Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – áletranir - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATC-kóðiJ07BB03
Efnireassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
FramleiðandiAstraZeneca AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM PAKKNINGASTÆRÐ MEÐ 10 EINNOTA NEFPÍPETTUM (Í BÖKKUM)

1.HEITI LYFS

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nefúði, dreifa

Heimsfaraldurs inflúensubóluefni (H5N1) (lifandi veiklað, í nef)

2.VIRK(T) EFNI

Endursamsett inflúensuveira (lifandi veikluð) af eftirfarandi stofni:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) stofn

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136) 107,0±0,5 FFU

í hverjum 0,2 ml skammti

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, tvíbasískt kalíumfosfat, einbasískt kalíumfosfat, gelatín (úr svínum, gerð A), arginínhýdróklóríð, einnatríum glútamat einhýdrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Nefúði, dreifa

10 einnota nefpípettur (0,2 ml hver)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aðeins til notkunar í nef. Ekki til inndælingar.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Má ekki frjósa.

Geymið varið ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1089/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM PAKKNINGASTÆRÐ MEÐ 5 EINNOTA NEFPÍPETTUM

1. HEITI LYFS

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca nefúði, dreifa

Heimsfaraldurs inflúensubóluefni (lifandi veiklað, í nef)

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

AstraZeneca AB

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Aðeins til notkunar í nef. Ekki til inndælingar. 5 einnota nefpípettur (0,2 ml hver)

Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

EINNOTA NEFPÍPETTA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Heimsfaraldurs inflúensubóluefni

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Aðeins til notkunar í nef.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

LOT

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,2 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf