Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peyona (Nymusa) (caffeine citrate) – áletranir - N06BC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPeyona (Nymusa)
ATC-kóðiN06BC01
Efnicaffeine citrate
FramleiðandiChiesi Farmaceutici SpA

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Peyona 20 mg/ml innrennslislyf, lausn og mixtúra, lausn. Koffínsítrat

(samsvarar 10 mg/ml af koffínbasa).

2.VIRK(T) EFNI

Hver 1 ml lykja inniheldur 20 mg koffínsítrat (sem samsvarar 10 mg af koffínbasa). Hver 3 ml lykja inniheldur 60 mg koffínsítrat (sem samsvarar 30 mg af koffínbasa). Hver ml af lausn inniheldur 20 mg koffínsítrat (sem samsvarar 10 mg af koffínbasa).

3.HJÁLPAREFNI

Sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrat, vatn fyrir stungulyf.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslislyf, lausn. Mixtúra, lausn.

10 lykjur.

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í bláæð.

Til inntöku.

Einnota.

6SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI

NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Eftir að lykjan hefur verið opnuð skal nota lyfið samstundis.

Nota verður lyfið samstundis eftir þynningu með sæfðri aðferð.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS

VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum.

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

CHIESI Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

43122 PARMA-ÍTALÍA

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/528/002 1 ml lykjur

EU/1/09/528/001 3 ml lykjur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Peyona

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC: {númer}

SN: {númer}

NN: {númer}

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA

EININGA

ÁLETRUN Á LYKJU

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Peyona 20 mg/ml innrennslislyf, lausn, og mixtúra, lausn. Koffínsítrat

(samsvarar 10 mg/ml af koffínbasa). i.v./til inntöku.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

20 mg/1 ml

60 mg/3 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf