Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – áletranir - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTachoSil
ATC-kóðiB02BC30
Efnihuman fibrinogen / human thrombin
FramleiðandiTakeda Austria GmbH

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

TachoSil, vefjalímsnetja

Mannafíbrínógen/Mannatrombín

2.VIRK(T) EFNI

Hver netja inniheldur á hvern cm2

Fíbrínógen úr mönnum 5,5 mg

Trombín úr mönnum 2,0 a.e.

3.HJÁLPAREFNI

Kollagen úr hestum, albúmín úr mönnum, ríbóflavín (E101), natríumklóríð, natríumsítrat (E331), L- arginín-hýdróklóríð

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Vefjalímsnetja

1 netja 9,5 cm x 4,8 cm að stærð

2 netjur 4,8 cm x 4,8 cm að stærð

1 netja 3,0 cm x 2,5 cm að stærð

5 netjur 3,0 cm x 2,5 cm að stærð

1 forvafin netja 4,8 cm x 4,8 cm að stærð

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKUMOLEIÐ(IR)

Til notkunar yfir vefjaskemmd.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Þegar þynnuskammtapokinn hefur verið opnaður, skal nota lyfið tafarlaust. Sæfið ekki aftur.

8.FYRNINGARDAGSETNING

FYRN: {MM/ÁÁÁÁ}

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS, ÞAR SEM VIÐ Á

Farga skal öllum lyfjaleifum eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Austurríki

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/04/277/001 / 1 netja 9,5 cm x 4,8 cm að stærð

EU/1/04/277/002 / 2 netjur 4,8 cm x 4,8 cm að stærð

EU/1/04/277/003 / 1 netja 3,0 cm x 2,5 cm að stærð

EU/1/04/277/004 5 netjur 3,0 x 2,5 cm að stærð

EU/1/04/277/005 1 forvafin netja 4,8 cm x 4,8 cm að stærð

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

SKAMMTAPOKI MEÐ ÁLINNSIGLI

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

TachoSil, vefjalímsnetja

Mannafíbrínógen/Mannatrombín

Til notkunar yfir vefjaskemmd

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist <MM/ÁÁÁÁ>

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

1 netja 9,5 cm x 4,8 cm að stærð

1 netja 4,8 cm x 4,8 cm að stærð

1 netja 3,0 cm x 2,5 cm að stærð

1 forvafin netja 4,8 cm x 4,8 cm að stærð

6.ANNAÐ

LÁGMARKSUPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM PÓLÝETÝLENTEREÞALAT ÞYNNUPAKKNINGAR

1. HEITI LYFS

TachoSil

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Takeda

3. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist <MM/ÁÁÁÁ>

4. LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf