Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Fylgiseðill - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsQuinsair
ATC-kóðiJ01MA12
Efnilevofloxacin
FramleiðandiHorizon Pharma Europe BV

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Quinsair 240 mg lausn fyrir eimgjafa

Levófloxasín

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Quinsair og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Quinsair

3.Hvernig nota á Quinsair

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Quinsair

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Quinsair og við hverju það er notað

Quinsair inniheldur sýklalyf sem nefnist levófloxasín. Það tilheyrir hópi sýklalyfja sem nefnast flúorókínólón.

Quinsair er notað til að meðhöndla lungnasýkingar af völdum Pseudomonas aeruginosa hjá fullorðnum með slímseigjusjúkdóm. Ef sýkingin er ekki rétt meðhöndluð heldur hún áfram að skaða lungun og valda frekari vandamálum í tengslum við öndun.

2.Áður en byrjað er að nota Quinsair

Ekki má nota Quinsair:

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir levófloxasíni, öðrum sýklalyfjum sem innihalda kínólón, svo sem moxifloxacín, ciprofloxacín eða ofloxacín, eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

-ef þú hefur átt við vandamál að stríða í tengslum við liðbönd (bólga í sin eða slitin sin) meðan á meðferð stóð með öðru sýklalyfi sem inniheldur kínólón

-ef þú þjáist af flogaveiki

-ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti

Varnaðarorð og varúðarreglur

Láttu lækninn vita áður en þú notar Quinsair ef þú ert með eða hefur fengið eitthvað af eftirfarandi:

-Nýrnakvillar

-Alvarleg ofnæmisviðbrögð. Einkenni eru talin upp í kafla 4

-Alvarleg húðviðbrögð

Ef þú færð meðferð með Quinsair getur verið að þú fáir alvarleg húðviðbrögð, svo sem blöðrumyndun eða sár. Láttu lækninn vita ef þú tekur eftir húðviðbrögðum eftir notkun Quinsair.

-Lifrarkvillar. Einkenni eru talin upp í kafla 4

-Óeðlilegur taktur hjartans

Quinsair getur valdið breytingum á takti hjartans, einkum ef þú tekur einhver lyf til þess að meðhöndla hjartakvilla eða lág gildi kalíums eða magnesíums eru í blóðinu. Konur sem taka þessar gerðir lyfja kunna að eiga það frekar á hættu. Ef vart verður við hjartsláttarónot eða óreglulegan hjartslátt meðan á notkun Quinsair stendur skaltu láta lækninn vita tafarlaust.

-Flog og krampar

Sýklalyf sem innihalda kínólón, svo sem Quinsair, kunna að valda flogum eða krömpum (köstum). Ef þetta gerist skaltu hætta að nota Quinsair og hafa tafarlaust samband við lækninn.

-Þunglyndi eða geðrænir kvillar

-Taugaskaði

Quinsair getur valdið úttaugakvilla (taugaskaða). Ef þú finnur fyrir verk, sviða, smástingjum, dofa eða slappleika í útlimum skaltu hætta að nota Quinsair og láta lækninn vita tafarlaust.

-Sjúkdómur sem veldur slappleika í vöðvum og þreytu sem nefnist vöðvaslensfár

-Bólga í sin sem veldur verk, stífleika og/eða þrota í liðum (sinabólga)

-Erfiðleikar við öndun sem geta verið vægir eða alvarlegir (berkjukrampi)

-Hósti sem felur í sér blóð eða blóðleitt slím úr loftvegum

-Skortur á glúkósa-6-fosfat dehýdrógenasa

Sýklalyf sem innihalda kínólón, svo sem Quinsair, geta valdið því að sjúklingar með skort á glúkósa-6-fosfat dehýdrógenasa (mjög sjaldgæfur erfðasjúkdómur) fái tilhneigingu til fylgikvilla í blóði sem geta valdið skyndilegri hækkun líkamshita, gulum blæ á húð og slímhúð, dökkum lit á þvagi, fölva, þreytu, þungum og hröðum andardrætti og veikum og hröðum púls. Ræddu við lækninn ef þú hefur einhverjar spurningar tengdar þessu.

-Sykursýki

Sýklalyf sem innihalda kínólón, svo sem Quinsair, kunna að valda því að gildi glúkósa í blóði verði annað hvort of há eða og lág. Ef þú ert með sykursýki skalt þú fylgjast vandlega með glúkósagildum í blóði.

-Niðurgangur

Hugsanlegt er að þú fáir niðurgang meðan á meðferðinni stendur með Quinsair eða eftir að henni lýkur. Ef þetta verður alvarlegt eða viðvarandi, eða ef þú tekur eftir blóði í hægðum, skaltu tafarlaust hætta að nota Quinsair og ræða við lækninn. Ekki taka nein lyf til þess að meðhöndla niðurganginn án þess að ræða við lækninn fyrst.

-Ónæmi gagnvart sýklalyfjum

Bakteríur geta orðið ónæmar fyrir meðferð með sýklalyfjum með tímanum. Þetta táknar að ekki skal nota Quinsair til að koma í veg fyrir lungnasýkingar. Aðeins skal nota það til að meðhöndla lungnasýkingar af völdum Pseudomonas aeruginosa. Ræddu við lækninn ef þú hefur einhverjar áhyggjur eða spurningar tengdar þessu.

-Endursýkingar

Stundum geta lengri meðferðir með sýklalyfjum valdið því að þú fáir aðra sýkingu af völdum annarra baktería sem verða ekki fyrir áhrifum af viðkomandi sýklalyfi (endursýking). Ræddu við lækninn ef þú hefur einhverjar áhyggjur eða spurningar tengdar þessu og notkun Quinsair.

-Sjónkvillar

Ef þú tekur eftir breytingum á sjón eða öðrum kvillum tengdum augum meðan á notkun Quinsair stendur skaltu hafa tafarlaust samband við augnlækni.

-Ljósnæmi

Quinsair kann að gera húðina næmari fyrir sólarljósi. Þú skalt forðast langvarandi útsetningu fyrir sólarljósi og ekki fara í ljósabekki eða neina aðra lampa með UV ljósi meðan á notkun Quinsair stendur og í 48 klst. eftir að meðferð er hætt.

-Falskar niðurstöður prófa

Tiltekin próf (t.d. til þess að staðfesta berkla eða skimun hvað varðar sterk verkjalyf) kunna að gefa falskar niðurstöður meðan á meðferð stendur með Quinsair.

Börn og unglingar

Quinsair skal ekki gefa börnum og unglingum yngri en 18 ára þar sem ekki liggja fyrir nægar upplýsingar um notkun þess hjá þessum aldurshóp.

Notkun annarra lyfja samhliða Quinsair

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Þessi lyf kunna að trufla áhrif Quinsair.

Látið lækninn vita ef eftirfarandi lyf eru notuð:

-K vítamín blokkar á borð við warfarín (notað til þess að koma í veg fyrir blóðtappa). Taka þessara lyfja með Quinsair getur leitt til aukinnar blæðingar. Læknirinn getur þurft að gera reglulegar blóðrannsóknir til þess að athuga hversu vel blóðið storknar.

-Teófyllín (notað til þess að meðhöndla öndunarvandamál) eða bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID), svo sem fenbúfen, asetýlsalisýlsýra (efni sem er fyrir hendi í mörgum lyfjum og er notað til þess að draga úr verkjum og lækka hita, auk þess að koma í veg fyrir blóðstorknun) eða íbúprófen. Ef Quinsair er tekið á sama tíma og þessi lyf getur það aukið hættuna á að fá kast (flog).

-Lyf á borð við próbenesíð (notað til þess að koma í veg fyrir þvagsýrugigt) eða címetidín (notað til þess að meðhöndla magasár). Taka Quinsair samtímis þessum lyfjum getur haft áhrif á það hvernig nýrun vinna úr lyfinu, en það er einkum mikilvægt ef þú þjáist af nýrnakvilla.

-Cíklósporín (notað eftir líffæraígræðslu) eða lyf sem hafa áhrif á hjartsláttinn (svo sem hjartsláttarstillandi lyf, þríhringa geðdeyfðarlyf, makrólíða sýklalyf eða geðrofslyf). Quinsair getur truflað áhrif þessara lyfja. Læknirinn mun útskýra þetta betur.

Meðganga og brjóstagjöf

Quinsair má ekki nota á meðgöngu eða við brjóstagjöf. Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað.

Akstur og notkun véla

Quinsair getur valdið sundli, þreytu eða slappleika, eða valdið vandamálum í tengslum við sjón. Ef það gerist skaltu ekki aka eða nota tæki eða vélar.

3.Hvernig nota á Quinsair

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum.

Hvað á ég að nota mikið?

Andið inn innihaldi einnar lykju (240 mg) tvisvar á dag með Zirela eimgjafakerfi. Það tekur u.þ.b. 5 mínútur að anda inn lyfinu með eimgjafanum.

Hvenær á að nota það?

Ef Quinsair er andað inn á sama tíma á hverjum degi hjálpar það til við að muna hvenær taka eigi lyfið. Andið lyfinu inn á eftirfarandi hátt:

-1 lykja að morgni með Zirela eimgjafanum

-1 lykja að kvöldi með Zirela eimgjafanum

Best er að láta því sem næst 12 klst. líða á milli skammta.

Hversu lengi á ég að nota það?

Quinsair er notað á hverjum degi í 28 daga, síðan er gert hlé í 28 daga þar sem Quinsair er ekki notað til innöndunar. Síðan hefst annar meðferðarkúr.

Mikilvægt er að halda áfram að nota lyfið tvisvar á dag meðan á 28 daga meðferðartímabilinu stendur og að haldið sé áfram að taka lyfið í 28 daga og gera svo hlé í 28 daga eins lengi og læknirinn mælir svo fyrir.

 

Endurtekin lota

 

 

 

 

Quinsair meðferð

 

 

Quinsair hlé

Notið tvisvar á dag í

 

 

Notið ekki næstu

28 daga

 

 

28 daga

 

 

 

 

Ef þú finnur fyrir öndunarerfiðleikum þegar þú notar Quinsair, hvaða frekari lyfjum kann læknirinn þá að ávísa þér?

Ef þú finnur fyrir öndunarerfiðleikum eftir notkun Quinsair getur verið að læknirinn ávísi þér innöndunartæki sem inniheldur berkjuvíkkandi lyf (t.d. salbútamól). Andaðu lyfinu inn að minnsta kosti 15 mínútum eða allt að 4 klst. fyrir næsta skammt af Quinsair.

Hvað ef ég nota mörg mismunandi innöndunartæki og aðrar meðferðir við slímseigjusjúkdómi?

Ef þú notar margar mismunandi meðferðir til innöndunar og aðrar meðferðir við slímseigjusjúkdómi er mælt með því að nota lyfin í eftirfarandi röð:

1.Berkjuvíkkandi lyf

2.Dornasi alfa

3.Aðferðir sem beitt er til að losa slím úr loftvegum

4.Quinsair

5.Sterar til innöndunar

Hvernig skal nota það

Quinsair skal taka með innöndun með Zirela eimgjafatæki (ásamt Zirela úðagjafa). Það skal annað hvort tengja við eBase stilli eða eFlow rapid stýrieiningu.

Mikilvægar upplýsingar áður en hafist er handa

-Hver lykja er aðeins einnota. Þegar lykja er rofin skal nota innihaldið tafarlaust.

-Ekki nota Quinsair ef vart verður við skemmdir á innsigluðum skammtapoka úr þynnu eða lykjum.

-Ekki nota Quinsair ef vart verður við að það sé skýjað eða ef agnir eru í lausninni.

-Ekki blanda Quinsair saman við önnur lyf í Zirela eimgjafatækinu.

-Ekki setja önnur lyf en Quinsair í Zirela eimgjafatækið.

-Ekki reyna að anda inn Quinsair með annarri gerð eimgjafatækis.

-Ganga ber úr skugga um að Zirela eimgjafakerfið virki á réttan hátt áður en meðferð er hafin.

-Ekki gleypa vökvann í lykjunni.

Lesa ber vandlega notkunarleiðbeiningar framleiðanda sem fylgja Zirela eimgjafatækinu.

Hvernig undirbý ég eimgjafakerfi til að anda inn lyfinu?

Geymið notkunarleiðbeiningarnar með Zirela á öruggum stað þar sem þær fela í sér nánar upplýsingar um hvernig setja skuli tækið saman.

1)Gakktu úr skugga um að Zirela eimgjafatækið sé staðsett á flötu og stöðugu yfirborði.

2)Kreistið allt innihald einnar lykju inn í lyfjahólkinn á Zirela eimgjafatækinu (Mynd 1). Gangið úr skugga um að lykjan tæmist alveg og sláið henni varlega utan í hliðina á hólknum ef á þarf að halda.

Lyfjahólkur

Mynd 1

3)Lokið lyfjahólknum með því að leggja tindana á loki lyfsins að raufunum á hólknum (a). Þrýstið lokinu niður og snúið því réttsælis eins langt og það kemst (b, mynd 2).

Tindur

Rauf

Mynd 2

Hvernig skal nota Zirela eimgjafakerfið?

1)Þegar meðferðin er hafin skal sitja í afslappaðri, uppréttri stöðu.

2)Haldið tækinu beinu, þrýstið á og haldið niðri kveikt/slökkt hnappnum á stillinum í nokkrar sekúndur. Eitt hljóðmerki heyrist og stöðuljósið verður grænt.

3)Eftir nokkrar sekúndur byrjar fíngerður úði að flæða inn í úðahólf Zirela eimgjafatækisins. Ef úðinn byrjar ekki að flæða skal leita aðstoðar í notkunarleiðbeiningum framleiðanda sem fylgja Zirela.

4)Haldið tækinu beinu, setjið munnstykkið í munninn og lokið vörunum utan um það (Mynd 3).

Mynd 3

5)Andið eðlilega (inn og út) gegnum munnstykkið. Reynið að anda ekki gegnum nefið. Haldið áfram að anda inn og út svo þægilegt sé þar til meðferðinni er lokið. Það tekur u.þ.b. 5 mínútur að anda lyfinu inn með eimgjafanum.

6)Þegar allt lyfið hefur verið gefið heyrast tvö hljóðmerki, en það táknar að meðferð sé lokið.

7)Þegar þessu er lokið skal opna lokið á lyfinu til þess að tryggja að allur skammtur lyfsins hafi verið gefinn. Hugsanlegt er að nokkrir dropar séu eftir af lyfinu á botni hólksins í lok meðferðar. Það er í lagi. Ef meira en nokkrir dropar eru eftir skal hins vegar setja lokið aftur á og hefja meðferð að nýju.

8)Þegar meðferð er lokið skal aftengja stillinn og taka Zirela eimgjafatækið í sundur til þess að þrífa það og sótthreinsa. Notkunarleiðbeiningar framleiðanda veita allar upplýsingar um þrif og sótthreinsun.

Ef ég þarf að hætta meðferð áður en henni lýkur?

Ef þú þarft af einhverjum ástæðum að hætta meðferð áður en henni lýkur skaltu þrýsta á kveikt/slökkt hnappinn á stillinum og halda honum inni í eina sekúndu. Eftir að það hefur slökknað algjörlega á honum og þegar þú ert reiðubúin/n að byrja aftur skaltu aftur þrýsta á kveikt/slökkt hnappinn á stillinum og halda honum inni í eina sekúndu. Meðferðin hefst að nýju. Þú þarft að anda inn og út gegnum munnstykkið eins og áður.

Hvernig og hvenær skipti ég um Zirela eimgjafatækið?

Nota skal eitt eimgjafatæki fyrir einn 28 daga meðferðarkúr. Sjá notkunarleiðbeiningar framleiðanda hvað varðar ráðleggingar um þrif og geymslu.

Ef notaður er stærri skammtur Quinsair en mælt er fyrir um

Ef notaður er stærri skammtur Quinsair en mælt er fyrir um skaltu láta lækninn vita eins fjótt og hægt er. Ef innihald lykjunnar er gleypt skaltu ekki hafa áhyggjur en láta lækninn vita eins fljótt og hægt er.

Ef gleymist að nota Quinsair

Ef þú gleymir að taka skammt skaltu taka hann eins fljótt og þú manst eftir því, svo lengi sem þú lætur líða 8 klst. áður en næsta skammti er andað inn. Ef næstum er komið að næsta skammti skaltu hins vegar sleppa skammtinum sem gleymdist.

Ekki anda inn meira en innihaldi einnar lykju til þess að bæta upp fyrir skammt sem hefur gleymst.

Ef hætt er að nota Quinsair

Ekki hætta að nota Quinsair nema ræða fyrst við lækninn þar sem lungnasýkingin kann að versna.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta reynst alvarlegar

Leitaðu tafarlaust bráðrar læknismeðferðar ef vart verður við alvarleg ofnæmisviðbrögð eftir innöndun Quinsair. Einkennin eru meðal annars:

-Almennur kláði og hitatilfinning, einkum í hársverði, munni, hálsi, lófum eða iljum

-Alvarlegt más, eða hávær eða erfið öndun

-Alvarlegur ofsakláði/kláðaútbrot

-Þroti í vörum, andliti, hálsi eða tungu

-Fölur eða gráleitur húðlitur

-Hraður hjartsláttur

-Yfirlið eða yfirliðstilfinning

Hættu að nota Quinsair og láttu lækninn vita tafarlaust:

-ef þú finnur fyrir verk, stífleika og/eða þrota í liðum

-ef þú færð lifrarkvilla. Einkennin eru meðal annars:

-Lystarleysi

-Gulur blær á húð og augum (gula)

-Dökkur litur á þvagi

-Kláði

-Eymsli (verkur) kringum maga (kvið)

Aðrar aukaverkanir geta meðal annars verið eftirfarandi:

Mjög algengar: kunna að koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum

-Hósti

-Óeðlilegt bragðskyn

-Þreyta, slappleiki og minna þol við hreyfingu

-Lystarleysi og þyndartap

-Mæði

-Breytingar á magni og þykkt slímhúðar/hráka

-Blóðhósti

-Minnkað magn lofts sem unnt er að anda frá sér á einni sekúndu (lækkað FEV1 próf)

Algengar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum

-Sveppasýking kringum leggöng

-Svefnleysi eða erfiðleikar með svefn

-Höfuðverkur

-Sundl

-Suð eða hávaði í eyrum (eyrnasuð)

-Raddbreytingar

-Ógleði og uppköst

-Kviðverkir

-Niðurgangur

-Hægðatregða

-Útbrot

-Lið- eða vöðvaverkir

-Hiti

-Óeðlilegar niðurstöður blóðrannsókna (hækkuð gildi tiltekinna lifrarensíma eða gallrauða í blóðinu og skert nýrnastarfsemi)

-Lækkaðar niðurstöður á lungnaprófi

-Hækkað eða lækkað magn sykurs (glúkósa) í blóðinu

-Óeðlileg öndunarhljóð

Sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

-Sveppasýking í munni

-Lítill fjöldi rauðra blóðfrumna í blóði (blóðleysi) eða blóðfrumna sem hjálpa til við blóðstorknun (blóðflögur)

-Lítill eða mikill fjöldi hvítra blóðfrumna í blóði

-Kvíði, órói eða pirringur og/eða þunglyndi

-Minnkað lyktarskyn

-Syfjutilfinning

-Breytingar á sjón

-Heyrnartap

-Aukinn hjartsláttur

-Erfiðleikar við öndun

-Tilfinning um að kúgast

-Meltingartruflun

-Vindgangur

-Ofsakláði/kláðaútbrot og kláði

-Nýrnabilun

-Breytingar á takti hjartans

Einnig hefur verið tilkynnt um eftirfarandi aukaverkanir eftir töku taflna og innrennslis í bláæð með levófloxasíni, svo hugsanlegt er að vart verði við þær eftir notkun Quinsair:

Sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

-Rugltilfinning eða taugaveiklun

-Skjálfti

-Sundl-, snúnings- eða falltilfinning (svimi)

-Óhófleg svitamyndun

Mjög sjaldgæfar: kunna að koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum

-Ofskynjanir og/eða ofsóknarkennd

-Óróleikatilfinning

-Óvenjulegir draumar eða martraðir

-Krampar (köst)

-Smástingir (náladofi) og/eða dofi

-Hjartsláttarónot

-Lágur blóðþrýstingur

-Vöðvaslappleiki

Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum

-Lítill fjöldi allra gerða blóðfrumna

-Dá af völdum sykursýki

-Alvarleg andleg vandamál (sem kunna örsjaldan að leiða til sjálfsskaða)

-Verkur, sviði, smástingir, dofi og/eða slappleiki í útlimum (taugakvilli)

-Ósjálfráðar vöðvahreyfingar, kippir eða krampar

-Yfirlið

-Mikill höfuðverkur með æðaslætti ásamt sjóntapi

-Tímabundið sjóntap

-Hraður eða óeðlilegur hjartsláttur

-Bólga í lunga

-Alvarleg húðviðbrögð, svo sem sársaukafull blöðrumyndun eða meinsemdir sem kunna að koma fram í munni, nefi eða leggöngum

-Aukið næmi húðar gagnvart sól eða útfjólubláu ljósi (ljósabekkir eða aðrir lampar með útfjólubláu ljósi)

-Bólga í æðum

-Bólga í munni eða vörum

-Hratt vöðvaniðurbrot

-Bólga í sin eða slitin sin

-Verkir á borð við verki í baki, brjóstkassa, handleggjum og fótleggjum og handleggjum

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Quinsair

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á lykju, skammtapoka úr þynnu og öskjum á eftir Fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Hver lykja er aðeins einnota. Þegar lykja er rofin skal nota innihaldið tafarlaust. Fleygja þarf ónotuðu lyfi. Setjið ónotaðar, órofnar lykjur úr strimlinum aftur í skammtapokann til varnar gegn ljósi.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi. Ekki þarf að geyma lyfið við sérstök hitaskilyrði.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Quinsair inniheldur

-Virka innihaldsefnið er levófloxasín. Ein lykja inniheldur levófloxasín hemihýdrat sem jafngildir 240 mg af levófloxasíni.

-Önnur innihaldsefni eru magnesíumklóríð hexahýdrat og vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Quinsair og pakkningastærðir

Quinsair is a tær, fölgul lausn fyrir eimgjafa.

Lyfið kemur fyrir í litlum 3 ml plastlykjum. Fjórar lykjur eru innsiglaðar í skammtapoka úr þynnu og hver askja inniheldur 14 skammtapoka.

Hver 28 daga pakkning af Quinsair inniheldur eina öskju með 56 (14 skammtapokar með 4) lykjum og eina öskju með Zirela eimgjafatæki ásamt notkunarleiðbeiningum framleiðanda.

Lykjan er aðeins merkt á ensku. Eftirfarandi upplýsingar koma fram á lykjunni:

Framan á neðsta hluta lykjunnar

Quinsair 240 mg

Nebuliser Solution

 

Levofloxacin

 

Inhalation use

2.4 ml

Á „þrykkta svæðinu“ á annarri hlið neðsta hluta lykjunnar

LOT

EXP

Markaðsleyfishafi

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Holland

Framleiðandi

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI) Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu. Þar eru líka tenglar á aðra vefi um sjaldgæfa sjúkdóma og lyf við þeim.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf