Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pheburane (sodium phenylbutyrate) – áletranir - A16AX03

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPheburane
ATC-kóðiA16AX03
Efnisodium phenylbutyrate
FramleiðandiLucane Pharma

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR OG FLÖSKUMIÐI

1.HEITI LYFS

PHEBURANE 483 mg/g kyrni natríumfenýlbútýrat

2.VIRK(T) EFNI

1 gramm af kyrni inniheldur 483 mg af natríumfenýlbútýrati.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur natríum og súkrósi.

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Kyrni.

Pakki: ein flaska með 174 g af kyrni.

Flaska: 174 g af kyrni.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

Notið eingöngu meðfylgjandi mæliskeið.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS, ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Lucane Pharma

172 rue de Charonne

75011 Paris - France

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/13/822/001

13.LOTUNÚMER

Lota

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

PHEBURANE 483 mg/g {Aðeins á ytri umbúðum}

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf