Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plavix (clopidogrel hydrogen sulfate) – áletranir - B01AC04

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPlavix
ATC-kóðiB01AC04
Efniclopidogrel hydrogen sulfate
FramleiðandiSanofi Clir SNC

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

Plavix 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur: 75 mg af klópídógreli (sem hýdrógensúlfat).

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: herta laxerolíu og mjólkursykur. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 filmuhúðaðar töflur

30 filmuhúðaðar töflur

50x1 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

7 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið við lægri hita en 30°C (á við PVC/PVDC/álþynnupakkningar)

Eða Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins (á við álþynnupakkningar)

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie – F-75008 París Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/069/001a 28 töflur

EU/1/98/069/001b 28 töflur

EU/1/98/069/002a 50x1 töflur

EU/1/98/069/002b 50x1 töflur

EU/1/98/069/003a 84 töflur

EU/1/98/069/003b 84 töflur

EU/1/98/069/004a 100 töflur

EU/1/98/069/004b 100 töflur

EU/1/98/069/005a 30 töflur

EU/1/98/069/005b 30 töflur

EU/1/98/069/006a 90 töflur

EU/1/98/069/006b 90 töflur

EU/1/98/069/007a 14 töflur

EU/1/98/069/007b 14 töflur

EU/1/98/069/011a 7 töflur

EU/1/98/069/011b 7 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Plavix 75 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM (ÞYNNUR / 7, 14, 28 eða 84 töflur)

1. HEITI LYFS

Plavix 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Clir SNC

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.ANNAÐ

Vikudagar Mán

Þri

Mið

Fim

Fös

Lau

Sun

Vika 1

Vika 2 (Aðeins fyrir öskjur með 14, 28 og 84 töflum)

Vika 3 (Aðeins fyrir öskjur með 28 og 84 töflum)

Vika 4 (Aðeins fyrir öskjur með 28 og 84 töflum)

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR / 30, 50x1, 90 eða 100 töflur

1. HEITI LYFS

Plavix 75 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Clir SNC

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist {MM/ÁÁÁÁ}

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1. HEITI LYFS

Plavix 300 mg filmuhúðuð tafla klópídógrel

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur: 300 mg af klópídógreli (sem hýdrógensúlfat)

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur einnig: herta laxerolíu og mjólkursykur. Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

4x1 filmuhúðuð tafla

30x1 filmuhúðuð tafla

100x1 filmuhúðuð tafla

10x1 filmuhúðuð tafla

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Clir SNC

54, rue La Boétie – F-75008 París - Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/069/008 4x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/98/069/009 30x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/98/069/010 100x1 filmuhúðuð tafla

EU/1/98/069/012 10x1 filmuhúðuð tafla

13. LOTUNÚMER

Lot:

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Plavix 300 mg

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ÞYNNUR 4 x 1, 10 x 1, 30 x 1 eða 100 x 1 tafla

1. HEITI LYFS

Plavix 300 mg filmuhúðaðar töflur klópídógrel

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Sanofi Clir SNC

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot:

5. ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf