Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rasilez HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Fylgiseðill - C09XA52

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRasilez HCT
ATC-kóðiC09XA52
Efnialiskiren / hydrochlorothiazide
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren/hýdróklórtíazíð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Rasilez HCT og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Rasilez HCT

3.Hvernig nota á Rasilez HCT

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Rasilez HCT

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Rasilez HCT og við hverju það er notað

Upplýsingar um Rasilez HCT

Í Rasilez HCT töflum eru tvö virk innihaldsefni sem nefnast aliskiren og hýdróklórtíazíð. Bæði efnin hjálpa til við að ná stjórn á háum blóðþrýstingi (háþrýstingi).

Aliskiren er renínhemill. Það minnkar það magn angíótensíns II sem líkaminn getur myndað. Angíótensín II veldur því að æðarnar dragast saman, sem hækkar blóðþrýsting. Þegar magn angíótensíns II minnkar slaknar á æðunum, sem lækkar blóðþrýsting.

Hýdróklórtíazíð er þvagræsilyf af flokki tíazíða. Hýdróklórtíazíð eykur þvaglosun, sem einnig lækkar blóðþrýsting.

Hár blóðþrýstingur eykur álag á hjarta og slagæðar. Ef þetta ástand varir lengi getur það leitt til skemmda á æðum í heila, hjarta og nýrum og getur leitt til heilaslags, hjartabilunar, hjartaáfalls eða nýrnabilunar. Með því að lækka blóðþrýsting niður í eðlileg gildi dregur úr hættu á þessum sjúkdómum.

Við hverju Rasilez HCT er notað

Rasilez HCT er notað til meðferðar við háum blóðþrýstingi hjá fullorðnum sjúklingum. Það er notað hjá sjúklingum sem ekki hefur náðst fullnægjandi stjórn á blóðþrýstingi hjá með aliskireni eða hýdróklórtíazíði einu sér. Einnig er hægt að nota það hjá sjúklingum, sem hefur náðst fullnægjandi stjórn á blóðþrýstingi hjá með aliskireni og hýdróklórtíazíði teknum sitt í hvorri töflunni, í staðinn fyrir sama skammt af virku innihaldsefnunum tveimur.

2. Áður en byrjað er að nota Rasilez HCT

Ekki má nota Rasilez HCT

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir aliskireni eða hýdróklórtíazíði, súlfónamíðafleiðum (lyf sem notuð eru við sýkingum í brjóstholi eða þvagfærum) eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú hefur fundið fyrir eftirtöldum gerðum ofsabjúgs (öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, eða þroti í andliti, á höndum og fótum, kringum augu, í vörum og/eða tungu):

-ofsabjúg við notkun aliskirens.

-arfgengum ofsabjúg.

-ofsabjúg án þekktrar ástæðu.

-eftir þriðja mánuð meðgöngu. Einnig er betra að forðast að nota Rasilez HCT snemma á meðgöngu – sjá kaflann „Meðganga“.

-ef þú ert með alvarlegan lifrar- eða nýrnasjúkdóm.

-ef þú getur ekki myndað þvag (þvagþurrð).

-ef þú ert með of lítið kalíum í blóði, þrátt fyrir meðferð.

-ef þú ert með of lítið natríum í blóði.

-ef þú ert með of mikið kalsíum í blóði.

-ef þú ert með þvagsýrugigt (þvagsýrukristallar í liðum).

-ef þú notar ciclosporin (lyf sem notað er við líffæraígræðslur til að koma í veg fyrir höfnun á líffæri eða við öðrum sjúkdómum, t.d. iktsýki eða ofnæmishúðbólgu), itraconazol (lyf sem notað er við sveppasýkingum) eða kínidín (lyf sem notað er til að laga hjartsláttartruflanir).

-ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og ert á meðferð með lyfi af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

-ACE hemli t.d. enalapril, lisinopril, ramipril

eða

- angíótensín II viðtakablokka t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan.

-ef sjúklingurinn er yngri en 2 ára.

Ef eitthvað af framangreindu á við um þig, skaltu ekki nota Rasilez HCT og hafa samband við lækninn.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Rasilez HCT er notað:

-ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi mun læknirinn íhuga vandlega hvort Rasilez HCT henti þér og hann gæti viljað hafa náið eftirlit með þér.

-ef þú hefur fengið ígrætt nýra.

-ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

-ef þú ert með hjartasjúkdóm.

-ef þú hefur fengið ofsabjúg (öndunarerfiðleika eða kyngingarerfiðleika, eða þrota í andlit, á hendur og fætur, kringum augu, í varir og/eða tungu). Ef þetta á sér stað skaltu hætta að nota Rasilez HCT og hafa samband við lækninn.

-ef þú ert með sykursýki (mikið magn sykurs í blóði).

-ef þú ert með mikið magn af kólesteróli eða þríglýseríðum í blóði.

-ef þú ert með sjúkdóm sem kallast rauðir úlfar.

-ef þú ert með ofnæmi eða astma.

-ef þú ert á meðferð með lyfi af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru til að meðhöndla háan blóðþrýsting:

- ACE hemli, t.d. enalapril, lisinopril, ramipril

eða

- angíótensín II viðtakablokka, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan.

-ef þú ert á saltsnauðu mataræði.

-ef þú ert með einkenni eins og óeðlilegan þorsta, munnþurrk, almennt þróttleysi, syfju, vöðvaverki eða krampa, ógleði, uppköst eða óeðlilega hraðan hjartslátt, sem geta bent til of mikilla áhrifa hýdróklórtíazíðs.

-ef þú færð húðviðbrögð svo sem útbrot eftir að hafa verið í sól.

-ef þú finnur fyrir sjónskerðingu eða verkjum í augum. Það gætu verið einkenni um hækkun þrýstings í augunum og getur komið fram innan klukkustunda eða vikna eftir að meðferð með Rasilez HCT er hafin. Þetta getur leitt til viðvarandi sjónskerðingar ef það er ekki meðhöndlað.

-ef þú ert með nýrnaslagæðarþrengsli (þrenging í blóðæðunum sem liggja til annars eða beggja nýrnanna).

-ef þú ert með alvarlega hjartabilun (hjartasjúkdómur sem veldur því að hjartað getur ekki dælt nægu blóði um líkamann).

Hugsanlegt er að læknirinn rannsaki nýrnastarfsemi, mæli blóðþrýsting og magn blóðsalta (t.d. kalíums) með reglulegu millibili.

Sjá einnig upplýsingar í kaflanum „Ekki má nota Rasilez HCT“.

Þú verður að segja lækninum frá því ef þú heldur að þú sért (eða gætir orðið) þunguð. Ekki er mælt með notkun Rasilez HCT snemma á meðgöngunni og ekki má nota það eftir þriðja mánuð meðgöngu því það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir barnið ef það er notað á því tímabili (sjá kaflann

„Meðganga“).

Börn og unglingar

Rasilez HCT er ætlað til notkunar hjá fullorðnum.

Ekki má nota Rasilez HCT handa börnum frá fæðingu fram að 2 ára aldri. Ekki á að nota það handa börnum frá 2 ára fram að 6 ára aldri og ekki er ráðlegt að nota það handa börnum og unglingum frá 6 ára fram að 18 ára aldri.

Aldraðir

Hjá meirihluta sjúklinga 65 ára eða eldri hefur 300 mg skammtur af aliskiren ekki meiri blóðþrýstingslækkandi áhrif en 150 mg skammtur.

Notkun annarra lyfja samhliða Rasilez HCT

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Sérstaklega er mikilvægt að segja lækninum frá því ef þú notar eftirtalin lyf:

-litíum (lyf við sumum gerðum þunglyndis).

-lyf eða efni sem auka magn kalíums í blóði. Þetta getur verið kalíumuppbót eða saltauppbót sem inniheldur kalíum, kalíumsparandi lyf og heparín.

-lyf sem geta dregið úr magni kalíums í blóði, svo sem þvagræsilyf (bjúgtöflur), barksterar, hægðalyf, carbenoxolon, amphotericin eða penicillin G.

-lyf sem geta valdið “torsades de pointes” (óreglulegum hjartslætti), svo sem lyf við hjartsláttaróreglu (lyf við hjartasjúkdómum) og sum geðrofslyf.

-lyf sem geta dregið úr magni natríums í blóði, svo sem þunglyndislyf, geðrofslyf og flogaveikilyf (carbamazepin).

-verkjalyf, svo sem bólgueyðandi gigtarlyf (NSAID-lyf), þ.m.t. sértækir cýclóoxýgenasa-2 hemlar (Cox-2 hemlar).

-blóðþrýstingslækkandi lyf, þ.m.t. metyldopa, angíótensín II viðtakablokka eða ACE-hemil (sjá einnig upplýsingar undir „Ekki má nota Rasilez HCT“ og „Varnaðarorð og varúðarreglur“).

-lyf til að hækka blóðþrýsting, svo sem noradrenalín og adrenalín.

-digoxin eða aðrir digitalis glýkósíðar (lyf við hjartasjúkdómum).

-D-vítamín og kalsíum sölt.

-lyf við sykursýki (lyf til inntöku, svo sem metformin, eða insúlín).

-lyf sem geta aukið magn blóðsykurs, svo sem beta-blokkar og diazoxid.

-lyf til meðferðar við þvagsýrugigt, svo sem allopurinol.

-andkólínvirk lyf (lyf við ýmsum kvillum, svo sem maga- og garnakrömpum, krömpum í þvagblöðru, astma, ferðaveiki, vöðvakippum, parkinsonsveiki og sem viðbót við svæfingu).

-amantadin (lyf við parkinsonsveiki, einnig notað við ákveðnum sjúkdómum af völdum veira).

-colestyramin, colestipol eða önnur resín (lyf sem eru aðallega notuð við of miklum blóðfitum).

-frumueyðandi lyf (lyf við krabbameini), svo sem metotrexat og cyclofosfamid.

-vöðvaslakandi lyf (lyf sem valda vöðvaslökun og eru notuð við skurðaðgerðir).

-áfengi, svefntöflur og svæfingalyf (lyf sem gefin eru sjúklingum fyrir skurðaðgerðir og aðrar aðgerðir).

-joðskuggaefni (sem notuð eru við myndgreiningarrannsóknir).

-gigtarlyf.

Vera má að læknirinn þurfi að breyta skömmtum og/eða grípa til annarra varúðarráðstafana ef þú notar einhver eftirtalinna lyfja:

-Furosemíð eða torasemíð, sem tilheyra flokki lyfja sem nefnast þvagræsilyf, eða bjúgtöflur, og notuð eru til að auka þvagmyndun.

-Sum lyf við sýkingum, svo sem ketoconazol.

-Verapamil, lyf sem notað er til að lækka blóðþrýsting, til að laga hjartsláttartruflanir eða meðhöndla hjartaöng.

Notkun Rasilez HCT með mat eða drykk

Taka á þetta lyf annaðhvort ásamt léttri máltíð eða án máltíðar einu sinni á sólarhring, helst alltaf á sama tíma sólarhringsins. Þú skalt forðast að taka þetta lyf með ávaxtasafa og/eða drykkjum sem innihalda efni úr jurtum (þar með talið jurtate).

Meðganga

Þungaðar konur mega ekki nota lyfið (sjá kaflann Ekki má nota Rasilez HCT). Ef þú verður þunguð meðan á meðferð með lyfinu stendur, skaltu strax hætta að nota það og hafa samband við lækninn. Við grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Læknirinn mun yfirleitt ráðleggja þér að hætta að nota Rasilez HCT áður en þú verður þunguð og mun ráðleggja þér að nota önnur lyf í staðinn fyrir Rasilez HCT. Ekki er ráðlagt að nota Rasilez HCT á meðgöngu, og ekki má nota það eftir þriðja mánuð meðgöngu því það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir barnið ef það er notað eftir þriðja mánuð meðgöngu.

Brjóstagjöf

Segðu lækninum frá því ef þú ert með barn á brjósti eða ert við það að hefja brjóstagjöf. Ekki er mælt með notkun Rasilez HCT handa mæðrum sem eru með barn á brjósti og vera má að læknirinn velji aðra meðferð handa þér ef þú vilt hafa barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Þetta lyf getur valdið sundli. Ef þú finnur fyrir þessu mátt þú ekki aka bifreið eða stjórna vélum eða tækjum.

Rasilez HCT inniheldur laktósa og hveitisterkju

Rasilez HCT inniheldur laktósa (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Rasilez HCT inniheldur hveitisterkju. Sjúklingar með glútenóþol mega nota lyfið. Sjúklingar með ofnæmi fyrir hveiti (sem er ekki það sama og glútenóþol skulu ekki nota lyfið).

3.Hvernig nota á Rasilez HCT

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Venjulegur skammtur af Rasilez HCT er ein tafla á sólarhring. Blóðþrýstingslækkandi áhrifin koma fram innan einnar viku frá því að meðferðin hefst.

Vera má að Rasilez HCT hafi verið ávísað handa þér vegna þess að fyrri meðferð með lyfi sem innihélt eitt af virku efnunum í Rasilez HCT lækkaði blóðþrýstinginn ekki nægjanlega. Ef svo er mun læknirinn segja þér hvernig skipta á úr þeirri meðferð yfir á Rasilez HCT.

Notkun lyfsins

Gleypa skal töfluna í heilu lagi með vatni. Lyfið á að taka einu sinni á sólarhring, með mat eða án, helst alltaf á sama tíma sólarhringsins. Þú skalt koma þér upp hentugu daglegu skipulagi þannig að þú takir lyfið á sama hátt á hverjum degi og viðhaldir sama tíma á milli inntöku lyfsins og máltíða. Þú skalt forðast að taka lyfið með ávaxtasafa og/eða drykkjum sem innihalda efni úr jurtum (þar með talið jurtate). Meðan á meðferðinni stendur getur verið að læknirinn breyti skömmtunum hjá þér eftir því hversu mikil áhrifin á blóðþrýstinginn eru.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú hefur fyrir slysni tekið inn of margar Rasilez HCT töflur skaltu tafarlaust ráðfæra þig við lækni. Þú gætir þurft á læknisaðstoð að halda.

Ef gleymist að nota Rasilez HCT

Ef gleymist að nota lyfið skal taka það inn strax og eftir því er munað. Síðan skal taka næsta skammt á venjulegum tíma. Ef þú manst ekki eftir að skammtur hafi gleymst fyrr en daginn eftir skaltu einfaldlega taka næstu töflu á venjulegum tíma. Ekki á að tvöfalda skammt (tvær töflur í einu) til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Ekki hætta að taka lyfið, jafnvel þótt þér líði vel, nema læknirinn hafi ráðlagt þér það.

Þeir sem eru með of háan blóðþrýsting eru oft einkennalausir. Mörgum getur liðið alveg eðlilega. Það er mjög mikilvægt að þú notir þetta lyf nákvæmlega eins og læknirinn hefur mælt fyrir um, til þess að ná sem bestum árangri og draga úr hættu á aukaverkunum. Mættu í reglulegt eftirlit hjá lækninum jafnvel þó þér líði vel.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Algengasta aukaverkun sem greint hefur verið frá við meðferð með Rasilez HCT er niðurgangur.

Eins og við á um samsetningar tveggja virkra efna, er ekki hægt að útiloka aukaverkanir vegna hvors innihaldsefnis fyrir sig. Aukaverkanir sem áður hefur verið greint frá við meðferð með öðru hvoru virka innihaldsefninu (aliskiren og hýdróklórtíazíð) í Rasilez HCT og taldar eru upp hér fyrir neðan geta komið fram við meðferð með Rasilez HCT.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar:

Nokkrir sjúklingar hafa fengið þessar alvarlegu aukaverkanir. Ef eitthvað af eftirtöldu kemur fram, skaltu láta lækninn strax vita:

Alvarleg ofnæmisviðbrögð með einkennum svo sem útbrotum, kláða, þrota í andliti, vörum eða tungu, öndunarerfiðleikum, sundli (mjög sjaldgæfar: geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum).

Ógleði, minnkuð matarlyst, dökkleitt þvag eða gulnun húðar og augna (einkenni lifrarsjúkdóms)

(tíðni ekki þekkt).

Aðrar aukaverkanir geta verið:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Lítið af kalíum í blóði

Aukið magn af fitum í blóði

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Niðurgangur

Liðverkir

Mikið magn kalíums í blóði

Sundl

Mikið magn af þvagsýru í blóði

Lítið af magnesíum í blóði

Lítið af natríum í blóði

Sundl, yfirlið þegar staðið er upp

Minnkuð matarlyst

Ógleði og uppköst

Útbrot með kláða og annars konar útbrot

Erfiðleikar við að ná risi eða viðhalda risi getnaðarlims

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Lágur blóðþrýstingur

Útbrot (þetta geta einnig verið merki um ofnæmisviðbrögð eða ofsabjúg – sjá „Mjög sjaldgæfar“ aukaverkanir hér á eftir)

Nýrnasjúkdómur þar með talið bráð nýrnabilun (verulega minnkuð þvaglosun)

Þroti á höndum, ökklum eða fótum (bjúgur á útlimum)

Veruleg viðbrögð í húð (eitrunardreplos húðþekju og/eða áhrif á slímhúð í munni – húðroði, blöðrumyndun á vörum, augum eða í munni, húðflögnun, hiti)

Hjartsláttarónot

Hósti

Kláði

Útbrot ásamt kláða (ofsakláði)

Aukin lifrarensím

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðaofnæmisviðbrögð), ofnæmisviðbrögð (ofnæmi) og ofsabjúgur (einkenni þess geta verið öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, útbrot, kláði, ofsakláði eða þroti í andliti, á höndum og fótum, kringum augu, í vörum og/eða tungu, sundl)

Aukið magn kreatíníns í blóði

Húðroði

Lítið af blóðflögum (stundum ásamt blæðingum í húð eða marblettum)

Mikið magn kalsíums í blóði

Mikið magn sykurs í blóði

Versnun efnaskipta við sykursýki

Depurð (þunglyndi)

Svefntruflanir

Höfuðverkur

Dofi eða náladofi

Sjóntruflanir

Óreglulegur hjartsláttur

Óþægindi í kvið

Hægðatregða

Lifrarsjúkdómar sem geta komið fram ásamt gulnun húðar og augna

Aukin viðkvæmni húðar fyrir sólarljósi

Sykur í þvagi

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

Hiti, hálssærindi eða sár í munni, tíðari sýkingar (skortur á eða lítið af hvítum blóðkornum)

Föl húð, þreyta, mæði, dökkleitt þvag (blóðlýsublóðleysi)

Útbrot, kláði, ofsakláði, öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, sundl (ofnæmisviðbrögð)

Rugl, þreyta, vöðvakippir og krampar, hröð öndun (blóðlýting vegna blóðklóríðlækkunar)

Öndunarerfiðleikar ásamt hita, hósti, hvæsandi öndun, mæði, (andnauð, þ.m.t. millivefslungnabólga og lungnabjúgur)

Verulegur verkur í efri hluta kviðar (brisbólga)

Útbrot í andliti, liðverkir, vöðvasjúkdómar, hiti (rauðir úlfar)

Æðabólga með einkennum svo sem útbrotum, rauðfjólubláum blettum, hiti (æðabólga)

Alvarlegur húðsjúkdómur sem veldur útbrotum, húðroða, blöðrum á vörum, augum eða í munni, húðflögnun, hita (drep í þekjuvef)

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

Máttleysi

Marblettir og tíðar sýkingar (vanmyndunarblóðleysi)

Sjóntap eða verkir í augum vegna þrýstingshækkunar í augum (hugsanlega einkenni bráðrar þrönghornsgláku)

Alvarlegur húðsjúkdómur sem veldur útbrotum, húðroða, blöðrum á vörum, augum eða í munni, húðflögnun, hita (regnbogaroðaþot)

Vöðvakrampar

Verulega minnkuð þvagmyndun (hugsanlega einkenni skertrar nýrnastarfsemi eða nýrnabilunar), máttleysi

Hiti

Sundl ásamt tilfinningu um að allt hringsnúist

Mæði

Ef eitthvað af ofangreindu hefur veruleg áhrif á þig skaltu láta lækninn vita. Þú gætir þurft að hætta að nota Rasilez HCT.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Rasilez HCT

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Rasilez HCT inniheldur

-Hver Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat) og 12,5 mg hýdróklórtíazíð. Önnur innihaldsefni eru: örkristölluð sellulósa, crospovidon, mjólkursykurseinhýdrat, hveitisterkja, povidon, magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, hýprómellósa, macrogol, títantvíoxíð (E171).

-Hver Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 150 mg aliskiren (sem hemifumarat) og 25 mg hýdróklórtíazíð. Önnur innihaldsefni eru: örkristölluð sellulósa, crospovidon, mjólkursykurseinhýdrat, hveitisterkja, povidon, magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, hýprómellósa, macrogol, títantvíoxíð (E171), rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172).

-Hver Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat) og 12,5 mg hýdróklórtíazíð. Önnur innihaldsefni eru: örkristölluð sellulósa, crospovidon, mjólkursykurseinhýdrat, hveitisterkja, povidon, magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, hýprómellósa, macrogol, títantvíoxíð (E171), rautt járnoxíð (E172), svart járnoxíð (E172).

-Hver Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmuhúðuð tafla inniheldur 300 mg aliskiren (sem hemifumarat) og 25 mg hýdróklórtíazíð. Önnur innihaldsefni eru: örkristölluð sellulósa, crospovidon, mjólkursykurseinhýdrat, hveitisterkja, povidon, magnesíumsterat, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, hýprómellósa, macrogol, títantvíoxíð (E171), rautt járnoxíð (E172), gult járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Rasilez HCT og pakkningastærðir

Rasilez HCT 150 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur eru hvítar, sporöskjulaga, filmuhúðaðar töflur, með

áletruninni „LCI“ á annarri hliðinni og „NVR“ á hinni hliðinni.

Rasilez HCT 150 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur eru fölgular, sporöskjulaga, filmuhúðaðar töflur, með

áletruninni „CLL“ á annarri hliðinni og „NVR“ á hinni hliðinni.

Rasilez HCT 300 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur eru hvítar með fjólubláum undirtóni, sporöskjulaga, filmuhúðaðar töflur, með áletruninni „CVI“ á annarri hliðinni og „NVR“ á hinni hliðinni.

Rasilez HCT 300 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur eru ljósgular, sporöskjulaga, filmuhúðaðar töflur, með áletruninni „CVV“ á annarri hliðinni og „NVR“ á hinni hliðinni.

Rasilez HCT fæst í pakkningum sem innihalda 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90 eða 98 töflur. Pakkningar sem innihalda 90 (3x30), 98 (2x49) eða 280 (20x14) töflur eru fjölpakkningar.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir eða styrkleikar séu markaðssettir.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

Framleiðandi

Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf