Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SomaKit TOC (edotreotide) – áletranir - V09IX

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsSomaKit TOC
ATC-kóðiV09IX
Efniedotreotide
FramleiðandiAdvanced Accelerator Applications

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM YTRI ASKJA

1.HEITI LYFS

SomaKit TOC 40 míkrógramma samstæða fyrir geislavirkt lyf edótreótíð

2.VIRK(T) EFNI

Eitt hettuglas af dufti inniheldur 40 míkrógrömm af edótreótíði

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Duft: 1,10-fenantrólín, díhýdroxýbensósýra, mannitol (E421)

Jafni: Maurasýra, natríumhýdroxíð (E524), vatn fyrir stungulyf

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðli.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Samstæða fyrir geislavirkt lyf

Kassinn inniheldur:

-1 hettuglas af dufti

-1 hettuglas af jafna

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til merkingar með efnahvarfajafna og lausn af Gallíum-68 (68Ga) í HCl sem kemur úr germaníum (68Ge)/gallíum (68Ga) geislageitinni.

Til notkunar í bláæð eftir geislamerkingu.

Einnota.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Geislavirkt lyf eftir geislamerkingu.

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Notist innan 4 klst. eftir geislamerkingu.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið við lægri hita en 25 °C eftir geislamerkingu.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleiðum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Advanced Accelerator Applications 20 rue Diesel

01630 Saint Genis Pouilly Frakkland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/16/1141/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á ekki við.

18. EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

Á ekki við.

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ DUFTI

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SomaKit TOC 40 míkrógrömm af dufti í lausn til inndælingar edótreótíð

i.v. eftir geislamerkingu

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

40 míkrógrömm

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS MEÐ JAFNA

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SomaKit TOC

Efnahvarfajafni

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 ml

6.ANNAÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

MERKIMIÐI SEM NOTA Á EFTIR GEISLAMERKINGU

1.HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

SomaKit TOC 40 míkrógrömm af lausn til inndælingar

Gallíum (68Ga)-edótreótíð

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

3.FYRNINGARDAGSETNING

Til notkunar innan 4 klst. frá geislamerkingu.

EXP: ________ Tímasetn./dags.

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

Heildargeislavirkni: ________MBq

Heildarrúmmál ________ml

Kvörðunartími: ________ Tímasetn./dags.

6.ANNAÐ

Geymið við lægri hita en 25ºC

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf