Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Fylgiseðill - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nafn lyfsRiprazo
ATC-kóðiC09XA02
Efnialiskiren
FramleiðandiNovartis Europharm Ltd.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

 

-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukav rkanir

 

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

markaðsleyfi

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.

Upplýsingar um Riprazo og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Riprazo

3.

Hvernig nota á Riprazo

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

5.

Hvernig geyma á Riprazo

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

 

 

1.

Upplýsingar um Riprazo og við hverju það er notað

 

Riprazo töflur innihalda virka efnið aliskiren. Aliski enmeðtilheyrir lyfjaflokki sem kallast renínhemlar. Riprazo er blóðþrýstingslækkandi hjá fullorðn m sjúklingum. Renínhemlar minnka það magn

Hár blóðþrýstingur eykur álag álengurhjarta og slagæðar. Ef þetta ástand varir lengi getur það leitt til skemmda á æðum í heila, hjarta og nýrum og getur leitt til heilaslags, hjartabilunar, hjartaáfalls eða

angíótensíns II sem líkaminn getur myndað. Angíótensín II veldur því að æðarnar dragast saman, sem hækkar blóðþrýsting. Þegar magn angíótensíns II minnkar slaknar á æðunum, sem lækkar blóðþrýsting.

2. Áðureren by ekkijað er að nota Riprazo

nýrnabilunar. Með því að læ a blóðþrýsting niður í eðlileg gildi dregur úr hættu á þessum sjúkdómum.

Ekki má nota Riprazo

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir aliskireni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Þeir sem telja sig hugsanlega hafa ofnæmi fyrir lyfinu eiga að ræða það við lækni áður en byrjað er að nota lyfið.

-ef þú hefur fundið fyrir eftirtöldum gerðum ofsabjúgs (öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, eða þroti í andliti, á höndum og fótum, kringum augu, í vörum og/eða tungu):

-ofsabjúg við notkun aliskirens

-arfgengum ofsabjúg

-ofsabjúg án þekktrar ástæðu

-síðustu 6 mánuði meðgöngu eða ef þú ert með barn á brjósti, sjá kaflann „Meðganga og brjóstagjöf“.

-ef þú notar ciclosporin (lyf sem notað er við líffæraígræðslur til að koma í veg fyrir höfnun á

líffæri eða við öðrum sjúkdómum, t.d. iktsýki eða ofnæmishúðbólgu), itraconazol (lyf sem notað er við sveppasýkingum) eða kínidín (lyf sem notað er til að laga hjartsláttartruflanir).Lyfið

-ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og þú ert á meðferð með lyfi af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru við háum blóðþrýstingi:

- „ACE hemli“, t.d. enalapril, lisinopril, ramipril o.s.frv.,

eða

-„angíótensín II viðtakablokka“, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan o.s.frv.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Riprazo er notað:

-ef þú notar þvagræsilyf (lyfjaflokkur sem einnig nefnist bjúgtöflur og eykur þvagmyndun).

-ef þú ert á meðferð með lyfi af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru við háum blóðþrýstingi:

-„ACE hemli“, t.d. enalapril, lisinopril, ramipril o.s.frv.,

eða

-„angíótensín II viðtakablokka“, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan o.s.frv.

-ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi mun læknirinn íhuga vandlega hvort Riprazo henti þér og hann gæti viljað hafa náið eftirlit með þér.

-ef þú hefur fengið ofsabjúg (öndunarerfiðleika eða kyngingarerfiðleika, eða þrota í andlit, á

hendur og fætur, kringum augu, í varir og/eða tungu). Ef þetta á sér stað s ltu hætta að nota Riprazo og hafa samband við lækninn.

-ef þú ert með nýrnaslagæðarþrengsli (þrenging í blóðæðunum sem liggja til annars eða beggja nýrnanna).

-ef þú ert með alvarlega hjartabilun (hjartasjúkdómur sem veldur því að hjartað getur ekki dælt nægu blóði um líkamann).markaðsleyfi

Börn og unglingar

 

með

 

 

Ekki er mælt með notkun Riprazo handa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Aldraðir

lengur

 

Hjá meirihluta sjúklinga 65 ára eða eldri hefur 300 mg skammtur af Riprazo ekki meiri blóðþrýstingslækkandi áhrif en 150 mg skammt .

Notkun annarra lyfja samhliða Riprazo

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Þú mátt ekki nota Riprazo ef þú ert á meðferð með ciclosporini (lyf sem notað er við líffæraígræðslur til að koma í veg fyrirekkihöfnun líffæris eða við öðrum sjúkdómum, t.d. iktsýki eða ofnæmishúðbólgu),

itraconazoli (lyf sem notað er við sveppasýkingum) eða kínidíni (lyf sem notað er til að leiðrétta hjartsláttartruflanir).

Vera má aðerlækni inn þurfi að breyta skömmtum og/eða grípa til annarra varúðarráðstafana ef þú notar einhver ftirtalinna lyfja:

-Lyf s m auka magn kalíums í blóðinu. Þar á meðal eru kalíumsparandi þvagræsilyf, kalíum uppbót.

-Furosemíð, sem tilheyrir flokki lyfja sem nefnast þvagræsilyf, eða bjúgtöflur, og notuð eru til að auka þvagmyndun.

-Lyf af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru við háum blóðþrýstingi:Lyfið

-„ACE hemli“, t.d. enalapril, lisinopril, ramipril o.s.frv.,

eða

-„angíótensín II viðtakablokka“, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan o.s.frv.

-Ketoconazol, lyf sem notað er við sveppasýkingum.

-Verapamil, lyf sem notað er til að lækka blóðþrýsting, til að laga hjartsláttartruflanir eða meðhöndla hjartaöng.

-Ákveðin tegund verkjalyfja sem kallast bólgueyðandi gigtarlyf.

Notkun Riprazo með mat eða drykk

Taka á þetta lyf ásamt léttri máltíð einu sinni á sólarhring, helst alltaf á sama tíma sólarhringsins. Þú átt ekki að taka þetta lyf með greipaldinsafa.

Meðganga og brjóstagjöf

Þungaðar konur og konur með barn á brjósti mega ekki nota þetta lyf (sjá kaflann Ekki má nota Riprazo). Við grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Ef þú verður þunguð meðan á meðferð með þessu lyfi stendur, skaltu strax hætta að nota lyfið og hafa samband við lækninn.

Akstur og notkun véla

Lyfið getur valdið sundli og getur slíkt haft áhrif á einbeitingargetu. Áður en þú stundar akstur, stjórnar vélum eða framkvæmir önnur störf sem krefjast einbeitingar skaltu ganga úr skugga um hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

3. Hvernig nota á Riprazo

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi

Þeir sem eru með of háan blóðþrýsting eru oft einkennalausir. Mörgum getur liðið alveg eðlilega. Það er mikilvægt að þú notir þetta lyf nákvæmlega eins og læknirinn hefur ælt fyrir um, til þess að ná

Venjulegur upphafsskammtur er ein 150 mg tafla einu sinni á sólarhring. Blóðþrýstingslækkandi áhrifin koma fram innan tveggja vikna frá því að meðferðin hefst.

sem bestum árangri og draga úr hættu á aukaverkunum. Mættu í reglulegt eftirlit hjá lækninum jafnvel

þó þér líði vel.

með

markaðsleyfi

 

 

 

 

lengur

Það fer eftir því hvernig lyfið verkar á hvern og einn hvort læknirinn ákveður að auka skammtinn í

eina 300 mg töflu einu sinni á sólarhring. H gsanlegt er að læknirinn ávísi Riprazo ásamt öðrum

blóðþrýstingslækkandi lyfjum.

 

Notkun lyfsins

Mælt er með að taka töflurnar m ð vatni. Lyfið á að taka ásamt léttri máltíð einu sinni á sólarhring, helst alltaf á samaekkitíma sólarhr ngsins. Þú átt ekki að taka lyfið með greipaldinsafa.

Ef notaður er stærri s ammtur af Riprazo en mælt er fyrir um

Ef þú hefur fyrir slysni t ið inn of margar Riprazo töflur skaltu tafarlaust ráðfæra þig við lækni. Þú gætir þurft á læknisaðstoð að halda.

Ef gleymist að taka Riprazo

Ef gleymist að nota lyfið skal taka það inn strax og eftir því er munað. Síðan skal taka næsta skammt á

venjulegum tíma. Ef hins vegar er nánast komið að næsta skammti skal sleppa þeim skammtinum sem

 

 

er

gleymd st. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Lyfið

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar:

Nokkrir sjúklingar hafa fengið þessar alvarlegu aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum). Ef eitthvað af eftirtöldu kemur fram, skaltu láta lækninn strax vita:

Alvarleg ofnæmisviðbrögð með einkennum svo sem útbrotum, kláða, þrota í andliti, vörum eða tungu, öndunarerfiðleikum, sundli.

Hugsanlegar aukaverkanir:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): Niðurgangur, liðverkir, mikið magn kalíums í blóði, sundl.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): Útbrot (þetta geta einnig verið merki um ofnæmisviðbrögð eða ofsabjúg – sjá „Mjög sjaldgæfar“ aukaverkanir hér á eftir), nýrnasjúkdómur þar með talið bráð nýrnabilun (verulega minnkuð þvaglosun), þroti á höndum, ökklum eða fótum (bjúgur á útlimum), veruleg viðbrögð í húð (eitrunardreplos húðþekju og/eða áhrif á slímhúð í munni – húðroði, blöðrumyndun á vörum, augum eða í munni, húðflögnun, hiti), lágur blóðþrýstingur, hjartsláttarónot, hósti, kláði, útbrot ásamt kláða (ofsakláði), aukin lifrarensím.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): Alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðaofnæmisviðbrögð), ofnæmisviðbrögð (ofnæmi)markaðsleyfiog ofsabjúgur (einkenni þess

geta verið öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, útbrot, kláði, ofsakláði eða þroti í andliti, á höndum og fótum, kringum augu, í vörum og/eða tungu, sundl), aukið magn kreatíníns í blóði, húðroði.

Ef eitthvað af ofangreindu hefur veruleg áhrif á þig skaltu láta lækninn vita. Þú gætir þurft að hætta að nota Riprazo.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um au averkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

5. Hvernig geyma á Riprazo

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

með

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind r á öskjunni og þynnu. Fyrningar- dagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn aka.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsin ar

Riprazo inniheldur

-

Virka innihaldsefnið er a iskir n (sem hemifumarat) 150 mg.

-

Önnur innihaldsefni eru crospovidon,lengurhýprómellósa, magnesíumsterat, macrogol, örkristölluð

 

 

 

ekki

 

sellulósa, povidon, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, títantvíoxíð (E 171), svart járnoxíð (E 172), rautt

 

járnoxíð (E 172).

Lýsing á útliti Riprazo og pakkningastærðir

 

 

er

 

Riprazo 150 mg filmuhúðaðar töflur eru ljósbleikar, kringlóttar töflur, kúptar á báðum hliðum, með

áletruninni „IL” á annarri hliðinni og „NVR” á hinni hliðinni.

Lyfið

 

 

Riprazo fæst í pakkningum sem innihalda 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eða 280 töflur. Pakkningar

sem

nn halda 84 (3x28), 98 (2x49) eða 280 (20x14) töflur eru fjölpakkningar. Ekki er víst að allar

pakkn ngastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

Framleiðandi

Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

España

 

 

ekki

 

 

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34

93 446 60 00

France

 

er

 

 

 

 

Novartis Pha ma S.A.S.

Tél: +33

1 55 47 66 00

Lyfið

 

 

Ireland

Novart s Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

markaðsleyfi

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

Magyarország

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

Malta

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +356 2122 2872

 

Nederland

 

 

Novartis Phar a B.V.

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

með

 

 

Norge

 

 

Novartis Norge AS

lengur

Tlf: +47 23 05 20 00

 

 

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

 

markaðsleyfi

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

með

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

 

 

ekki

lengur

 

 

er

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur

Aliskiren

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

 

-

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

 

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukav rkanir

 

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

markaðsleyfi

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.

Upplýsingar um Riprazo og við hverju það er notað

2.

Áður en byrjað er að nota Riprazo

3.

Hvernig nota á Riprazo

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

5.

Hvernig geyma á Riprazo

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

 

 

1.

Upplýsingar um Riprazo og við hverju það er notað

 

Riprazo töflur innihalda virka efnið aliskiren. Aliski enmeðtilheyrir lyfjaflokki sem kallast renínhemlar. Riprazo er blóðþrýstingslækkandi hjá fullorðn m sjúklingum. Renínhemlar minnka það magn

Hár blóðþrýstingur eykur álag álengurhjarta og slagæðar. Ef þetta ástand varir lengi getur það leitt til skemmda á æðum í heila, hjarta og nýrum og getur leitt til heilaslags, hjartabilunar, hjartaáfalls eða

angíótensíns II sem líkaminn getur myndað. Angíótensín II veldur því að æðarnar dragast saman, sem hækkar blóðþrýsting. Þegar magn angíótensíns II minnkar slaknar á æðunum, sem lækkar blóðþrýsting.

2. Áðureren by ekkijað er að nota Riprazo

nýrnabilunar. Með því að læ a blóðþrýsting niður í eðlileg gildi dregur úr hættu á þessum sjúkdómum.

Ekki má nota Riprazo

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir aliskireni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Þeir sem telja sig hugsanlega hafa ofnæmi fyrir lyfinu eiga að ræða það við lækni áður en byrjað er að nota lyfið.

-ef þú hefur fundið fyrir eftirtöldum gerðum ofsabjúgs (öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, eða þroti í andliti, á höndum og fótum, kringum augu, í vörum og/eða tungu):

-ofsabjúg við notkun aliskirens

-arfgengum ofsabjúg

-ofsabjúg án þekktrar ástæðu

-síðustu 6 mánuði meðgöngu eða ef þú ert með barn á brjósti, sjá kaflann „Meðganga og brjóstagjöf“.

-ef þú notar ciclosporin (lyf sem notað er við líffæraígræðslur til að koma í veg fyrir höfnun á

líffæri eða við öðrum sjúkdómum, t.d. iktsýki eða ofnæmishúðbólgu), itraconazol (lyf sem notað er við sveppasýkingum) eða kínidín (lyf sem notað er til að laga hjartsláttartruflanir).Lyfið

-ef þú ert með sykursýki eða skerta nýrnastarfsemi og þú ert á meðferð með lyfi af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru við háum blóðþrýstingi:

- „ACE hemli“, t.d. enalapril, lisinopril, ramipril o.s.frv.,

eða

-„angíótensín II viðtakablokka“, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan o.s.frv.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Riprazo er notað:

-ef þú notar þvagræsilyf (lyfjaflokkur sem einnig nefnist bjúgtöflur og eykur þvagmyndun).

-ef þú ert á meðferð með lyfi af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru við háum blóðþrýstingi:

-„ACE hemli“, t.d. enalapril, lisinopril, ramipril o.s.frv.,

eða

-„angíótensín II viðtakablokka“, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan o.s.frv.

-ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi mun læknirinn íhuga vandlega hvort Riprazo henti þér og hann gæti viljað hafa náið eftirlit með þér.

-ef þú hefur fengið ofsabjúg (öndunarerfiðleika eða kyngingarerfiðleika, eða þrota í andlit, á

hendur og fætur, kringum augu, í varir og/eða tungu). Ef þetta á sér stað s ltu hætta að nota Riprazo og hafa samband við lækninn.

-ef þú ert með nýrnaslagæðarþrengsli (þrenging í blóðæðunum sem liggja til annars eða beggja nýrnanna).

-ef þú ert með alvarlega hjartabilun (hjartasjúkdómur sem veldur því að hjartað getur ekki dælt nægu blóði um líkamann).markaðsleyfi

Börn og unglingar

 

með

 

 

Ekki er mælt með notkun Riprazo handa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Aldraðir

lengur

 

Hjá meirihluta sjúklinga 65 ára eða eldri hefur 300 mg skammtur af Riprazo ekki meiri blóðþrýstingslækkandi áhrif en 150 mg skammt .

Notkun annarra lyfja samhliða Riprazo

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Þú mátt ekki nota Riprazo ef þú ert á meðferð með ciclosporini (lyf sem notað er við líffæraígræðslur til að koma í veg fyrirekkihöfnun líffæris eða við öðrum sjúkdómum, t.d. iktsýki eða ofnæmishúðbólgu),

itraconazoli (lyf sem notað er við sveppasýkingum) eða kínidíni (lyf sem notað er til að leiðrétta hjartsláttartruflanir).

Vera má aðerlækni inn þurfi að breyta skömmtum og/eða grípa til annarra varúðarráðstafana ef þú notar einhver ftirtalinna lyfja:

-Lyf s m auka magn kalíums í blóðinu. Þar á meðal eru kalíumsparandi þvagræsilyf, kalíum uppbót.

-Furosemíð, sem tilheyrir flokki lyfja sem nefnast þvagræsilyf, eða bjúgtöflur, og notuð eru til að auka þvagmyndun.

-Lyf af öðrum hvorum eftirtalinna flokka lyfja sem notuð eru við háum blóðþrýstingi:Lyfið

-„ACE hemli“, t.d. enalapril, lisinopril, ramipril o.s.frv.,

eða

-„angíótensín II viðtakablokka“, t.d. valsartan, telmisartan, irbesartan o.s.frv.

-Ketoconazol, lyf sem notað er við sveppasýkingum.

-Verapamil, lyf sem notað er til að lækka blóðþrýsting, til að laga hjartsláttartruflanir eða meðhöndla hjartaöng.

-Ákveðin tegund verkjalyfja sem kallast bólgueyðandi gigtarlyf.

Notkun Riprazo með mat eða drykk

Taka á þetta lyf ásamt léttri máltíð einu sinni á sólarhring, helst alltaf á sama tíma sólarhringsins. Þú átt ekki að taka þetta lyf með greipaldinsafa.

Meðganga og brjóstagjöf

Þungaðar konur og konur með barn á brjósti mega ekki nota þetta lyf (sjá kaflann Ekki má nota Riprazo). Við grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Ef þú verður þunguð meðan á meðferð með þessu lyfi stendur, skaltu strax hætta að nota lyfið og hafa samband við lækninn.

Akstur og notkun véla

Lyfið getur valdið sundli og getur slíkt haft áhrif á einbeitingargetu. Áður en þú stundar akstur, stjórnar vélum eða framkvæmir önnur störf sem krefjast einbeitingar skaltu ganga úr skugga um hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

3. Hvernig nota á Riprazo

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi

Þeir sem eru með of háan blóðþrýsting eru oft einkennalausir. Mörgum getur liðið alveg eðlilega. Það er mikilvægt að þú notir þetta lyf nákvæmlega eins og læknirinn hefur ælt fyrir um, til þess að ná

Venjulegur upphafsskammtur er ein 150 mg tafla einu sinni á sólarhring. Blóðþrýstingslækkandi áhrifin koma fram innan tveggja vikna frá því að meðferðin hefst.

sem bestum árangri og draga úr hættu á aukaverkunum. Mættu í reglulegt eftirlit hjá lækninum jafnvel

þó þér líði vel.

með

markaðsleyfi

 

 

 

 

lengur

Það fer eftir því hvernig lyfið verkar á hvern og einn hvort læknirinn ákveður að auka skammtinn í

eina 300 mg töflu einu sinni á sólarhring. H gsanlegt er að læknirinn ávísi Riprazo ásamt öðrum

blóðþrýstingslækkandi lyfjum.

 

Notkun lyfsins

Mælt er með að taka töflurnar m ð vatni. Lyfið á að taka ásamt léttri máltíð einu sinni á sólarhring, helst alltaf á samaekkitíma sólarhr ngsins. Þú átt ekki að taka lyfið með greipaldinsafa.

Ef notaður er stærri s ammtur af Riprazo en mælt er fyrir um

Ef þú hefur fyrir slysni t ið inn of margar Riprazo töflur skaltu tafarlaust ráðfæra þig við lækni. Þú gætir þurft á læknisaðstoð að halda.

Ef gleymist að taka Riprazo

Ef gleymist að nota lyfið skal taka það inn strax og eftir því er munað. Síðan skal taka næsta skammt á

venjulegum tíma. Ef hins vegar er nánast komið að næsta skammti skal sleppa þeim skammtinum sem

 

 

er

gleymd st. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Lyfið

 

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar:

Nokkrir sjúklingar hafa fengið þessar alvarlegu aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum). Ef eitthvað af eftirtöldu kemur fram, skaltu láta lækninn strax vita:

Alvarleg ofnæmisviðbrögð með einkennum svo sem útbrotum, kláða, þrota í andliti, vörum eða tungu, öndunarerfiðleikum, sundli.

Hugsanlegar aukaverkanir:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum): Niðurgangur, liðverkir, mikið magn kalíums í blóði, sundl.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum): Útbrot (þetta geta einnig verið merki um ofnæmisviðbrögð eða ofsabjúg – sjá „Mjög sjaldgæfar“ aukaverkanir hér á eftir), nýrnasjúkdómur þar með talið bráð nýrnabilun (verulega minnkuð þvaglosun), þroti á höndum, ökklum eða fótum (bjúgur á útlimum), veruleg viðbrögð í húð (eitrunardreplos húðþekju og/eða áhrif á slímhúð í munni – húðroði, blöðrumyndun á vörum, augum eða í munni, húðflögnun, hiti), lágur blóðþrýstingur, hjartsláttarónot, hósti, kláði, útbrot ásamt kláða (ofsakláði), aukin lifrarensím.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum): Alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðaofnæmisviðbrögð), ofnæmisviðbrögð (ofnæmi)markaðsleyfiog ofsabjúgur (einkenni þess

geta verið öndunarerfiðleikar eða kyngingarerfiðleikar, útbrot, kláði, ofsakláði eða þroti í andliti, á höndum og fótum, kringum augu, í vörum og/eða tungu, sundl), aukið magn kreatíníns í blóði, húðroði.

Ef eitthvað af ofangreindu hefur veruleg áhrif á þig skaltu láta lækninn vita. Þú gætir þurft að hætta að nota Riprazo.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um au averkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli.

5. Hvernig geyma á Riprazo

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

með

 

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind r á öskjunni og þynnu. Fyrningar- dagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 30°C.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn aka.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsin ar

Riprazo inniheldur

-

Virka innihaldsefnið er a iskir n (sem hemifumarat) 300 mg.

-

Önnur innihaldsefni eru crospovidon,lengurhýprómellósa, magnesíumsterat, macrogol, örkristölluð

 

 

 

ekki

 

sellulósa, povidon, vatnsfrí kísilkvoða, talkúm, títantvíoxíð (E 171), svart járnoxíð (E 172), rautt

 

járnoxíð (E 172).

Lýsing á útliti Riprazo og pakkningastærðir

 

 

er

 

Riprazo 300 mg filmuhúðaðar töflur eru ljósrauðar, tvíkúptar, sporöskjulaga töflur með áletruninni

„IU” á anna i hliðinni og „NVR” á hinni hliðinni.

Lyfið

 

 

Riprazo fæst í pakkningum sem innihalda 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 eða 280 töflur. Pakkningar

sem

nn halda 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) eða 280 (20x14) töflur eru fjölpakkningar. Ekki er víst

að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Bretland

Framleiðandi

Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

España

 

 

ekki

 

 

 

Laboratorios Dr. Esteve, S.A.

Tel: +34

93 446 60 00

France

 

er

 

 

 

 

Novartis Pha ma S.A.S.

Tél: +33

1 55 47 66 00

Lyfið

 

 

Ireland

Novart s Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

 

Luxembourg/Luxemburg

 

Novartis Pharma GmbH

 

 

markaðsleyfi

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

Magyarország

 

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

Malta

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +356 2122 2872

 

Nederland

 

 

Novartis Phar a B.V.

 

Tel: +31 26 37 82 111

 

með

 

 

Norge

 

 

Novartis Norge AS

lengur

Tlf: +47 23 05 20 00

 

 

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

 

markaðsleyfi

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

með

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

 

 

ekki

lengur

 

 

er

 

 

Lyfið

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf