Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trisenox (arsenic trioxide) – áletranir - L01XX27

Updated on site: 10-Oct-2017

Nafn lyfsTrisenox
ATC-kóðiL01XX27
Efniarsenic trioxide
FramleiðandiTeva B.V.

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA

1.HEITI LYFS

TRISENOX 1 mg/ml innrennslisþykkni, lausn arsenik þríoxíð

2.VIRK(T) EFNI

Einn ml inniheldur 1 mg arsenik þríoxíð

3.HJÁLPAREFNI

Önnur innihaldsefni: natríumhýdroxíð saltsýra

vatn fyrir stungulyf

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Innrennslisþykkni, lausn

10 lykjur með 10 ml (10 mg/10 ml)

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í bláæð, eingöngu til notkunar einu sinni. Þynnist fyrir notkun – Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Frumudrepandi efni: meðhöndlið með varúð

8.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

Lesið fylgiseðilinn um geymsluþol þynnta lyfsins.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/02/204/001

13.LOTUNÚMER

Lot:

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Fallist hefur verið á rök fyrir undanþágu frá kröfu um blindraletur

17.EINKVÆMT AUÐKENNI – TVÍVÍTT STRIKAMERKI

Á pakkningunni er tvívítt strikamerki með einkvæmu auðkenni.

18.EINKVÆMT AUÐKENNI – UPPLÝSINGAR SEM FÓLK GETUR LESIÐ

PC:

SN:

NN:

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

LYKJA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

TRISENOX 1 mg/ml innrennslisþykkni, lausn arsenik þríoxíð

Til notkunar í bláæð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Einnota, þynnist – sjá fylgiseðil

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot:

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

10 mg/10 ml

6.ANNAÐ

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf