Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – áletranir - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSimbrinza
ATC-kóðiS01EC54
Efnibrinzolamide / brimonidine tartrate
FramleiðandiNovartis Europharm Limited

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA 5 ml GLAS

1.HEITI LYFS

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml augndropar, dreifa

Brínzólamíð/brimonidintartrat

2.VIRK(T) EFNI

1 ml dreifu inniheldur 10 mg brínzólamíð og 2 mg brimonidin tartrat

3.HJÁLPAREFNI

Bensalkónklóríð, própýlenglýkól, karbómer 974P, bórsýra, mannitól, natríumklóríð, týloxapól, saltsýra og/eða natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig (pH)) og hreinsað vatn.

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Augndropar, dreifa 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Hristið vel fyrir notkun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar í auga.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Fleygið 4 vikum eftir að glasið er fyrst opnað..

Opnað:

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

simbrinza

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

GLAS MERKIMIÐI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml augndropar, dreifa

Brínsólamíð/brimonidin tartrat

Til notkunar í augu

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

5 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf