Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Replagal (agalsidase alfa) – áletranir - A16AB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsReplagal
ATC-kóðiA16AB03
Efniagalsidase alfa
FramleiðandiShire Human Genetic Therapies AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA / 3,5 ML HETTUGLAS

1.HEITI LYFS

Replagal 1 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Agalsídasi alfa

2.VIRK(T) EFNI

Í einu hettuglasi eru 3,5 mg af agalsídasa alfa

3.HJÁLPAREFNI

Einbasískt natríumfosfat, einhýdrat pólýsorbat 20

natríumklóríð

natríumhýdroxíð vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 x 3,5 ml innrennslisþykkni, lausn

4 x 3,5 ml innrennslisþykkni, lausn

10 x 3,5 ml innrennslisþykkni, lausn

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Shire Human Genetic Therapies AB

Vasagatan 7

111 20 Stockholm

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/01/189/001

EU/1/01/189/002

EU/1/01/189/003

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ 3,5 ML

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Replagal 1 mg/ml sæft þykkni

Agalsídasi alfa

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

3,5 ml

6.ANNAÐ

Geymið í kæli

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf