Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Relvar Ellipta (fluticasone furoate / vilanterol) – Fylgiseðill - R03AK10

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRelvar Ellipta
ATC-kóðiR03AK10
Efnifluticasone furoate / vilanterol
FramleiðandiGlaxo Group Ltd

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Relvar Ellipta 92 míkróg/22 míkróg, innöndunarduft, afmældir skammtar Relvar Ellipta 184 míkróg/22 míkróg, innöndunarduft, afmældir skammtar

Flútíkasónfúróat/vílanteról

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Relvar Ellipta og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Relvar Ellipta

3.Hvernig nota á Relvar Ellipta

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Relvar Ellipta

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar Leiðbeiningar, skref-fyrir-skref

1.Upplýsingar um Relvar Ellipta og við hverju það er notað

Relvar Ellipta inniheldur tvö virk efni: flútíkasónfúróat og vílanteról. Tveir mismunandi styrkleikar fást af Relvar Ellipta: flútíkasónfúróat 92 míkróg/vílanteról 22 míkróg og flútíkasónfúróat

184 míkróg/vílanteról 22 míkróg.

92/22 míkróg styrkleikinn er notaður til meðferðar við langvinnri lungnateppu hjá fullorðnum og astma hjá fullorðnum og unglingum 12 ára og eldri.

184/22 míkróg styrkleikinn er notaður til meðferðar við astma hjá fullorðnum og börnum 12 ára og eldri.

Nota skal Relvar Ellipta daglega, en ekki einungis þegar þú færð öndunarerfiðleika eða önnur einkenni langvinnrar lungnateppu og astma. Ekki skal nota það við skyndilegri mæði eða blísturshljóðum við öndun. Ef slíkt gerist þarftu að nota skjótvirkt innöndunarlyf (svo sem salbútamól).

Flútíkasónfúróat tilheyrir flokki lyfja sem kallast barksterar, oft kallaðir einfaldlega sterar. Barksterar draga úr bólgu. Þeir minnka þrota og ertingu í fíngerðum loftrásum í lungum og minnka þannig öndunarvandamál smám saman. Barksterar hjálpa til við að koma í veg fyrir astmaköst og versnun langvinnrar lungnateppu.

Vílanteról tilheyrir flokki lyfja sem kallast langverkandi berkjuvíkkandi lyf. Það slakar á vöðvum í fíngerðum loftrásum í lungum. Þetta hjálpar til við að opna loftrásir og auðvelda lofti að komast inn og út úr lungunum. Við reglulega notkun stuðlar þetta að því að halda fíngerðu loftrásunum opnum.

Þegar þú tekur þessi tvö virku efni saman reglulega, hjálpa þau til við að ná stjórn á öndunarvandamálunum meira en annað lyfið eitt og sér.

Astmi er alvarlegur langvinnur sjúkdómur sem kemur fram þegar vöðvarnir umhverfis fíngerðar loftrásir þrengjast (berkjuþrenging) og verða þrútnir eða ertir (bólga). Einkenni koma og fara og eru m.a. mæði, blísturshljóð við öndun, þyngsli fyrir brjósti og hósti.

Langvinn lungnateppa er alvarlegur langvinnur lungnasjúkdómur þar sem loftvegir þrútna og þykkna. Einkenni eru m.a. mæði, hósti, óþægindi fyrir brjósti og að hósta upp slími. Sýnt hefur verið fram á að Relvar Ellipta minnkar líkur á að einkenni langvinnrar lungnateppu blossi upp.

2. Áður en byrjað er að nota Relvar Ellipta

Ekki má nota Relvar Ellipta

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir flútíkasónfúróati, vílanteróli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-Ef þú heldur að framangreind atriði eigi við um þig skaltu ekki nota Relvar Ellipta fyrr en þú hefur ráðfært þig við lækninn.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Relvar Ellipta

Leitið ráða hjá lækninum áður en Relvar Ellipta er notað:

-ef um er að ræða lifrarsjúkdóm, þar sem meiri líkur geta verið á aukaverkunum. Ef þú ert með miðlungsalvarlegan eða alvarlegan lifrarsjúkdóm mun læknirinn takmarka skammtinn við lægri

styrkleikann af Relvar Ellipta (92/22 míkrógrömm einu sinni á dag).

-ef um er að ræða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting.

-ef um er að ræða berkla í lungum eða einhverjar aðrar langvarandi eða ómeðhöndlaðar sýkingar.

-ef um er að ræða sögu um sykursýki.

-ef um er að ræða vandamál í skjaldkirtli.

-ef um er að ræða lítið kalíum í blóði

Leitaðu ráða hjá lækninum áður en þú notar lyfið ef þú heldur að eitthvað af þessu eigi við um þig.

Skyndilegir öndunarerfiðleikar

Ef öndunin eða blísturshljóðin versna strax eftir notkun Relvar Ellipta skaltu hætta notkun þess og leita strax til læknis.

Sýkingar í lungum

Ef þú notar þetta lyf við langvinnri lungnateppu getur verið meiri hætta á að þú fáir sýkingu í lungum (lungnabólgu). Sjá upplýsingar í kafla 4 „Hugsanlegar aukaverkanir“ varðandi einkenni sem fylgjast skal með meðan lyfið er notað. Láttu lækninn vita eins fljótt og hægt er ef þú færð eitthvert þessara einkenna.

Börn og unglingar

Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára til meðferðar við astma, eða börnum og unglingum á hvaða aldri sem er til meðferðar við langvinnri lungnateppu.

Notkun annarra lyfja samhliða Relvar Ellipta

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils.

Sum lyf geta haft áhrif á hvernig þetta lyf virkar eða aukið líkur á aukaverkunum. Þau eru m.a.:

-beta-blokkar, svo sem metóprólól, notað við háum blóðþrýstingi eða hjartasjúkdómi.

-ketókónazól gegn sveppasýkingum.

-rítónavír eða cobicistat gegn HIV-sýkingum.

-langverkandi beta2-örvar, svo sem salmeteról

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú notar eitthvert þessara lyfja. Læknirinn getur óskað eftir því að fylgjast náið með þér ef þú notar einhver lyfjanna þar sem þau geta aukið aukaverkanir Relvar.

Meðganga

Notkun Relvar Ellipta á meðgöngu ætti eingöngu að íhuga ef hugsanlegur ávinningur er meiri en áhættan.

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Brjóstagjöf

Ekki er vitað hvort lyfið getur borist í brjóstamjólk. Því er ekki hægt að útiloka áhættu fyrir brjóstmylkinga.

Ef þú ert með barn á brjósti skaltu ráðfæra þig við lækni áður en þú tekur Relvar Ellipta.

Akstur og notkun véla

Ólíklegt er að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Relvar Ellipta inniheldur laktósa

Ef óþol fyrir sykrum eða mjólkurpróteini hefur verið staðfest, skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

3.Hvernig nota á Relvar Ellipta

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um.

Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum, hjúkrunarfræðingnum eða lyfjafræðingi.

Hve mikið skal nota

Astmi

Ráðlagður skammtur til meðferðar við astma er ein innöndun (92 míkróg af flútíkasónfúróati og 22 míkróg af vílanteróli) einu sinni á dag, á sama tíma dag hvern.

Ef um er að ræða alvarlegan astma getur læknirinn ákveðið að þú notir eina innöndun af hærri styrkleikanum (184 míkróg af flútíkasónfúróati og 22 míkróg af vílanteróli). Þessi skammtur er einnig notaður einu sinni á dag, á sama tíma dag hvern.

Langvinn lungnateppa

Ráðlagður skammtur við langvinnri lungnateppu er ein innöndun (92 míkróg af flútíkasónfúróati og 22 míkróg af vílanteróli) einu sinni á dag á sama tíma dag hvern.

Hærri styrkleikinn af Relvar Ellipta hentar ekki til meðferðar við langvinnri lungnateppu.

Notið Relvar Ellipta á sama tíma daglega, þar sem lyfið virkar í 24 klukkustundir

Það er mjög mikilvægt að nota lyfið á hverjum degi eins og læknirinn hefur sagt til um. Þetta stuðlar að því að þú sért einkennalaus allan daginn og nóttina.

Relvar Ellipta skal ekki nota við bráðri mæði eða blísturshljóðum við öndun. Ef þú færð slíkt kast verður þú að nota skjótvirkt innöndunarlyf (svo sem salbútamól).

Ef þér finnst þú oftar en venjulega mæðast eða fá blísturshljóð, eða ef þú notar skjótvirka innöndunarlyfið meira en venjulega skaltu leita til læknisins.

Hvernig nota á Relvar Ellipta

Sjá nákvæmar leiðbeiningar, skref-fyrir-skref, aftan við kafla 6 í þessum fylgiseðli.

Þú þarft ekki að undirbúa Relvar Ellipta á neinn sérstakan hátt, ekki einu sinni þegar þú notar það í fyrsta sinn.

Ef einkenni batna ekki

Ef einkennin (mæði, blísturshljóð við öndun, hósti) batna ekki eða versna, eða ef þú ert að nota skjótvirka innöndunarlyfið oftar

Hafðu samband við lækninn eins fljótt og hægt er.

Ef notað er meira af Relvar Ellipta en mælt er fyrir um

Leitaðu ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef þú notar óvart meira af Relvar Ellipta en læknirinn hefur mælt fyrir um. Þú gætir fundið fyrir hraðari hjartslætti en venjulega, skjálfta eða höfuðverk.

Ef notað er meira en mælt er fyrir um í langan tíma er mjög mikilvægt að leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Það er vegna þess að stórir skammtar af Relvar Ellipta geta minnkað magn sterahormóna sem eru framleidd náttúrulega í líkamanum.

Ef gleymist að nota Relvar Ellipta

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Taka skal næsta skammt á venjulegum tíma.

Ef blísturshljóð koma fram við öndun eða mæði eða einhver önnur einkenni astmakasts skal nota skjótvirkt innöndunarlyf (t.d. salbútamól) og leita ráða hjá lækni.

Ekki hætta að nota Relvar Ellipta án þess að fá ráðleggingar

Notið lyfið eins lengi og læknirinn mælir með því. Það er aðeins virkt svo lengi sem þú notar það. Ekki hætta nema samkvæmt ráðleggingum læknis, jafnvel þó þér líði betur.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ofnæmisviðbrögð

Relvar Ellipta veldur mjög sjaldan ofnæmisviðbrögðum (þau koma fyrir hjá færri en 1 einstaklingi af hverjum 1000).

Ef þú færð eitthvert eftirtalinna einkenna eftir notkun Relvar Ellipta skaltu hætta að nota lyfið og láta lækninn strax vita.

húðútbrot (ofsakláða) eða roða

þrota, stundum í andliti eða munni (ofnæmisbjúg)

mikil blísturshljóð við öndun, hósta eða öndunarerfiðleika

skyndilegt máttleysi eða aðsvif (sem getur leitt til losts eða meðvitundarleysis)

Skyndilegir öndunarerfiðleikar eftir notkun Relvar Ellipta koma fyrir í mjög sjaldgæfum tilvikum (þeir koma fyrir hjá færri en 1 einstaklingi af hverjum 1000).

Skyndilegir öndunarerfiðleikar

Ef öndunin eða blísturshljóðin versna strax eftir að þú notar lyfið, þá skal þegar í stað hætta notkun þess og leita eftir læknisaðstoð.

Lungnabólga (sýking í lungum) hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu og hjá sjúklingum með astma (algeng aukaverkun)

Láttu lækninn vita ef þú færð eitthvað af eftirtöldum einkennum á meðan þú notar Relvar Ellipta – þetta geta verið einkenni lungnasýkingar:

hiti eða kuldahrollur

aukinn uppgangur slíms, breytingar á lit slíms

aukinn hósti eða auknir öndunarerfiðleikar

Aðrar aukaverkanir eru m.a.:

Mjög algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá meira en 1 af hverjum 10 einstaklingum:

höfuðverkur

kvef

Algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:

aumir, upphleyptir flekkir í munni eða hálsi af völdum sveppasýkingar (hvítsveppasýkingar). Að skola munninn með vatni strax eftir notkun Relvar Ellipta getur komið í veg fyrir þessa aukaverkun

bólga í lungum (berkjubólga)

sýking í skútum í nefi eða hálsi

flensa

verkur og erting aftarlega í munni og hálsi

skútabólga

kláði eða stíflur í nefi, nefrennsli

hósti

raddtruflanir

veiking beina, sem veldur brotum

magaverkur

bakverkur

hár hiti

liðverkir

vöðvakrampar

Sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum:

• óreglulegur hjartsláttur

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1000 einstaklingum:

hraðari hjartsláttur (hraðsláttur)

hjartsláttarónot

skjálfti

kvíði

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Relvar Ellipta

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir Fyrnist/EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka og ekki opna bakkann með þynnulokinu fyrr en þú ert tilbúin/n til að nota lyfið. Nota má lyfið í allt að 6 vikur eftir að bakkinn er opnaður. Skráið daginn sem farga skal lyfinu, í rýmið sem til þess er ætlað á miðanum á tækinu. Dagsetningin skal skráð um leið og innöndunartækið er tekið úr bakkanum.

Ef lyfið er geymt í kæli skal leyfa því að ná stofuhita í a.m.k. klukkustund fyrir notkun.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Relvar Ellipta inniheldur

-Virku innihaldsefnin eru flútíkasónfúróat og vílanteról. Hver stök innöndun gefur skammt (skammt sem fer í gegnum munnstykkið) sem er 92 eða 184 míkróg af flútíkasónfúróati og 22 míkróg af vílanteróli (sem trífenatat).

-Önnur innihaldsefni eru laktósaeinhýdrat og magnesíumsterat.

Lýsing á útliti Relvar Ellipta og pakkningastærðir

Ellipta tækið sjálft er ljósgrátt innöndunartæki með gulu loki á munnstykkinu og skammtateljara. Því er pakkað í bakka úr lagskiptri þynnu með loki úr þynnu sem fletta má af. Bakkinn inniheldur poka með þurrkefni til að minnka raka í pakkningunni. Þegar lokið hefur verið tekið af bakkanum skal henda þurrkefninu - það má hvorki borða né anda því inn. Ekki þarf að geyma tækið í bakkanum úr lagskiptu þynnunni þegar búið er að opna hann.

Innöndunartækið inniheldur tvo strimla úr lagskiptri álþynnu með 14 eða 30 skömmtum. Fjölpakkning inniheldur 3 x 30 skammta innöndunartæki.

Leiðbeiningar, skref-fyrir-skref

Hvað er Ellipta innöndunartæki?

Þegar Ellipta innöndunartæki er notað í fyrsta skipti þarf ekki að athuga hvort það virki rétt og það þarf ekki að undirbúa það til notkunar á neinn sérstakan hátt. Aðeins skal fylgja þessum leiðbeiningum, skref-fyrir-skref.

Askjan með Relvar Ellipta innöndunartækinu inniheldur

Lok á bakkann

Askja

Innöndunar-

tæki

Fylgiseðillinn

Þurrkefni

Bakki

Innöndunartækinu er pakkað í bakka. Ekki opna bakkann fyrr en þú ert tilbúinn anda að þér skammti af lyfinu. Rífðu lokið af til að opna bakkann þegar þú ætlar að nota innöndunarlyfið. Bakkinn inniheldur poka af þurrkefni til að minnka raka. Hentu þurrkpokanum - það má hvorki opna hann, borða anda honum inn.

Þurrkpoki

Þegar innöndunartækið er tekið út úr bakkanum er það lokað. Ekki opna innöndunartækið fyrr en þú ert tilbúin/n til að nota lyfið. Þegar bakkinn hefur verið opnaður skaltu skrá „Fargist“ dagsetninguna á miðann á tækinu, í rýmið sem til þess er ætlað. „Fargist“ dagsetningin er 6 vikum eftir að þú opnar bakkann. Eftir það skal lyfið ekki lengur notað. Farga má bakkanum eftir að hann hefur verið opnaður.

Leiðbeiningarnar, skref fyrir skref, fyrir 30 skammta Ellipta innöndunartæki (30 daga birgðir) hér á eftir, eiga einnig við fyrir 14 skammta Ellipta innöndunartæki (14 daga birgðir).

1.Þetta skal lesa áður en byrjað er

Ef þú opnar og lokar lokinu án þess að anda lyfinu inn tapast skammturinn. Skammturinn sem tapast er örugglega geymdur í innöndunartækinu, en verður ekki lengur aðgengilegur.

Það er ekki mögulegt að taka viðbótarmagn af lyfinu eða tvöfaldan skammt í einni innöndun fyrir slysni.

Skammtatelj ari

 

Lok

Hann sýnir hve margir skammtar af

 

Í hvert sinn sem lokið

lyfinu eru eftir í innöndunartækinu.

 

er opnað verður einn

Áður en byrj að er að nota

 

skammtur af lyfinu

innöndunartækið sýnir hann

 

tilbúinn til notkunar

nákv æmlega 30 skammta.

 

 

Hann telur niður um 1 í hvert sinn

 

 

sem lokið er opnað.

 

 

Þegar minna en 10 skammtar eru

 

 

eftir er hálfur skammtatelj arinn

 

 

rauður.

 

 

Þegar síðasti skammturinn hefur verið

 

 

notaður, er hálfur skammtateljarinn

 

 

rauður og sýnir töluna 0.

 

 

Innöndunartækið er nú tómt.

 

 

Ef lokið er opnað eftir þetta verður

 

 

skammtateljarinn alveg rauður.

 

 

 

 

 

2.Skammtur undirbúinn

Ekki opna lokið fyrr en þú ert tilbúin/n að taka skammtinn. Ekki hrista innöndunartækið.

Renndu lokinu niður þar til heyrist „smellur“.

Munnstykki

Loftop

„smellur“

Lyfið er nú tilbúið til innöndunar.

Skammtateljarinn telur niður um 1 því til staðfestingar.

Ef skammtateljarinn telur ekki niður þegar þú heyrir „smell“ gefur innöndunartækið ekki skammt. Skilaðu því aftur í apótekið og fáðu ráðleggingar.

3.Andaðu lyfinu að þér

Haltu innöndunartækinu frá þér og andaðu frá þér eins vel og þú getur án óþæginda. Ekki anda frá þér í gegnum innöndunartækið.

Settu munnstykkið á milli varanna og lokaðu munninum þétt umhverfis það. Ekki teppa loftopin með fingrunum.

Andaðu einu sinni rólega, jafnt og djúpt að þér. Haltu niðri í þér andanum eins lengi og þú getur (a.m.k. 3-4 sekúndur).

Taktu innöndunartækið frá munninum.

Andaðu hægt og rólega frá þér.

Ekki er víst að þú finnir fyrir bragði eða áferð lyfsins, jafnvel þótt þú notir innöndunartækið á réttan hátt.

Notaðu þurra bréfþurrku ef þú vilt hreinsa munnstykkið, áður en þú lokar því.

4.Lokaðu innöndunartækinu og skolaðu munninn

Renndu lokinu upp eins langt og það kemst til að hylja munnstykkið.

• Skolaðu munninn með vatni eftir notkun innöndunartækisins, ekki kyngja.

Þetta minnkar líkur á að fram komi aukaverkanir eins og særindi í munni eða hálsi.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Glaxo Group Limited,

980 Great West Road,

Brentford,

Middlesex TW8 9GS.

Bretland

Framleiðandi:

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations),

Priory Street,

Ware,

Hertfordshire, SG12 0DJ

Bretland

Glaxo Operations UK Limited (undir heitinu GlaxoWellcome Operations), Harmire Road,

Barnard Castle,

County Durham DL12 8DT,

Bretland.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Tel: + 370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Teл.: + 359 2 953 10 34

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 222 001 111

Tel.: + 36 1 225 5300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline Malta

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

Tel: + 31 (0)30 6938100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: + 372 6676 900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

Tel: + 351 21 412 95 00

diam@gsk.com

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 385 1 6051 999

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4955000

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður <{MM/ÁÁÁÁ}> <í {mánuður ÁÁÁÁ}>.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf