Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pregabalin Mylan Pharma (pregabalin) – Fylgiseðill - N03AX16

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsPregabalin Mylan Pharma
ATC-kóðiN03AX16
Efnipregabalin
FramleiðandiGenerics UK Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Pregabalin Mylan Pharma 25 mg hörð hylki Pregabalin Mylan Pharma 50 mg hörð hylki Pregabalin Mylan Pharma 75 mg hörð hylki Pregabalin Mylan Pharma 100 mg hörð hylki Pregabalin Mylan Pharma 150 mg hörð hylki Pregabalin Mylan Pharma 200 mg hörð hylki Pregabalin Mylan Pharma 225 mg hörð hylki Pregabalin Mylan Pharma 300 mg hörð hylki

pregabalín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þó um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Pregabalin Mylan Pharma og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Pregabalin Mylan Pharma

3.Hvernig nota á Pregabalin Mylan Pharma

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Pregabalin Mylan Pharma

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Pregabalin Mylan Pharma og við hverju það er notað

Pregabalin Mylan Pharma inniheldur virka efnið pregabalín sem tilheyrir flokki lyfja sem eru notuð við meðferð á flogaveiki, taugaverkjum og almennri kvíðaröskun hjá fullorðnum.

Útlægir og miðlægir taugaverkir: Pregabalin Mylan Pharma er notað til meðhöndlunar á langvarandi verkjum af völdum taugaskemmda. Fjöldi mismunandi sjúkdóma getur valdið útlægum taugaverkjum, svo sem sykursýki eða ristill. Verkjatilfinningunni hefur verið lýst sem: hita, sviða, slætti, skoti, sting, nístandi, krampa, verk, dofa, tilfinningaleysi, náladofa. Skapbreytingar, svefntruflanir og þróttleysi (þreyta) geta einnig fylgt útlægum og miðlægum taugaverkjum og þeir geta haft áhrif á líkamlega og félagslega virkni sem og almenn lífsgæði.

Flogaveiki: Pregabalin Mylan Pharma er notað til meðhöndlunar á sérstakri tegund af flogaveiki (staðflog með eða án síðkominna alfloga – flogaköst sem byrja í einum ákveðnum hluta heilans) hjá fullorðnum. Læknirinn mun ávísa þér Pregabalin Mylan Pharma þegar núverandi meðferð dugar ekki lengur til þess að ná tökum á flogaveikinni. Þú átt að taka Pregabalin Mylan Pharma sem viðbótarmeðferð við þá meðferð sem þú ert þegar á. Pregabalin Mylan Pharma er ekki ætlað til að nota eitt og sér og á alltaf að nota með öðrum flogaveikilyfjum.

Almenn kvíðaröskun: Pregabalin Mylan Pharma er notað til meðhöndlunar á almennri kvíðaröskun. Einkenni almennrar kvíðaröskunar eru langvarandi mikill kvíði og áhyggjur sem erfitt er að hafa stjórn á. Önnur einkenni almennrar kvíðaröskunar geta verið eirðarleysi eða spenna, þreyta, einbeitingarskortur eða minnisleysi, skapstyggð, vöðvaspenna eða svefnerfiðleikar. Þetta er frábrugðið daglegri streitu og spennu.

2. Áður en byrjað er að nota Pregabalin Mylan Pharma

Ekki má nota Pregabalin Mylan Pharma

ef um er að ræða ofnæmi fyrir pregabalíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Pregabalin Mylan Pharma er notað.

Sumir sjúklingar sem taka Pregabalin Mylan Pharma hafa greint frá einkennum sem benda til ofnæmisviðbragða. Meðal einkenna eru bólga í andliti, vörum, tungu og koki og útbreidd húðútbrot. Hafðu strax samband við lækninn ef þú verður var/vör við einhver þessarra einkenna.

Pregabalin Mylan Pharma hefur verið tengt sundli og svefnhöfga sem getur aukið fjölda áverka vegna slysa (byltur) hjá öldruðum. Farðu því gætilega þar til þú veist hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

Pregabalin Mylan Pharma getur valdið þokusýn eða sjónmissi, eða öðrum breytingum á sjón, sem margar eru tímabundnar. Hafðu strax samband við lækninn ef þú verður var/vör við breytingar á sjóninni.

Vera má að breyta þurfi skömmtun sykursýkilyfja hjá þeim sjúklingum með sykursýki sem þyngjast meðan á meðferð með pregabalíni stendur.

Ákveðnar aukaverkanir, svo sem syfja, geta verið algengari hjá sjúklingum með mænuskaða þar sem þeir geta einnig verið að taka önnur lyf til að meðhöndla t.d. verki eða síbeygjukrampa (spasticity) sem hafa hliðstæðar aukaverkanir og pregabalín og alvarleiki þeirra getur orðið meiri þegar lyfin eru notuð samtímis.

Greint hefur verið frá tilfellum um hjartabilun hjá sumum sjúklingum meðan á meðferð með Pregabalin Mylan Pharma stóð; meirihluti þessara sjúklinga voru aldraðir með hjarta- og æðasjúkdóma. Ef þú hefur sögu um hjartasjúkdóma skaltu segja lækninum frá því áður en meðferð með lyfinu hefst.

Greint hefur verið frá tilfellum um nýrnabilun hjá sumum sjúklingum meðan á meðferð með Pregabalin Mylan Pharma stóð. Ef þú tekur eftir minnkuðum þvaglátum á meðan þú tekur Pregabalin Mylan Pharma, skaltu láta lækni vita þar sem stöðvun meðferðar getur orðið til þess að þetta lagist.

Vart hefur orðið við sjálfsskaðahugsanir eða sjálfsvígshugsanir hjá fáeinum einstaklingum sem hafa fengið meðferð með flogaveikilyfjum eins og Pregabalin Mylan Pharma. Ef þú færð einhvern tíma þess konar hugsanir skaltu samstundis hafa samband við lækni.

Truflanir á starfsemi meltingarfæra (t.d. hægðatregða, garnastífla eða garnalömun) geta átt sér stað þegar Pregabalin Mylan Pharma er tekið samtímis öðrum lyfjum sem valdið geta hægðatregðu (t.d. sumum gerðum verkjalyfja). Láttu lækninn vita ef þú færð hægðatregðu, einkum ef þú átt vanda til að fá hægðatregðu.

Áður en þú notar lyfið skaltu upplýsa lækninn ef þú hefur átt við áfengissýki að stríða, hefur misnotað lyf eða verið háður/háð lyfjum. Ekki taka meira af lyfinu en læknirinn hefur ávísað.

Greint hefur verið frá krömpum meðan á notkun Pregabalin Mylan Pharma stendur eða stuttu eftir að notkun Pregabalin Mylan Pharma er hætt. Hafðu samstundis samband við lækninn ef þú færð krampa.

Greint hefur verið frá minnkaðri heilastarfsemi (heilakvilla) hjá nokkrum sjúklingum sem eru með aðra sjúkdóma og taka Pregabalin Mylan Pharma. Láttu lækninn vita ef þú hefur verið með einhverja alvarlega sjúkdóma, þ.m.t. lifrar- eða nýrnasjúkdóm.

Börn og unglingar

Öryggi og verkun hefur ekki verið metin hjá börnum og unglingum (yngri en 18 ára) og því er notkun pregabalíns ekki ráðlögð fyrir þennan aldurshóp.

Notkun annarra lyfja samhliða Pregabalin Mylan Pharma

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Pregabalin Mylan Pharma og ákveðin lyf geta haft áhrif á verkun hvers annars (milliverkanir). Þegar Pregabalin Mylan Pharma er notað samtímis ákveðnum lyfjum, getur Pregabalin Mylan Pharma aukið aukaverkanir þeirra, þ.m.t. öndunarbilun og dá. Sundl, syfja og einbeitingarskortur geta hugsanlega aukist ef Pregabalin Mylan Pharma er tekið ásamt lyfjum sem innihalda:

Oxykódón - (notað sem verkjalyf) Lórazepam - (notað við kvíða) Áfengi

Pregabalin Mylan Pharma má nota samtímis getnaðarvarnarlyfjum til inntöku.

Notkun Pregabalin Mylan Pharma með mat, drykk eða áfengi

Pregabalin Mylan Pharma hylki má taka með eða án matar.

Ekki er ráðlegt að neyta áfengis meðan á meðferð með Pregabalin Mylan Pharma stendur.

Meðganga og brjóstagjöf

Pregabalin Mylan Pharma á ekki að nota á meðgöngu eða við brjóstagjöf, nema læknir hafi ráðlagt það. Konur á barneignaraldri verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferðinni stendur. Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Pregabalin Mylan Pharma getur valdið sundli, syfju og skertri einbeitingu. Þú ættir ekki að aka bíl, stjórna flóknum vélum eða takast á við önnur áhættusöm verk fyrr en þú veist hvaða áhrif lyfið hefur á hæfni þína til að vinna slík verk.

3.Hvernig nota á Pregabalin Mylan Pharma

Notaðu lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Læknirinn mun ákveða hvaða skammtur hentar þér.

Pregabalin Mylan Pharma er eingöngu ætlað til inntöku.

Útlægir og miðlægir taugaverkir, flogaveiki eða almenn kvíðaröskun:

Taktu þann fjölda hylkja sem læknirinn hefur mælt fyrir um.

Skammturinn sem var ákveðinn fyrir þig og þitt ástand er venjulega á milli 150 mg og 600 mg á sólarhring.

Læknirinn mun segja þér að taka Pregabalin Mylan Pharma tvisvar eða þrisvar sinnum á sólarhring. Ef þú átt að taka lyfið tvisvar á sólarhring skaltu taka það einu sinni að morgni og einu sinni að kvöldi, alltaf á sama tíma sólarhringsins. Ef þú átt að taka lyfið þrisvar á dag skaltu taka það einu sinni að morgni, einu sinni um miðjan daginn og einu sinni að kvöldi, alltaf á sama tíma sólarhringsins.

Leitaðu til læknis eða lyfjafræðings ef þér finnst áhrif Pregabalin Mylan Pharma vera of mikil eða of lítil.

Ef þú ert eldri sjúklingur (eldri en 65 ára) skaltu taka Pregabalin Mylan Pharma á venjulegan hátt nema ef þú ert með einhverja nýrnasjúkdóma.

Læknirinn getur ávísað annarri skammtaáætlun og/eða skömmtun ef þú ert með nýrnasjúkdóm.

Gleyptu hylkið heilt með vatni.

Haltu áfram að nota Pregabalin Mylan Pharma þar til læknirinn ákveður að hætta meðferðinni.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hafðu samstundis samband við lækninn eða farðu á næstu bráðamóttöku sjúkrahúss. Hafðu öskjuna eða glasið með Pregabalin Mylan Pharma hylkjunum meðferðis. Áhrifin af því að nota stærri Pregabalin Mylan Pharma skammt en mælt er fyrir um geta verið syfja, ringlun, pirringur eða eirðarleysi.

Ef gleymist að taka Pregabalin Mylan Pharma

Það er mikilvægt að taka Pregabalin Mylan Pharma reglulega og alltaf á sama tíma sólarhringsins. Ef þú gleymir að taka einn skammt, skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því, nema komið sé að næsta skammti. Ef svo er skaltu taka næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Pregabalin Mylan Pharma

Ekki hætta að nota Pregabalin Mylan Pharma nema læknir hafi ráðlagt það. Ef meðferð er hætt á að hætta notkuninni smám saman á að minnsta kosti einni viku.

Þegar skammtíma- og langtímameðferð með Pregabalin Mylan Pharma er hætt geta komið fram ákveðnar aukaverkanir. Þær eru m.a. svefnerfiðleikar, höfuðverkur, ógleði, kvíðatilfinning, niðurgangur, flensulík einkenni, krampar, taugaveiklun, þunglyndi, verkir, sviti og sundl. Þessi einkenni geta koma oftar fyrir eða verið alvarlegri hjá þeim sem tekið hafa Pregabalin Mylan Pharma í lengri tíma.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Mjög algengar: geta komið fram hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

Sundl, syfja, höfuðverkur.

Algengar: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 eintaklingum

Aukin matarlyst.

Vellíðunartilfinning, ringlun, vistarfirring, minnkaður áhugi á kynlífi, skapstyggð.

Eftirtektarleysi, klaufaskapur, minnistruflun, minnisleysi, skjálfti, talörðugleikar, dofatilfinning, doði, róun, drungi, svefnleysi, þreyta, óeðlileg líðan.

Þokusýn, tvísýni.

Svimi, jafnvægistruflun, dettni.

Munnþurrkur, hægðatregða, uppköst, vindgangur, niðurgangur, ógleði, uppþemba.

Stinningarvandamál.

Þroti á líkama, þ.m.t. útlimum.

Ölvunartilfinning, óeðlilegt göngulag.

Þyngdaraukning.

Vöðvakrampar, liðverkir, bakverkir, verkir í útlimum.

Særindi í hálsi.

Sjaldgæfar: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

Minnkuð matarlyst, þyngdartap, lágur blóðsykur, hár blóðsykur.

Breytingar á sjálfsmynd, eirðarleysi, þunglyndi, æsingur, skapsveiflur, málstol, ofskynjanir, óeðlilegir draumar, kvíðakast, tilfinningadeyfð, árásarhneigð, ofsakæti, andleg skerðing, erfiðleikar með hugsanir, aukinn áhugi á kynlífi, truflun á kynlífi þ.m.t. vangeta til að ná fullnægingu, seinkun á sáðláti.

Breytingar á sjón, óvenjulegar augnhreyfingar, sjónbreytingar þ.m.t. þrenging á sjónsviði, glampar fyrir augum, rykkjóttar hreyfingar, minnkuð viðbrögð, ofvirkni, sundl í uppréttri stöðu, viðkvæm húð, bragðskynsmissir, sviðatilfinning, hreyfiskjálfti, minnkuð meðvitund, meðvitundarleysi, yfirlið, aukið næmi fyrir hávaða, vanlíðan.

Augnþurrkur, augnbólga, augnverkur, augnþreyta, vot augu, erting í augum.

Hjartsláttartruflanir, aukinn hjartsláttur, lækkaður blóðþrýstingur, hækkaður blóðþrýstingur, breytingar á hjartslætti, hjartabilun.

Roði, hitasteypur.

Öndunarerfiðleikar, þurrkur í nefi, nefstífla.

Aukin munnvatnsframleiðsla, brjóstsviði, doði umhverfis munn.

Aukin svitamyndun, útbrot, kuldahrollur, hiti.

Vöðvakippir, liðbólga, vöðvastífleiki, verkir þ.m.t. vöðvaverkir, verkur í hálsi.

Brjóstverkur.

Erfiðleikar við eða sársaukafull þvaglát, þvagleki.

Þróttleysi, þorsti, þyngsli fyrir brjósti.

Breytingar á niðurstöðum blóðrannsókna og lifrarprófa (hækkun á kreatínfosfókínasa í blóði, hækkun á alanínamínótransferasa, hækkun á aspartatamínótransferasa, fækkun blóðflagna, daufkyrningafæð, hækkun á kreatínín í blóði, minnkað blóðkalíum).

Ofnæmi, andlitsbjúgur, kláði, ofsakláði, nefrennsli, blóðnasir, hósti, hrotur.

Sársaukafullar tíðir.

Hand- og fótkuldi.

Mjög sjaldgæfar: geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 eintaklingum

Óeðlilegt lyktarskyn, sveiflusýni, breyting á dýptarsjónskyni, ofbirta, sjónmissir.

Stækkuð sjáöldur, rangeygi.

Kaldur sviti, herpingur í hálsi, bólga í tungu.

Brisbólga.

Kyngingartregða.

Hæg eða minnkuð hreyfing líkamans.

Skriftarerfiðleikar.

Aukinn vökvi í kviðarholi.

Vökvi í lungum.

Krampar.

Breytingar á hjartalínuriti (ECG) sem eru í samræmi við hjartsláttartruflanir.

Vöðvaskemmdir.

Útferð úr brjóstum, óeðlileg brjóstastækkun, brjóstastækkun hjá körlum.

Tíðatruflanir.

Nýrnabilun, minnkað þvagmagn, þvagteppa.

Fækkun hvítra blóðfrumna.

Óviðeigandi hegðun.

Ofnæmisviðbrögð (geta m.a. verið erfiðleikar við andardrátt, bólga í augum (glærubólga) og alvarleg húðviðbrögð sem einkennast af útbrotum, blöðrum í húð, flögnun húðar og verkjum),

Ef þú færð bjúg í andliti eða tungu eða ef húð verður rauð og blöðrur myndast eða húð flagnar skaltu tafarlaust hafa samband við lækni.

Ákveðnar aukaverkanir, svo sem syfja, geta verið algengari hjá sjúklingum með mænuskaða þar sem þeir geta einnig verið að taka önnur lyf til að meðhöndla t.d. verki eða síbeygjukrampa (spasticity) sem hafa hliðstæðar aukaverkanir og pregabalín og alvarleiki þeirra getur orðið meiri þegar lyfin eru notuð samtímis.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Pregabalin Mylan Pharma

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Þynna: Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Glas: Geymið glasið vel lokað til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

Pregabalin Mylan Pharma inniheldur

Virka innihaldsefnið er pregabalín. Hvert hart hylki inniheldur 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg eða 300 mg af pregabalín.

Önnur innihaldsefni eru: Hýdroxýlprópýlsellulósi, maíssterkja, talkúm, gelatín, títantvíoxíð (E171), natríumlárýlsúlfat, svart blek (sem inniheldur skellakk, svart járnoxíð (E172), makrógól, kalíumhýdroxíð og óblandaða ammóníakslausn), gult járnoxíð (E172) og erýtrósín (E127).

Lýsing á útliti Pregabalin Mylan Pharma og pakkningastærðir

Hart hylki.

 

Ljósferskjulitaður mattur efri hluti og hvítur mattur neðri hluti,

 

gelatínhylki með harðri skel sem fyllt er með hvítu til beinhvítu dufti.

Pregabalin Mylan

Áslæg prentun er á hylkinu sem er merkt með MYLAN fyrir ofan PB25

með svörtu bleki á efri og neðri hluta þess.

Pharma 25 mg hart

 

hylki

Fáanlegt í þynnupakkningum sem innihalda 14, 21, 56, 84, 100 hylki og í

 

 

rifgötuðum þynnupakkningum sem innihalda 56 x 1, 84 x 1, 100 x 1 hylki.

 

 

 

Dökkferskjulitaður mattur efri hluti og hvítur mattur neðri hluti,

 

gelatínhylki með harðri skel sem fyllt er með hvítu til beinhvítu dufti.

Pregabalin Mylan

Áslæg prentun er á hylkinu sem er merkt með MYLAN fyrir ofan PB50

með svörtu bleki á efri og neðri hluta þess.

Pharma 50 mg hart

 

hylki

Fáanlegt í þynnupakkningum sem innihalda 14, 21, 56, 84, 100 hylki og í

 

 

rifgötuðum þynnupakkningum sem innihalda 84 x 1, 100 x 1 hylki.

 

 

 

Ljósferskjulitaður mattur efri hluti og ljósferskjulitaður mattur neðri hluti,

Pregabalin Mylan

gelatínhylki með harðri skel sem fyllt er með hvítu til beinhvítu dufti.

Pharma 75 mg hart

Áslæg prentun er á hylkinu sem er merkt með MYLAN fyrir ofan PB75

hylki

með svörtu bleki á efri og neðri hluta þess.

 

 

 

Fáanlegt í þynnupakkningum sem innihalda 14, 56, 100 hylki, í

 

rifgötuðum þynnupakkningum sem innihalda 14 x 1, 56 x 1, 100 x 1 hylki

 

og í glösum sem innihalda 200 hylki.

 

 

 

Dökkferskjulitaður mattur efri hluti og dökkferskjulitaður mattur neðri

 

hluti, gelatínhylki með harðri skel sem fyllt er með hvítu til beinhvítu

Pregabalin Mylan

dufti. Áslæg prentun er á hylkinu sem er merkt með MYLAN fyrir ofan

PB100 með svörtu bleki á efri og neðri hluta þess.

Pharma 100 mg

 

hart hylki

Fáanlegt í þynnupakkningum sem innihalda 21, 84, 100 hylki og í

 

 

rifgötuðum þynnupakkningum sem innihalda 84 x 1, 100 x 1 hylki.

 

 

 

Ljósferskjulitaður mattur efri hluti og hvítur mattur neðri hluti,

 

gelatínhylki með harðri skel sem fyllt er með hvítu til beinhvítu dufti.

 

Áslæg prentun er á hylkinu sem er merkt með MYLAN fyrir ofan PB150

Pregabalin Mylan

með svörtu bleki á efri og neðri hluta þess.

Pharma 150 mg

 

hart hylki

Fáanlegt í þynnupakkningum sem innihalda 14, 56, 100 hylki, í

 

rifgötuðum þynnupakkningum sem innihalda 14 x 1, 56 x 1, 100 x 1 hylki

 

og í glösum sem innihalda 200 hylki.

 

 

 

Ljósferskjulitaður mattur efri hluti og ljósferskjulitaður mattur neðri hluti,

 

gelatínhylki með harðri skel sem fyllt er með hvítu til beinhvítu dufti.

Pregabalin Mylan

Áslæg prentun er á hylkinu sem er merkt með MYLAN fyrir PB200 með

svörtu bleki á efri og neðri hluta þess.

Pharma 200 mg

 

hart hylki

Fáanlegt í þynnupakkningum sem innihalda 21, 84, 100 hylki og í

 

 

rifgötuðum þynnupakkningum sem innihalda 84 x 1, 100 x 1 hylki.

 

 

 

Dökkferskjulitaður mattur efri hluti og dökkferskjulitaður mattur neðri

 

hluti, gelatínhylki með harðri skel sem fyllt er með hvítu til beinhvítu

Pregabalin Mylan

dufti. Áslæg prentun er á hylkinu sem er merkt með MYLAN fyrir ofan

PB225 með svörtu bleki á efri og neðri hluta þess.

Pharma 225 mg

 

hart hylki

Fáanlegt í þynnupakkningum sem innihalda 14, 56, 100 hylki og í

 

 

rifgötuðum þynnupakkningum sem innihalda 56 x 1, 100 x 1 hylki.

 

 

 

Ljósferskjulitaður mattur efri hluti og hvítur mattur neðri hluti,

 

gelatínhylki með harðri skel sem fyllt er með hvítu til beinhvítu dufti.

 

Áslæg prentun er á hylkinu sem er merkt með MYLAN fyrir ofan PB300

Pregabalin Mylan

með svörtu bleki á efri og neðri hluta þess.

Pharma 300 mg

 

hart hylki

Fáanlegt í þynnupakkningum sem innihalda 14, 56, 100 hylki, í

 

rifgötuðum þynnupakkningum sem innihalda 56 x 1, 100 x 1 hylki og í

 

glösum sem innihalda 200 hylki.

 

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Generics [UK] Limited,

Station Close, Potters Bar

Hertfordshire

EN6 1TL

Bretland

Framleiðandi

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komárom, 2900, Ungverjaland

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Írland

Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten, Holland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Mylan bvba/sprl

Generics [UK] Ltd

Tél/Tel: + 0032 02 658 61 00

Tel: +44 1707 853000

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ljubomir Marcov

Mylan bvba/sprl

Teл.: +359 2 9620948 / +359 2 9620931

Tel: + 32 2 658 61 85

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Pharma-Regist Kft

Tel: +420 274 770 201

Tel: + 36 1 318 7160

Danmark

Malta

Mylan AB

George Borg Barthet Ltd.

Tlf: + 46 855 522 750

Tel: + 356 212 44205 / +356 212 44206

(Sverige)

 

Deutschland

Nederland

Mylan dura GmbH

Mylan BV

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Tel: + 31 33 299 7080

Eesti

Norge

Generics [UK] Ltd

Mylan AB

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 46 855 522 750

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Arcana Arzneimittel GmbH

Τηλ: +30 210 993 6410 / +30 694 947 0670

Tel: +43 1 416 2418

España

Polska

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Mylan Sp. z.o.o.

Tel: + 34 933 786 448

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Portugal

Mylan S.A.S

Mylan, Lda.

Tel: + 33 4 37 25 75 00

Tel: + 351 21 412 72 26

Hrvatska

România

Generics [UK] Ltd

A&G Med Trading SRL

Tel: +44 1707 853000

Tel: + 233 4021 332 49 91

(Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Ireland

Slovenija

Generics [UK] Ltd.

Mylan d.o.o.

Tel: + 44 1707 853000

Tel: + 386 1 230 79 22

(United Kingdom)

 

Ísland

Slovenská republika

Mylan AB

Mylan s.r.o.

Tel: + 46 855 522 750

Tel: +421 2 326 04 910 / +421 917 206 274

(Svíþjóð)

 

Italia

Suomi/Finland

Mylan S.p.A

Mylan OY

Tel: + 39 02 612 46923

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03

Κύπρος

Sverige

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Mylan AB

Τηλ: + 357 99403969

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Tel: +44 1707 853000

(Lielbritānija)

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í apríl 2015.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf