Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Temozolomide Hexal (temozolomide) – Fylgiseðill - L01AX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTemozolomide Hexal
ATC-kóðiL01AX03
Efnitemozolomide
FramleiðandiHexal AG

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Temozolomide HEXAL 5 mg hörð hylki

Temozolomide HEXAL 20 mg hörð hylki

Temozolomide HEXAL 100 mg hörð hylki

Temozolomide HEXAL 140 mg hörð hylki

Temozolomide HEXAL 180 mg hörð hylki

Temozolomide HEXAL 250 mg hörð hylki

Temózólómíð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Temozolomide HEXAL og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Temozolomide HEXAL

3.Hvernig nota á Temozolomide HEXAL

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Temozolomide HEXAL

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um TEMOZOLOMIDE HEXAL og við hverju það er notað

Temozolomide HEXAL inniheldur lyf sem kallast temózólamíð. Lyfið er æxlishemjandi lyf.

Temozolomide HEXAL er notað til meðferðar á tilteknum gerðum af heilaæxlum:

-hjá fullorðnum með nýgreint margfrumna taugakímsæxli. Temozolomide HEXAL er fyrst notað samhliða geislameðferð (samhliða fasi meðferðarinnar) og síðan eitt og sér (einlyfjafasi meðferðarinnar).

-hjá börnum 3 ára og eldri og fullorðnum með illkynja tróðæxli, svo sem margfrumna taugakímsæxli eða stjarnfrumnaæxli af villivaxtargerð. Temozolomide HEXAL er notað ef þessi æxli taka sig upp að nýju eða versna eftir hefðbundna meðferð.

2. Áður en byrjað er að nota TEMOZOLOMIDE HEXAL

Ekki má nota Temozolomide HEXAL

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir temózólómíði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-Ef þú hefur fengið ofnæmisviðbrögð við dacarbazíni (krabbameinslyf sem stundum gengur undir heitinu DTIC). Merki um ofnæmi eru m.a. kláðatilfinning, mæði eða hás andardráttur, þroti í andliti, vörum, tungu eða hálsi.

-ef sérstökum gerðum blóðkorna fækkar verulega (mergbæling), eins og t.d. hvít blóðkorn og blóðflögur. Þessi blóðkorn eru mikilvægur þáttur í vörnum gegn sýkingum og mikilvægar fyrir blóðstorknun. Læknirinn mun rannsaka blóðið og ganga úr skugga um að nægilegt magn þessara blóðkorna sé í blóðinu áður en meðferð hefst.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Temozolomide Hexal er notað

-þar sem fylgjast á vel með hvort einkenni alvarlegrar sýkingar í brjóstholi sem kallast Pneumocystis jirovecii lungnabólga (PCP) komi fram hjá þér.

Ef þú ert með nýgreint krabbamein (margfrumna taugakímsæxli) getur verið að þú fáir Temozolomide HEXAL í 42 daga ásamt geislameðferð. Ef svo er mun læknirinn einnig ávísa lyfi til að koma í veg fyrir þessa ákveðnu gerð af lungnabólgu (PCP).

-ef þú hefur einhvern tímann verið með eða gætir verið með sýkingu af lifrarbólgu B. Ástæðan er sú að temózólómíð gæti leitt til þess að lifrarbólga B verði virk á ný en það getur stundum verið banvænt. Læknirinn mun fylgjast vandlega með sjúklingum með tilliti til einkenna slíkrar sýkingar áður en meðferðin er hafin.

-ef þú ert með lága rauðkornatalningu (blóðleysi), lága hvítkornatalningu og blóðflagnatalningu eða blóðstorknunarvandamál fyrir meðferð eða meðan á henni stendur. Læknirinn getur ákveðið að minnka skammta lyfsins eða, í alvarlegum tillfellum, gera hlé á meðferð, stöðva eða breyta meðferð. Þú getur einnig þurft á annarri meðferð að halda. Í einhverjum tilfellum kann að vera nauðsynlegt að stöðva meðferð með Temozolomide Hexal. Að auki, til að fylgjast með hvort aukaverkanir á blóðkorn af völdum Temozolomide HEXAL komi fram, munu blóðmælingar meðan á meðferðinni stendur vera tíðar.

-þar sem lítils háttar hætta er á öðrum breytingum á blóðfrumum, m.a. hvítblæði.

-ef þú finnur fyrir ógleði og eða þjáist af uppköstum, hvort tveggja mjög algengar aukaverkanir af völdum Temozolomide HEXAL (sjá kafla 4), gæti læknirinn ávísað lyfi til að koma í veg fyrir uppköst.

Ef þú kastar oft upp fyrir eða meðan á meðferð stendur skaltu spyrja lækninn hvenær best sé að taka Temozolomide HEXAL þar til náðst hefur stjórn á uppköstunum. Ef þú kastar upp eftir að hafa tekið skammtinn máttu ekki taka annan skammt sama dag.

-ef þú færð hita eða sýkingareinkenni skaltu strax hafa samband við lækninn.

-ef þú ert eldri en 70 ára gætir þú verið móttækilegri fyrir sýkingum, marblettum eða blæðingum.

-ef þú ert með lifrar- eða nýrnasjúkdóma gæti þurft að breyta skammti Temozolomide HEXAL.

Börn og unglingar

Ekki gefa börnum yngri en 3 ára lyfið þar sem það hefur ekki verið rannsakað. Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun hjá sjúklingum eldri en 3 ára sem hafa tekið Temozolomide HEXAL.

Notkun annarra lyfja samhliða Temozolomide HEXAL

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað vegna þess að Temozolomide HEXAL má ekki nota á meðgöngu nema læknirinn telji það bráðnauðsynlegt.

Bæði karlkyns og kvenkyns sjúklingar sem taka Temozolomide HEXAL eiga að nota örugga getnaðarvörn (sjá einnig „Frjósemi hjá körlum“ hér fyrir neðan).

Stöðva skal brjóstagjöf meðan á meðferð með Temozolomide HEXAL stendur.

Frjósemi hjá körlum

Temodal getur valdið varanlegri ófrjósemi. Karlmenn sem nota lyfið eiga að nota örugga getnaðarvörn og eiga ekki að geta börn í allt að 6 mánuði eftir að meðferð er hætt. Ráðlagt er að fá ráðgjöf um frystingu á sæði áður en meðferð hefst.

Akstur og notkun véla

Þegar þú tekur Temozolomide HEXAL getur þú fundið fyrir þreytu og syfju. Í þeim tilfellum máttu ekki aka eða stjórna vélum eða hjóla fyrr en þú veist hvernig áhrif lyfið hefur á þig (sjá kafla 4).

Temozolomide HEXAL inniheldur laktósa

Temozolomide HEXAL inniheldur laktósa (ein tegund sykurs). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.Hvernig nota á TEMOZOLOMIDE HEXAL

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtar og meðferðarlengd

Læknirinn mun finna út nákvæmlega réttan skammt af Temozolomide HEXAL fyrir þig. Þetta er byggt á stærð þinni (hæð og líkamsþyngd) og hvort þú ert með endurtekið æxli og hvort þú hafir verið á krabbameinslyfjameðferð áður.

Það getur verið að þú fáir önnur lyf (ógleðistillandi lyf) fyrir og/eða eftir Temozolomide HEXAL inntöku til að koma í veg fyrir eða minnka flökurleika og uppköst.

Sjúklingar með nýgreint glioblastoma multiforme:

Ef þú ert með nýgreint krabbamein mun meðferðin eiga sér stað í tveimur fösum:

-meðferð samhliða geislameðferð (samhliða fasi) fyrst

-fylgt eftir með eingöngu Temozolomide HEXAL (einlyfjafasi).

Meðan á samhliða fasa stendur mun læknirinn hefja meðferðina með Temozolomide HEXAL sem nemur 75 mg/m2 (venjulegur skammtur). Þessi skammtur er tekinn á hverjum degi í 42 daga (í allt að 49 daga) samhliða geislameðferð. Það fer eftir blóðkornatalningu og því hvernig þú þolir lyfið meðan á samhliða fasa stendur hvort fresta þurfi Temozolomide HEXAL skammti eða hætta við hann.

Þegar geislameðferð er lokið verður hlé á meðferð í 4 vikur. Þetta er gert til að líkaminn megi ná sér.

Að því loknu hefst einlyfjafasinn.

Meðan á einlyfjafasa stendur er skammturinn og aðferð við lyfjagjöf Temozolomide HEXAL í þessum fasa frábrugðinn. Læknirinn mun reikna út réttan skammt fyrir þig. Meðferðarloturnar geta verið allt að 6 talsins. Hver meðferðarlota stendur yfir í 28 daga. Nýr skammtur af Temozolomide Hexal er tekinn einu sinni á dag fyrstu 5 dagana (inntökudagar). Venjulegur upphafsskammtur í einlyfjameðferðarfasa er 150 mg/m2. Síðan koma 23 dagar án Temozolomide HEXAL. Úr þessu verður 28 daga meðferðarlota.

Eftir 28. dag byrjar næsta meðferðarlota. Í henni færðu Temozolomide HEXAL aftur einu sinni á dag í 5 daga og síðan líða 23 dagar án Temozolomide HEXAL. Það fer eftir blóðkornatalningunni og því hvernig þú þolir lyfið í hverri meðferðarlotu hvort þarf að aðlaga eða fresta Temozolomide HEXAL skammti eða hætta við hann.

Sjúklingar með æxli sem taka sig upp að nýju eða versna (illkynja tróðæxli, eins og t.d. margfrumna taugakímsæxli eða stjarnfrumnaæxli af villivaxtargerð) og fá eingöngu Temozolomide HEXAL:

Hver meðferðarlota með Temozolomide Hexal stendur yfir í 28 daga.

Þú færð eingöngu Temozolomide Hexal fyrstu 5 dagana. Þessi daglegi skammtur er háður því hvort þú hafir áður fengið krabbameinslyfjameðferð.

Venjulegur upphafsskammtur af Temozolomide HEXAL, hafir þú ekki undirgengist krabbameinsmeðferð áður, er 200 mg/m2, einu sinni á dag, fyrstu 5 dagana. Venjulegur upphafsskammtur, hafir þú áður undirgengist krabbameinsmeðferð, er 150 mg/m2, einu sinni á dag fyrstu 5 dagana.

Síðan koma 23 dagar án Temozolomide HEXAL. Úr þessu verður 28 daga meðferðarlota.

Eftir dag 28 byrjar næsta meðferðarlota. Þar færðu Temozolomide HEXAL aftur á hverjum degi í 5 daga og síðan koma 23 dagar án Temozolomide HEXAL.

Áður en hver ný meðferðarlota hefst er blóðið athugað með tilliti til þess hvort breyta þurfi skömmtum Temozolomide HEXAL. Það ræðst af niðurstöðum úr blóðrannsóknum hvort læknirinn stillir skammtinn af fyrir næstu meðferðarlotu.

Hvernig taka á Temozolomide HEXAL

Ávísaður skammtur af Temozolomide HEXAL er tekinn einu sinni á dag, helst á sama tíma dags.

Hylkin eru tekin á fastandi maga, t.d. minnst einni klst. fyrir morgunmat. Hylkin á að gleypa í heilu lagi með glasi af vatni. Hylkin má ekki opna, mylja eða tyggja. Ef hylki er skemmt skal forðast að duftið komist í snertingu við húð, augu eða nef. Ef þú færð lyfið fyrir slysni í augun eða nefið skal skola svæðið með vatni.

Hugsanlega þarf að taka fleiri en eitt hylki í einu, jafnvel fleiri en einn styrkleika (innihald virka efnisins í mg). Liturinn á loki hylkjanna er mismunandi fyrir hvern styrkleika (sjá töfluna hér að neðan).

Styrkleiki

Litur loks

 

 

 

Temozolomide Hexal

5 mg hörð hylki

grænn

 

 

 

Temozolomide Hexal

20 mg hörð hylki

gulur

 

 

Temozolomide Hexal 100 mg hörð hylki

bleikur

 

 

Temozolomide Hexal 140 mg hörð hylki

blár

 

 

Temozolomide Hexal 180 mg hörð hylki

dumbrauðu

 

 

Temozolomide Hexal 250 mg hörð hylki

hvítur

 

 

 

Vertu viss um að þú skiljir að fullu og munir eftirfarandi:

Hve mörg hylki þú átt að taka hvern inntökudag. Þú skalt biðja lækninn eða lyfjafræðinginn um að skrifa það niður (einnig litinn).

Hvaða dagar eru inntökudagar.

Farðu yfir skammtastærðirnar með lækninum áður en hver meðferðarlota hefst, því skammtastærðirnar geta verið mismunandi frá einni meðferðarlotu til annarrar.

Takið Temozolomide HEXAL alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að nota lyfið, leitaðu þá upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Villur í inntöku á þessu lyfi geta haft alvarlegar heilsufarslegar afleiðingar.

Ef tekinn er stærri skammtur af Temozolomide HEXAL en mælt er fyrir um

Ef þú tekur fyrir slysni fleiri hylki en þér var sagt, hafðu þá strax samband við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn.

Ef gleymist að taka Temozolomide HEXAL

Taktu skammtinn sem þú gleymdir að taka eins fljótt og unnt er sama dag. Ef dagurinn er liðinn skaltu athuga hjá lækninum hvað þú átt að gera. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka nema læknirinn ákveði það.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Temozolomide HEXAL valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu strax samband við lækni ef þú færð eitthvert eftirtalinna:

-alvarleg ofnæmisviðbrögð (ofsakláði), mæði eða aðrir öndunarörðugleikar

-óstöðvandi blæðingu

-flog (rykkjakrampa)

-hita

-svæsinn höfuðverk sem hverfur ekki.

Temozolomide HEXAL meðferð getur valdið lækkun á vissum tegundum blóðfrumna. Það getur leitt til aukningar á marblettum eða blæðingum, blóðleysis (skorts á rauðum blóðkornum), hita og minnkaðs mótstöðuafls gegn sýkingum. Þessi lækkun blóðfrumna er venjulega tímabundin. Í sumum tilfellum getur hún orðið langvarandi og getur leitt til tilfella af mjög alvarlegu blóðleysi (vanmyndunarblóðleysi). Læknirinn mun fylgjast reglulega með hvort einhverjar breytingar verði á blóðinu og mun ákveða hvort þörf er á einhverri sérhæfðri meðferð. Í sumum tilfellum er Temozolomide HEXAL skammturinn minnkaður eða meðferð stöðvuð.

Aukaverkanir úr klínískum rannsóknum:

Temozolomide samhliða geislameðferð hjá nýgreindu taugakímsæxli

Sjúklingar sem taka temozolomide samhliða geislameðferð geta fundið fyrir öðrum aukaverkunum en þeir sjúklingar sem taka temozolomide eitt sér. Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fram og þörf getur verið á læknisaðstoð:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Lystarleysi,

höfuðverkur,

hægðatregða,

ógleði,

uppköst,

útbrot,

hárlos,

þreyta.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Sýkingar í munni,

sárasýkingar,

fækkun á blóðfrumum (daufkyrningafæð,

blóðflagnafæð,

eitilfrumnafæð,

hvítfrumnafæð),

aukinn sykur í blóði,

þyngdartap,

breyting á andlegu ástandi eða árvekni,

kvíði/þunglyndi,

syfja,

talörðugleikar,

skert jafnvægi,

sundl,

ringlun,

gleymska,

einbeitingarörðugleikar,

erfiðleikar við að sofna eða sofa,

náladofi,

marblettir,

skjálfti,

óeðlileg sjón eða þokusýn,

tvísýni,

skert heyrn,

mæði,

hósti,

blóðtappi í fótum,

vökvasöfnun,

bólgnir fætur,

niðurgangur,

maga- eða kviðverkir,

brjóstsviði,

uppþemba,

kyngingarörðugleikar,

munnþurrkur,

erting eða roði í húð,

þurr húð,

kláði,

vöðvamáttleysi,

verkir í liðum,

vöðvaeymsli og vöðvaverkir,

tíð þvaglát,

þvagleki,

ofnæmi,

hiti,

meiðsli af völdum geislunar,

andlitsþroti,

verkur,

óeðlilegt bragðskyn,

óeðlileg lifrarpróf.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Flensulík einkenni,

rauðir blettir undir húðinni,

lágt kalíumgildi í blóði,

þyngdaraukning,

skapsveiflur,

ofskynjanir og skert minni,

lömun að hluta,

skert samhæfing,

skert næmi,

skert sjónsvið,

þurrkur eða verkur í augum,

heyrnarleysi,

sýking í miðeyra,

eyrnasuð,

eyrnaverkur,

hjartsláttarónot (þú finnur hjartað slá),

blóðtappi í lungum,

hár blóðþrýstingur,

lungnabólga,

skútabólga,

berkjubólga,

kvef eða inflúensa,

þaninn kviður,

erfiðleikar við að stjórna hægðum,

gyllinæð,

húðflögnun,

aukið ljósnæmi húðar,

breytingar á lit húðar,

aukin svitamyndun,

vöðvaskemmdir,

bakverkur,

erfiðleikar við þvaglát,

blæðing frá leggöngum,

getuleysi,

tíðateppa eða miklar blæðingar,

erting í leggöngum,

verkur í brjóstum,

hitasteypur,

hrollur,

upplituð tunga,

breytt lyktarskyn,

þorsti,

tannkvillar.

Einlyfjameðferð með Temozolomide HEXAL við endurmeini eða versnun tróðæxlis

Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fram og þörf getur verið á læknisaðstoð:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

fækkun blóðfrumna (daufkyrningafæð eða eitilfrumnafæð, blóðflagnafæð)

lystarleysi,

höfuðverkur,

uppköst,

ógleði,

hægðatregða

þreyta.

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

Þyngdartap,

syfja,

sundl,

náladofi,

mæði,

niðurgangur,

kviðverkur,

uppþemba,

útbrot,

kláði,

hárlos,

hiti,

máttleysi,

hrollur,

vanlíðan,

verkur,

breytt bragðskyn.

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum):

Lækkuð blóðgildi (blóðfrumnafæð, blóðleysi, hvítfrumnafæð).

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

Hósti,

Sýkingar, m.a. lungnabólga.

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

Húðroði,

ofsakláði,

útbrot,

ofnæmi.

Aðrar aukaverkanir:

Algengt er að greint hafi verið frá aukningu lifrarensíma. Sjaldgæft er að greint hafi verið frá auknu bilirubini, vandamálum með gallflæði (gallteppu), lifrarbólgu og lifrarskaða, þ.m.t. banvænni lifrarbilun.

Örsjaldan hafa komið fram tilfelli af alvarlegum útbrotum með húðbólgu, þ.á m. í lófum og á iljum eða sársaukafullum húðroða og/eða blöðrum á líkama eða í munni. Láttu lækninn vita strax ef þú finnur fyrir þessum aukaverkunum.

Örsjaldan hafa aukaverkanir á lungu komið í ljós við notkun temózólómíðs. Þetta kemur yfirleitt fram sem mæði og hósti hjá sjúklingnum. Látið lækninn vita ef þessi einkenni koma fram.

Örsjaldan geta sjúklingar sem taka Temozolomide HEXAL. eða skyld lyf verið í aukinni hættu á að fá annars konar krabbamein, þar með talið hvítblæði.

Nýjar eða endurvirkjaðar (endurteknar) sýkingar af völdum stórfrumuveiru og endurvirkjaðar sýkingar af lifrarbólguveiru B hafa verið tilkynntar en það er sjaldgæft. Greint hefur verið frá

sjaldgæfum tilfellum sýkinga í heila af völdum herpesveiru (heilahimnu- og heilabólgu af völdum herpesveiru) þar með talið banvænum tilvikum.

Í sjaldgæfum tilvikum hefur verið tilkynnt um þvaghlaupssýki. Á meðal einkenna þvaghlaupssýki eru mikil þvaglát og þorstatilfinning.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á TEMOZOLOMIDE HEXAL

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá, helst í læstum skáp. Inntaka í ógáti getur verið banvæn börnum.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Glas

Geymið ekki við hærri hita en 25°C

Geymið í upprunalegum umbúðum

Geymið glösin vel lokuð til varnar gegn raka

Fjölpakkning (glös)

Fjölpakkning með 20 hörðum hylkjum (4 pakkningar af 5 hörðum hylkjum í glasi úr gulbrúnu gleri (tegund 3) með barnaöryggisloki úr polyprópýleni. Glösin innihalda þurrkefni í litlum poka. Geymið pokann með þurrkefninu í glasinu. Má ekki gleypa.)

Skammtapoki

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Láttu lyfjafræðing vita ef þú tekur eftir einhverjum breytingum á útliti hylkjanna.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað inniheldur Temozolomide HEXAL

-Virka efnið er temózólómíð.

Temozolomide HEXAL 5 mg hörð hylki

Hvert hylki inniheldur 5 mg temózólómíð.

Temozolomide HEXAL 20 mg hörð hylki

Hvert hylki inniheldur 20 mg temózólómíð.

Temozolomide HEXAL 100 mg hörð hylki

Hvert hylki inniheldur 100 mg temózólómíð.

Temozolomide HEXAL 140 mg hörð hylki

Hvert hylki inniheldur 140 mg temózólómíð.

Temozolomide HEXAL 180 mg hörð hylki

Hvert hylki inniheldur 180 mg temózólómíð.

Temozolomide HEXAL 250 mg hörð hylki

Hvert hylki inniheldur 250 mg temózólómíð.

-Önnur innihaldsefni eru:

Temozolomide HEXAL 5 mg hörð hylki

-innihald hylkisins: vatnsfrír laktósi, vatnsfrí kísilkvoða, natríum-glýkolatsterkja tegund A, vínsýra, sterínsýra.

-gelatínhylkin: gelatín, títandíoxið (E 171), gult járnoxíð (E172), indigókarmín (E132), vatn.

-prentblek: shellac, kalíumhýdroxíð og svart járnoxíð (E172).

Temozolomide HEXAL 20 mg hörð hylki

-innihald hylkisins: vatnsfrír laktósi, vatnsfrí kísilkvoða, natríum-glýkolatsterkja tegund A, vínsýra, sterínsýra.

-gelatínhylkin: gelatín, títandíoxið (E 171), gult járnoxíð (E172), vatn.

-prentblek: shellac, kalíumhýdroxíð og svart járnoxíð (E172).

Temozolomide HEXAL 100 mg hörð hylki

-innihald hylkisins: vatnsfrír laktósi, vatnsfrí kísilkvoða, natríum-glýkolatsterkja tegund A, vínsýra, sterínsýra.

-gelatínhylkin: gelatín, títandíoxið (E 171), rautt járnoxíð (E172), vatn.

-prentblek: shellac, kalíumhýdroxíð og svart járnoxíð (E172).

Temozolomide HEXAL 140 mg hörð hylki

-innihald hylkisins: vatnsfrír laktósi, vatnsfrí kísilkvoða, natríum-glýkolatsterkja tegund A, vínsýra, sterínsýra.

-gelatínhylkin: gelatín, títandíoxið (E 171), indigókarmín (E132), vatn.

-prentblek: shellac, kalíumhýdroxíð og svart járnoxíð (E172).

Temozolomide HEXAL 180 mg hörð hylki

-innihald hylkisins: vatnsfrír laktósi, vatnsfrí kísilkvoða, natríum-glýkolatsterkja tegund A, vínsýra, sterínsýra.

-gelatínhylkin: gelatín, títandíoxið (E 171), gult járnoxíð (E172), rautt járnoxíð (E 172), vatn.

-prentblek: shellac, kalíumhýdroxíð og svart járnoxíð (E172).

Temozolomide HEXAL 250 mg hörð hylki

-innihald hylkisins: vatnsfrír laktósi, vatnsfrí kísilkvoða, natríum-glýkolatsterkja tegund A, vínsýra, sterínsýra.

-gelatínhylkin: gelatín, títandíoxið (E 171), natríumlátrilsúlfat, vatn.

-prentblek: shellac, kalíumhýdroxíð og svart járnoxíð (E172).

Útlit Temozolomide HEXAL og pakkningastærðir

Glas

Hörðu hylkin eru í gulbrúnum glerglösum (gler af tegund 3) með barnaöryggisloki úr pólýprópýleni. Hvert glas inniheldur annað hvort 5 eða 20 hylki. Glösin innihalda einnig þurrkefni í litlum poka. Hafið þurrkefnið í litla pokanum í glasinu. Ekki gleypa hann.

Skammtapoki

Hverju hörðu hylki (hylkin) fyrir sig er pakkað í skammtapoka. Í hverri pakkningu eru 5 eða 20 hörð hylki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðirnar séu markaðssettar.

Temozolomide HEXAL 5 mg hörð hylki

Hörðu hylkin eru úr hvítri skel og grænu loki með svartri áletrun. Lokið er merkt „TMZ“. Skelin er merkt „5“.

Hvert hylki er um það bil 15,8 mm að lengd.

Temozolomide HEXAL 20 mg hörð hylki

Hörðu hylkin eru úr hvítri skel og gulu loki með svartri áletrun. Lokið er merkt „TMZ“. Skelin er merkt „20“.

Hvert hylki er um það bil 11,4 mm að lengd.

Temozolomide HEXAL 100 mg hörð hylki

Hörðu hylkin eru úr hvítri skel og bleiku loki með svartri áletrun. Lokið er merkt „TMZ“. Skelin er merkt „100“.

Hvert hylki er um það bil 15,8 mm að lengd.

Temozolomide HEXAL 140 mg hörð hylki

Hörðu hylkin eru úr hvítri skel og gegnsæju bláu loki með svartri áletrun. Lokið er merkt „TMZ“. Skelin er merkt „140“.

Hvert hylki er um það bil 19,3 mm að lengd.

Temozolomide HEXAL 180 mg hörð hylki

Hörðu hylkin eru úr hvítri skel og dumbrauðu loki með svartri áletrun. Lokið er merkt „TMZ“. Skelin er merkt „180“.

Hvert hylki er um það bil 19,3 mm að lengd.

Temozolomide HEXAL 250 mg hörð hylki

Hörðu hylkin eru úr hvítri skel og hvítu loki með svartri áletrun. Lokið er merkt „TMZ“. Skelin er merkt „250“.

Hvert hylki er um það bil 21,4 mm að lengd.

Markaðsleyfishafi

Hexal AG Industriestraße 25 83607 Holzkirchen Þýskaland

Framleiðandi

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben Þýskaland

Lek Pharmaceuticals d.d

Verovskova 57

SL-1526 Ljubljana

Slóvenía

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í <{MM/ÁÁÁÁ}>.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf