Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rilutek (riluzole) – áletranir - N07XX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRilutek
ATC-kóðiN07XX02
Efniriluzole
FramleiðandiAventis Pharma S.A.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

RILUTEK 50 mg filmuhúðaðar töflur ríluzól

2.VIRK(T) EFNI

Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 50 mg af ríluzóli.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

56 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til inntöku

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex, Frakkland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/96/010/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

RILUTEK

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PVC/ÁLÞYNNUR

1.HEITI LYFS

RILUTEK 50 mg filmuhúðaðar töflur

Rílúzól

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Aventis Pharma

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP.

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf