Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PegIntron (peginterferon alfa-2b) – áletranir - L03AB10

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPegIntron
ATC-kóðiL03AB10
Efnipeginterferon alfa-2b
FramleiðandiMerck Sharp

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 50 míkróg

1.HEITI LYFS

PegIntron 50 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas af stungulyfsstofni inniheldur 50 míkróg af peginterferon alfa-2b sem gefur 50 míkróg/0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Ein lykja af leysi inniheldur 0,7 ml af vatni fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka 4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi

4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur 6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi

12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur 50 míkróg/0,5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Þegar skammturinn hefur verið dreginn upp í sprautuna skal farga afgangslausn.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/001 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi)

EU/1/00/131/002 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka) EU/1/00/131/003 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/004 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/005 (6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/026 (12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur)

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 50 mikrog

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PegIntron 50 míkróg - hettuglas af stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

PegIntron 50 míkróg stungulyfsstofn peginterferon alfa-2b

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 míkróg/0,5 ml

6.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 80 míkróg

1. HEITI LYFS

PegIntron 80 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas af stungulyfsstofni inniheldur 80 míkróg af peginterferon alfa-2b sem gefur 80 míkróg/0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Ein lykja af leysi inniheldur 0,7 ml af vatni fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka 4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi

4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur 6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi

12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur 80 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Þegar skammturinn hefur verið dreginn upp í sprautuna skal farga afgangslausn.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/006 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi)

EU/1/00/131/007 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka) EU/1/00/131/008 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/009 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/010 (6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/027 (12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 80 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PegIntron 80 míkróg - hettuglas af stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

PegIntron 80 míkróg stungulyfsstofn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

80 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 100 míkróg

1. HEITI LYFS

PegIntron 100 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas af stungulyfsstofni inniheldur 100 míkróg af peginterferon alfa-2b sem gefur 100 míkróg/0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Ein lykja af leysi inniheldur 0,7 ml af vatni fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka 4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi

4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur 6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi

12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur 100 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Þegar skammturinn hefur verið dreginn upp í sprautuna skal farga afgangslausn.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/011 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi)

EU/1/00/131/012 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka) EU/1/00/131/013 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/014 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/015 (6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/028 (12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 100 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PegIntron 100 míkróg - hettuglas af stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

PegIntron 100 míkróg stungulyfsstofn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

100 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 120 míkróg

1. HEITI LYFS

PegIntron 120 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas af stungulyfsstofni inniheldur 120 míkróg af peginterferon alfa-2b sem gefur 120 míkróg/0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Ein lykja af leysi inniheldur 0,7 ml af vatni fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka 4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi

4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur 6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi

12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur 120 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Þegar skammturinn hefur verið dreginn upp í sprautuna skal farga afgangslausn.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/016 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi)

EU/1/00/131/017 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka) EU/1/00/131/018 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/019 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/020 (6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/029 (12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 120 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PegIntron 120 míkróg - hettuglas af stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

PegIntron 120 míkróg stungulyfsstofn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

120 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 150 míkróg

1. HEITI LYFS

PegIntron 150 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas af stungulyfsstofni inniheldur 150 míkróg af peginterferon alfa-2b sem gefur 150 míkróg/0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Ein lykja af leysi inniheldur 0,7 ml af vatni fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi

l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka 4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi

4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur 6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi

12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur 150 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Þegar skammturinn hefur verið dreginn upp í sprautuna skal farga afgangslausn.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/021 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi)

EU/1/00/131/022 (l hettuglas af stungulyfsstofni, 1 lykja af leysi, 1 sprauta, 2 nálar og 1 hreinsiþurrka) EU/1/00/131/023 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/024 (4 hettuglös af stungulyfsstofni, 4 lykjur af leysi, 4 sprautur, 8 nálar og 4 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/025 (6 hettuglös af stungulyfsstofni, 6 lykjur af leysi)

EU/1/00/131/030 (12 hettuglös af stungulyfsstofni, 12 lykjur af leysi, 12 sprautur, 24 nálar og 12 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 150 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PegIntron 150 míkróg - hettuglas af stungulyfsstofni

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

PegIntron 150 míkróg stungulyfsstofn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

150 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PegIntron - lykja af leysi

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐIR

Leysir fyrir PegIntron

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

0,7 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 50 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS

PegIntron 50 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur nægilegt magn af peginterferon alfa-2b sem gefur 50 míkróg í 0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Leysir: vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

l lyfjapenni (CLEARCLICK), 1 nál og 2 hreinsiþurrkur

4 lyfjapennar (CLEARCLICK), 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur

12 lyfjapennar (CLEARCLICK), 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur

50 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Eftir inndælingu skal henda lyfjapennanum í viðeigandi ílát.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/031 (l lyfjapenni, 1 nál og 2 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/032 (4 lyfjapennar, 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/034 (12 lyfjapennar, 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 50 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Miði á penna - PegIntron 50 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

PegIntron 50 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

50 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

Lyfjapenni (CLEARCLICK)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 80 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS

PegIntron 80 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur nægilegt magn af peginterferon alfa-2b sem gefur 80 míkróg í 0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Leysir: vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

l lyfjapenni (CLEARCLICK), 1 nál og 2 hreinsiþurrkur

4 lyfjapennar (CLEARCLICK), 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur

12 lyfjapennar (CLEARCLICK), 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur

80 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Eftir inndælingu skal henda lyfjapennanum í viðeigandi ílát.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/035 (l lyfjapenni, 1 nál og 2 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/036 (4 lyfjapennar, 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/038 (12 lyfjapennar, 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 80 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Miði á penna - PegIntron 80 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

PegIntron 80 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

80 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

Lyfjapenni (CLEARCLICK)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 100 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS

PegIntron 100 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur nægilegt magn af peginterferon alfa-2b sem gefur 100 míkróg í 0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Leysir: vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

l lyfjapenni (CLEARCLICK), 1 nál og 2 hreinsiþurrkur

4 lyfjapennar (CLEARCLICK), 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur

12 lyfjapennar (CLEARCLICK), 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur

100 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Eftir inndælingu skal henda lyfjapennanum í viðeigandi ílát.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/039 (l lyfjapenni, 1 nál og 2 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/040 (4 lyfjapennar, 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/042 (12 lyfjapennar, 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 100 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Miði á penna - PegIntron 100 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

PegIntron 100 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

100 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

Lyfjapenni (CLEARCLICK)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 120 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS

PegIntron 120 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur nægilegt magn af peginterferon alfa-2b sem gefur 120 míkróg í 0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Leysir: vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

l lyfjapenni (CLEARCLICK), 1 nál og 2 hreinsiþurrkur

4 lyfjapennar (CLEARCLICK), 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur

12 lyfjapennar (CLEARCLICK), 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur

120 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Eftir inndælingu skal henda lyfjapennanum í viðeigandi ílát.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/043 (l lyfjapenni, 1 nál og 2 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/044 (4 lyfjapennar, 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/046 (12 lyfjapennar, 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 120 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Miði á penna - PegIntron 120 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

PegIntron 120 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

120 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

Lyfjapenni (CLEARCLICK)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM Askja 150 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS

PegIntron 150 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna peginterferon alfa-2b

2. VIRK(T) EFNI

Einn áfylltur lyfjapenni inniheldur nægilegt magn af peginterferon alfa-2b sem gefur 150 míkróg í 0,5 ml af peginterferon alfa-2b eftir blöndun samkvæmt ráðleggingum.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: vatnsfrítt tvínatríumfosfat, natríumtvíhýdrógenfosfattvíhýdrat, súkrósi og pólýsorbat 80. Leysir: vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

l lyfjapenni (CLEARCLICK), 1 nál og 2 hreinsiþurrkur

4 lyfjapennar (CLEARCLICK), 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur

12 lyfjapennar (CLEARCLICK), 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur

150 míkróg/0,5 ml

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Undir húð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

Eftir blöndun verður að nota lausnina strax eða innan 24 klukkustunda ef geymt í kæli (2°C-8°C).

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI Geymið í kæli. Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Eftir inndælingu skal henda lyfjapennanum í viðeigandi ílát.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/131/047 (l lyfjapenni, 1 nál og 2 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/048 (4 lyfjapennar, 4 nálar og 8 hreinsiþurrkur)

EU/1/00/131/050 (12 lyfjapennar, 12 nálar og 24 hreinsiþurrkur)

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PegIntron 150 mikrog

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

Miði á penna - PegIntron 150 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn í áfylltum lyfjapenna

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

PegIntron 150 míkróg stungulyfsstofn og leysir, lausn peginterferon alfa-2b

s.c.

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

150 míkróg/0,5 ml

6. ANNAÐ

Lyfjapenni (CLEARCLICK)

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf