Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pergoveris (follitropin alfa /lutropin alfa) – áletranir - G03GA30

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPergoveris
ATC-kóðiG03GA30
Efnifollitropin alfa /lutropin alfa
FramleiðandiMerck Serono Europe Ltd.  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Pergoveris 150 a.e./75 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn.

Follitrópín alfa/lútrópín alfa

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas inniheldur 150 a.e. (jafngildir 11 míkróg) af follitrópíni alfa (r-hFSH) og 75 a.e. (jafngildir 3 míkróg) af lútrópíni alfa (r-hLH).

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni:

Stofn: tvínatríumfosfattvíhýdrat, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, metíónín, pólýsorbat 20, súkrósi, natríumhýdroxíð (til að stilla pH gildi) og óþynnt fosfórsýra (til að stilla pH gildi).

Leysir: Vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyfsstofn og leysir, lausn.

1 hettuglas með stungulyfsstofni.

1 hettuglas með leysi.

3 hettuglös með stungulyfsstofni.

3 hettuglös með leysi.

10 hettuglös með stungulyfsstofni.

10 hettuglös með leysi.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Lesið fylgiseðilinn varðandi geymsluþol blandaðs lyfs.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/396/001 1 hettuglas með stungulyfsstofni, lausn. 1 hettuglas með leysi.

EU/1/07/396/002 3 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn. 3 hettuglös með leysi.

EU/1/07/396/003 10 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn. 10 hettuglös með leysi.

13.LOTUNÚMER

Lot

Lot leysis

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

pergoveris 150 a.e./75 a.e

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PERGOVERIS 150 a.e./75 a.e., MIÐI Á HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Pergoveris 150 a.e./75 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn. Follitrópín alfa/lútrópín alfa

s.c.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

150 a.e. r-hFSH/75 a.e. r-hLH

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS FYRIR LEYSI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Leysir fyrir Pergoveris

Vatn fyrir stungulyf

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PERGOVERIS (300 A.E. + 150 A.E.)/0,48 ML STUNGULYF, LAUSN Í ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS

Pergoveris (300 a.e. + 150 a.e.)/0,48 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa/Lútrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 300 a.e. (jafngildir 22 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa (r-hFSH) og 150 a.e. (jafngildir 6 míkrógrömmum) af lútrópíni alfa (r-hLH) í 0,48 ml.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, arginín einhýdróklóríð, póloxamer 188, metíónín, fenól, tvínatríumfosfattvíhýdrat, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, natríumhýdroxíð, óþynnt fosfórsýra (til að stilla pH gildi) og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 fjölskammta áfylltur lyfjapenni með 0,48 ml lausn

5 nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að umbúðir eru opnaðar má geyma lyfið að hámarki í 28 daga við 25°C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/396/004

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

pergoveris (300 a.e. + 150 a.e.)/0,48 ml lyfjapenni

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PERGOVERIS (300 A.E. + 150 A.E.)/0,48 ML STUNGULYF, LAUSN Í ÁFYLLTUM LYFJAPENNA, ÁLETRUN LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Pergoveris (300 a.e. + 150 a.e.)/0,48 ml stungulyf

Follitrópín alfa/Lútrópín alfa

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymslutími eftir fyrstu notkun: 28 dagar

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

300 a.e. r-hFSH-150 a.e. r-hLH/0,48 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PERGOVERIS (450 A.E. + 225 A.E.)/0,72 ML STUNGULYF, LAUSN Í ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS

Pergoveris (450 a.e. + 225 a.e.)/0,72 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa/Lútrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 450 a.e. (jafngildir 33 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa (r-hFSH) og 225 a.e. (jafngildir 9 míkrógrömmum) af lútrópíni alfa (r-hLH) í 0,72 ml.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, arginín einhýdróklóríð, póloxamer 188, metíónín, fenól, tvínatríumfosfattvíhýdrat, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, natríumhýdroxíð, óþynnt fosfórsýra (til að stilla pH gildi) og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 fjölskammta áfylltur lyfjapenni með 0,72 ml af lausn

7 nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að umbúðir eru opnaðar má geyma lyfið að hámarki í 28 daga við 25°C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/396/005

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

pergoveris (450 a.e. + 225 a.e.)/0,72 ml lyfjapenni

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PERGOVERIS (450 A.E. + 225 A.E.)/0,72 ML STUNGULYF, LAUSN Í ÁFYLLTUM LYFJAPENNA, ÁLETRUN LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Pergoveris (450 a.e. + 225 a.e.)/0,72 ml stungulyf

Follitrópín alfa/Lútrópín alfa

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymslutími eftir fyrstu notkun: 28 dagar

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

450 a.e. r-hFSH-225 a.e. r-hLH/0,72 ml

6. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

PERGOVERIS (900 A.E. + 450 A.E.)/1,44 ML STUNGULYF, LAUSN Í ÁFYLLTUM LYFJAPENNA

1. HEITI LYFS

Pergoveris (900 a.e. + 450 a.e.)/1,44 ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna Follitrópín alfa/Lútrópín alfa

2. VIRK(T) EFNI

Hver áfylltur lyfjapenni inniheldur 900 a.e. (jafngildir 66 míkrógrömmum) af follitrópíni alfa (r-hFSH) og 450 a.e. (jafngildir 18 míkrógrömmum) af lútrópíni alfa (r-hLH) í 1,44 ml.

3. HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: súkrósi, arginín einhýdróklóríð, póloxamer 188, metíónín, fenól, tvínatríumfosfattvíhýdrat, natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat, natríumhýdroxíð, óþynnt fosfórsýra (til að stilla pH gildi) og vatn fyrir stungulyf.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

Stungulyf, lausn

1 fjölskammta áfylltur lyfjapenni með 1,44 ml lausn

14 nálar

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar undir húð

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Eftir að umbúðir eru opnaðar má geyma lyfið að hámarki í 28 daga við 25°C.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Serono Europe Limited

56 Marsh Wall

London E14 9TP

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/07/396/006

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

pergoveris (900 a.e. + 450 a.e.)/1,44 ml lyfjapenni

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

PERGOVERIS (900 A.E. + 450 A.E.)/1,44 ML STUNGULYF, LAUSN Í ÁFYLLTUM LYFJAPENNA, ÁLETRUN PENNA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Pergoveris (900 a.e. + 450 a.e.)/1,44 ml stungulyf

Follitrópín alfa/Lútrópín alfa

Til notkunar undir húð

2. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Geymslutími eftir fyrstu notkun: 28 dagar

4. LOTUNÚMER

Lot

5. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

900 a.e. r-hFSH- 450 a.e. r-hLH/1,44 ml

6. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf