Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Perjeta (pertuzumab) – áletranir - L01XC13

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPerjeta
ATC-kóðiL01XC13
Efnipertuzumab
FramleiðandiRoche Registration Limited  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Perjeta 420 mg innrennslisþykkni, lausn pertuzumab

2.VIRK(T) EFNI

Eitt 14 ml hettuglas inniheldur 420 mg af pertuzumab í þéttninni 30 mg/ml.

3.HJÁLPAREFNI

Ísedik, L-histidín, súkrósi og pólýsorbat 20. Vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn 420 mg/14 ml

1 x 14 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð eftir þynningu

Hristið ekki

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C - 8°C)

Má ekki frjósa

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/813/001

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lotunr.

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

<Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.>

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

MERKIMIÐI Á HETTUGLASI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Perjeta 420 mg innrennslisþykkni, lausn pertuzumab

i.v.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til notkunar í bláæð eftir þynningu.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

420 mg/14 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf