Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thalidomide Celgene (Thalidomide Pharmion) (thalidomide) – áletranir - L04AX02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsThalidomide Celgene (Thalidomide Pharmion)
ATC-kóðiL04AX02
Efnithalidomide
FramleiðandiCelgene Europe Limited  

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM VESKISSPJALD

1.HEITI LYFS

Thalidomide Celgene 50 mg hörð hylki

Talidomíð

2.VIRK(T) EFNI

Í hverju hylki eru 50 mg af talidomíði.

3.HJÁLPAREFNI

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

28 hörð hylki.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Notið eingöngu samkvæmt fyrirmælum læknis.

VIÐVÖRUN: Talidomíð veldur fæðingargöllum og fósturláti.

Sjúklingar verða að fara eftir Thalidomide Celgene áætluninni til að koma í veg fyrir þungun.

GEYMIÐ PAKKNINGUNA ÓOPNAÐA

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Ónotuðu lyfi skal skila til lyfjafræðings.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Celgene Europe Ltd

1 Longwalk Road

Stockley Park

Uxbridge

UB11 1DB

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/08/443/001

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Thalidomide Celgene 50 mg

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

ÞYNNUR

1. HEITI LYFS

Thalidomide Celgene 50 mg

Talidomíð

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

Celgene Europe Ltd

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf