Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – áletranir - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPedea
ATC-kóðiC01EB16
Efniibuprofen
FramleiðandiOrphan Europe S.A.R.L.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM EÐA INNRI UMBÚÐUM EF ENGAR YTRI UMBÚÐIR ERU FYRIR HENDI

ASKJA

1.HEITI LYFS

Pedea 5 mg/ml stungulyf, lausn Íbúprófen

2.VIRK(T) EFNI

Íhverjum ml eru 5 mg íbúprófen

Íhverri 2 ml lykju eru 10 mg íbúprófen.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: trómetamól, natríumklóríð, natríumhýdroxíð,, saltsýra 25% , vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn 4 x 2 ml lykjur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð með stuttu innrennsli

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Lyfið á að nota strax til að koma í veg fyrir örverumengun.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Ónotuðu lyfi í opinni lykju á að fleygja.

Ónotuðu lyfi eða úrgangi á að farga í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/284/001/IS

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MIÐI Á GLERLYKJU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Pedea 5 mg/ml stungulyf, lausn Íbúprófen

i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Sjá fylgiseðil

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 mg/2 ml

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf