Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pantozol Control (pantoprazole) – Fylgiseðill - A02BC02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPantozol Control
ATC-kóðiA02BC02
Efnipantoprazole
FramleiðandiTakeda GmbH

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

PANTOZOL Control 20 mg sýruþolnar töflur

Pantóprazól

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

-Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 2 vikna.

-Ekki skal taka töflur lengur en í 4 vikur án þess að ráðfæra sig við lækni.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um PANTOZOL Control og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota PANTOZOL Control

3.Hvernig nota á PANTOZOL Control

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á PANTOZOL Control

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um PANTOZOL Control og við hverju það er notað

PANTOZOL Control inniheldur virka innihaldsefnið pantóprazól sem vinnur gegn „pumpunni” sem framleiðir magasýru. Þannig dregur það úr magni sýru í maganum.

PANTOZOL Control er notað til styttri meðhöndlunar á einkennum bakflæðis (til dæmis brjóstsviða, sýruuppvellu) hjá fullorðnum.

Bakflæði er það þegar sýra flæðir til baka úr maganum upp í vélindað sem getur orðið bólgið og aumt. Þetta getur valdið einkennum eins og sársaukafullri brunatilfinningu fyrir brjósti sem liggur upp í hálsinn (brjóstsviði) og súru bragði í munni (sýruuppvella).

Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og brjóstsviða eftir aðeins eins dags meðferð með PANTOZOL Control en lyfinu er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif. Það getur reynst nauðsynlegt að taka töflurnar í 2-3 daga í röð til að losna við einkennin.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 2 vikna.

2. Áður en byrjað er að nota PANTOZOL Control

Ekki má nota PANTOZOL Control

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir pantóprazóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)PANTOZOL Control

-ef þú tekur HIV próteasahemla á borð við atazanavír, nelfínavír (til meðferðar á HIV-sýkingu). Sjá „Notkun annarra lyfja samhliða PANTOZOL Control“.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en PANTOZOL Control er notað

-ef þú hefur fengið meðferð við brjóstsviða eða meltingartruflunum samfellt í 4 vikur eða lengur

-ef þú ert eldri en 55 ára og tekur daglega lyf við meltingartruflunum án lyfseðils

-ef þú ert eldri en 55 ára með einhver einkenni bakflæðis sem eru nýtilkomin eða hafa nýlega breyst

-ef þú hefur fengið magasár eða gengist undir magauppskurð

-ef þú ert með lifrarkvilla eða gulu (gulur litur á húð og augum)

-ef þú ferð reglulega til læknis vegna alvarlegra óþæginda eða sjúkdóma

-ef þú átt að fara í magaspeglun eða öndunarpróf sem nefnist C-úrea próf.

-ef húðviðbrögð hafa einhvern tíma komið fram eftir meðferð með skyldum lyfjum ogPANTOZOL Control sem draga úr myndun magasýru.

-þú átt að fara í ákveðna blóðrannsókn (Chromogranin A)

-ef þú tekur HIV próteasahemla á borð við atazanavír eða nelfínavír (til meðferðar á HIV-sýkingu) á meðan þú færð meðferð með pantóprazóli skaltu ráðfæra þig sérstaklega við lækninn.

Ekki taka þetta lyf lengur en í fjórar vikur án þess að ráðfæra þig við lækninn. Ef bakflæðieinkennin (brjóstsviði, sýruuppvella) eru enn til staðar eftir tvær vikur skaltu ráðfæra þig við lækninn, sem mun ákveða hvort þörf er á langtímameðferð með lyfinu.

Ef þú tekur PANTAZOL Control um lengri tíma getur viðbótaráhætta verið í því fólgin, svo sem:

-minnkað frásog B12-vítamíns og B12-vítamínskortur ef birgðir líkamans af B12-vítamíni eru þegar litlar.

-beinbrot í mjöðm, úlnlið eða hrygg, sér í lagi ef þú ert þegar með beinþynningu eða ert að taka barkstera (sem geta aukið hættuna á beinþynningu).

-lækkuð gildi magnesíums í blóði (möguleg einkenni: þreyta, ósjálfráðir vöðvakippir, skortur á áttun, krampar, sundl, hraðari hjartsláttur). Lág magnesíumgildi geta einnig leitt til þess að kalíumgildi eða kalkgildi í blóðinu lækka. Þú ættir að ráðfæra þig við lækninn ef þú hefur tekið þetta lyf lengur en í 4 vikur. Læknirinn kann að ákveða að taka reglulegar blóðprufur hjá þér til að fylgjast með magnesíumgildum.

Láttu lækninn vita tafarlaust, áður en eða eftir að lyfið er tekið, ef vart verður við einhver eftirfarandi einkenna sem geta verið merki um annan alvarlegri sjúkdóm:

-Þyngdartap án ásetnings (sem tengist ekki matarræði eða þjálfunaráætlun)

-Uppköst, einkum ef þau eru endurtekin

-Uppköst með blóði; þetta getur líkst dökkum kaffikorg í uppganginum

-Vart verður við blóð í hægðum, sem kunna að vera svartar eða tjörulitar

-Erfiðleikar eða sársauki í tengslum við kyngingu

-Fölvi og slappleiki (blóðleysi)

-Verkur fyrir brjósti

-Magaverkur

-Alvarlegur og/eða þrálátur niðurgangur, þar sem lyfið hefur verið sett í samhengi við örlítið aukna hættu á niðurgang vegna sýkingar.

-Ef húðbreytingar (útbrot) koma fram einkum á svæðum sem eru útsett fyrir sólarljósi skal haft

samband við lækninn eins fljótt og unnt er því verið getur að hætta þurfi meðferð með PANTOZOL Control. Látið einnig vita af öllum öðrum meinsemdum svo sem liðverkjum.

Hugsanlegt er að læknirinn ákveði að þú þurfir að gangast undir einhverjar rannsóknir.

Ef þú þarft að fara í blóðrannsókn skaltu láta lækninn vita að þú takir þetta lyf.

Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og brjóstsviða eftir aðeins eins dags meðferð með PANTOZOL Control en lyfinu er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif.

Þú skalt ekki taka það sem forvörn.

Ef þú hefur þjáðst af endurteknum einkennum brjóstsviða eða meltingartruflana í nokkurn tíma skaltu muna að fara reglulega til læknis.

Börn og unglingar

Börn og unglingar undir 18 ára aldri eiga ekki að nota PANTOZOL Control vegna skorts á upplýsingum um öryggi hjá yngri aldurshópum.

Notkun annarra lyfja samhliða PANTOZOL Control

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. PANTOZOL Control getur komið í veg fyrir að sum lyf verki sem skyldi. Sérstaklega lyf sem innihalda eitthvert eftirfarandi virkra efna:

-HIV próteasahemlar, svo sem atazanavír eða nelfínavír (til meðferðar við HIV-sýkingu). Þú mátt ekki nota PANTOZOL Control ef þú notar HIV próteasahemla. Sjá „Ekki má nota PANTOZOL Control“.

-Ketókónazól (notað við sveppasýkingum).

-Warfarín og fenprókúmon (notað til blóðþynningar og til að koma í veg fyrir blóðtappamyndun). Þú gætir þurft að fara í frekari blóðrannsóknir.

-Metótrexat (notað til að meðhöndla iktsýki, psóríasis og krabbamein) - ef þú tekur metótrexat er mögulegt að læknirinn þinn geri tímabundið hlé á PANTOZOL Control meðferðinni þinn vegna þess að pantóprazól getur hækkað þéttni metótrexats í blóðinu.

Ekki taka PANTOZOL Control ásamt öðrum lyfjum sem minnka það magn sýru sem er framleitt í maganum, svo sem öðrum prótónpumpuhemli (ómeprazól, lansóprazól eða rabeprazól) eða H2 blokka (t.d. ranitidín, famotidín).

Hins vegar má taka PANTOZOL Control ásamt sýrubindandi lyfjum (t.d. magaldrate, algínsýru, natríum tvíkarbónati, álhýdroxíði, magnesíum karbónati eða blöndu af einhverju þessara lyf) ef á þarf að halda.

Meðganga og brjóstagjöf

Þungaðar konur og konur með barn á brjósti mega ekki nota þetta lyf.

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Ef þú finnur fyrir aukaverkunum eins og sundli eða sjóntruflunum, skaltu ekki aka eða stjórna vélum.

3.Hvernig nota á PANTOZOL Control

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekkier ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er ein tafla á dag. Ekki fara fram úr þessum ráðlagða skammti sem nemur 20 mg af pantóprazóli daglega.

Þú skalt taka lyfið í minnst 2-3 daga í röð. Hættu að taka PANTOZOL Control þegar einkennin eru alveg horfin. Þú getur hugsanlega losnað við einkenni bakflæðis og brjóstsviða eftir aðeins eins dags meðferð með PANTOZOL Control en lyfinu er ekki ætlað að hafa tafarlaus áhrif.

Ef einkennin batna ekki þegar lyfið hefur verið tekið samfellt í 2 vikur skaltu ráðfæra þig við lækninn. Ekki taka PANTOZOL Control töflur lengur en í 4 vikur án þess að ráðfæra sig við lækni.

Taktu töfluna fyrir máltíð, á sama tíma á hverjum degi. Þú skalt gleypa töfluna í heilu lagi með dálitlu vatni. Ekki tyggja eða brjóta töfluna.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú hefur tekið stærri skammt en ráðlagður er. Taktu lyfið og fylgiseðilinn með þér ef mögulegt er.

Ef gleymist að taka PANTOZOL Control

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Taktu næsta venjulega skammt næsta dag á sama tíma og venjulega.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Láttu lækninn vita tafarlaust eða hafðu samband við slysadeild næsta sjúkrahúss ef þú finnur fyrir einhverjum af eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum. Hættu strax að taka lyfið en hafðu fylgiseðilinn og/eða töflurnar með þér.

-Alvarleg ofnæmisviðbrögð (mjög sjaldgæf: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): Ofnæmisviðbrögð, svonefnd bráðaofnæmisviðbrögð, bráðaofnæmislost og ofsabjúgur. Dæmigerð einkenni eru: Þroti í andliti, vörum, munni, tungu og/eða hálsi, sem getur valdið erfiðleikum við kyngingu eða öndun, ofsakláði, verulegt sundl ásamt mjög hröðum hjartslætti og mikilli svitamyndun.

-Alvarlegar aukaverkanir á húð (tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum): Útbrot ásamt þrota, blöðrumyndun eða flögnun á húð, húðtap og blæðing kringum augu, nef, munn eða kynfæri og hröð versnun almennrar heilsu eða útbrot þegar verið er í sól.

-Aðrar alvarlegar aukaverkanir (tíðni ekki þekkt): Gulur litur á húð og augum (vegna alvarlegra lifrarskemmda) eða nýrnakvillar eins og sársauki við þvaglát og verkur í neðri hluta baks ásamt hita.

Aðrar aukaverkanir eru m.a.:

- Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): Góðkynja separ í maga.

- Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): Höfuðverkur; sundl; niðurgangur; ógleði, uppköst; uppþemba og vindgangur; hægðatregða; þurrkur í munni; verkur í kvið og óþægindi; húðútbrot eða ofsakláði; kláði; slappleiki, þreyta eða almenn vanlíðan; svefntruflanir; aukin lifrarensím við blóðpróf, beinbrot í mjöðm, úlnlið eða hrygg.

- Mjög sjaldgæfar aukaverkanir:

Röskun á bragðskyni eða alger bragðskynsmissir, sjóntruflanir svo sem þokusýn; liðverkir; vöðvaverkir; breytingar á þyngd; hækkaður líkamshiti; þroti í útlimum; þunglyndi; aukning gallrauða og fitugildi í blóði (kemur fram við blóðpróf), brjóstastækkun hjá körlum, hár hiti og skyndileg fækkun á hvítkyrningum í blóðrás (kemur fram á blóðprófi).

- Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

Vistarfirring; fækkun blóðflagna sem getur valdið meiri blæðingu eða marblettum en venjulega; fækkun hvítra blóðfrumna sem getur leitt til tíðari sýkinga, samtímis getur einnig komið fram óeðlileg fækkun á rauðum og hvítum blóðkornum sem og blóðflögum (kemur fram á blóðprófi).

- Tíðni ekki þekkt:

Ofskynjanir, rugl (einkum hjá sjúklingum með sögu um þessi einkenni); lækkað natríumgildi í blóði, lækkað magnesíum í blóði, útbrot, hugsanlega með liðverkjum.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á PANTOZOL Control

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

PANTOZOL Control inniheldur

-Virka innihaldsefnið er pantóprazól. Hver tafla inniheldur 20 mg pantóprazól (sem natríum seskíhýdrat).

-Önnur innihaldsefni eru:

-Kjarni: Natríumkarbónat (vatnsfrítt), mannitól, krospóvídon, póvídon K90, kalsíum sterat.

-Húð: Hýprómellósi, póvídon, títantvíoxíð (E171), gult járnoxíð (E172), própýlen glýkól, metakrýlsýru-etýlakrýlat samfjölliða, natríumlárýlsúlfat, pólýsorbat 80, tríetýlsítrat.

-Blek til prentunar: Skellakk, rautt, svart og gult járnoxíð (E172) og sterka ammóníumlausn.

Lýsing á útliti PANTOZOL Control og pakkningastærðir

Sýruþolnu töflurnar eru gular, sporöskjulaga, tvíkúptar filmuhúðaðar töflur með „P20“ áprentuðu á annarri hliðinni.

PANTOZOL Control fast í áli/álþynnum með eða án pappa til styrkingar.

Pakkningar með 7 eða 14 sýruþolnum töflum. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Takeda GmbH

Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz

Þýskalandi

Framleiðandi

Takeda GmbH

Production site Oranienburg Lehnitzstraße 70-98, 16515 Oranienburg Þýskalandi

Novartis Consumer Health GmbH Zielstattstraße 40

81379 München Þýskalandi

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda, UAB

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Teл.: + 359 (2) 958 27 36

Tél/Tel: + 32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: + 45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH

Vemedia BV

Rigistrasse 2

Verrijn Stuartweg 60

12277 Berlin

1112 AX Diemen

Tel: +49 (0)30 720820

Tel: +31 (0)205 198 300

info@kade.de

 

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda Nycomed AS

Tel: +372 617 7669

Tlf: + 47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: +43 (0)800-20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: + 349 1 714 9900

Tel.: + 48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France S.A.S.

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: + 33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals

Takeda Pharmaceuticals SRL

Croatia d.o.o.

Tel: + 40 21 335 03 91

Tel: +385 1 377 88 96

 

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH, Podružnica

Tel: + 353 16 42 00 21

Slovenija

 

Tel: + 386 (0) 59082480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

tel: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20602600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: + 358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma AB

Τηλ: +30 210 6729570

Tel: + 46 8 731 28 00

gr.info@takeda.com

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Limited

Tel: + 371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður {MM/ÁÁÁÁ}

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

_________________________________________________________________________________

Eftirfarandi ráðleggingar varðandi lífstíl og breytt matarræði geta einnig reynst hjálplegar við að slá á brjóstsviða og sýrutengd einkenni.

-Forðist stórar máltíðir

-Borðið hægt

-Hættið að reykja

-Dragið úr neyslu áfengis og koffeins

-Léttist (ef um yfirþyngd er að ræða)

-Forðist þröngan fatnað eða belti

-Forðist að neyta fæðu minna en þremur tímum fyrir svefn

-Lyftið höfðalagi rúms (ef einkenni koma fram að nóttu til)

-Dragið úr neyslu fæðu sem getur valdið brjóstsviða. Það getur átt við um eftirfarandi: Súkkulaði, piparmynta, hrokkinmynta (spearmint), feitur og steiktur matur, súr matur, mjög kryddaður matur, sítrusávextir og ávaxtasafar, tómatar.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf