Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – áletranir - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRanexa (Latixa)
ATC-kóðiC01EB18
Efniranolazine
FramleiðandiMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Askja sem inniheldur þynnupakkaða strimla eða askja sem inniheldur HDPE lyfjaglas og áletrun á lyfjaglasið.

1.HEITI LYFS

Ranexa 375 mg forðatöflur

Ranólazín

2.VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 375 mg af ranólazíni.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

60 forðatöflur

100 forðatöflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Gleypið töflurnar heilar. Má ekki tyggja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Lúxemborg

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/462/001 60 töflur í þynnupakkningu

EU/1/08/462/002 60 töflur í lyfjaglasi

EU/1/08/462/007 30 töflur í þynnupakkningu

EU/1/08/462/008 100 töflur í þynnupakkningu

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Opnið hér

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ranexa 375 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PVC/PVDC/álþynnupakkningar

1. HEITI LYFS

Ranexa 375 mg forðatöflur

Ranólazín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Menarini International O.L. S.A.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Askja sem inniheldur þynnupakkaða strimla eða askja sem inniheldur HDPE lyfjaglas og áletrun á lyfjaglasið.

1. HEITI LYFS

Ranexa 500 mg forðatöflur

Ranólazín

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 500 mg af ranólazíni.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

60 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Gleypið töflurnar heilar. Má ekki tyggja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Lúxemborg

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/462/003 60 töflur í þynnupakkningu

EU/1/08/462/004 60 töflur í lyfjaglasi

EU/1/08/462/009 30 töflur í þynnupakkningu

EU/1/08/462/010 100 töflur í þynnupakkningu

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Opnið hér

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ranexa 500 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PVC/PVDC/álþynnupakkningar

1. HEITI LYFS

Ranexa 500 mg forðatöflur

Ranólazín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Menarini International O.L. S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM OG INNRI UMBÚÐUM

Askja sem inniheldur þynnustrimla eða askja sem inniheldur HDPE lyfjaglas og miði á lyfjaglasið.

1. HEITI LYFS

Ranexa 750 mg forðatöflur

Ranólazín

2. VIRK(T) EFNI

Hver forðatafla inniheldur 750 mg af ranólazíni.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur litarefnið E102 og laktósa; sjá fylgiseðilinn til að fá frekari upplýsingar.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 forðatöflur

60 forðatöflur

100 forðatöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Gleypið töflurnar heilar. Má ekki tyggja.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Lúxemborg

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/462/005 60 töflur í þynnupakkningu

EU/1/08/462/006 60 töflur í lyfjaglasi

EU/1/08/462/011 30 töflur í þynnupakkningu

EU/1/08/462/012 100 töflur í þynnupakkningu

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

Opnið hér

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Ranexa 750 mg

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PVC/PVDC/álþynnupakkningar

1. HEITI LYFS

Ranexa 750 mg forðatöflur

Ranólazín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Menarini International O.L. S.A.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

DRAGIÐ ÚT

Ranexa® öryggiskort fyrir sjúklinga (Hafið kortið ávallt meðferðis)

Upplýsingar til sjúklingsins

Á þessu korti eru mikilvægar öryggisupplýsingar sem þú þarft að kynna þér áður en þú færð Ranexa og meðan á meðferð með Ranexa stendur.

Sýnið öllum læknum sem koma að meðferð hjá þér kortið.

Áður en meðferð með Ranexa hefst

Ræddu við lækninn áður en þú tekur Ranexa ef þú:

Ert með nýrnavandamál

Ert með lifrarvandamál

Hefur haft frávik á hjartalínuriti

Tekur lyf við flogaveiki, bakteríu- eða sveppasýkingum, HIV sýkingu, þunglyndi eða hjartsláttartruflunum

Tekur náttúrulyfið Jóhannesarjurt

Tekur ofnæmislyf

Tekur kólesteróllækkandi lyf

Tekur lyf til að minnka hættu á höfnun líffæris eftir ígræðslu

Meðan á meðferðmeð Ranexa stendur

Ekki drekka greipaldinsafa á meðan þú tekur Ranexa.

Hringdu í lækninn ef þú finnur fyrir sundli eða ógleði, kastar upp eða færð óvænt einkenni eftir að þú byrjar að taka Ranexa.

Dags. Ranexa meðferðar:

Hefst………………………

Sjá nánari upplýsingar í Ranexa fylgiseðlinum.

Hafið með ykkur lista yfir öll önnur lyf sem notuð eru, í allar komur til heilbrigðisstarfsfólks.

Nafn sjúklings…………………………..

Nafn læknis…………………………..

Sími læknis………………………….

 

DRAGIÐ ÚT

 

 

Ranexa öryggiskort fyrir sjúklinga

Lækka getur þurft skammta af Ranexa við

 

(Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk)

samhliða notkun:

Sjúklingurinn sem er með þetta kort er í

Miðlungi öflugra CYP3A4 hemla

(t.d. diltíazems, erýtrómýcíns,

meðferð með Ranexa við hjartaöng sem

flúkónazóls)

P-gp hemla (t.d. ciklósporíns,

veldur einkennum.

verapamíls)

 

Vinsamlega kynnið ykkur samantekt á

Gæta skal varúðar við ávísun Ranexa hjá

eiginleikum lyfs fyrir Ranexa áður en

sjúklingum:

Sem taka ákveðin önnur lyf sem nefnd

ávísað er lyfjum handa sjúklingnum vegna

eru í upplýsingum um lyfið

hugsanlegra milliverkana við önnur lyf sem

Sem hafa aðra ákveðna áhættuþætti

taka þarf tillit til.

sem gefnir eru upp í upplýsingum um

lyfið

Sjúklingar sem taka Ranexa mega ekki taka:

Látið sjúklinginn vita af hugsanlegum

milliverkunum við önnur lyfseðilskyld lyf og

Öfluga CYP3A4 hemla (t.d.

ráðleggið honum/henni að hafa samband við

ítrakónazól, ketókónazól, voríkónazól,

lækninn ef sundl, ógleði eða uppköst koma

pósakónazól, HIV próteasahemla,

fram.

klaritrómýcín, telitrómýcín, nefazódón)

Sjá nánari upplýsingar í samantekt á

Lyf við hjartsláttartruflunum í flokki Ia

eiginleikum lyfs fyrir Ranexa.

(t.d. kínidín) eða flokki III (t.d.

Læknisfræðilegar upplýsingar:

dófetilíð, sótalól) önnur en amíódarón

 

Grænt númer: xxxx-xxx-xxxx

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf