.1).

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Ovaleap hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8 Aukaverkanir

Samantekt öryggisupplýsinga

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynnt var um voru höfuðverkur, blöðrur á eggjastokkum og viðbrögð á stungustað (t.d. verkir, roði, margúll, þroti og/eða erting á stungustað).

Algengt var að tilkynnt væri um vægt eða í meðallagi alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka og líta skal á það sem augljósa áhættu við örvunarferlið. Alvarlegt oförvunarheilkenni eggjastokka er sjaldgæft (sjá kafla 4.4).

Segarek kemur mjög sjaldan fyrir, yfirleitt í tengslum við oförvunarheilkenni eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Tafla yfir aukaverkanir

Eftirfarandi skilgreiningar eru notaðar við flokkun á tíðni:

Mjög algengar

≥ 1/10;

Algengar

≥ 1/100 til < 1/10;

Sjaldgæfar

≥ 1/1.000 til < 1/100;

Mjög sjaldgæfar

≥ 1/10.000 til < 1/1.000;

Koma örsjaldan fyrir < 1/10.000;

Tíðni ekki þekkt

ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum.

Meðferð hjá konum

Tafla 1: Aukaverkanir hjá konum

Flokkun eftir líffærum

Tíðni

Aukaverkun

Ónæmiskerfi

Koma örsjaldan fyrir

Væg til alvarleg

 

 

ofnæmisviðbrögð, svo sem

 

 

bráðaofnæmisviðbrögð og lost

Taugakerfi

Mjög algengar

Höfuðverkur

Æðar

Koma örsjaldan fyrir

Segarek, venjulega í tengslum

 

 

við alvarlegt oförvunarheilkenni

 

 

eggjastokka (sjá kafla 4.4).

Öndunarfæri, brjósthol og

Koma örsjaldan fyrir

Versnun astma

miðmæti

 

 

Meltingarfæri

Algengar

Kviðverkir, þaninn kviður, ónot

 

 

í kvið, ógleði, uppköst,

 

 

niðurgangur

Æxlunarfæri og brjóst

Mjög algengar

Blöðrur á eggjastokkum

 

Algengar

Alvarlegt oförvunarheilkenni

 

 

eggjastokka (ásamt tengdum

 

 

einkennum)

 

Sjaldgæfar

Vægt eða í meðallagi alvarlegt

 

 

oförvunarheilkenni eggjastokka

 

 

(ásamt tengdum einkennum)

 

 

(sjá kafla 4.4)

 

Mjög sjaldgæfar

Fylgikvillar tengdir alvarlegu

 

 

oförvunarheilkenni

Almennar aukaverkanir og

Mjög algengar

Viðbrögð á stungustað (t.d.

aukaverkanir á íkomustað

 

verkir, roði, margúll, þroti

 

 

og/eða erting á stungustað)

Meðferð hjá karlmönnum

 

 

Tafla 2: Aukaverkanir hjá karlmönnum

 

Flokkun eftir líffærum

Tíðni

Aukaverkun

Ónæmiskerfi

Koma örsjaldan fyrir

Væg til alvarleg

 

 

ofnæmisviðbrögð, svo sem

 

 

bráðaofnæmisviðbrögð og lost

Öndunarfæri, brjósthol og

Koma örsjaldan fyrir

Versnun astma

miðmæti

 

 

Húð og undirhúð

Algengar:

Þrymlabólur

Æxlunarfæri og brjóst

Algengar

Stækkuð karlmannsbrjóst,

 

 

kólfsæðavíkkun

Almennar aukaverkanir og

Mjög algengar

Viðbrögð á stungustað (t.d.

aukaverkanir á íkomustað

 

verkir, roði, margúll, þroti

 

 

og/eða erting á stungustað)

Rannsóknarniðurstöður

Algengar

Þyngdaraukning

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9 Ofskömmtun

Áhrif ofskömmtunar með follitrópíni alfa eru ekki þekkt, en mögulegt er að oförvunarheilkenni eggjastokka komi fram (sjá kafla 4.4).

5. LYFJAFRÆÐILEGIR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Kynhormónar og lyf, sem hafa mótandi áhrif á kynfæri, gónadótrópín, ATC-flokkur: G03GA05.

Ovaleap er samheitalíftæknilyf, þ.e. lyf sem sýnt hefur verið að hafi svipaða eiginleika hvað varðar gæði, öryggi og verkun og viðmiðunarlyfið GONAL-f. Ítarlegar upplýsingar eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Lyfhrif

Mikilvægustu áhrif þess að gefa FSH með inndælingu er myndun þroskaðra blöðrueggbúa hjá konum. Hjá konum sem ekki fá egglos er tilgangurinn með follitrópín alfa meðferðinni að mynda eitt þroskað blöðrueggbú sem losar egg eftir lyfjagjöf með hCG.

Verkun og öryggi hjá konum

Íklínískum rannsóknum, voru sjúklingar með náttúrulegt (endogenous) LH gildi í sermi < 1,2 a.e./l, mælt á sömu rannsóknastofu, skilgreindir með alvarlegan skort á FSH og LH. Þrátt fyrir það ætti að taka með í reikninginn að breytileiki er á milli LH mælinga sem gerðar eru á mismunandi rannsóknastofum.

Íklínískum rannsóknum á GONAL-f sem báru saman r-hFSH (follitrópín alfa) og FSH unnið úr þvagi við tæknifrjóvgun (sjá töflu 3 hér á eftir) og til að örva egglos var follitrópín alfa öflugra en FSH unnið úr þvagi hvað varðar lægri heildarskammt og styttri meðferðartíma sem þurfti til að koma af stað þroskun eggbúa.

Við tæknifrjóvgun leiddi notkun follitrópín alfa í lægri heildarskömmtum og meðferð í styttri tíma en FSH unnið úr þvagi til þess að fleiri eggfrumur náðust samanborið við FSH unnið úr þvagi.

Tafla 3: Niðurstöður úr rannsókn GF 8407 (rannsókn á slembiröðuðum samhliða hópum með samanburði á verkun og öryggi follitrópín alfa við FSH unnið úr þvagi til notkunar við tæknifrjóvgunarmeðferð)

 

follitrópín alfa

FSH unnið úr þvagi

 

(n = 130)

(n = 116)

Fjöldi eggfrumna sem náðist

11,0 ± 5,9

8,8 ± 4,8

Nauðsynlegur fjöldi daga með

11,7 ± 1,9

14,5 ± 3,3

FSH örvun

 

 

Nauðsynlegur heildarskammtur FSH

27,6 ± 10,2

40,7 ± 13,6

(fjöldi lykja af FSH 75 a.e.)

 

 

Þörf fyrir skammtahækkun (%)

56,2

85,3

Munurinn á milli hópanna 2 var tölfræðilega marktækur (p < 0,05) fyrir öll gildin.

Verkun og öryggi hjá karlmönnum

Sé follitrópín alfa gefið samhliða hCG í a.m.k. 4 mánuði getur það örvað sæðisfrumumyndun hjá körlum, sem skortir FSH.

5.2 Lyfjahvörf

Eftir gjöf í bláæð (i.v.) berst follitrópín alfa út í utanfrumuvökvann með upphafshelmingunartíma sem er u.þ.b. 2 klst. (dreifingarfasa) og helmingunartími brotthvarfs er um 24 klst. Dreifingarrúmmál í jafnvægi (steady state) er 10 l og heildar úthreinsun er 0,6 l/klst. Um 1/8 af follitrópíni alfa skammtinum skilst út með þvagi.

Eftir gjöf undir húð er aðgengi um 70 %. Eftir endurteknar lyfjagjafir safnast follitrópín alfa fyrir, allt að þrefalt, en síðan næst jafnvægi eftir 3-4 daga. Þó að konur hafi bælda seytingu gónadótrópíns hefur verið sýnt fram á að follitrópín alfa örvar þroska eggbúa og steramyndun hjá konum, þrátt fyrir að LH magn sé ekki mælanlegt.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á eiturverkunum eftir staka og endurtekna skammta og eiturverkunum á erfðaefni, umfram það sem kemur fram í öðrum köflum þessarar samantektar.

Vart varð minnkandi frjósemi hjá rottum, sem fengu stóra skammta (pharmacological doses) af follitrópín alfa (≥ 40 a.e/kg/dag) í lengri tíma.

Stórir skammtar (≥ 5 a.e./kg/dag) af follitrópín alfa leiddu til lækkunar í fjölda lífvænlegra fóstra, án fósturskemmda, og goterfiðleika svipuðum þeim og menn hafa séð með gónadótrópín tengt tíðahvörfum (hMG) unnu úr þvagi. Þar sem þungun er frábending fyrir gjöf Ovaleap, hafa þessar upplýsingar takmarkaða klíníska þýðingu.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Natríumtvíhýdrógenfosfat díhýdrat

Natríumhýdroxíð (2 M) (til að stilla pH)

Mannitól

Metíónín

Pólýsorbat 20

Bensýlalkóhól

Bensalkóníumklóríð

Vatn fyrir stungulyf

6.2 Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, því rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið gerðar.

6.3 Geymsluþol

2 ár.

Geymsluþol og geymsluskilyrði eftir að umbúðir eru rofnar

Rörlykjuna sem er í notkun í lyfjapennanum má geyma í að hámarki 28 daga. Geymið ekki við hærri hita en 25 °C. Sjúklingur skal skrá dagsetningu fyrstu notkunar á Ovaleap Pen í meðfylgjandi dagbók sjúklings.

Setja verður lokið aftur á lyfjapennann eftir hverja inndælingu til varnar gegn ljósi.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2 °C - 8 °C).

Má ekki frjósa.

Geymið rörlykjuna í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

Áður en umbúðir eru rofnar og fram að fyrningardegi lyfsins má taka lyfið úr kæli, án þess að setja það aftur í kæli, í allt að 3 mánuði. Geymið ekki við hærri hita en 25 °C. Farga skal lyfinu ef það hefur ekki verið notað eftir 3 mánuði.

Geymsluskilyrði eftir að pakkning lyfsins hefur verið rofin, sjá kafla 6.3.

6.5 Gerð íláts og innihald

Rörlykja (gler af gerð I) með gúmmístimpli (brómóbútýlgúmmí) og hettu (ál), með skilrúmi (brómóbútýlgúmmí), sem inniheldur 1,5 ml af lausn.

Inndælingarnálar (ryðfrítt stál; 0,33 mm x 12 mm, 29 G x ½").

Pakkning sem inniheldur 1 rörlykju og 20 inndælingarnálar.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Engin sérstök fyrirmæli um förgun.

Lausnina á ekki að nota ef hún inniheldur agnir eða er ekki tær.

Ovaleap er aðeins hannað til notkunar með Ovaleap Pen. Fylgja skal leiðbeiningunum um notkun lyfjapennans vandlega.

Aðeins einn sjúklingur má nota hverja rörlykju.

Ekki má fylla tómar rörlykjur á ný. Ovaleap rölykjur eru ekki hannaðar með það í huga að öðrum lyfjum sé blandað í rörlykjurnar. Fargið notuðum nálum strax eftir inndælingu.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/871/003

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS / ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 27. september 2013.

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf