Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – áletranir - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsOzurdex
ATC-kóðiS01BA01
Efnidexamethasone
FramleiðandiAllergan Pharmaceuticals Ireland

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM MERKIMIÐI Á ÖSKJU OG POKA

1.HEITI LYFS

OZURDEX 700 míkrógrömm vefjalyf í ísetningaráhaldi til notkunar í glerhlaup dexametasón

2.VIRK(T) EFNI

Eitt vefjalyf inniheldur 700 míkrógrömm af dexametasóni

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur

50:50 fjölliðu- D,L-laktíð-co-glýkólester. 50:50 fjölliðu- D,L-laktíð-co-glýkólsýru.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Eitt vefjalyf í ísetningaráhaldi til notkunar í glerhlaup.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einnota.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í glerhlaup.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið ekki ef innsigli álpokans er rofið.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Þegar pokinn hefur verið opnaður skal nota ísetningaráhaldið tafarlaust.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Westport

Co. Mayo Írland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/638/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI Á ÍSETNINGARÁHALDI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

OZURDEX 700 míkrógrömm vefjalyf í ísetningaráhaldi til notkunar í glerhlaup dexametasón

Til notkunar í glerhlaup

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 vefjalyf

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf