Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raloxifene Teva (raloxifene hydrochloride) – áletranir - G03XC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRaloxifene Teva
ATC-kóðiG03XC01
Efniraloxifene hydrochloride
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Kassi

1.HEITI LYFS

Raloxifene Teva 60 mg filmuhúðaðar töflur

Raloxifen hýdróklóríð

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 60 mg af raloxyfen hýdróklóríði, sem samsvarar 56 mg af raloxifen fríum basa.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Filmuhúðuð tafla

14 filmuhúðaðar töflur

28 filmuhúðaðar töflur

84 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypið töflurnar í heilu lagi.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C til varnar gegn raka

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/10/627/001 14 filmuhúðaðar töflur

EU/1/10/627/002 28 filmuhúðaðar töflur

EU/1/10/627/003 84 filmuhúðaðar töflur

13.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Raloxifene Teva 60 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Raloxifene Teva 60 mg filmuhúðaðar töflur raloxifen hýdróklóríð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER<, AUÐKENNI GJAFAR OG LYFS>

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf