Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Repaglinide Teva (repaglinide) – áletranir - A10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRepaglinide Teva
ATC-kóðiA10BX02
Efnirepaglinide
FramleiðandiTeva Pharma B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

Repaglinide Teva 0,5 mg töflur

Repaglíníð

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 0,5 mg af repaglíníði.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

90 töflur

120 töflur

270 töflur

360 töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/530/001 30 töflur

EU/1/09/530/002 90 töflur

EU/1/09/530/003 120 töflur

EU/1/09/530/004 270 töflur

EU/1/09/530/005 360 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Repaglinide Teva 0,5 mg töflur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Repaglinide Teva 1 mg töflur

Repaglíníð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 1 mg af repaglíníði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

90 töflur

120 töflur

270 töflur

360 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/530/006 30 töflur

EU/1/09/530/007 90 töflur

EU/1/09/530/008 120 töflur

EU/1/09/530/009 270 töflur

EU/1/09/530/010 360 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Repaglinide Teva 1 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

UMBÚÐIR

1. HEITI LYFS

Repaglinide Teva 2 mg töflur

Repaglíníð

2. VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 2 mg af repaglíníði.

3. HJÁLPAREFNI

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

30 töflur

90 töflur

120 töflur

270 töflur

360 töflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/530/011 30 töflur

EU/1/09/530/012 90 töflur

EU/1/09/530/013 120 töflur

EU/1/09/530/014 270 töflur

EU/1/09/530/015 360 töflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Repaglinide Teva 2 mg töflur

17. EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Repaglinide Teva 0,5 mg töflur

Repaglíníð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Repaglinide Teva 1 mg töflur

Repaglíníð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUPAKKNING

1. HEITI LYFS

Repaglinide Teva 2 mg töflur

Repaglíníð

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

B. FYLGISEĐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Repaglinide Teva 0,5 mg töflur

Repaglinide Teva 1 mg töflur

Repaglinide Teva 2 mg töflur

Repaglíníð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Repaglinide Teva og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Repaglinide Teva

3.Hvernig nota á Repaglinide Teva

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Repaglinide Teva

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Repaglinide Teva og við hverju það er notað

Repaglinide Teva er sykursýkislyf til inntöku sem inniheldur repaglíníð sem hefur þau áhrif að briskirtillinn framleiðir meira insúlín og við það minnkar sykur (glúkósa) í blóðinu.

Sykursýki tegund 2 er sjúkdómur þar sem briskirtillinn framleiðir ekki nóg af insúlíni til að stjórna sykurmagni í blóði eða þar sem líkaminn bregst ekki eðlilega við insúlíninu sem brisið framleiðir.

Repaglinide Teva er notað til meðferðar á sykursýki tegund 2 hjá fullorðnum til viðbótar við betri stjórn á mataræði og hreyfingu. Meðferð er yfirleitt hafin þegar mataræði, hreyfing og megrun eingöngu, hafa ekki nægt til að hafa stjórn á blóðsykri (eða lækka hann). Einnig er unnt að gefa Repaglinide Teva samhliða metformíni, sem er annað lyf við sykursýki.

Sýnt hefur verið fram á að Repaglinide Teva lækkar blóðsykur, sem hjálpar til við að koma í veg fyrir fylgikvilla af völdum sykursýki.

2. Áður en byrjað er að nota Repaglinide Teva

Ekki má taka Repaglinide Teva:

Ef um er að ræða ofnæmi fyrir repaglíníði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Ef þú ert með sykursýki tegund 1.

Ef sýra hefur aukist í blóði (ketónblóðsýring vegna sykursýki).

Ef þú ert með alvarlegan lifrarsjúkdóm.

Ef þú tekur gemfíbrózíl (lyf sem notað er til að lækka magn blóðfitu).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Repaglinide Teva er notað.

Ef þú ert með lifrarsjúkdóm. Ekki er mælt með notkun Repaglinide Teva fyrir sjúklinga með í meðallagi alvarlega lifrarsjúkdóma. Ef þú hefur alvarlegan lifrarsjúkdóm áttu ekki að taka Repaglinide Teva (sjá kaflann Ekki má taka Repaglinide Teva).

Ef þú ert með nýrnasjúkdóm. Taka skal Repaglinide Teva með varúð.

Ef fyrirhugað er að gera á þér stóra skurðaðgerð eða ef þú hefur nýlega gengið í gegnum alvarleg veikindi eða sýkingu. Þegar þannig er ástatt getur verið að stjórn á sykursýkinni fari úr skorðum.

Ef þú ert yngri en 18 ára eða eldri en 75 ára. Ekki er mælt með notkun Repaglinide Teva. Notkun þess hefur ekki verið rannsökuð hjá þessum aldurshópum.

Talaðu við lækninn ef eitthvað af framangreindu á við um þig. Ekki er víst að notkun Repaglinide Teva henti þér. Læknirinn mun verða til ráðgjafar.

Börn og unglingar

Ekki taka þetta lyf ef þú ert yngri en 18 ára.

Ef þú færð blóðsykursfall (lágur blóðsykur)

Þú gætir fengið blóðsykursfall ef blóðsykurinn verður of lágur. Þetta getur gerst:

Ef þú tekur of mikið af Repaglinide Teva.

Ef þú stundar meiri líkamsþjálfun en venjulega.

Ef þú tekur önnur lyf eða hefur lifrar- eða nýrnasjúkdóm (sjá aðra kafla í 2. Áður en byrjað er að nota Repaglinide Teva).

Viðvörunarmerki blóðsykursfalls geta komið skyndilega. Þau geta verið: kaldur sviti, köld og föl húð, höfuðverkur, hraður hjartsláttur, ógleði, mikil hungurtilfinning, tímabundnar breytingar á sjón, syfja, óvenjuleg þreyta eða máttleysi, taugaóstyrkur eða skjálfti, kvíði, ringlun og einbeitingarerfiðleikar.

Ef blóðsykurinn er lágur eða þér finnst blóðsykursfall vera að koma: Fáðu þér glúkósatöflur eða sykurríkan matarbita eða drykk og hvíldu þig síðan.

Þegar einkenni blóðsykursfalls eru horfin eða þegar blóðsykurinn er kominn aftur í jafnvægi skaltu halda áfram Repaglinide Teva meðferðinni.

Segðu fólki frá því að þú hafir sykursýki og að ef þú fellur í yfirlið (missir meðvitund) vegna blóðsykursfalls verði að snúa þér á hliðina og fá læknishjálp án tafar. Segðu þeim að ekki megi gefa þér mat eða drykk. Það gæti valdið köfnun.

Ef ekki er veitt meðferð við alvarlegu blóðsykursfalli getur það valdið heilaskemmdum (tímabundnum eða viðvarandi) og jafnvel verið lífshættulegt.

Ef þú færð blóðsykursfall sem veldur því að þú fellur í yfirlið eða þú færð oft blóðsykursfall skaltu tala um það við lækninn. Breyta gæti þurft skömmtum af Repaglinide Teva, mataræði eða hreyfingu.

Ef blóðsykurinn verður of hár

Blóðsykurinn getur orðið of hár (blóðsykurshækkun). Þetta getur gerst:

Ef þú tekur of lítið af Repaglinide Teva.

Ef þú ert með sýkingu eða hita.

Ef þú borðar meira en venjulega.

Ef þú hreyfir þig minna en venjulega.

Viðvörunarmerki blóðsykurshækkunar koma fram smám saman. Þau eru: aukin þvaglát, þorsti, þurr húð og munnþurrkur. Ræddu þetta við lækninn. Það gæti þurft að breyta skömmtum af Repaglinide, mataræði eða hreyfingu.

Notkun annarra lyfja samhliða Repaglinide Teva

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Þú getur tekið Repaglinide Teva samhliða metformíni, sem er annað lyf við sykursýki, ef læknirinn ávísar því. Ef þú tekur gemfíbrózíl (sem er notað til að lækka magn blóðfitu) áttu ekki að taka Repaglinide Teva.

Svörun líkamans við Repaglinide Teva getur breyst ef þú tekur önnur lyf samhliða, sérstaklega eftirtalin lyf:

Mónóamínoxídasa-hemlar (MAO-hemlar) (notaðir til meðferðar við þunglyndi).

Beta-blokkar (notaðir til meðferðar við háum blóðþrýstingi eða hjartasjúkdómum).

ACE-hemlar (notaðir til meðferðar við hjartasjúkdómum).

Salisýlöt (t.d. asetýlsalisýlsýra).

Oktreótíð (notuð til meðferðar við krabbameini).

Bólgueyðandi gigtarlyf (ákveðin gerð verkjalyfja).

Sterar (vefaukandi sterar og barksterar – notaðir gegn blóðleysi eða til meðferðar við bólgu).

Getnaðarvarnalyf til inntöku (getnaðarvarnartöflur).

Tíazíð (þvagræsilyf eða „bjúgtöflur“).

Danazól (notað til meðferðar á blöðrum í brjóstum og legslímuflakki).

Skjaldkirtilslyf (notuð til meðferðar við of litlu magni skjaldkirtilshormóna).

Adrenvirk lyf (notuð til meðferðar við astma).

Klaritrómýsín, trímetóprím, rífampicín (sýklalyf).

Ítrakónazól, ketókónazól (lyf við sveppasýkingum).

Gemfíbrózíl (notað til meðferðar við of mikilli blóðfitu).

Ciclosporín (notað til bælingar á ónæmiskerfinu).

Deferasirox (notað til að draga úr langvarandi járnofhleðslu).

Clopidogrel (kemur í veg fyrir blóðtappa).

Fenýtóín, karbamazepín, fenóbarbital (notað til meðferðar við flogaveiki).

Jóhannesarjurt (jurtalyf).

Notkun Repaglinide Teva með áfengi

Áfengi getur breytt getu Repaglinide Teva til þess að lækka blóðsykurinn. Fylgstu með einkennum um blóðsykursfall.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Þú átt ekki að taka Repaglinide Teva ef þú ert þunguð eða hyggst verða þunguð.

Þú átt ekki að taka Repaglinide Teva ef þú ert með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Ef blóðsykurinn er lágur eða hár getur það haft áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar véla. Hafðu í huga að þú gætir sett sjálfa/-n þig eða aðra í hættu. Spyrðu lækninn hvort þú ættir að aka ef þú:

færð oft blóðsykursfall

færð fá eða engin viðvörunarmerki um blóðsykursfall.

3.Hvernig nota á Repaglinide Teva

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum.

Læknirinn mun ákvarða skammtinn fyrir þig.

Venjulegur upphafsskammtur er 0,5 mg tekinn fyrir hverja aðalmáltíð. Gleyptu töflurnar með glasi af vatni, rétt fyrir eða allt að 30 mínútum fyrir hverja aðalmáltíð.

Læknirinn getur aukið skammtinn í allt að 4 mg sem taka á rétt fyrir eða allt að 30 mínútum fyrir hverja aðalmáltíð. Ráðlagður hámarksskammtur á sólarhring er 16 mg.

Ekki á að taka stærri skammt af Repaglinide Teva en læknirinn hefur ráðlagt.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur of margar töflur getur blóðsykurinn orðið of lágur og leitt til blóðsykursfalls. Lestu í kaflanum Ef þú færð blóðþrýstingsfall um hvað blóðsykursfall er og hvernig á að meðhöndla það.

Ef gleymist að taka Repaglinide Teva

Ef þú missir úr einn skammt skaltu taka næsta skammt eins og venjulega – ekki taka tvöfaldan skammt.

Ef hætt er að nota Repaglinide Teva

Hafðu í huga að tilætluð áhrif nást ekki ef þú hættir að taka Repaglinide Teva. Sykursýkin getur versnað. Ef nauðsynlegt er að breyta meðferð þinni þarftu fyrst að hafa samband við lækninn.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Blóðsykursfall

Algengasta aukaverkunin er blóðsykursfall sem getur komið fram hjá allt að 1 af hverjum 10 sjúklingum (sjá Ef þú færð blóðsykursfall í kafla 2). Þessi aukaverkun er yfirleitt væg/í meðallagi mikil en getur stundum leitt til meðvitundarleysis eða dás af völdum sykursýki. Ef þetta gerist, þarf læknisaðstoð samstundis.

Ofnæmi

Ofnæmi kemur örsjaldan fyrir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 sjúklingum). Einkenni eins og þroti, öndunarerfiðleikar, hraður hjartsláttur, svimi og svitamyndun geta verið einkenni bráðaofnæmisviðbragða. Hafa skal samband við lækni samstundis.

Aðrar aukaverkanir

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 sjúklingum)

Magaverkir.

Niðurgangur.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 sjúklingum)

Brátt kransæðaheilkenni (en er e.t.v. ekki af völdum lyfsins).

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 sjúklingum)

Uppköst.

Hægðatregða.

Sjóntruflanir.

Alvarleg áhrif á lifur, óeðlileg lifrarstarfsemi eins og aukin lifrarensím í blóði.

Tíðni ekki þekkt

Ofnæmi (svo sem útbrot, kláði í húð, roði í húð, þroti í húð).

Ógleði.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Repaglinide Teva

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnu á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Repaglinide Teva inniheldur

-Virka innihaldsefnið er repaglíníð.

-Önnur innihaldsefni eru: Örkristölluð sellulósa (E460), meglúmín, póloxamer 188, póvídón K-30, vatnsfrítt kalsíumhýdrógenfosfat, vatnsfrí díoxíð sílikonkvoða, kalíumpólakrilín, maíssterkja, magnesíumsterat, álindígókarmín (E132) (eingöngu 0,5 mg taflan) gult járnoxíð (E172) (eingöngu 1 mg taflan) og rautt járnoxíð (E172) (eingöngu 2 mg taflan).

Lýsing á útliti Repaglinide Teva og pakkningastærðir

Repaglinide Teva 0,5 mg taflan er ljósblá eða blá hylkislaga tafla og í hana er grafið “93” á annarri hliðinni og “210” á hinni.

Repaglinide Teva 1 mg taflan er gul eða ljósgul hylkislaga tafla og í hana er grafið “93” á annarri hliðinni og “211” á hinni.

Repaglinide Teva 2 mg taflan er dröfnótt ferskjulit hylkislaga tafla og í hana er grafið “93” á annarri hliðinni og “212” á hinni.

Lyfið er fáanlegt í pakkningastærðum með 30, 90, 120, 270 eða 360 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Framleiðandi

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13.

Debrecen H-4042

Ungverjaland

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company

H-2100 Gödöllö,

Táncsics Mihály út 82

Ungverjaland

Teva UK Ltd.

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne,

East Sussex

BN22 9AG,

Bretland

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

GALIEN LPS 98 rue Bellocier 89100 Sens Frakkland

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren-Weiler Þýskaland

TEVA PHARMA S.L.U

C/ C, n° 4, Polígono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza

Spánn

Ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið, vinsamlegast hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech

Teva Norway AS

Eesti filiaal

Tlf: +47 66 77 55 90

Tel: +372 6610801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 784 980

Tel: +44 1977 628500

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf