Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantecta Control (pantoprazole) – Fylgiseðill - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPantecta Control
ATC-kóðiA02BC02
Efnipantoprazole
FramleiðandiTakeda GmbH

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

PANTECTA Control 20 mg sýruþolnar töflur

Pantóprazól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

 

-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

-

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkan r

 

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

 

-

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 2 vikna.

-

Ekki skal taka PANTECTA Control töflur lengur en í 4 vikur án þess að ráðfæra sig við lækni.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

 

1.

Upplýsingar um PANTECTA Control og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota PANTECTA Control

markaðsleyfi

3.

Hvernig nota á PANTECTA Control

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

5.

Hvernig geyma á PANTECTA Control

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

 

1.

Upplýsingar um PANTECTA Control og við hverju það er notað

PANTECTA Control inniheldur virka innihaldsefniðmeðpantóprazól sem vinnur gegn „pumpunni” sem

framleiðir magasýru. Þannig dregur það úr magni sýru í maganum.

Bakflæði er það þegar sýra flæð r t lengurbaka úr maganum upp í vélindað sem getur orðið bólgið og aumt. Þetta getur valdið einkennum e ns og sársaukafullri brunatilfinningu fyrir brjósti sem liggur upp í

PANTECTA Control er notað til styttri meðhöndlunar á einkennum bakflæðis (til dæmis brjóstsviða, sýruuppvellu) hjá fullorðnum.

hálsinn (brjóstsviði) og súru bragði í munni (sýruuppvella).

Leitið til lækn s ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 2 vikna.

Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og brjóstsviða eftir aðeins eins dags meðferð með

 

ekki

PANTECTA Cont ol en lyfinu er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif. Það getur reynst nauðsynlegt að

taka töflurnar í 2-3 daga í röð til að losna við einkennin.

Lyfið

er

 

2. Áður en byrjað er að nota PANTECTA Control

Ekki má nota PANTECTA Control

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir pantóprazóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

-ef þú tekur lyf sem innihalda atazanavír (til meðferðar á HIV-sýkingu). Sjá ‚Notkun annarra lyfja samhliða PANTOLOG Control‘.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en PANTECTA Control er notað

-

ef þú hefur fengið meðferð við brjóstsviða eða meltingartruflunum samfellt í 4 vikur eða lengur

eftirfarandi einkenna sem geta verið merki um annan alvarlegri sjúkdóm:markaðsleyfi

-

ef þú ert eldri en 55

ára og tekur daglega lyf við meltingartruflunum án lyfseðils

-

ef þú ert eldri en 55

ára með einhver einkenni bakflæðis sem eru nýtilkomin eða hafa nýlega

 

breyst

 

-

ef þú hefur fengið magasár eða gengist undir magauppskurð

-

ef þú ert með lifrarkvilla eða gulu (gulur litur á húð og augum)

-

ef þú ferð reglulega til læknis vegna alvarlegra óþæginda eða sjúkdóma

-

ef þú átt að fara í magaspeglun eða öndunarpróf sem nefnist C-úrea próf.

Láttu lækninn vita tafarlaust, áður en eða eftir að lyfið er tekið, ef v t ve ður við einhver

-Þyngdartap án ásetnings (sem tengist ekki matarræði eða þjálfunaráætlun)

-Uppköst, einkum ef þau eru endurtekin

-Uppköst með blóði; þetta getur líkst dökkum kaffikorg í uppganginum

-Vart verður við blóð í hægðum, sem kunna að vera svartar eða tjörulitar

-Erfiðleikar eða sársauki í tengslum við kyngingu

-Fölvi og slappleiki (blóðleysi)

-Verkur fyrir brjósti

-Magaverkur

-Alvarlegur og/eða þrálátur niðurgan ur, þar sem lyfið hefur verið sett í samhengi við örlítið aukna hættu á niðurgang vegna sýki gar.lengur

Hugsanlegt er að læknirinn ákveði að þú þurfir að gangast undir einhverjar rannsóknir. Ef þú þarft að fara í blóðrannsóekkin skaltu láta lækninn vita að þú takir þetta lyf.

Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og brjóstsviða eftir aðeins eins dags meðferð með PANTECTA Conterol n lyfinu er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif.

Þú skalt ekki taka það sem forvörn.

EfLyfiðþú hefur þjá st af endurteknum einkennum brjóstsviða eða meltingartruflana í nokkurn tíma skaltu muna að ara reglulega til læknis.

Börn og unglingar

Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota PANTECTA Control vegna skorts á upplýsingum um öryggi hjá yngri aldurshópum.

Notkun annarra lyfja samhliða PANTECTA Control

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. PANTOLOG Control getur komið í veg fyrir að sum lyf verki sem skyldi. Sérstaklega lyf sem innihalda eitthvert eftirfarandi virkra efna:

-Atazanavír (notað til meðferðar við HIV-sýkingu). Þú mátt ekki nota PANTECTA Control ef þú notar atazanavír. Sjá ‚Notið ekki PANTOLOG Contro.l‘

-Ketókónazól (notað við sveppasýkingum).

-Warfarín og fenprókúmon (notað til blóðþynningar og til að koma í veg fyrir blóðtappamyndun). Þú gætir þurft að fara í frekari blóðrannsóknir.

-Metótrexat (notað til að meðhöndla iktsýki, psóríasis og krabbamein) - ef þú tekur metótrexat er mögulegt að læknirinn þinn geri tímabundið hlé á PANTECTA Control meðferðinni þinn vegna þess að pantóprazól getur hækkað þéttni metótrexats í blóðinu.

Ekki taka PANTECTA Control ásamt öðrum lyfjum sem minnka það magn sýru sem er framleitt í maganum, svo sem öðrum prótónpumpuhemli (ómeprazól, lansóprazól eða rabeprazól) eða H2 blokka (t.d. ranitidín, famotidín).

Hins vegar má taka PANTECTA Control ásamt sýrubindandi lyfjum (t.d. magaldrate, algínsýru, natríum tvíkarbónati, álhýdroxíði, magnesíum karbónati eða blöndu af einhverju þessara lyf) ef á þarf að halda.

Meðganga og brjóstagjöf

markaðsleyfi

Þungaðar konur og konur með barn á brjósti mega ekki nota þetta lyf.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Ef þú finnur fyrir aukaverkunum eins og sundli eða sjóntruflunum, skaltu ekki aka e a stjórna vélum.

3.Hvernig nota á PANTECTA Control

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekkier ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá

lækninum eða lyfjafræðingi.

með

 

Ráðlagður skammtur er ein tafla á dag. Ekki fara fram úr þessum ráðlagða skammti sem nemur 20 mg

af pantóprazóli daglega.

meðferð með PANTECTA Control en lyfi u er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif.

Þú skalt taka lyfið í minnst 2-3 dagalengurí röð. Hættu að taka PANTECTA Control þegar einkennin eru alveg horfin. Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og brjóstsviða eftir aðeins eins dags

Ef einkennin batna ekkiekkiþegar lyf ð h fur verið tekið samfellt í 2 vikur skaltu ráðfæra þig við lækninn. Ekki taka PANTECTA Control töflur lengur en í 4 vikur án þess að ráðfæra sig við lækni.

Taktu töfluna fyrir máltíð, á sama tíma á hverjum degi. Þú skalt gleypa töfluna í heilu lagi með dálitlu vatni. Ekki tyggja eða brjóta töfluna.

Ef tekinn er stærrierskammtur en mælt er fyrir um

LáttuLyfiðlækninn e a lyfjafræðing vita ef þú hefur tekið stærri skammt en ráðlagður er. Taktu lyfið og fylgiseð l nn með þér ef mögulegt er.

Ef gle mist að taka PANTECTA Control

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Taktu næsta venjulega skammt næsta dag á sama tíma og venjulega.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Láttu lækninn vita tafarlaust eða hafðu samband við slysadeild næsta sjúkrahúss ef þú finnur fyrir einhverjum af eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum. Hættu strax að taka lyfið en hafðu fylgiseðilinn og/eða töflurnar með þér.

-Alvarleg ofnæmisviðbrögð (mjög sjaldgæf: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): Ofnæmisviðbrögð, svonefnd bráðaofnæmisviðbrögð, bráðaofnæmislost og ofsabjúgur. Dæmigerð einkenni eru: Þroti í andliti, vörum, munni, tungu og/eða hálsi, sem getur valdið erfiðleikum við kyngingu eða öndun, ofsakláði, verulegt sundl ásamt mjög hröðum hjartslætti og mikilli svitamyndun.

-Alvarlegar aukaverkanir á húð (tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum): Útbrot ásamt þrota, blöðrumyndun eða flögnun á húð, húðtap og blæðing kringum augu, nef, munn eða kynfæri og hröð versnun almennrar heilsu eða útbrot þegar verið er í sól.

-Aðrar alvarlegar aukaverkanir (tíðni ekki þekkt): Gulur litur á húð og augum (vegna alvarlegra lifrarskemmda) eða nýrnakvillar eins og sársauki við þvaglát og verkur í neðri hluta baks ásamt hita.

Aðrar aukaverkanir eru m.a.:

-Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Höfuðverkur; sundl; niðurgangur; ógleði, uppköst; uppþemba og vindgangur; hægðatregða; þurrkur í munni; verkur í kvið og óþægindi; húðútbrot eða ofs kláði; kláði; slappleiki, þreyta eða almenn vanlíðan; svefntruflanir; aukin lifrarensím við blóðpróf.

-Mjög sjaldgæfar aukaverkanir:

Röskun á bragðskyni eða alger bragðskynsmissir, sjóntruflanir svo sem þokusýn; liðverkir; vöðvaverkir; breytingar á þyngd; hækkaður líkamshiti; þroti í útlimum; þunglyndi; aukningmarkaðsleyfi

gallrauða og fitugildi í blóði (kemur fram við blóðpróf),meðbrjóstastækkun hjá körlum, hár hiti og skyndileg fækkun á hvítkyrningum í blóð ás (ke ur fram á blóðprófi).

-Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

Vistarfirring; fækkun blóðflag a sem getur valdið meiri blæðingu eða marblettum en venjulega; fækkun hvítra blóðfrumna s m g tur leitt til tíðari sýkinga, samtímis getur einnig komið fram óeðlileg fækkun á rauðum og hvítum blóðkornum sem og blóðflögum (kemur fram á blóðprófi).

-Tíðni ekki þekkt:

Ofskynjanir, rugl ( in um hjá sjúklingum með sögu um þessi einkenni); lækkað natríumgildi í blóði, lækkað magn síum í blóði.ekkilengur

Látið lækninn ðaerlyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekkiLyfiðer minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á PANTECTA Control

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

PANTECTA Control inniheldur

 

-

Virka innihaldsefnið er pantóprazól. Hver tafla inniheldur 20 mg pantóprazól (sem natríum

 

seskíhýdrat).

 

-

Önnur innihaldsefni eru:

 

 

-

Kjarni: Natríumkarbónat (vatnsfrítt), mannitól, krospóvídon, póvídon K90, kalsíum

 

 

sterat.

markaðsleyfi

 

 

 

 

-

Húð: Hýprómellósi, póvídon, títantvíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172), própýlen glýkól,

 

 

metakrýlsýru-etýlakrýlat samfjölliða, natríumlárýlsúlfat, pólýsorbat 80, trí tý sítrat.

 

-

Blek til prentunar: Skellakk, rautt, svart og gult járnoxíð (E172) og sterka

 

 

ammóníumlausn.

 

Lýsing á útliti PANTECTA Control og pakkningastærðir

Sýruþolnu töflurnar eru gular, sporöskjulaga, tvíkúptar filmuhúðaðar töflur með „P20“ áprentuðu á annarri hliðinni.

PANTECTA Control fast í áli/álþynnum með eða án pappa til styrking r.

Pakkningar með 7 eða 14 sýruþolnum töflum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

 

 

með

Takeda GmbH

 

 

 

Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz

Þýskalandi

 

 

lengur

Þýskalandi

 

 

 

Framleiðandi

 

 

 

 

Takeda GmbH

 

 

 

 

Production site Oranienburg

 

 

 

 

ekki

 

Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oran

nburg

 

Novartis Consumer H alth GmbH

 

 

Zielstattstraße 40

 

 

 

 

er

 

 

81379 München

 

 

 

Þýskalandi

 

 

 

 

Tél/Tel:Lyfið+ 32 2 464 06 11

 

Tel: +370 521 09070

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

 

Lietuva

Takeda Belgium

 

 

Takeda, UAB

takeda-belgium@takeda.com

 

lt-info@takeda.com

България

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

 

 

Takeda Belgium

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

 

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

 

 

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: + 45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Takeda GmbH Tel: 0800 825 3324 medinfo@takeda.de

Eesti

Takeda Pharma AS Tel: +372 617 7669 info@takeda.ee

Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε Τηλ: +30 210 6729570 gr.info@takeda.com

España

Takeda Farmacéutica España S.A. Tel: + 349 1 714 9900 spain@takeda.com

France

Takeda France S.A.S.

Tél: + 33 1 46 25 16 16

Hrvatska

 

 

Takeda Pharmaceuticals

Croatia d.o.o.

 

ekki

 

 

Tel: +385 1 377 88 96

 

Ireland

er

 

Takeda Products I land Limited

Tel: + 353 16 42 00 21

 

Lyfið

 

 

Ísland

Vistor hf.

tel: +354 535 7000 vistor@vistor.is

lengur

Nederland

Takeda Nederland bv

Tel: +31 23 56 68 777

nl.medical.info@takeda.com markaðsleyfi

Norge

Takeda Nycomed AS Tlf: + 47 6676 3030 infonorge@takeda.com

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)800-20 80 50

Polskameð

Tak da Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 608 13 00

Portugal

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel: + 351 21 120 1457

România

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: + 40 21 335 03 91

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica

Slovenija

Tel: + 386 (0) 59082480

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 (2) 20602600

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma AB

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: + 46 8 731 28 00

gr.info@takeda.com

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Limited

Tel: + 371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/. Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

_________________________________________________________________________________

Eftirfarandi ráðleggingar varðandi lífstíl og breytt matarræði geta einnig eynst hjálplegar við að slá á brjóstsviða og sýrutengd einkenni.

-

Forðist stórar máltíðir

 

markaðsleyfi

-

Borðið hægt

 

 

-

Hættið að reykja

 

 

-

Dragið úr neyslu áfengis og koffeins

 

-

Léttist (ef um yfirþyngd er að ræða)

 

-

Forðist þröngan fatnað eða belti

 

-

Forðist að neyta fæðu minna en þremur tímum fyrir svefn

 

-

Lyftið höfðalagi rúms (ef einkenni koma f am meðað nóttu til)

 

-

Dragið úr neyslu fæðu sem getur valdið brjóstsviða. Það getur átt við um eftirfarandi:

 

Súkkulaði, piparmynta, hrokkinmynta (spearmint), feitur og steiktur matur, súr matur, mjög

 

kryddaður matur, sítrusávextir og ávaxtasafar, tómatar.

 

 

 

 

ekki

lengur

 

 

 

er

 

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf