Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – áletranir - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsThyrogen
ATC-kóðiH01AB01
Efnithyrotropin alfa
FramleiðandiGenzyme Europe B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

YTRI UMBÚÐIR (1 HETTUGLAS)

YTRI UMBÚÐIR (2 HETTUGLÖS)

1.HEITI LYFS

Thyrogen 0,9 mg stungulyfsstofn, lausn

Thyrotropin alfa

2.VIRK(T) EFNI

Hvert hettuglas inniheldur thyrotropin alfa 0,9 mg/ml eftir blöndun með 1,2 ml af vatni fyrir stungulyf.

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni:

Mannitól

Natríumtvíhýdrógenfosfateinhýdrat

Tvínatríumhýdrógenfosfatsjöhýdrat

Natríumklóríð

Sjá nánari upplýsingar í fylgiseðlinum.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 hettuglas með stungulyfsstofni, lausn.

2 hettuglös með stungulyfsstofni, lausn sem eru 2 skammtar sem gefa skal með 24 klst. millibili.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Einungis til inndælingar í vöðva.

Aðeins skal draga upp 1 ml, sem samsvarar 0,9 mg af thyrotropin alfa.

Gefa skal lyfið innan 3 klst. eftir blöndun.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í kæli (2°C-8°C).

Geymið hettuglasið í ytri umbúðunum.

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

Einnota.

Farga skal lyfjaleifum.

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur.

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

HETTUGLAS

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Thyrogen 0,9 mg stungulyfsstofn, lausn

thyrotropin alfa

Til notkunar í vöðva.

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

6.ANNAÐ

Geymið í kæli (2°C-8°C).

Genzyme Europe B.V. – NL

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf