Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Fylgiseðill - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTasmar
ATC-kóðiN04BX01
Efnitolcapone
FramleiðandiMeda AB

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Tasmar 100 mg filmuhúðaðar töflur

Tolkapón

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Tasmar og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Tasmar

3.Hvernig nota á Tasmar

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Tasmar

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Tasmar og við hverju það er notað

Tasmar er notað til meðferðar á parkinsonsveiki ásamt lyfinu levódópa (sem levódópa/benserazíð eða levódópa/karbídópa).

Tasmar er notað þegar enginn annar valkostur í lyfjagjöf getur komið jafnvægi á parkinsonsveikina.

Þú ert þegar að nota levódópa til meðferðar á parkinsonsveikinni.

Náttúrulegt ensím í líkamanum (COMT) katekól-O-metýltransferasi brýtur niður levódópa. Tasmar bælir þetta ensím og hægir því á niðurbroti levódópa. Það þýðir að þegar það er tekið með levódópa (sem levódópa/benserazíð eða levódópa/karbídópa) á það að draga úr einkennum parkinsonsveiki.

2. Áður en byrjað er að nota Tasmar

Ekki má nota Tasmar:

-ef til staðar er lifrarsjúkdómur eða hækkuð gildi lifrarensíma

-ef til staðar eru alvarlegar ósjálfráðar hreyfingar (hreyfingartregða)

-ef saga er um alvarleg einkenni vöðvastirðleika, hita eða ringlun (illkynja sefunarheilkenni) og/eða ef um er að ræða skemmd í vöðvavefjum sem styðja við beinagrindina (rákvöðvalýsu) án undangengins áverka eða hita (ofurhita).

-ef til staðar er ofnæmi fyrir virka efninu tolkapóni eða einhverju hjálparefnanna í Tasmar

-ef til staðar er ákveðin tegund æxlis í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli)

-ef þú tekur ákveðin lyf til meðhöndlunar á þunglyndi og kvíða sem kallast ósértækir mónóamínoxídasa (MAO) hemlar.

Varnaðarorð og varúðarreglur:

Leitið ráða lækninum eða lyfjafræðingi áður en Tasmar er notað. Þú skalt ekki byrja að taka Tasmar fyrr en læknirinn

-hefur gert grein fyrir þeirri áhættu sem fylgir meðferð með Tasmar,

-hefur skýrt út þær ráðstafanir sem gera þarf til að áhætta verði í lágmarki,

-hefur svarað hverjum þeim spurningum sem kunna að vakna.

-ef þú ert þunguð eða ráðgerir að verða þunguð. Læknirinn mun ræða ávinning og áhættu við töku Tasmar á meðgöngu. Áhrif Tasmar hafa ekki verið rannsökuð hjá ungbörnum. Ekki á að hafa barn á brjósti meðan á meðferð með Tasmar stendur.

Láttu lækninn vita ef þú eða fjölskylda þín/umönnunaraðili takið eftir að þú sért farin/nn að fá knýjandi þörf eða löngun til að hegða þér á annan hátt en þér er eiginlegt eða að þú getir ekki haldið aftur af hvöt, knýjandi þörf eða getur ekki staðist freistinguna til að framkvæma eitthvað sem gæti skaðað þig eða aðra. Slík hegðun er kölluð hvatastjórnunarröskun og getur m.a. falist í spilafíkn, óhóflegu áti eða óhóflegri eyðslu, óeðlilega mikilli kynhvöt eða að fólk er gagntekið af auknum hugsunum um kynlíf eða tilfinningum sem tengjast kynlífi. Læknirinn gæti þurft að endurskoða lyfjameðferðina.

Ekki á að gefa Tasmar nema ekki hafi náðst nægileg stjórn á parkinsonsveikinni með annars konar meðferð.

Að auki mun læknirinn stöðva meðferðina að þremur vikum liðnum ef ekki hefur náðst nægur meðferðarárangur með Tasmar til þess að réttlæta megi áhættuna sem fylgir áframhaldandi meðferð.

Lifrarskaði:

Tasmar getur valdið mjög sjaldgæfum en hugsanlega lífshættulegum lifrarskaða. Lifrarskaði hefur oftast komið fram eftir 1 mánuð og innan 6 mánaða. Einnig er hugsanlegt að skaði verði fyrr eða síðar. Einnig ber að taka fram að konur gætu verið í meiri hættu á að fá lifrarskaða.

Áður en meðferð hefst:

Til þess að draga úr hættu á lifrarskaða á ekki að nota Tasmar ef

-lifrarsjúkdómur er til staðar

-blóðsýni tekin áður en meðferð hófst sýna hækkun á prófum á lifrarstarfsemi (prófun á ALT, alanínamínótransferasa og AST, aspartatamínótransferasa).

Meðan á meðferð stendur:

Meðan meðferð stendur yfir verða blóðsýni tekin með eftirfarandi millibili:

-á 2 vikna fresti á fyrstu 12 mánuðum meðferðar,

-á 4 vikna fresti næstu 6 mánuði

-á 8 vikna fresti eftir það á meðan meðferð stendur yfir. Meðferð verður stöðvuð ef niðurstöður blóðrannsókna eru óeðlilegar.

Meðferðin með Tasmar getur stundum valdið truflunum á lifrarstarfsemi. Því skal strax hafa samband við lækninn, ef vart verður við einkenni svo sem ógleði, uppköst, kviðverki (sérstaklega yfir lifrinni, ofarlega hægra megin í kviðnum), lystarleysi, þróttleysi, hita, dökkleitt þvag, gulu (gul húð eða augu) eða ef þú þreytist fyrr en þú átt vanda til.

Ef Tasmar hefur þegar verið tekið og fram hefur komið bráður lifrarskaði meðan á meðferð stóð, skal ekki hefja notkun Tasmar að nýju.

Illkynja sefunarheilkenni:

Einkenni illkynja sefunarheilkennis geta komið fram við Tasmar meðferð.

Illkynja sefunarheilkenni fylgja sum eða öll eftirfarandi einkenni:

-alvarlegur vöðvastirðleiki, kippir í vöðvum, hand- eða fótleggjum og vöðvaeymsli vöðvaskaði getur stundum valdið því að þvag verður dökkleitt

-önnur mikilvæg einkenni eru hár hiti og ringlun.

Eftir að dregið hefur verið skyndilega úr meðferð með Tasmar eða öðrum lyfjum við parkisonsveiki eða hún verið stöðvuð skyndilega, geta í mjög sjaldgæfum tilvikum komið fram alvarleg einkenni um vöðvastirðleika, hita eða ringlun. Ef það gerist skal gera lækninum viðvart.

Hafa þarf í huga eftirfarandi atriði til forvarnar. Áður en meðferð hefst:

Til þess að draga úr hættu á illkynja sefunarheilkenni á ekki að nota Tasmar ef til staðar eru alvarlegar ósjálfráðar hreyfingar (hreyfingatregða) eða saga um sjúkdóm sem getur hafa verið illkynja sefunarheilkenni.

Láta skal lækninn vita um öll lyf, bæði lyfseðilsskyld og sem fengin er án lyfseðils, þar sem hættan á illkynja sefunarheilkenni getur aukist ef tekin eru ákveðin lyf.

Meðan á meðferð stendur:

Ef fram koma einkenni eins og að framan greinir sem benda til illkynja sefunarheilkennis skal tilkynna lækninum um þau tafarlaust.

Ekki á að stöðva meðferð með Tasmar eða öðrum lyfjum við parkinsonsveiki án samráðs við lækni þar sem slíkt getur aukið hættu á illkynja sefunarheilkenni.

Segðu lækninum einnig frá því:

-ef um er að ræða fleiri sjúkdóma en parkinsonsveiki

-ef til staðar er ofnæmi fyrir öðrum lyfjum, mat eða litarefnum

-ef fljótlega eftir að meðferð með Tasmar hefst og meðan á henni stendur koma fram einkenni sem geta verið af völdum levódópa svo sem ósjálfráðar hreyfingar (hreyfingatregða) og ógleði.

Ef vanlíðan kemur fram, á að hafa samband við lækninn þar sem vera kann að minnka þurfi levódópaskammtinn.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Tasmar fyrir börn yngri en 18 ára þar sem ekki liggja fyrir nægjanlegar upplýsingar um öryggi og verkun. Engin ábending á við um notkun hjá börnum og unglingum.

Notkun annarra lyfja samhliða Tasmar

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils (lausasölulyf og náttúrulyf).

Láta skal lækninn vita um öll önnur lyf sem tekin eru, einkum:

-þunglyndislyf,

-alfa-metýldópa (notað við of háum blóðþrýstingi),

-apómorfín (notað við parkinsonsveiki),

-dóbútamín (notað við langvinnum hjartasjúkdómi),

-adrenalín og ísóprenalín (hvoru tveggja notað við hjartaáföllum)

-blóðþynningarlyf af warfaríngerð (sem koma í veg fyrir blóðtappa). Í því tilviki er hugsanlegt að læknirinn taki reglulega blóðsýni til að fylgjast með blóðþynningunni.

Ef til sjúkrahússinnlagnar kemur eða ef ávísað er nýju lyfi, verður að láta lækninn vita að verið sé að taka Tasmar.

Notkun Tasmar með mat, drykk eða áfengi

Tasmar má taka með eða án matar.

Tasmar á að taka með 1 glasi af vatni.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Láta skal lækninn vita ef um þungun er að ræða eða hún er ráðgerð. Læknirinn ræðir ávinning og áhættu við töku Tasmar á meðgöngu.

Áhrif Tasmar hafa ekki verið rannsökuð hjá ungbörnum. Ekki á að hafa barn á brjósti meðan á meðferð með Tasmar stendur.

Akstur og notkun véla

Þar sem parkinsonsveiki getur haft áhrif á hæfni til aksturs eða stjórnunar véla, á að ræða þetta við lækninn.

Tasmar hefur áhrif á einkenni parkinsonsveiki.

Tasmar notað ásamt öðrum parkinsonslyfjum getur valdið miklum svefndrunga (syfju) og skyndilegum svefni (þú getur fyrirvaralaust fallið í svefn). Því verður þú að forðast að aka og stjórna vélum þar til slík endurtekin tilvik og mikil syfja hafa hætt.

Tasmar inniheldur laktósa

Ef þér hefur verið sagt af lækni að þú hafir óþol gegn ákveðnum sykrum skaltu hafa samband við lækninn áður en þú tekur þetta lyf.

3.Hvernig nota á Tasmar

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtur og tíðni lyfjagjafa

Læknirinn á ávallt að hefja meðferðina með venjulegum skammti þrisvar á dag 1 tafla (100 mg (1 tafla)).

Ef ávinningur verður ekki á 3 vikum frá því að meðferð hefst, á að hætta notkun Tasmar.

Til að bæta verkun á læknirinn einungis að auka skammtinn í 2 töflur þrisvar á dag (200 mg þrisvar á dag) ef betri stjórn á einkennum parkinsonsveikinnar vegur þyngra en væntanleg aukning á aukaverkunum. Aukaverkanir sem fram koma við stærri skammtinn geta oft verið alvarlegar og haft áhrif á lifur. Ef enginn bati kemur fram við stærri skammtinn að 3 vikum liðnum, á læknirinn að stöðva meðferðina með Tasmar.

Við upphaf meðferðar með Tasmar og meðan á henni stendur getur þurft að breyta skammti levódópa. Læknirinn lætur vita hvað gera skal.

Hvernig taka á lyfið:

Gleyptu Tasmar með 1 glasi af vatni. Ekki á að brjóta eða mylja töflur.

Fyrstu Tasmar töfluna á að taka að morgni ásamt hinu lyfinu við parkinsonsveiki „levódópa“. Næstu skammta af Tasmar á að taka 6 og 12 klukkustundum síðar.

Tími

Skammtur

Athugið

sólarhrings

 

 

Morgunn

1 filmuhúðuð tafla Tasmar

Ásamt fyrsta dagsskammti af „levódópa“

Yfir daginn

1 filmuhúðuð tafla Tasmar

 

Kvöld

1 filmuhúðuð tafla Tasmar

 

Ef tekinn er stærri skammtur af Tasmar en mælt er fyrir um

Hafa skal samband við lækninn, lyfjafræðing eða sjúkrahús þegar í stað þar sem þurft getur bráða læknisaðstoð. Ef annar tekur lyfið inn fyrir slysni, á strax að hafa samband við lækninn eða sjúkrahús þar sem bráðrar læknisaðstoðar getur verið þörf.

Einkenni um ofskömmtun geta verið ógleði, uppköst, sundl og öndunarerfiðleikar.

Ef gleymist að taka Tasmar

Taka á lyfið strax og munað er eftir og halda síðan áfram að taka það á venjulegum tímum. Hins vegar ef taka á næsta skammt strax á eftir á ekki að bæta upp gleymda skammtinn. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ef mörgum skömmtum hefur verið sleppt, á að láta lækninn vita og fara að þeim ráðum sem hann veitir.

Ef hætt er að nota Tasmar

Ekki á að minnka skammt eða hætta að taka lyfið nema að fyrirmælum læknis. Ávallt skal fylgja leiðbeiningum læknisins um það hversu lengi á að taka Tasmar.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Tíðni hugsanlegra aukaverkana, sem taldar eru upp hér fyrir neðan, er skilgreind á eftirfarandi hátt:

Mjög algengar:

(getur komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Algengar:

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Sjaldgæfar:

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Mjög sjaldgæfar:

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

Koma örsjaldan fyrir:

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

Tíðni ekki þekkt:

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Láta skal lækninn eða lyfjafræðing vita eins fljótt og auðið er:

-ef vanlíðan gerir vart við sig meðan á töku Tasmar stendur.

-ef fram koma einkenni svo sem ógleði, uppköst, kviðverkur, lystarleysi, þróttleysi, hiti, dökkleitt þvag eða gula því í sjaldgæfum tilfellum hafa komið fram truflanir á lifrarstarfsemi, stundum hefur alvarleg lifrarbólga komið fram.

-ef þvagið verður dökkt gæti það verið einkenni um vöðvaskaða eða lifrarskaða. Önnur litarbreyting á þvagi þannig að það verði gulara er yfirleitt skaðlaus.

-ef fram kemur þrálátur eða svæsinn niðurgangur.

Fljótlega eftir að meðferð með Tasmar hefst og meðan á henni stendur geta komið fram einkenni af völdum levódópa eins og ósjálfráðar hreyfingar og ógleði. Því á að hafa samband við lækninn ef vanlíðan gerir vart við sig, þar sem verið getur að breyta þurfi levódópaskammtinum.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir:

Mjög algengar:

-ósjálfráðar hreyfingar (hreyfingartregða),

-ógleði, minnkuð matarlyst, niðurgangur,

-höfuðverkur, sundl

-svefntruflanir, syfja,

-svimatilfinning þegar staðið er, (aukaverkanir tengdar réttstöðulágþrýstingi),

-ringlun og ofskynjanir,

-truflun á hreyfingum með ósjálfráðum vöðvakrömpum eða vöðvaspennutruflun (dystonia).

-óhóflegir draumar.

Algengar:

-brjóstverkur,

-hægðatregða, meltingartruflanir, kviðverkur, uppköst, munnþurrkur,

-yfirlið,

-aukin svitamyndun,

-inflúensulík einkenni

-minnkuð hreyfigeta og minnkaðar ósjálfráðar hreyfingar (vanhreyfni)

-sýking í efri hluta öndunarvegs

-hækkun á tilteknum lifrarensímum,

-litabreytingar á þvagi.

Sjaldgæfar:

-lifrarskaði, sem hefur leitt til dauða í mjög sjaldgæfum tilfellum

Mjög sjaldgæfar:

-alvarleg einkenni vöðvastirðleika, hiti eða ringlun (illkynja sefunarheilkenni) þegar skyndilega er dregið úr meðferð við parkinsonsveiki eða henni hætt

-Hvatastjórnunarraskanir (vangeta til að halda aftur af hvöt til að framkvæma eitthvað sem gæti verið skaðlegt).

Þetta gæti m.a. verið:

Knýjandi þörf fyrir að spila fjárhættuspil í óhófi, þrátt fyrir að það hafi alvarlegar afleiðingar fyrir þig eða fjölskyldu þína.

Breyttur eða aukinn áhugi á kynlífi og hegðun sem veldur þér eða öðrum verulegum áhyggjum, t.d. aukin kynhvöt.

Stjórnlaus innkaup eða eyðsla.

Lotugræðgi (mikils matar neytt á skömmum tíma) eða matarfíkn (borðað meira en venjulega og meira en þarf til að seðja hungrið).

Láttu lækninn vita ef þú ferð að hegða þér á einhvern ofangreindan hátt, hann mun ræða við þig um úrræði til að ráða við eða draga úr þessum einkennum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Tasmar

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki skal nota lyfið ef þess verður vart að töflurnar séu skemmdar.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Tasmar inniheldur

-Virka innihaldsefnið er tolkapón (100 mg í hverri filmuhúðaðri töflu)

-Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: Kalsíum hýdrógen fosfat, örkristallaður sellulósi, póvídon K30, natríum sterkju glýkollat, laktósi, talkúm, magnesíum sterat.

Filmuhúð: Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, talkúm, gult járnoxíð, etýlsellulósi, títan tvíoxíð, tríacetín, natríum lauríl súlfat.

Lýsing á útliti Tasmar og pakkningastærðir

Tasmar er föl til ljósgul, sporöskjulaga, filmuhúðuð tafla. „TASMAR“ og „100“ er grafið á aðra hliðina. Tasmar er fáanlegt sem filmuhúðaðar töflur sem innihalda 100 mg tolkapóns. Það fæst í þynnupakkningum með 30 og 60 töflum og í glerglösum með 30, 60, 100 og 200 filmuhúðaðar töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Svíþjóð

Framleiðandi:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów Pólland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharma S.A./N.V.

MEDA Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166/

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

H-1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel.: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

Malta

MEDA Pharma s.r.o.

Alfred Gera & Sons Ltd.

Kodaňská 1441/46

10, Triq il-Masġar

CZ 100 00 Praha 10

Qormi QRM 3217

Tel: +420 234 064 203

Tel:+356 21 446 205

Danmark

Nederland

Meda A/S

MEDA Pharma B.V.

Solvang 8

Krijgsman 20

DK-3450 Allerød

NL-1186 DM Amstelveen

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel: +31 20 751 65 00

Deutschland

Norge

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Meda A/S

Benzstraße 1

Askerveien 61

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

N-1384 Asker

Tel: + 49 6172 888 01

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Österreich

Meda Pharma SIA

MEDA Pharma GmbH

Parda tn 4

Guglgasse 15

10151 Tallinn

A-1110 Wien

Tel: +372 62 61 025

Tel: + 43 1 86 390 0

Ελλάδα

Polska

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

Ευρυτανίας 3

ul. Domaniewska 39A

Χαλάνδρι, 15231

02-672 Warszawa

Τηλ: +30 210 6775690

Tel: +48 22 697 7100

Fax: +30 210 6775695

 

España

Portugal

MEDA Pharma S.L.

MEDA Pharma Produtos Farmacêuticos, SA

Avenida de Castilla, 2

Rua do Centro Cultural 13

Parque Empresarial San Fernando

P-1749-066 Lisboa

Edificio Berlin

Tel: +351 21 842 0300

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)

 

Tel: +34 91 669 93 00

 

France

România

 

MEDA Pharma

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

42 rue Washington

Reprezentanta Romania

75008 Paris

Calea Floreasca 141 143, et4

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

014467 Bucuresti

Hrvatska

Tel.: +40 21 230 90 30

 

 

Medical Intertrade d.o.o.

 

 

Dr. Franje Tuđmana 3

 

 

10431 Sveta Nedelja

 

 

Tel: +385 1 3374 010

 

 

Ireland

Slovenija

Meda Health Sales Ireland Ltd.

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park

Podružnica Ljubljana

Dunboyne

Cesta 24. junija 23

IRL - Co Meath

SI-1231 Ljubljana

Tel: +353 1 802 66 24

Tel: +386 (0)59 096 951

Ísland

Slovenská republika

Meda AB

MEDA Pharma spol. s r.o.

Box 906

Trnavská cesta 50

S-170 09 Solna

SK-821 02 Bratislava

Svíþjóð.

Tel: +421 2 4914 0172

Sími: +46 8 630 1900

 

Italia

Suomi/Finland

Meda Pharma S.p.A.

Meda Oy

Via Felice Casati, 20

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

20124 Milano

FI-02130 Espoo/ Esbo

Tel: +39 02 57 416 1

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Κύπρος

Sverige

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ

Meda AB

Λεωφ. Κιλκίς 35

Box 906

2234 Λατσιά

S-170 09 Solna

Τηλ. +357 22 49 03 05

Tel: +46 8 630 1900

Latvija

United Kingdom

SIA Meda Pharma

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Vienibas gatve 109

Skyway House

LV-1058 Riga, Latvia

Parsonage Road

Tel.: +371 67616137

Takeley

 

Bishop's Stortford

 

CM22 6PU - UK

 

Tel: +44 845 460 0000

Lietuva

 

SIA Meda Pharma

 

Veiverių g. 134,

 

LT-46352 Kaunas, Lithuania

 

Tel. + 370 37330509

 

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Tasmar 200 mg filmuhúðaðar töflur

Tolkapón

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Ífylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Tasmar og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Tasmar

3.Hvernig nota á Tasmar

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Tasmar

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Tasmar og við hverju það er notað

Tasmar er notað til meðferðar á parkinsonsveiki ásamt lyfinu levódópa (sem levódópa/benserazíð eða levódópa/karbídópa).

Tasmar er notað þegar enginn annar valkostur í lyfjagjöf getur komið jafnvægi á parkinsonsveikina.

Þú ert þegar að nota levódópa til meðferðar á parkinsonsveikinni.

Náttúrulegt ensím í líkamanum (COMT) katekól-O-metýltransferasi brýtur niður levódópa. Tasmar bælir þetta ensím og hægir því á niðurbroti levódópa. Það þýðir að þegar það er tekið með levódópa (sem levódópa/benserazíð eða levódópa/karbídópa) á það að draga úr einkennum parkinsonsveiki.

2. Áður en byrjað er að nota Tasmar

Ekki má nota Tasmar:

-ef til staðar er lifrarsjúkdómur eða hækkuð gildi lifrarensíma

-ef til staðar eru alvarlegar ósjálfráðar hreyfingar (hreyfingartregða)

-ef saga er um alvarleg einkenni vöðvastirðleika, hita eða ringlun (illkynja sefunarheilkenni) og/eða ef um er að ræða skemmd í vöðvavefjum sem styðja við beinagrindina (rákvöðvalýsu) án undangengins áverka eða hita (ofurhita).

-ef til staðar er ofnæmi fyrir virka efninu tolkapóni eða einhverju hjálparefnanna í Tasmar

-ef til staðar er ákveðin tegund æxlis í nýrnahettumerg (krómfíklaæxli)

-ef þú tekur ákveðin lyf til meðhöndlunar á þunglyndi og kvíða sem kallast ósértækir mónóamínoxídasa (MAO) hemlar.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða lækninum eða lyfjafræðingi áður en Tasmar er notað. Þú skalt ekki byrja að taka Tasmar fyrr en læknirinn

-hefur gert grein fyrir þeirri áhættu sem fylgir meðferð með Tasmar

-hefur skýrt út þær ráðstafanir sem gera þarf til að áhætta verði í lágmarki,

-hefur svarað hverjum þeim spurningum sem kunna að vakna.

Láttu lækninn vita ef þú eða fjölskylda þín/umönnunaraðili takið eftir að þú sért farin/nn að fá knýjandi þörf eða löngun til að hegða þér á annan hátt en þér er eiginlegt eða að þú getir ekki haldið aftur af hvöt, knýjandi þörf eða getur ekki staðist freistinguna til að framkvæma eitthvað sem gæti skaðað þig eða aðra. Slík hegðun er kölluð hvatastjórnunarröskun og getur m.a. falist í spilafíkn, óhóflegu áti eða óhóflegri eyðslu, óeðlilega mikilli kynhvöt eða að fólk er gagntekið af auknum hugsunum um kynlíf eða tilfinningum sem tengjast kynlífi. Læknirinn gæti þurft að endurskoða lyfjameðferðina.

Ekki á að gefa Tasmar nema ekki hafi náðst nægileg stjórn á parkinsonsveikinni með annars konar meðferð.

Að auki mun læknirinn stöðva meðferðina að þremur vikum liðnum ef ekki hefur náðst nægur meðferðarárangur með Tasmar til þess að réttlæta megi áhættuna sem fylgir áframhaldandi meðferð.

Lifrarskaði:

Tasmar getur valdið mjög sjaldgæfum en hugsanlega lífshættulegum lifrarskaða. Lifrarskaði hefur oftast komið fram eftir 1 mánuð og innan 6 mánaða. Einnig er hugsanlegt að skaði verði fyrr eða síðar. Einnig ber að taka fram að konur gætu verið í meiri hættu á að fá lifrarskaða.

Áður en meðferð hefst:

Til þess að draga úr hættu á lifrarskaða á ekki að nota Tasmar ef

-lifrarsjúkdómur er til staðar

-blóðsýni tekin áður en meðferð hófst sýna hækkun á prófum á lifrarstarfsemi (prófun á ALT, alanínamínótransferasa og AST, aspartatamínótransferasa).

Meðan á meðferð stendur:

Meðan meðferð stendur yfir verða blóðsýni tekin með eftirfarandi millibili:

-á 2 vikna fresti á fyrstu 12 mánuðum meðferðar,

-á 4 vikna fresti næstu 6 mánuði

-á 8 vikna fresti eftir það á meðan meðferð stendur yfir. Meðferð verður stöðvuð ef niðurstöður blóðrannsókna eru óeðlilegar.

Meðferðin með Tasmar getur stundum valdið truflunum á lifrarstarfsemi. Því skal strax hafa samband við lækninn, ef vart verður við einkenni svo sem ógleði, uppköst, kviðverki (sérstaklega yfir lifrinni, ofarlega hægra megin í kviðnum), lystarleysi, þróttleysi, hita, dökkleitt þvag, gulu (gul húð eða augu) eða ef þú þreytist fyrr en þú átt vanda til.

Ef Tasmar hefur þegar verið tekið og fram hefur komið bráður lifrarskaði meðan á meðferð stóð, skal ekki hefja notkun Tasmar að nýju.

Illkynja sefunarheilkenni:

Einkenni illkynja sefunarheilkennis geta komið fram við Tasmar meðferð.

Illkynja sefunarheilkenni fylgja sum eða öll eftirfarandi einkenni:

-alvarlegur vöðvastirðleiki, kippir í vöðvum, hand- eða fótleggjum og vöðvaeymsli vöðvaskaði getur stundum valdið því að þvag verður dökkleitt

-önnur mikilvæg einkenni eru hár hiti og ringlun.

Eftir að dregið hefur verið skyndilega úr meðferð með Tasmar eða öðrum lyfjum við parkisonsveiki eða hún verið stöðvuð skyndilega, geta í mjög sjaldgæfum tilvikum komið fram alvarleg einkenni um vöðvastirðleika, hita eða ringlun. Ef það gerist skal gera lækninum viðvart.

Hafa þarf í huga eftirfarandi atriði til forvarnar.

Áður en meðferð hefst:

Til þess að draga úr hættu á illkynja sefunarheilkenni á ekki að nota Tasmar ef til staðar eru alvarlegar ósjálfráðar hreyfingar (hreyfingatregða) eða saga um sjúkdóm sem getur hafa verið illkynja sefunarheilkenni.

Láta skal lækninn vita um öll lyf, bæði lyfseðilsskyld og sem fengin er án lyfseðils, þar sem hættan á illkynja sefunarheilkenni getur aukist ef tekin eru ákveðin lyf.

Meðan á meðferð stendur:

Ef fram koma einkenni eins og að framan greinir sem benda til illkynja sefunarheilkennis skal tilkynna lækninum um þau tafarlaust.

Ekki á að stöðva meðferð með Tasmar eða öðrum lyfjum við parkinsonsveiki án samráðs við lækni þar sem slíkt getur aukið hættu á illkynja sefunarheilkenni.

Segðu lækninum einnig frá því:

-ef um er að ræða fleiri sjúkdóma en parkinsonsveiki

-ef til staðar er ofnæmi fyrir öðrum lyfjum, mat eða litarefnum

-ef fljótlega eftir að meðferð með Tasmar hefst og meðan á henni stendur koma fram einkenni sem geta verið af völdum levódópa svo sem ósjálfráðar hreyfingar (hreyfingatregða) og ógleði.

Ef vanlíðan kemur fram, á að hafa samband við lækninn þar sem vera kann að minnka þurfi levódópaskammtinn.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Tasmar fyrir börn yngri en 18 ára þar sem ekki liggja fyrir nægjanlegar upplýsingar um öryggi og verkun. Engin ábending á við um notkun hjá börnum og unglingum.

Notkun annarra lyfja samhliða Tasmar

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils (lausasölulyf og náttúrulyf).

Láta skal lækninn vita um öll önnur lyf sem tekin eru, einkum:

-þunglyndislyf,

-alfa-metýldópa (notað við of háum blóðþrýstingi),

-apómorfín (notað við parkinsonsveiki),

-dóbútamín (notað við langvinnum hjartasjúkdómi),

-adrenalín og ísóprenalín (hvoru tveggja notað við hjartaáföllum)

-blóðþynningarlyf af warfaríngerð (sem koma í veg fyrir blóðtappa). Í því tilviki er hugsanlegt að læknirinn taki reglulega blóðsýni til að fylgjast með blóðþynningunni.

Ef til sjúkrahússinnlagnar kemur eða ef ávísað er nýju lyfi, verður að láta lækninn vita að verið sé að taka Tasmar.

Notkun Tasmar með mat, drykk eða áfengi

Tasmar má taka með eða án matar.

Tasmar á að taka með 1 glasi af vatni.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Láta skal lækninn vita ef um þungun er að ræða eða hún er ráðgerð. Læknirinn ræðir áhættu og ávinning við töku Tasmar á meðgöngu.

Áhrif Tasmar hafa ekki verið rannsökuð hjá ungbörnum. Ekki á að hafa barn á brjósti meðan á meðferð með Tasmar stendur.

Akstur og notkun véla

Þar sem parkinsonsveiki getur haft áhrif á hæfni til aksturs eða stjórnunar véla, á að ræða þetta við lækninn.

Tasmar hefur áhrif á einkenni parkinsonsveiki.

Tasmar notað ásamt öðrum parkinsonslyfjum getur valdið miklum svefndrunga (syfju) og skyndilegum svefni (þú getur fyrirvaralaust fallið í svefn). Því verður þú að forðast að aka og stjórna vélum þar til slík endurtekin tilvik og mikil syfja hafa hætt.

Tasmar inniheldur laktósa

Ef þér hefur verið sagt af lækni að þú hafir óþol gegn ákveðnum sykrum skaltu hafa samband við lækninn áður en þú tekur þetta lyf.

3. Hvernig nota á Tasmar

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtur og tíðni lyfjagjafa

Læknirinn á ávallt að hefja meðferðina með venjulegum skammti þrisvar á dag 1 tafla (100 mg (1 tafla)).

Ef ávinningur verður ekki á 3 vikum frá því að meðferð hefst, á að hætta notkun Tasmar. Skammtinn á einungis að auka í stærri skammtinn (200 mg þrisvar á dag) ef betri stjórn á einkennum parkinsonsveikinnar vegur þyngra en væntanleg aukning á aukaverkunum. Aukaverkanir sem fram koma við stærri skammtinn geta oft verið alvarlegar og haft áhrif á lifur. Ef enginn bati kemur fram við stærri skammtinn að 3 vikum liðnum, á læknirinn að stöðva meðferðina með Tasmar.

Við upphaf meðferðar með Tasmar og meðan á henni stendur getur þurft að breyta skammti levódópa. Læknirinn lætur vita hvað gera skal.

Hvernig taka á lyfið:

Gleyptu Tasmar með 1 glasi af vatni. Ekki á að brjóta eða mylja töflur.

Fyrstu Tasmar töfluna á að taka að morgni ásamt hinu lyfinu við parkinsonsveiki „levódópa“. Næstu skammta af Tasmar á að taka 6 og 12 klukkustundum síðar.

Tími

Skammtur

Athugið

sólarhrings

 

 

Morgunn

1 filmuhúðuð tafla Tasmar

Ásamt fyrsta dagsskammti af „levódópa“

Yfir daginn

1 filmuhúðuð tafla Tasmar

 

Kvöld

1 filmuhúðuð tafla Tasmar

 

Ef tekinn er stærri skammtur af Tasmar en mælt er fyrir um

Hafa skal samband við lækninn, lyfjafræðing eða sjúkrahús þegar í stað þar sem þurft getur bráða læknisaðstoð. Ef annar tekur lyfið inn fyrir slysni, á strax að hafa samband við lækninn eða sjúkrahús þar sem bráðrar læknisaðstoðar getur verið þörf.

Einkenni um ofskömmtun geta verið ógleði, uppköst, sundl og öndunarerfiðleikar.

Ef gleymist að taka Tasmar

Taka á lyfið strax og munað er eftir og halda síðan áfram að taka það á venjulegum tímum. Hins vegar ef taka á næsta skammt strax á eftir á ekki að bæta upp gleymda skammtinn. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ef mörgum skömmtum hefur verið sleppt, á að láta lækninn vita og fara að þeim ráðum sem hann veitir.

Ef hætt er að nota Tasmar

Ekki á að minnka skammt eða hætta að taka lyfið nema að fyrirmælum læknis. Ávallt skal fylgja leiðbeiningum læknisins um það hversu lengi á að taka Tasmar.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Tíðni hugsanlegra aukaverkana, sem taldar eru upp hér fyrir neðan, er skilgreind á eftirfarandi hátt:

Mjög algengar:

(getur komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Algengar:

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Sjaldgæfar:

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

Mjög sjaldgæfar:

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1000 einstaklingum)

Koma örsjaldan fyrir:

(getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum)

Tíðni ekki þekkt:

(ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

Láta skal lækninn eða lyfjafræðing vita eins fljótt og auðið er:

-ef vanlíðan gerir vart við sig meðan á töku Tasmar stendur.

-ef fram koma einkenni svo sem ógleði, uppköst, kviðverkur, lystarleysi, þróttleysi, hiti, dökkleitt þvag eða gula því í sjaldgæfum tilfellum hafa komið fram truflanir á lifrarstarfsemi, stundum hefur alvarleg lifrarbólga komið fram.

-ef þvagið verður dökkt gæti það verið einkenni um vöðvaskaða eða lifrarskaða. Önnur litarbreyting á þvagi þannig að það verði gulara er yfirleitt skaðlaus.

-ef fram kemur þrálátur eða svæsinn niðurgangur.

Fljótlega eftir að meðferð með Tasmar hefst og meðan á henni stendur geta komið fram einkenni af völdum levódópa eins og ósjálfráðar hreyfingar og ógleði. Því á að hafa samband við lækninn ef vanlíðan gerir vart við sig, þar sem verið getur að breyta þurfi levódópaskammtinum.

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir:

Mjög algengar:

-ósjálfráðar hreyfingar (hreyfingartregða),

-ógleði, minnkuð matarlyst, niðurgangur,

-höfuðverkur, sundl

-svefntruflanir, syfja,

-svimatilfinning þegar staðið er, (aukaverkanir tengdar réttstöðulágþrýstingi),

-ringlun og ofskynjanir,

-truflun á hreyfingum með ósjálfráðum vöðvakrömpum eða vöðvaspennutruflun (dystonia).

-óhóflegir draumar.

Algengar:

-brjóstverkur,

-hægðatregða, meltingartruflanir, kviðverkur, uppköst, munnþurrkur,

-yfirlið,

-aukin svitamyndun,

-inflúensulík einkenni

-minnkuð hreyfigeta og minnkaðar ósjálfráðar hreyfingar (vanhreyfni)

-sýking í efri hluta öndunarvegs

-hækkun á tilteknum lifrarensímum,

-litabreytingar á þvagi.

Sjaldgæfar:

-lifrarskaði, sem hefur leitt til dauða í mjög sjaldgæfum tilfellum

Mjög sjaldgæfar:

-alvarleg einkenni vöðvastirðleika, hiti eða ringlun (illkynja sefunarheilkenni) þegar skyndilega er dregið úr meðferð við parkinsonsveiki eða henni hætt

-Hvatastjórnunarraskanir (vangeta til að halda aftur af hvöt til að framkvæma eitthvað sem gæti verið skaðlegt).

Þetta gæti m.a. verið:

Knýjandi þörf fyrir að spila fjárhættuspil í óhófi, þrátt fyrir að það hafi alvarlegar afleiðingar fyrir þig eða fjölskyldu þína.

Breyttur eða aukinn áhugi á kynlífi og hegðun sem veldur þér eða öðrum verulegum áhyggjum, t.d. aukin kynhvöt.

Stjórnlaus innkaup eða eyðsla.

Lotugræðgi (mikils matar neytt á skömmum tíma) eða matarfíkn (borðað meira en venjulega og meira en þarf til að seðja hungrið).

Láttu lækninn vita ef þú ferð að hegða þér á einhvern ofangreindan hátt, hann mun ræða við þig um úrræði til að ráða við eða draga úr þessum einkennum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Tasmar

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki skal nota lyfið ef þess verður vart að töflurnar séu skemmdar.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Tasmar inniheldur

-Virka innihaldsefnið er tolkapón (200 mg í hverri filmuhúðaðri töflu)

-Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni: Kalsíum hýdrógen fosfat, örkristallaður sellulósi, póvídon K30, natríum sterkju glýkollat, laktósi, talkúm, magnesíum sterat.

Filmuhúð: Hýdroxýprópýlmetýlsellulósi, talkúm, gult járnoxíð, etýlsellulósi, títan tvíoxíð, tríacetín, natríum lárýl súlfat.

Lýsing á útliti Tasmar og pakkningastærðir

Tasmar er appelsínugul eða brúngul, sporöskjulaga, filmuhúðuð tafla. „TASMAR“ og „200“ er grafið á aðra hliðina. Tasmar er fáanlegt sem filmuhúðaðar töflur sem innihalda 200 mg tolkapóns. Það fæst í þynnupakkningum með 30 og 60 töflum og í glerglösum með 100 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Svíþjóð

Framleiðandi:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2

35-959 Rzeszów

Pólland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

MEDA Pharma S.A./N.V.

MEDA Pharma S.A./N.V.

Chaussée de la Hulpe 166/

Chaussée de la Hulpe 166/

Terhulpsesteenweg 166

Terhulpsesteenweg 166

B-1170 Brussels

B-1170 Brussels

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 2 5 04 08 11

България

Magyarország

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH

MEDA PHARMA Hungary Kereskedelmi Kft.

представителство за България

H-1139 Budapest

Одрин 71-75

Váci ut 91

1303 София

Tel.: +36 1 236 3410

Тел: +359 2 4177977

 

Česká republika

Malta

MEDA Pharma s.r.o.

Alfred Gera & Sons Ltd.

Kodaňská 1441/46

10, Triq il-Masġar

CZ 100 00 Praha 10

Qormi QRM 3217

Tel: +420 234 064 203

Tel:+356 21 446 205

Danmark

Nederland

Meda A/S

MEDA Pharma B.V.

Solvang 8

Krijgsman 20

DK-3450 Allerød

NL-1186 DM Amstelveen

Tlf: +45 44 52 88 88

Tel: +31 20 751 65 00

Deutschland

Norge

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Meda A/S

Benzstraße 1

Askerveien 61

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

N-1384 Asker

Tel: + 49 6172 888 01

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Österreich

Meda Pharma SIA

MEDA Pharma GmbH

Parda tn 4

Guglgasse 15

10151 Tallinn

A-1110 Wien

Tel: +372 62 61 025

Tel: + 43 1 86 390 0

Ελλάδα

Polska

MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.

Meda Pharmaceuticals Sp.z.o.o.

Ευρυτανίας 3

ul. Domaniewska 39A

Χαλάνδρι, 15231

02-672 Warszawa

Τηλ: +30 210 6775690

Tel: +48 22 697 7100

Fax: +30 210 6775695

 

España

Portugal

MEDA Pharma S.L.

MEDA Pharma Produtos Farmacêuticos, SA

Avenida de Castilla, 2

Rua do Centro Cultural 13

Parque Empresarial San Fernando

P-1749-066 Lisboa

Edificio Berlin

Tel: +351 21 842 0300

E-28830 San Fernando de Henares (Madrid)

 

Tel: +34 91 669 93 00

 

 

France

MEDA Pharma 42 rue Washington 75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

Hrvatska

Medical Intertrade d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3

10431 Sveta Nedelja

Tel: +385 1 3374 010

Ireland

Meda Health Sales Ireland Ltd.

Unit 34/35, Block A Dunboyne Business Park Dunboyne

IRL - Co Meath

Tel: +353 1 802 66 24

Ísland

Meda AB

Box 906 S-170 09 Solna Svíþjóð.

Sími: +46 8 630 1900

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 02 57 416 1

Κύπρος

Χρ.Γ. Παπαλοΐζου Λτδ Λεωφ. Κιλκίς 35 2234 Λατσιά Τηλ. +357 22 49 03 05

Latvija

SIA Meda Pharma

Vienibas gatve 109

LV-1058 Riga, Latvia

Tel.: +371 67616137

Lietuva

SIA Meda Pharma

Veiverių g. 134,

LT-46352 Kaunas, Lithuania

Tel. + 370 37330509

România

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Reprezentanta Romania

Calea Floreasca 141 143, et4 014467 Bucuresti

Tel.: +40 21 230 90 30

Slovenija

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH Podružnica Ljubljana

Cesta 24. junija 23 SI-1231 Ljubljana

Tel: +386 (0)59 096 951

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

SK-821 02 Bratislava

Tel: +421 2 4914 0172

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/ Vaisalavägen 4

FI-02130 Espoo/ Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Sverige

Meda AB

Box 906

S-170 09 Solna

Tel: +46 8 630 1900

United Kingdom

Meda Pharmaceuticals Ltd.

Skyway House

Parsonage Road

Takeley

Bishop's Stortford

CM22 6PU - UK

Tel: +44 845 460 0000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf