Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tandemact (pioglitazone / glimepiride) – Fylgiseðill - A10BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTandemact
ATC-kóðiA10BD06
Efnipioglitazone / glimepiride
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Tandemact 30 mg/2 mg töflur Tandemact 30 mg/4 mg töflur Tandemact 45 mg/4 mg töflur pioglítazón/glímepíríð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Tandemact og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Tandemact

3.Hvernig nota á Tandemact

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Tandemact

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Tandemact og við hverju það er notað

Tandemact inniheldur pioglítazón og glímepíríð sem eru sykursýkislyf notuð til að stjórna magni blóðsykurs.

Það er notað hjá fullorðnum til meðferðar við sykursýki af tegund 2 (sem ekki er insúlínháð) þegar metformín hentar ekki. Sykursýki af tegund 2 kemur venjulega fram á fullorðinsárum þegar líkaminn annaðhvort framleiðir ekki nóg insúlín (hormónið sem stýrir blóðsykursmagni) eða nýtir ekki nægilega vel það insúlín sem framleitt er.

Tandemact hjálpar til við að stjórna sykurgildi í blóðinu hjá þeim sem eru með sykursýki af tegund 2 með því að auka magnið af insúlíni sem er tiltækt og hjálpa líkamanum að nýta það betur. Læknirinn mun athuga hvort Tandemact er að virka 3 til 6 mánuðum eftir að þú byrjar að taka það.

2. Áður en byrjað er að nota Tandemact

Ekki má nota Tandemact

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir pioglítazóni, glímepíríði, öðrum súlfónýlúrea-lyfjum eða súlfónamíðum, eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)

-ef þú ert með hjartabilun, eða hefur áður greinst með hjartabilun

-ef þú ert með lifrarsjúkdóm

-ef þú ert með ketónblóðsýringu vegna sykursýki (fylgikvilli sykursýki með skyndilegu þyngdartapi, ógleði eða uppköstum)

-ef þú átt við alvarleg nýrnavandamál að stríða

-ef þú ert með eða hefur haft krabbamein í þvagblöðru

-ef þú ert með blóð í þvagi sem læknirinn hefur ekki rannsakað

-ef þú ert með insúlínháða sykursýki (tegund 1)

-ef þú ert í dái vegna sykursýki

-ef þú ert þunguð

-ef þú ert með barn á brjósti

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Tandemact er notað (sjá einnig kafla 4)

-ef þú ert með hjartavandamál. Vart varð hjartabilunar hjá fáeinum sjúklingum með langvarandi sykursýki af tegund 2 sem voru jafnframt haldnir hjartasjúkdómi eða höfðu áður fengið heilablóðfall og voru að nota bæði pioglítazón og insúlín. Láttu lækninn vita eins fljótt og auðið er ef vart verður einkenna um hjartabilun á borð við óvenjulega mæði eða hraða þyngdaraukningu eða staðbundinn þrota (bjúg).

-ef þú safnar vökva eða ert með vandamál tengd hjartabilun, einkum ef þú ert eldri en 75 ára. Ef þú tekur bólgueyðandi lyf sem geta einnig valdið vökvasöfnun og þrota, verður þú einnig að láta lækninn vita.

-ef þú ert með sérstaka tegund sykursýki sem leggst á augu og nefnist sjónudepilsbjúgur (bjúgur í aftari hluta augans) skaltu leita ráða hjá lækninum ef þú tekur eftir breytingum á sjón.

-ef þú ert með lifrarvandamál. Þú þarft að fara í blóðprufu áður en þú byrjar að taka Tandemact til að kanna lifrarstarfsemi. Rannsóknina á að endurtaka reglulega. Láttu lækninn vita eins fljótt og unnt er ef þú finnur fyrir einkennum sem benda til lifrarvandamála (svo sem ógleði án skýringa, uppköst, magaverkur, þreyta, lystarleysi og/eða dökkt þvag) þar sem kanna þarf lifrarstarfsemina.

-ef þú ert með blöðrur á eggjastokkum (fjölblöðruheilkenni í eggjastokkum). Líkur á þungun gætu aukist því þú gætir haft egglos meðan þú tekur Tandemact. Ef þetta á við um þig skalt þú nota viðeigandi getnaðarvarnir til að komast hjá óráðgerðri þungun.

-ef þú tekur nú þegar önnur lyf til meðferðar við sykursýki.

-ef þú ert með vandamál tengd ensíminu glúkósa-6-fosfódehýdrógenasa, þar sem það getur fækkað rauðum blóðkornum.

Þú gætir einnig fundið fyrir fækkun blóðkorna (blóðleysi). Læknirinn tekur e.t.v. blóðprufur til að fylgjast með fjölda blóðkorna og lifrarstarfsemi hjá þér.

Blóðsykursfall

Þegar þú tekur Tandemact getur blóðsykurinn farið niður fyrir eðlileg mörk hjá þér (blóðsykursfall). Ef þú finnur fyrir einkennum blóðsykursfalls eins og köldum svita, þreytu, höfuðverk, hröðum hjartslætti, hungurköstum, pirringi, taugaveiklun eða ógleði skaltu fá þér sykur til að auka aftur magn sykurs í blóðinu. Leitaðu frekari upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef þú ekki viss hvernig þú þekkir þau. Ráðlagt er að hafa á sér nokkra sykurmola, sætindi, kex eða sætan ávaxtasafa.

Beinbrot

Fleiri beinbrot koma fram hjá sjúklingum, sérstaklega konum sem taka pioglítazón. Læknirinn mun hafa þetta í huga við meðferð sykursýkinnar.

Börn og unglingar

Notkun hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára er ekki ráðlögð.

Notkun annarra lyfja samhliða Tandemact

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Það er vegna þess að sum lyf geta dregið úr eða magnað áhrif Tandemact á magn blóðsykurs.

Eftirtalin lyf geta aukið blóðsykurslækkandi áhrif Tandemact. Þetta getur valdið hættu á of lágum blóðsykri:

-gemfíbrózíl og fíbröt (til að lækka kólesterólþéttni)

-insúlín, metformín eða önnur lyf gegn sykursýki

-fenýlbútazón, azóprópazón, oxýpfenbútazón, aspirín-lík lyf (gegn verkjum og bólgu)

-langverkandi súlfónamíð, tetracýklín, klóramfenikól, flúkónazól, míkónazól, kínólónar, klaritrómýcín (gegn bakteríu- eða sveppasýkingum)

-anabólískir sterar (til vöðvauppbyggingar) eða uppbótarmeðferð með karlhormónum

-flúoxetín, MAO-hemlar (gegn þunglyndi)

-ACE-hemlar, andadrenvirk lyf, dýsópýramíð, pentoxifýllín, kúmarínafleiður svo sem warfarín (gegn hjarta- eða blóðvandamálum)

-allópúrínól, próbenecíð, súlfínpýrazón (gegn þvagsýrugigt)

-cýklófosfamíð, ifosfamíð, trófosfamíð (gegn krabbameini)

-fenflúramín (til að lækka þyngd)

-trítókvalín (gegn ofnæmi)

Eftirtalin lyf geta dregið úr blóðsykurslækkandi áhrifum Tandemact. Þetta getur valdið hættu á of háum blóðsykri.

-estrógen, prógestrógen (kvenhormónar)

-tíazíð þvagræsilyf og saltlosandi lyf, einnig kölluð vatnslosandi lyf (gegn háum blóðþrýstingi)

-levótýroxín (til að örva skjaldkirtilinn)

-sykursterar (gegn ofnæmi og bólgu)

-klórprómazín og aðrar fenótíazínafleiður (gegn alvarlegum geðröskunum)

-adrenalín og adrenhermandi lyf (til að auka hjartslátt, gegn astma eða nefstíflum, hósta og kvefi eða notuð við lífshættulegar bráðaaðstæður)

-nikótínsýra (gegn hárri kólesterólþéttni)

-langvarandi notkun hægðalosandi lyfja

-fenýtóín (gegn flogum)

-barbitúröt (gegn taugaveiklun og svefnvandamálum)

-azetózólamíð (gegn auknum augnþrýstingi, kallast einnig gláka)

-díazoxíð (gegn háum blóðþrýstingi eða lágum blóðsykri)

-rífampicín (gegn sýkingum, berklum)

-glúkagon (gegn alvarlegri blóðsykurslækkun)

Eftirtalin lyf geta aukið eða minnkað blóðsykurslækkandi áhrif Tandemact:

-H2-hemlar (gegn magasárum)

-beta-blokkar, klónidín, gúanetidín og reserpín (gegn háum blóðþrýstingi eða hjartabilun). Þessi lyf geta einnig dulið einkenni of lágs blóðsykurs þannig að gæta þarf sérstakrar varúðar við notkun þessara lyfja.

Tandemact getur aukið eða dregið úr áhrifum eftirtalinna lyfja:

-kúmarínafleiður svo sem warfarín (til að hægja á eða hindra blóðstorknun)

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita ef einhver þessara lyfja eru notuð. Blóðsykurinn verður mældur og það gæti þurft að breyta skammtinum af Tandemact.

Notkun Tandemact með áfengi

Forðist áfengi meðan Tandemact er notað þar sem áfengi getur aukið eða minnkað blóðsykurslækkandi áhrif Tandemact á ófyrirsjáanlegan hátt.

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki nota Tandemact ef þú ert barnshafandi. Þú verður að láta lækninn vita ef þú ert, heldur að þú gætir verið barnshafandi eða ráðgerir að eiga barn. Læknirinn mun ráðleggja þér að hætta að nota lyfið. Ekki nota Tandemact ef þú ert með barn á brjósti eða ætlar að hafa barn á brjósti (sjá kaflann „Ekki má nota Tandemact“).

Akstur og notkun véla

Skerðing getur orðið á árvekni hugans og viðbragðstíma vegna lítils eða mikils blóðsykurs af völdum glímepíríðs, einkum í upphafi meðferðar, eftir að henni er breytt eða þegar Tandemact er ekki tekið reglulega. Þetta getur haft áhrif á hæfni til að aka eða nota vélar.

Gættu varúðar ef þú finnur fyrir sjóntruflunum.

Tandemact inniheldur laktósaeinhýdrat

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.Hvernig nota á Tandemact

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur er ein tafla sem tekin er daglega, stuttu fyrir eða með fyrstu aðalmáltíðinni. Læknirinn þinn mun segja hvaða skammt þú átt að taka eða ef nauðsyn krefur breytt skammtastærð. Þú skalt kyngja töflunum með glasi af vatni.

Leitaðu til læknisins ef þér finnst áhrifin af Tandemact vera of lítil.

Ef þú ástundar sérstakt mataræði fyrir sykursjúka, skaltu halda því áfram meðan þú tekur Tandemact.

Fylgstu reglulega með líkamsþyngd; ef þú þyngist, skaltu upplýsa lækninn um það.

Læknirinn mun senda þig reglulega í blóðrannsókn meðan á Tandemact-meðferð stendur.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur óvart of margar töflur, eða einhver annar eða barn tekur lyfið, hafðu þá strax samband við lækni eða lyfjafræðing. Blóðsykurinn gæti farið niður fyrir eðlileg mörk. Einkennin geta verið m.a. kaldur sviti, þreyta, höfuðverkur, hraður hjartsláttur, hungurköst, pirringur, taugaveiklun, ógleði, dá eða krampar. Blóðsykursþéttnina má hækka með því að taka inn sykur. Mælt er með því að þú hafir á þér nokkra sykurmola, sætindi, kex eða sætan ávaxtasafa.

Ef gleymist að taka Tandemact

Takið Tandemact daglega samkvæmt ávísun. Samt sem áður, ef þú gleymir að taka skammt skaltu sleppa þeim skammti og bara taka næsta skammt eins og venjulega. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp töflu sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Tandemact

Nota skal Tandemact á hverjum degi til að það virki á réttan hátt. Ef þú hættir að nota Tandemact getur blóðsykurinn hjá þér hækkað. Ræddu við lækninn áður en meðferðinni er hætt.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sjúklingar hafa einkum fundið fyrir eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum:

Krabbamein í þvagblöðru hefur komið fyrir í sjaldgæfum tilvikum (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) hjá sjúklingum sem taka Tandemact. Einkenni eru m.a. blóð í þvagi, sársauki við þvaglát eða skyndileg þvaglátaþörf. Ef þú finnur fyrir einhverjum þessara einkenna skalt þú tala við lækninn eins fljótt og hægt er.

Ísjaldgæfum tilfellum hefur verið greint frá of lágum blóðsykri (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) hjá sjúklingum sem taka Tandemact. Einkenni eru m.a. kaldur sviti, þreyta, höfuðverkur, hraður hjartsláttur, hungurköst, pirringur, taugaveiklun eða ógleði. Það er mikilvægt að vita hvaða einkennum má búast við þegar blóðsykur verður of lágur. Leitaðu frekari upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef þú ekki viss hvernig þú þekkir þau og hvað þú átt að gera ef þú finnur fyrir þessum einkennum.

Ímjög sjaldgæfum tilfellum hefur verið greint frá fækkun blóðflagna (sem eykur hættu á blæðingum og mari), rauðra blóðkorna (sem veldur fölva á húð og máttleysi eða mæði) og hvítra blóðkorna (sem

eykur líkur á sýkingum) hjá sjúklingum sem taka Tandemact (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum). Ef þú finnur fyrir þessari aukaverkun skalt þú ræða við lækninn eins fljótt og unnt er. Yfirleitt batnar þetta eftir að þú hættir að taka Tandemact.

Einnig er algengt að staðbundinn bjúgur komi fram (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) hjá sjúklingum sem taka Tandemact ásamt insúlíni. Ef þú finnur fyrir þessari aukaverkun skalt þú ræða við lækninn eins fljótt og hægt er.

Beinbrot eru algeng (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) hjá kvenkyns sjúklingum sem taka Tandemact og hefur einnig verið greint frá þeim hjá karlkyns sjúklingum sem taka Tandemact (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum). Ef þú finnur fyrir þessari aukaverkun hafðu samband við lækni eins fljótt og mögulegt er.

Greint hefur verið frá þokusýn vegna bólgu (eða vökva) í aftari hluta auga (sjónudepilsbjúgur) (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) hjá sjúklingum á meðferð með Tandemact. Ef þú færð þessi einkenni í fyrsta skipti skaltu hafa samband við lækninn eins fljótt og hægt er. Þú skalt einnig hafa samband við lækninn eins fljótt og hægt er ef þú ert þegar með þokusýn og einkennin versna.

Greint hefur verið frá ofnæmisviðbrögðum (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) hjá sjúklingum sem nota Tandemact. Hættu strax að nota lyfið og hafðu samband við lækninn tafarlaust ef þú færð alvarleg ofnæmisviðbrögð, þ.m.t. ofsakláða og þrota í andliti, vörum, tungu eða hálsi sem getur valdið erfiðleikum við öndun eða kyngingu.

Sumir sjúklingar urðu varir við eftirfarandi aukaverkanir meðan þeir tóku pioglítazón og súlfónýlúrea- lyf, þ.m.t. glímepíríð:

Algengar

-þyngdaraukning

-sundl

-vindgangur

-öndunarfærasýking

-dofi

Sjaldgæfar

-höfuðverkur

-skútabólga

-svimi

-óeðlilega sjón

-svitamyndun

-þreyta

-svefnvandamál (svefnleysi)

-minnkaður blóðsykur

-sykur í þvagi

-prótein í þvagi

-aukin matarlyst

-hækkun ensíms sem kallast mjólkursýrudehýdrógenasi (LDH)

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

-merkjanlegar breytingar á blóði

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

-lifrarsjúkdómar

-ofnæmisviðbrögð, þ.m.t. ofnæmislost

-ógleði, uppköst og niðurgangur

-magaverkur

-þrýstingur í kviði

-seddutilfinning í maga

-ljósnæmi

-minnkað magn salts (natríums) í blóði

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

-hækkun lifrarensíma

-kláði í húð

-upphleypt útbrot með kláða (ofsakláði)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Tandemact

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Tandemact inniheldur

-Virku innihaldsefnin eru pioglítazón og glímepíríð.

Hver Tandemact 30 mg/2 mg tafla inniheldur 30 mg pioglítazón (sem hýdróklóríð) og 2 mg glímepíríð.

Hver Tandemact 30 mg/4 mg tafla inniheldur 30 mg pioglítazón (sem hýdróklóríð) og 4 mg glímepíríð.

Hver Tandemact 45 mg/4 mg tafla inniheldur 45 mg pioglítazón (sem hýdróklóríð) og 4 mg glímepíríð.

-Önnur innihaldsefni eru örkristallaður sellulósi, natríum kroskarmellósi, hýdroxýprópýlsellulósi, laktósaeinhýdrat (sjá kafla 2 Tandemact inniheldur laktósaeinhýdrat), magnesíumsterat og pólýsorbat 80.

Lýsing á útliti Tandemact og pakkningastærðir

-Tandemact 30 mg/2 mg Töflurnar eru hvítar til beinhvítar, kringlóttar, kúptar og merktar með „4833 G“ á annarri hliðinni og „30/2“ á hinni.

-Tandemact 30 mg/4 mg Töflurnar eru hvítar til beinhvítar, kringlóttar, kúptar og merktar með „4833 G“ á annarri hliðinni og „30/4“ á hinni.

-Tandemact 45 mg/4 mg Töflurnar eru hvítar til beinhvítar, kringlóttar, flatar og merktar með „4833 G“ á annarri hliðinni og „45/4“ á hinni.

Töflurnar eru afgreiddar í ál/ál-þynnupakkningum sem innihalda 14, 28, 30, 50, 90 eða 98 töflur. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Danmörk.

Framleiðandi:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Írland Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

 

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: +47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Τηλ: +30 210 6387800

Tel: +43(0)800 20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel.: +48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel: +353 (0) 1 6420021

Tel:+ 386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

Takeda Pharma A/S

Takeda Pharma AB

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf