Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refixia (nonacog beta pegol) – Fylgiseðill - B02BD04

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRefixia
ATC-kóðiB02BD04
Efninonacog beta pegol
FramleiðandiNovo Nordisk A/S

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Refixia 500 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Refixia 1000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn Refixia 2000 a.e. stungulyfsstofn og leysir, lausn nonacog beta pegol

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Refixia og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Refixia

3.Hvernig nota á Refixia

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Refixia

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Refixia og við hverju það er notað

Hvað Refixia er

Refixia inniheldur virka efnið nonacog beta pegol og er lyf með raðbrigða storkuþætti IX með langvarandi verkun. Storkuþáttur IX er prótein sem er í blóði undir eðlilegum kringumstæðum og hjálpar til við að stöðva blæðingar.

Við hverju Refixia er notað

Refixia er notað til að meðhöndla og koma í veg fyrir blæðingar hjá sjúklingum 12 ára og eldri með dreyrasýki B (meðfæddur skortur á storkuþætti IX).

Hjá sjúklingum með dreyrasýki B vantar storkuþátt IX eða hann starfar ekki rétt. Refixia kemur í staðinn fyrir fjarverandi eða gallaðan storkuþátt IX og hjálpar til við að mynda blóðkekki þar sem blæðingin er. Við blæðingu virkjast Refixia í blóðinu og fer að mynda storkuþátt IX.

2. Áður en byrjað er að nota Refixia

Ekki má nota Refixia:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

ef um er að ræða ofnæmi fyrir próteinum úr hömstrum.

Ef þú er ekki viss um hvort annað af ofantöldu á við um þig skaltu leita upplýsinga hjá lækninum áður en þú notar lyfið.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Ofnæmisviðbrögð og myndun mótefna

Í mjög sjaldgæfum tilvikum geta skyndileg og alvarleg ofnæmisviðbrögð (t.d. bráðaofnæmi) komið fram vegna Refixia. Stöðvaðu inndælinguna og hafðu tafarlaust samband við lækninn eða neyðarmóttöku ef þú færð ofnæmiseinkenni á borð við útbrot, ofsakláða, kláðabletti, kláða á stóru húðsvæði, roða og/eða þrota í vörum, tungu, andliti eða höndum, erfiðleika við að kyngja eða anda, mæði, hvæsandi öndun, þyngsli fyrir brjósti, föla og kalda húð, hraðan hjartslátt og/eða þig sundlar.

Læknirinn gæti þurft að meðhöndla þig strax vegna þessara viðbragða. Læknirinn gæti einnig gert blóðpróf til að athuga hvort þú hafir myndað mótefni gegn storkuþætti IX (hlutleysandi mótefni) og gegn lyfinu, þar sem mótefni geta myndast samhliða ofnæmisviðbrögðum. Ef þú hefur slík mótefni gætirðu verið í aukinni hættu á að fá skyndileg og alvarleg ofnæmisviðbrögð (t.d. bráðaofnæmi) við áframhaldandi meðferð með storkuþætti IX.

Vegna hættu á ofnæmisviðbrögðum við storkuþætti IX skal upphafsmeðferð með Refixia fara fram á læknastofu eða undir eftirliti heilbrigðisstarfsmanns þar sem hægt er að veita viðeigandi læknishjálp vegna ofnæmisviðbragða, ef þörf krefur.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef blæðingin hættir ekki eins og búist var við eða ef þú þarft að auka verulega notkun á Refixia til að stöðva blæðingu. Læknirinn framkvæmir blóðpróf til að athuga hvort þú hafir myndað mótefni (hlutleysandi mótefni) gegn Refixia. Mesta hættan á myndun mótefna er fyrir hendi þegar lyf með storkuþætti IX hafa ekki verið notuð áður, þ.e. hjá ungum börnum.

Blóðtappar

Láttu lækninn vita ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig vegna þess að aukin hætta er á myndun blóðtappa meðan á meðferð með Refixia stendur:

ef þú hefur farið í aðgerð nýlega

ef þú ert með annan alvarlegan sjúkdóm, t.d. lifrarsjúkdóm, hjartasjúkdóm eða krabbamein

ef þú ert með áhættuþætti fyrir hjartasjúkdómum, t.d. háan blóðþrýsting, offituvandamál eða reykir.

Nýrnasjúkdómur (nýrungaheilkenni)

Hætta er á þróun ákveðins nýrnasjúkdóms sem kallast „nýrungaheilkenni“ eftir gjöf á storkuþætti IX í stórum skömmtum hjá sjúklingum með dreyrasýki B og mótefni gegn storkuþætti IX og sögu um ofnæmisviðbrögð, en þetta er mjög sjaldgæft.

Vandamál tengd æðaleggjum

Ef þú ert með miðlægan bláæðalegg (CVAD) gætirðu fengið sýkingar eða blóðtappa á íkomustað æðaleggsins.

Notkun annarra lyfja samhliða Refixia

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en Refixia er notað.

Akstur og notkun véla

Refixia hefur engin áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Refixia inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í hverju hettuglasi, þ.e.a.s. er nánast „natríumfrítt“.

3.Hvernig nota á Refixia

Meðferð með Refixia verður hafin af lækni sem hefur reynslu af meðhöndlun sjúklinga með dreyrasýki B. Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á Refixia skal leita upplýsinga hjá lækninum.

Læknirinn reiknar út skammtinn fyrir þig. Skammturinn fer eftir líkamsþyngd og við hverju lyfið er notað.

Til að hindra blæðingar

Skammturinn af Refixia er 40 alþjóðlegar einingar (a.e.) á hvert kg líkamsþyngdar. Hann er gefinn í einni inndælingu í hverri viku. Læknirinn gæti ákveðið annan skammt eða hversu oft á að gefa inndælinguna út frá þínum þörfum.

Meðferð blæðinga

Skammturinn af Refixia er 40 alþjóðlegar einingar (a.e.) á hvert kg líkamsþyngdar. Þú gætir þurft stærri skammt (80 a.e. á kg) eða aukasprautur eftir því hvar blæðingin er staðsett og hversu alvarleg hún er. Ræddu við lækninn um skammtinn og þann fjölda sprauta sem þú þarft.

Notkun handa börnum og unglingum

Einungis má nota Refixia hjá unglingum (12 ára og eldri). Skammturinn fyrir unglinga er einnig reiknaður út frá líkamsþyngd og er sá sami og hjá fullorðnum.

Hvernig gefa á Refixia

Refixia er gefið sem inndæling í bláæð. Sjá frekari upplýsingar í „Leiðbeiningar um hvernig á að nota Refixia“.

Ef notaður er stærri skammtur af Refixia en mælt er fyrir um

Ef þú notar stærri skammt af Refixia en mælt er fyrir um skaltu hafa samband við lækninn.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú þarft að auka verulega notkun þína á Refixia til að stöðva blæðingu. Sjá frekari upplýsingar í kafla 2 „Ofnæmisviðbrögð og myndun mótefna“.

Ef gleymist að nota Refixia

Ef þú gleymir skammti skaltu sprauta honum inn um leið og þú manst eftir því. Ekki á að nota tvöfaldan skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Hafðu samband við lækninn ef þú ert í vafa.

Ef hætt er að nota Refixia

Ef þú hættir að nota Refixia er ekki víst að þú sért varin(n) gegn blæðingum eða að núverandi blæðing stöðvist. Ekki má hætta að nota Refixia án samráðs við lækni.

Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hugsanlega koma fram ofnæmisviðbrögð við þessu lyfi.

Ef skyndileg, alvarleg ofnæmisviðbrögð (t.d. bráðaofnæmi) koma fram verður strax að hætta inndælingu. Þú verður að hafa strax samband við lækninn eða neyðarmóttöku ef fyrstu einkenni ofnæmisviðbragða gera vart við sig, en þau eru:

erfiðleikar við að kyngja eða anda

mæði eða hvæsandi öndun

þyngsli fyrir brjósti

roði og/eða þroti í vörum, tungu, andliti eða höndum

útbrot, ofsakláði, kláðablettir eða kláði

föl og köld húð, hraður hjartsláttur og/eða sundl (lágur blóðþrýstingur).

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram við notkun Refixia:

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

kláði

húðviðbrögð á stungustað

ógleði

mikil þreyta.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

ofnæmisviðbrögð (ofnæmi). Þau geta orðið alvarleg og jafnvel lífshættuleg (bráðaofnæmisviðbrögð)

hjartsláttartruflanir

hitakóf.

Aukaverkanir með óþekkta tíðni (ekki er hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

hlutleysandi mótefni (mótefni).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Refixia

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota Refixia eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og á merkimiðum á hettuglasinu og áfylltu sprautunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C-8°C). Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Taka má Refixia úr kæli í að hámarki 6 mánuði og geyma við stofuhita (allt að 30°C). Skráið dagsetninguna sem Refixia er tekið úr kæli og sett í geymslu við stofuhita á öskjuna. Þessi nýja fyrningardagsetning má aldrei vera síðar en upprunalega dagsetningin sem tilgreind er á ytri umbúðunum. Farga skal lyfinu ef það hefur ekki verið notað áður en nýja fyrningardagsetningin rennur upp. Ekki má setja lyfið í kæli aftur eftir geymslu við stofuhita.

Notið lyfið strax eftir blöndun. Ef ekki er hægt að nota það strax skal nota það innan 24 klst. ef það er geymt í kæli við 2°C – 8°C, eða innan 4 klst. ef það er geymt utan kælis við hitastig að hámarki 30°C.

Stungulyfsstofninn í hettuglasinu er hvítt eða beinhvítt duft. Ekki nota duftið ef liturinn hefur breyst.

Blandaða lausnin á að vera tær og litlaus. Ekki nota blönduðu lausnina ef vart verður við agnir eða litabreytingar.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Refixia inniheldur

Virka innihaldsefnið er nonacog beta pegol (pegýleraður manna storkuþáttur IX (rDNA)). Hvert hettuglas af Refixia inniheldur 500 a.e., 1000 a.e. eða 2000 a.e. af nonacog beta pegol sem samsvarar um það bil 125 a.e./ml, 250 a.e./ml eða 500 a.e./ml hvert fyrir sig eftir blöndun með histidínleysi.

Önnur innihaldsefni í stungulyfsstofninum eru natríumklóríð, histidín, súkrósi, pólýsorbat 80, mannitól, natríumhýdroxíð og saltsýra.

Innihaldsefni í sæfða leysinum eru histidín, vatn fyrir stungulyf, natríumhýdroxíð og saltsýra.

Lýsing á útliti Refixia og pakkningastærðir

Refixia er afgreitt sem stungulyfsstofn og leysir, lausn (500 a.e., 1000 a.e. eða 2000 a.e. af dufti

í hettuglasi og 4 ml af leysi í áfylltri sprautu, stimpilstöng með millistykki fyrir hettuglas - pakkningastærð 1).

Duftið er hvítt til beinhvítt að lit og leysirinn er tær og litlaus.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmörk

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu.

Leiðbeiningar um hvernig á að nota Refixia

Lestu eftirfarandi leiðbeiningar vandlega áður en þú notar Refixia.

Refixia er stungulyfsstofn (duft). Fyrir inndælingu þarf að blanda honum við leysinn sem er í sprautunni. Leysirinn er histidínlausn. Sprauta þarf blönduðu lyfinu í bláæð (inndæling í æð, i.v.). Búnaðurinn í pakkningunni er ætlaður til blöndunar og inndælingar Refixia.

Þú þarft einnig innrennslisbúnað (slöngu og fiðrildanál), sæfðar sprittþurrkur, grisjur og plástra. Þetta fylgir ekki með í Refixia pakkningunni.

Ekki nota búnaðinn nema hafa fengið viðeigandi þjálfun hjá lækninum eða hjúkrunarfræðingi. Ávallt skal þvo hendur og ganga úr skugga um að svæðið í kringum þig sé hreint.

Mikilvægt er að viðhafa smitgát þegar þú undirbýrð og sprautar lyfi í æð. Röng aðferð getur valdið því að sýklar komist í blóðið.

Ekki opna búnaðinn nema þú sért tilbúin(n) að nota hann.

Ekki nota búnaðinn ef hann hefur dottið í gólfið eða ef hann hefur skemmst. Notaðu þess í stað nýja pakkningu.

Ekki nota búnaðinn ef hann er fyrndur. Notaðu þess í stað nýja pakkningu. Fyrningardagsetning er prentuð á ytri öskjuna, hettuglasið, millistykkið fyrir hettuglasið og á áfylltu sprautuna.

Ekki nota búnaðinn ef þú heldur að hann sé mengaður. Notaðu þess í stað nýja pakkningu.

Ekki farga hluta af búnaðinum fyrr en þú hefur gefið þér blönduðu lausnina. Búnaðurinn er eingöngu ætlaður til notkunar í eitt skipti.

Innihald

Pakkningin inniheldur:

1 hettuglas með Refixia stungulyfsstofni (duft)

1 millistykki fyrir hettuglas

1 áfyllta sprautu með leysi

1 stimpilstöng (er undir sprautunni)

Yfirlitsmynd

Hettuglas með Refixia stungulyfsstofni (duft)

Plasthetta

Gúmmítappi

(undir plasthettu)

Millistykki fyrir hettuglas

Hlífðarhetta

Oddur

Hlífðarpappír

(undir hlífðar-

 

pappírnum)

 

Áfyllt sprauta með leysi

Stimpill

Sprautuoddur

(undir sprautu- Kvarði hettunni)

Sprautuhetta

 

Stimpilstöng

Skrúfgangur

Breiður efri

endi

1. Hettuglas og sprauta undirbúin

A

Taktu út þann fjölda af Refixia pakkningum sem þú þarft.

Athugaðu fyrningardagsetninguna.

Athugaðu heiti, styrkleika og lit pakkningarinnar til að tryggja að hún innihaldi rétt lyf.

Þvoðu hendurnar og þurrkaðu þær vel með hreinu handklæði eða leyfðu þeim að þorna.

Taktu hettuglasið, millistykkið fyrir hettuglasið og áfylltu sprautuna úr öskjunni. Geymdu stimpilstöngina

ósnerta í öskjunni.

Láttu hettuglasið og áfylltu sprautuna ná stofuhita. Þú getur gert það með því að

halda á þeim þar til þau hafa náð sama hitastigi og hendurnar.

Ekki nota aðra aðferð til að hita hettuglasið og áfylltu sprautuna.

Fjarlægðu plasthettuna af hettuglasinu.

B

 

Ekki nota hettuglasið ef plasthettan er

 

 

laus eða ef hana vantar.

 

Hreinsaðu gúmmítappann með sæfðri sprittþurrku og láttu hann þorna í nokkrar sekúndur fyrir notkun til að tryggja að hann sé eins hreinn og mögulegt er.

Ekki snerta gúmmítappann með fingrunum þar sem það getur valdið því að sýklar berast yfir á gúmmítappann.

2. Millistykkið sett á

C

Fjarlægðu hlífðarpappírinn af

 

 

millistykkinu.

 

 

Ekki nota millistykkið ef

 

 

hlífðarpappírinn er ekki innsiglaður að

 

 

fullu eða ef hann er rifinn.

 

 

Ekki taka millistykkið úr hlífðarhettunni

 

 

með fingrunum.

 

 

Ef þú kemur við oddinn á millistykkinu

 

 

geta sýklar á fingrunum mengað

 

 

millistykkið.

 

 

 

 

Settu hettuglasið á flatt og stöðugt

D

 

yfirborð.

 

Snúðu hlífðarhettunni við og smelltu

 

 

millistykkinu á hettuglasið.

 

 

Ekki losa millistykkið af hettuglasinu

 

 

eftir að þú hefur fest það á.

 

 

 

 

Kreistu hlífðarhettuna varlega með þumli

E

 

og vísifingri eins og sýnt er á myndinni.

 

 

Fjarlægðu hlífðarhettuna af

 

 

millistykkinu.

 

 

Ekki lyfta millistykkinu af hettuglasinu

 

 

þegar þú fjarlægir hlífðarhettuna.

 

 

 

3. Festu stimpilstöngina við sprautuna

F

Gríptu utan um breiða efri enda

 

 

stimpilstangarinnar og taktu hana úr

 

 

öskjunni. Ekki koma við hliðarnar eða

 

 

skrúfganginn á stimpilstönginni. Ef þú

 

 

kemur við hliðarnar eða skrúfganginn geta

 

 

sýklar á fingrunum mengað hliðarnar eða

 

 

skrúfganginn.

 

Tengdu stimpilstöngina strax við

 

 

sprautuna með því að snúa henni réttsælis á

 

 

stimpilinn sem er innan í áfylltu sprautunni

 

 

þar til þú finnur fyrir mótstöðu.

 

 

 

 

Fjarlægðu sprautuhettuna af áfylltu

G

 

sprautunni með því að beygja hana niður

 

 

þar til hún rifnar við rifgötin.

 

Ekki koma við sprautuoddinn undir

 

 

sprautuhettunni. Ef þú kemur við

 

 

sprautuoddinn geta sýklar á fingrunum

 

 

mengað sprautuoddinn.

 

 

Ekki nota áfylltu sprautuna ef

 

 

sprautuhettan er laus eða hana vantar.

 

 

 

 

Skrúfaðu áfylltu sprautuna fasta á

H

 

millistykkið þar til þú finnur fyrir

 

 

mótstöðu.

 

 

 

4. Stungulyfsstofninum (duftinu) blandað við

I

leysinn

 

Hallaðu áfylltu sprautunni örlítið og

 

 

snúðu hettuglasinu niður.

 

Þrýstu stimpilstönginni niður til að dæla

 

 

öllum leysinum í hettuglasið.

 

 

 

 

Haltu stimpilstönginni niðri og hvirflaðu

J

 

hettuglasinu varlega þar til allt duftið er

 

 

uppleyst.

 

 

Ekki hrista hettuglasið því það veldur

 

 

froðumyndun.

 

Skoðaðu blönduðu lausnina. Hún verður

 

 

að vera tær og litlaus og engar agnir

 

 

sjáanlegar. Ekki nota lausnina ef þú

 

 

tekur eftir ögnum eða mislitun. Nota skal

 

 

þess í stað nýja pakkningu.

 

 

 

 

Ráðlagt er að nota Refixia strax eftir blöndun. Það er vegna þess að ef lyfið er ekki notað strax er ekki víst að það sé dauðhreinsað og það gæti valdið sýkingum.

Ef ekki er hægt að nota blönduðu Refixia lausnina strax, skal nota hana innan 4 klukkustunda ef hún er geymd við stofuhita (allt að 30°C) og innan 24 klukkustunda ef hún er geymd í kæli (2°C – 8°C). Geyma skal blönduðu lausnina í hettuglasinu.

Ekki frysta blandaða Refixia lausn eða geyma hana í sprautum.

Geyma skal blandaða Refixia lausn varða gegn ljósi.

Ef þú þarft að nota fleiri en eitt hettuglas, skaltu endurtaka skref A til J með viðbótar hettuglösum, millistykkjum fyrir hettuglös og áfylltum sprautum þar til ávísuðum skammti er náð.

Haltu stimpilstönginni alveg inni.

K

Snúðu sprautunni með áföstu hettuglasinu

áhvolf.

Slepptu stimpilstönginni og leyfðu henni að færast til baka meðan blandaða lausnin fyllir sprautuna.

Togaðu stimpilstöngina örlítið niður til að draga blönduðu lausnina inn í sprautuna.

Ef þú þarft ekki að nota allan skammtinn skaltu nota kvarðann á sprautunni til að sjá hversu mikið af blandaðri lausn er dregið úr sprautunni, eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur kennt þér.

Ef það er loft í sprautunni á einhverjum tímapunkti skaltu dæla loftinu aftur í hettuglasið.

Meðan þú heldur á hettuglasinu á hvolfi, sláðu létt í sprautuna til að loftbólur, ef einhverjar eru, safnist fyrir efst.

Ýttu stimpilstönginni hægt þar til allar loftbólur hafa verið fjarlægðar.

Skrúfaðu millistykkið af með hettuglasinu

L

 

áföstu.

 

Ekki snerta sprautuoddinn. Ef þú kemur við sprautuoddinn geta sýklar á fingrunum mengað sprautuoddinn.

5. Blandaða lausnin gefin

Refixia er nú tilbúið til inndælingar í bláæð.

Sprautaðu blönduðu lausninni inn eins og læknirinn eða hjúkrunarfræðingur hefur kennt þér.

Sprautaðu rólega á 1 til 3 mínútum.

Ekki blanda Refixia við aðra innrennslisvökva eða lyf.

Inndæling Refixia með nálarlausum tengibúnaði fyrir æðalegg

Varúð: Áfyllta sprautan er gerð úr gleri og er hönnuð til að passa á hefðbundnar luer-lock tengingar. Sumir nálarlausir tengibúnaðir með innri oddi passa ekki á áfylltu sprautuna. Þessi ósamrýmanleiki gæti komið í veg fyrir gjöf lyfsins og/eða valdið skemmdum á nálarlausa tengibúnaðinum.

Lausnin gefin í miðlægan búnað (central venous access device [CVAD]) eins og miðlægan bláæðarlegg eða lyfjabrunn:

Ávallt skal viðhafa smitgát. Fylgið notkunarleiðbeiningum sem fylgja tengibúnaðinum og CVAD í samráði við lækninn eða hjúkrunarfræðing.

Hugsanlega þarf að nota sæfða 10 ml plastsprautu til að draga upp blönduðu lausnina við inndælingu í CVAD. Þetta skal gera strax á eftir skrefi J.

Ef skola þarf CVAD slönguna fyrir eða eftir lyfjagjöf með Refixia á að nota natríumklóríð 9 mg/ml lausn til inndælingar.

Förgun

M

Eftir inndælingu á að farga á öruggan hátt ónotaðri Refixia lausn, sprautunni ásamt innrennslisbúnaði, hettuglasinu ásamt millistykkinu og öðrum úrgangi eins og lyfjafræðingurinn segir til um.

Ekki má fleygja þessu með venjulegu heimilissorpi.

Ekki taka búnaðinn í sundur áður en þú fargar honum.

Ekki nota búnaðinn aftur.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf